Góra Kalwaria: Zakup samochodu pożarniczego średniego - używanego


Numer ogłoszenia: 222078 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bip.gorakalwaria.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup samochodu pożarniczego średniego - używanego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wymagania minimalne zamawiającego WYMAGANIA PODSTAWOWE: sprawny technicznie zarejestrowany na terenie Polski aktualne badania techniczne skrzynia biegów manualna (6-biegowa + wsteczny) zabudowa pożarnicza wykonana w 2014 r. Kierownica pojazdu fabrycznie montowana po lewej stronie Pojazd bezwypadkowy Ogumienie nowe z bieżnikiem dostosowanym do różnego rodzaju warunków terenowych i atmosferycznych pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE silnik wysokoprężny (należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych) min. 195KW/270KM z turbo doładowaniem wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od -25C do +50C silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełnienia cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju min. 6 godz. PODWOZIE Z KABINĄ pojazd nie starszy niż 2005 podwozie z napędem 4x4 (skrzynia redukcyjna) maksymalna wysokość -3,35m maksymalna długość poj, -8,40m max szerokość poj. -2,50m kabina 6-osobowa jednomodułowa układ 2+4, minimalna ilość drzwi - 4 pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze (akustyczne i świetlne) pojazdu uprzywilejowanego wykonane w technologii LED w układzie min: lampa niebieska umieszczona na dachu kabiny 2 lampy niebieskie umieszczone na tylnej ścianie pojazdu lub na części dachu pojazdu 2 lampy sygnalizacyjne z przodu pojazdu 1 lampa po bokach pojazu instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu 24V oraz instalacja 12V w kabinie pojazdu rozmiar kół 22,5 tylne koła samochodu bliźniacze KOLORY SAMOCHODU elementy podwozia, rama w kolorze czarnym kabina, zabudowa w kolorze czerwonym RAL3000 ZABUDOWA POŻARNICZA zabudowa nadwozia wykonana z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna, aluminium, kompozyt) wewnętrzne poszycia wykonane z aluminium. Żaluzje wykonane z aluminium w układzie 3+3+1 stelaż do drabiny na dachu samochodu pojazd wyposażony w drabinę do wejścia na dach z tyłu samochodu, wykonany z materiałów nierdzewnych. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie powierzchnie platform, podestów i podłogi drabiny w wykonaniu antypoślizgowym działko wodno-pianowe zamontowane na dachu samochodu zbiornik wody ze stali zabezpieczony korozyjnie o pojemności min. 3000l zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem przed swobodnym wypływaniem wody w czasie jazdy, zbiornik wyposażony w falochrony zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10% objętości zbiornika wody tj. 300l, wykonany ze stali nierdzewnej lub kompozyt, odporny na korozję autopompa z układem wysokiego ciśnienia montowana z tyłu pojazdu o wydajności min. 2700l/min z zamontowanym dozownikiem środka pianotwórczego wyciągarka elektryczna samochód wyposażony w zwijadło szybkiego natarcia o długości węża min. 60m. umieszczonym na zwijadle, zakończone prądownicą wodną. Zwijadło szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża zraszacze (4szt) zamontowanie z przodu 2szt. i po jednym na stronę lewą i prawą pojazdu maszt oświetleniowy wysuwany pneumatycznie o wysokości max. uchwyty na aparaty oddechowe zamontowanie w kabinie załogi - min 4szt. Schowki nadwozia oświetlane automatycznie po otwarciu żaluzji Oświetlenie schowków i pola wokół samochodu wykonane w technologii LED Nasady tłoczne 75 po 2 z każdej strony pojazdu umożliwiające samoczynne odwadnianie OGÓLNE pisemna gwarancja min. 12 miesięcy (całość) elementy zabudowy min. 24 miesiące usługa montażu sprzętu ppoż, dostarczonego przez zamawiającego w cenie zakupu pojazdu wykonanie oznaczenia operacyjnego w formie naklejanej przygotowanie do instalacji radiostacji samochodowej w kabinie kierowcy.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
34.14.42.10-3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  SEKCJA IV: PROCEDURA


  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
  przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.


  IV.3) ZMIANA UMOWY


  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 1)   przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub nie dało się ich przewidzieć w chwili podpisywania umowy, a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, 2)   zmniejszenia zakresu realizacji robót, 3)   terminów realizacji; Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: a)   jeśli pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, b)   wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy, 4)   zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji dostawy, 5)   zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, 6)   wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 8) zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy;


  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  IV.4.1)
   
  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  www.bip.gorakalwaria.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
  Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych.


  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
  10.07.2014 godzina 14:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca.


  IV.4.5) Termin związania ofertą:
  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  nie

  Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
  woj. mazowieckie
  Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
  tel: 22/7273414
  fax: 22/7273414
  Termin składania wniosków lub ofert:
  2014-07-09
  Dane postępowania
  ID postępowania BZP/TED: 22207820140
  ID postępowania Zamawiającego:
  Data publikacji zamówienia: 2014-07-01
  Rodzaj zamówienia: dostawy
  Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
  Czas na realizację: 2 miesięcy
  Wadium: -
  Oferty uzupełniające: NIE
  Oferty częściowe: NIE
  Oferty wariantowe: NIE
  Przewidywana licyctacja: NIE
  Ilość części: 1
  Kryterium ceny: 100%
  WWW ogłoszenia: www.bip.gorakalwaria.pl
  Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych
  Okres związania ofertą: 30 dni
  Kody CPV
  34144210-3 Wozy strażackie