Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: SFREZOWANIE WARSTWY BETONU SMOŁOWEGO ORAZ UŁOŻENIE W JEJ MIEJSCU WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/120725/1/1 Z DNIA 28 SIERPNIA 2012 R. DLA ZADANIA: REMONTY DRÓG ORAZ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD DROGI - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 OD KM 34+346 DO KM 36+246 W MIEJSCOWOŚCI STUDZIONKA


Numer ogłoszenia: 221313 - 2012; data zamieszczenia: 17.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
SFREZOWANIE WARSTWY BETONU SMOŁOWEGO ORAZ UŁOŻENIE W JEJ MIEJSCU WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/120725/1/1 Z DNIA 28 SIERPNIA 2012 R. DLA ZADANIA: REMONTY DRÓG ORAZ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD DROGI - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 OD KM 34+346 DO KM 36+246 W MIEJSCOWOŚCI STUDZIONKA.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
SFREZOWANIE WARSTWY BETONU SMOŁOWEGO ORAZ UŁOŻENIE W JEJ MIEJSCU WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/120725/1/1 Z DNIA 28 SIERPNIA 2012 R. DLA ZADANIA: REMONTY DRÓG ORAZ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD DROGI - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 OD KM 34+346 DO KM 36+246 W MIEJSCOWOŚCI STUDZIONKA.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Podczas wykonywania robót związanych z frezowaniem nawierzchni jezdni gr. 7 cm na odcinku od km 34+346 do km 36+246 - Pawłowice - Studzionka, stwierdzono występowanie zwietrzałej w-wy zmurszałego smołobetonu (próbki pobrane z budowy oraz dokumentacja fotograficzna w załączeniu) o łącznej grubości średnio 8 cm. Warstwa smołobetonu została ułożona bezpośrednio na podbudowie kamiennej. Powierzchnia nawierzchni przed remontem posiadała w trakcie analizy podczas przygotowania zadania liczne spękania i zaniżenia typowe dla deformacji strukturalnych (idących w głąb). Dla planowanego zadania remontowego nie rozpoznano betonu smołowego w spodnich warstwach nawierzchni, dlatego przyjęto jedynie ułożenie pakietu bitumicznego na wyfrezowanej górnej części nawierzchni bitumicznej. W związku z powyższym, zamawiający nie mógł przewidzieć, iż w pakiecie bitumicznym zalega warstwa smołobetonu, który koniecznie trzeba usunąć. Pozostawienie w konstrukcji nawierzchni warstwy betonu smołowego doprowadzi do powstawania deformacji nowo ułożonych warstw bitumicznych. W związku z powyższym wykonawca nie udzieliłby gwarancji na wykonane roboty na żądany przez zamawiającego okres 60 miesięcy. W ramach robót dodatkowych należy wykonać frezowanie istniejącej warstwy smołobetonu oraz dodatkową warstwę z AC 22P. Warstwa dodatkowa z AC22P o średniej grubości 6 cm zgodnie z technologią robót wykonywana będzie w pakiecie łącznie z przewidzianą w umowie zasadniczej warstwą z AC22P o grubości 10 cm co daje łącznie 16 cm. W związku z koniecznością zapewnienia właściwej technologicznie minimalnej grubości warstwy w trakcie układania wynoszącej 8 cm, pakiet 16 cm układany będzie w dwóch warstwach o grubości 8 cm. W/w roboty są robotami dodatkowymi, których nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania zadania i ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonanie zamówienia podstawowego, ich wartość nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia - wartość zamówienia dodatkowego określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosi 686 059,00 zł netto, co stanowi około 32,68 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego (wartość realizowanego zamówienia 2 099 575,95 netto).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH SP. Z O.O., ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice, kraj/woj. śląskie.


Katowice: SFREZOWANIE WARSTWY BETONU SMOŁOWEGO ORAZ UŁOŻENIE W JEJ MIEJSCU WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/120725/1/1 Z DNIA 28 SIERPNIA 2012 R. DLA ZADANIA: REMONTY DRÓG ORAZ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH REALIZOWANYCH PRZEZ ZARZĄD DROGI - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 OD KM 34+346 DO KM 36+246 W MIEJSCOWOŚCI STUDZIONKA


Numer ogłoszenia: 231527 - 2012; data zamieszczenia: 31.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 221313 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
SFREZOWANIE WARSTWY BETONU SMOŁOWEGO ORAZ UŁOŻENIE W JEJ MIEJSCU WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/120725/1/1 Z DNIA 28 SIERPNIA 2012 R. DLA ZADANIA: REMONTY DRÓG ORAZ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH REALIZOWANYCH PRZEZ ZARZĄD DROGI - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 OD KM 34+346 DO KM 36+246 W MIEJSCOWOŚCI STUDZIONKA.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
SFREZOWANIE WARSTWY BETONU SMOŁOWEGO ORAZ UŁOŻENIE W JEJ MIEJSCU WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/120725/1/1 Z DNIA 28 SIERPNIA 2012 R. DLA ZADANIA: REMONTY DRÓG ORAZ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH REALIZOWANYCH PRZEZ ZARZĄD DROGI - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 OD KM 34+346 DO KM 36+246 W MIEJSCOWOŚCI STUDZIONKA.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH SP. Z O.O., ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 686059,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  613710,96


 • Oferta z najniższą ceną:
  613710,96
  / Oferta z najwyższą ceną:
  613710,96


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Podczas wykonywania robót związanych z frezowaniem nawierzchni jezdni gr. 7 cm na odcinku od km 34+346 do km 36+246 - Pawłowice - Studzionka, stwierdzono występowanie zwietrzałej w-wy zmurszałego smołobetonu (próbki pobrane z budowy oraz dokumentacja fotograficzna w załączeniu) o łącznej grubości średnio 8 cm. Warstwa smołobetonu została ułożona bezpośrednio na podbudowie kamiennej. Powierzchnia nawierzchni przed remontem posiadała w trakcie analizy podczas przygotowania zadania liczne spękania i zaniżenia typowe dla deformacji strukturalnych (idących w głąb). Dla planowanego zadania remontowego nie rozpoznano betonu smołowego w spodnich warstwach nawierzchni, dlatego przyjęto jedynie ułożenie pakietu bitumicznego na wyfrezowanej górnej części nawierzchni bitumicznej. W związku z powyższym, zamawiający nie mógł przewidzieć, iż w pakiecie bitumicznym zalega warstwa smołobetonu, który koniecznie trzeba usunąć. Pozostawienie w konstrukcji nawierzchni warstwy betonu smołowego doprowadzi do powstawania deformacji nowo ułożonych warstw bitumicznych. W związku z powyższym wykonawca nie udzieliłby gwarancji na wykonane roboty na żądany przez zamawiającego okres 60 miesięcy. W ramach robót dodatkowych należy wykonać frezowanie istniejącej warstwy smołobetonu oraz dodatkową warstwę z AC 22P. Warstwa dodatkowa z AC22P o średniej grubości 6 cm zgodnie z technologią robót wykonywana będzie w pakiecie łącznie z przewidzianą w umowie zasadniczej warstwą z AC22P o grubości 10 cm co daje łącznie 16 cm. W związku z koniecznością zapewnienia właściwej technologicznie minimalnej grubości warstwy w trakcie układania wynoszącej 8 cm, pakiet 16 cm układany będzie w dwóch warstwach o grubości 8 cm. W/w roboty są robotami dodatkowymi, których nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania zadania i ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonanie zamówienia podstawowego, ich wartość nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia - wartość zamówienia dodatkowego określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosi 686 059,00 zł netto, co stanowi około 32,68 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego (wartość realizowanego zamówienia 2 099 575,95 netto).

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 22131320120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-10-17
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
SFREZOWANIE WARSTWY BETONU SMOŁOWEGO ORAZ UŁOŻENIE W JEJ MIEJSCU WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/120725/1/1 Z DNIA 28 SIERPNIA 2012 R. DLA ZADANIA: REMONTY DRÓG ORAZ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH REALIZO WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH SP. Z O.O.
ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice, woj. śląskie
2012-10-31 613 710,00