Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie usugi remontowej mogił żołnierzy Wojska Polskiego na dwóch cmentarzach w Łodzi


Numer ogłoszenia: 220876 - 2010; data zamieszczenia: 22.07.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://www.bip.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie usugi remontowej mogił żołnierzy Wojska Polskiego na dwóch cmentarzach w Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
CZĘŚĆ 1 Prace remontowe - tablice i krzyże na zbiorowej mogile żołnierzy Wojska Polskiego i ofiar bombardowań szosy Brzezińskiej we wrześniu 1939 r. usytuowanej na cmentarzu rzymskokatolickim Św. Wincentego przy ul. Smutnej Przedmiot tej części zamówienia obejmuje: a. wykonaniu wraz z montażem 4 sztuk nowych tablic z jasnego granitu, zbliżonego kolorem i fakturą do granitu strzegomskiego: -wymiary tablicy: 0,85m x 0,7m x 0,15m; b.wykonaniu wraz z montażem 4 sztuk podstaw pod tablice z jasnego granitu zbliżonego kolorem i fakturą do granitu strzegomskiego: -wymiary podstawy tablicy: 1,05m x 0,35m x 0,15m; c. wykonanie przez piaskowanie na głębokość 2 mm napisów na tablicach i pomalowanie ich czarnym barwnikiem: -stopień, imiona i nazwiska żołnierzy, pułk, data śmierci - średnio 12-13 nazwisk, -łącznie około 1700 znaków; d.wykonanie wraz z montażem 19 sztuk jednolitych krzyży z jasnego granitu, zbliżonego kolorem i fakturą do granitu strzegomskiego: -wymiary krzyża: 0,7m x 0,35m x 0,15m; e.wykonanie wraz z montażem 19 sztuk podstaw pod krzyże z jasnego granitu, zbliżonego kolorem i fakturą do granitu strzegomskiego,: -wymiary podstawy pod krzyż: 0,35m x 0,35m x 0,15 m. CZĘŚĆ 2 Prace remontowe przy mogiłach żołnierzy na kwaterze wojennej A żołnierzy i weteranów Wojska Polskiego z 1920 r. znajdującej się na cmentarzu rzymskokatolickim Św. Anny przy ul. Lodowej; Przedmiot tej części zamówienia obejmuje: a. wykonanie wraz z montażem 5 sztuk nowych tablic z jasnego granitu zbliżonego kolorem i fakturą do tablic z granitu strzegomskiego z nazwiskami żołnierzy; -wymiary tablicy: 0,85m x 0,7m x 0,15m; b.wykonanie wraz z montażem 5 sztuk podstaw pod tablice z jasnego granitu zbliżonego kolorem i fakturą do tablic z granitu strzegomskiego; -wymiary podstawy tablicy: 1,05m x 0,35m x 0,15m; c.przeszlifowanie 12 sztuk istniejących tablic i oczyszczeniu baz pod tymi tablicami (spolerowanie frontów tablic oraz wypiaskowanie pozostałych płaszczyzn); -wymiary tablicy: 0,85x0,7x0,15 m -wymiary podstawy tablicy: 1,05x0,35x0,15 m d.wykonanie przez piaskowanie na głębokość 2 mm napisów na ww. (17) tablicach i pomalowanie czarnym barwnikiem: -stopień, imiona i nazwiska żołnierzy, pułk, data śmierci - średnio 8-12 nazwisk, łącznie około 400 znaków na tablicy z pomalowaniem ich czarnym barwnikiem; e.wykonanie wraz z montażem 17 sztuk jednolitych krzyży z jasnego granitu zbliżonego kolorem i fakturą do tablic z granitu strzegomskiego; -wymiary krzyża: 0,7m x 0,35m x 0,15m; f.wykonanie wraz z montażem 17 podstaw pod krzyże z jasnego granitu zbliżonego kolorem i fakturą do tablic z granitu strzegomskiego; -wymiary podstawy pod krzyż: 0,35m x 0,35m x 0,15 m..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
98.37.11.11-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 09.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zobowiązany jest wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 20 000 zł (bez względu na ile i którą część Wykonawca składa ofertę);


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentu zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta, Łodzi ul.ks.Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, III piętro, sekretariat.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.07.2010 godzina 08:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul.ks.Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź, III pietro, sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Prace remontowe - tablice i krzyże na zbiorowej mogile żołnierzy Wojska Polskiego i ofiar bombardowań szosy Brzezińskiej we wrześniu 1939 r. usytuowanej na cmentarzu rzymskokatolickim Św. Wincentego przy ul. Smutnej;.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  a.wykonaniu wraz z montażem 4 sztuk nowych tablic z jasnego granitu, zbliżonego kolorem i fakturą do granitu strzegomskiego: -wymiary tablicy: 0,85m x 0,7m x 0,15m; b.wykonaniu wraz z montażem 4 sztuk podstaw pod tablice z jasnego granitu zbliżonego kolorem i fakturą do granitu strzegomskiego: -wymiary podstawy tablicy: 1,05m x 0,35m x 0,15m; c.wykonanie przez piaskowanie na głębokość 2 mm napisów na tablicach i pomalowanie ich czarnym barwnikiem: -stopień, imiona i nazwiska żołnierzy, pułk, data śmierci - średnio 12-13 nazwisk, -łącznie około 1700 znaków; d.wykonanie wraz z montażem 19 sztuk jednolitych krzyży z jasnego granitu, zbliżonego kolorem i fakturą do granitu strzegomskiego: -wymiary krzyża: 0,7m x 0,35m x 0,15m; e.wykonanie wraz z montażem 19 sztuk podstaw pod krzyże z jasnego granitu, zbliżonego kolorem i fakturą do granitu strzegomskiego,: -wymiary podstawy pod krzyż: 0,35m x 0,35m x 0,15 m.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  98.37.11.11-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 09.09.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Prace remontowe przy mogiłach żołnierzy na kwaterze wojennej A żołnierzy i weteranów Wojska Polskiego z 1920 r. znajdującej się na cmentarzu rzymskokatolickim Św. Anny przy ul. Lodowej;.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  wykonanie wraz z montażem 5 sztuk nowych tablic z jasnego granitu zbliżonego kolorem i fakturą do tablic z granitu strzegomskiego z nazwiskami żołnierzy; -wymiary tablicy: 0,85m x 0,7m x 0,15m; b.wykonanie wraz z montażem 5 sztuk podstaw pod tablice z jasnego granitu zbliżonego kolorem i fakturą do tablic z granitu strzegomskiego; -wymiary podstawy tablicy: 1,05m x 0,35m x 0,15m; c.przeszlifowanie 12 sztuk istniejących tablic i oczyszczeniu baz pod tymi tablicami (spolerowanie frontów tablic oraz wypiaskowanie pozostałych płaszczyzn); -wymiary tablicy: 0,85x0,7x0,15 m -wymiary podstawy tablicy: 1,05x0,35x0,15 m d.wykonanie przez piaskowanie na głębokość 2 mm napisów na ww. (17) tablicach i pomalowanie czarnym barwnikiem: -stopień, imiona i nazwiska żołnierzy, pułk, data śmierci - średnio 8-12 nazwisk, łącznie około 400 znaków na tablicy z pomalowaniem ich czarnym barwnikiem; e.wykonanie wraz z montażem 17 sztuk jednolitych krzyży z jasnego granitu zbliżonego kolorem i fakturą do tablic z granitu strzegomskiego; -wymiary krzyża: 0,7m x 0,35m x 0,15m; f.wykonanie wraz z montażem 17 podstaw pod krzyże z jasnego granitu zbliżonego kolorem i fakturą do tablic z granitu strzegomskiego; -wymiary podstawy pod krzyż: 0,35m x 0,35m x 0,15 m.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  98.37.11.11-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 09.09.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Wykonanie usługi remontowej mogił żolnierzy Wojska Polskiego na dwóch cmentarzach w Łodzi


Numer ogłoszenia: 266240 - 2010; data zamieszczenia: 26.08.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 220876 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie usługi remontowej mogił żolnierzy Wojska Polskiego na dwóch cmentarzach w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Część 1 - prace remontowe - tablice i krzyże na zbiorowej mogile żołnierzy Wojska Polskiego i ofiar bombardowań szosy Brzezińskiej we wrześniu 1939 r. usytuowanej na cmentarzu rzymskokatolickim Św. Wincentego przy ul. Smutnej; Część 2 - prace remontowe przy mogiłach żołnierzy na kwaterze wojennej A żołnierzy i weteranów Wojska Polskiego z 1920 r. znajdującej się na cmentarzu rzymskokatolickim Św. Anny przy ul. Lodowej;.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
98.37.11.11-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Prace remontowe - tablice i krzyże na zbiorowej mogile żołnierzy Wojska Polskiego i ofiar bombardowań szosy Brzezińskiej we wrześniu 1939 r. usytuowanej na cmentarzu rzymskokatolickim Św. Wincentego przy ul. Smutnej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.08.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SALAR sp. z o. o., Gierłachowo 54a, 64-010 Krzywiń, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 20256,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13552,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  13552,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  33800,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Wykonanie usługi remontowej mogił żołnierzy Wojska Polskiego na dwóch cmentarzach w Łodzi


Numer ogłoszenia: 268716 - 2010; data zamieszczenia: 27.08.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 220876 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie usługi remontowej mogił żołnierzy Wojska Polskiego na dwóch cmentarzach w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi remontowej mogił żołnierzy Wojska Polskiego na dwóch cmentarzach w Łodzi. Część 1 - prace remontowe - tablice i krzyże na zbiorowej mogile żołnierzy Wojska Polskiego i ofiar bombardowań szosy Brzezińskiej we wrześniu 1939 r. usytuowanej na cmentarzu rzymskokatolickim Św. Wincentego przy ul. Smutnej; Część 2 - prace remontowe przy mogiłach żołnierzy na kwaterze wojennej A żołnierzy i weteranów Wojska Polskiego z 1920 r. znajdującej się na cmentarzu rzymskokatolickim Św. Anny przy ul. Lodowej;.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
98.37.11.11-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Prace remontowe przy mogiłach żołnierzy na kwaterze wojennej A żołnierzy i weteranów Wojska Polskiego z 1920 r. znajdującej się na cmentarzu rzymskokatolickim Św. Anny przy ul. Lodowej;


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.08.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SALAR sp. z o. o., Gierłachowo 54A, 64-010 Krzywiń, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 35186,54 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11504,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  11504,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  56160,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-07-30
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 22087620100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-07-22
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 41 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://www.bip.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta, Łodzi ul.ks.Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, III piętro, sekretariat
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
98371111-5 Usługi utrzymania cmentarzy
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Prace remontowe - tablice i krzyże na zbiorowej mogile żołnierzy Wojska Polskiego i ofiar bombardowań szosy Brzezińskiej we wrześniu 1939 r. usytuowanej na cmentarzu rzymskokatolickim Św. Wincentego przy ul. Smutnej SALAR sp. z o. o.
Gierłachowo 54a, 64-010 Krzywiń, woj. wielkopolskie
2010-08-26 13 552,00
Prace remontowe przy mogiłach żołnierzy na kwaterze wojennej A żołnierzy i weteranów Wojska Polskiego z 1920 r. znajdującej się na cmentarzu rzymskokatolickim Św. Anny przy ul. Lodowej; SALAR sp. z o. o.
Gierłachowo 54A, 64-010 Krzywiń, woj. wielkopolskie
2010-08-27 11 504,00