Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Lublin: BZP/PN/10/2014 Dostawa fabrycznie nowego mikrokomputerowego synchronizatora generatora synchronicznego z siecią w ramach projektu CLW PL.


Numer ogłoszenia: 22108 - 2014; data zamieszczenia: 20.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Lubelska , ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5384633, faks 081 5384372.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.pollub.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BZP/PN/10/2014 Dostawa fabrycznie nowego mikrokomputerowego synchronizatora generatora synchronicznego z siecią w ramach projektu CLW PL..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa fabrycznie nowego mikrokomputerowego synchronizatora generatora synchronicznego z siecią w ramach projektu CLW PL..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
38.90.00.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
NIE JEST WYMAGANE ZABEZPIECZENIE OFERTY WADIUM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wymagane jest wykazanie, co najmniej 1 dostawy której przedmiotem była dostawa podobnego sprzętu. , o wartości nie mniejszej niż: 40000 zł brutto --wraz z referencjami / dokumentami potwierdzającymi, że ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy, wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, nieaktualne przepisy prawne itp.). 1. Zmiany, o których mowa powyżej dla swojej ważności muszą być zaakceptowane w formie pisemnej przez obydwie strony umowy w postaci aneksu. 2. Pozostałe istotne zmiany postanowień Umowy mogą dotyczyć: a. wysokości ceny w przypadku - zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy; b. przedmiotu umowy - w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy produkcja urządzeń zostanie zakończona lub ograniczona, po zaproponowaniu przez Wykonawcę urządzeń o parametrach jakościowych nie gorszych od parametrów urządzeń stanowiących przedmiot Umowy. c. terminu płatności - w przypadku opóźnienia przekazania zaliczki przez Instytucję Pośredniczącą - odnośnie urządzeń, których zakup jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 3. Wszystkie sytuacje określone w ustępie poprzednim stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.pollub.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Biuro Zamówień Publicznych ul. Nadbystrzycka 40a/5, 20-618 Lublin.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych ul. Nadbystrzycka 40a/5, 20-618 Lublin.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Centralne Laboratorium Wdrożęń Politechniki Lubelskiej POPW.01.03.00-06-001/11.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Lublin: BZP/PN/10/2014 Dostawa fabrycznie nowego mikrokomputerowego synchronizatora generatora synchronicznego z siecią w ramach projektu CLW PL


Numer ogłoszenia: 54588 - 2014; data zamieszczenia: 17.02.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 22108 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5384633, faks 081 5384372.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BZP/PN/10/2014 Dostawa fabrycznie nowego mikrokomputerowego synchronizatora generatora synchronicznego z siecią w ramach projektu CLW PL.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
BZP/PN/10/2014 Dostawa fabrycznie nowego mikrokomputerowego synchronizatora generatora synchronicznego z siecią w ramach projektu CLW PL.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
38.90.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Centralne Laboratorium Wdrożeń Politechniki Lubelskiej POPW.01.03.00-06-001/11.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ABB SP Z. O O ., UL ŻEGAŃSKA 1, 04-713 wARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 34000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  41297,39


 • Oferta z najniższą ceną:
  41297,39
  / Oferta z najwyższą ceną:
  41297,39


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: bzp@pollub.pl
tel: (81)5384103
fax: +48 815384372
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-01-30
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 2210820140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-01-20
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 3 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.pollub.pl
Informacja dostępna pod: Biuro Zamówień Publicznych ul. Nadbystrzycka 40a/5, 20-618 Lublin
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
BZP/PN/10/2014 Dostawa fabrycznie nowego mikrokomputerowego synchronizatora generatora synchronicznego z siecią w ramach projektu CLW PL ABB SP Z. O O .
UL ŻEGAŃSKA 1, 04-713 wARSZAWA, woj. mazowieckie
2014-02-17 41 297,00