Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, wyłonionej w Konkursie na opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej 4 kampanii promocyjnych Miasta Łodzi i linii graficznej, kreacji reklam do mediów elektronicznych i prasowych, stworzenie strategii komunikacji i zaplanowanie działań z wykorzystaniem mediów (w formie ich rekomendacji) i dostosowanie nośników do koncepcji kreacji oraz przekazanie Zamawiającemu całości autorskich praw majątkowych do pracy w tym prawa zależne i pokrewne, w celu realizacji 4 projektów - współfinansowanych z Unii Europejskiej


Numer ogłoszenia: 22246 - 2014; data zamieszczenia: 20.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77 , strona internetowa www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, wyłonionej w Konkursie na opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej 4 kampanii promocyjnych Miasta Łodzi i linii graficznej, kreacji reklam do mediów elektronicznych i prasowych, stworzenie strategii komunikacji i zaplanowanie działań z wykorzystaniem mediów (w formie ich rekomendacji) i dostosowanie nośników do koncepcji kreacji oraz przekazanie Zamawiającemu całości autorskich praw majątkowych do pracy w tym prawa zależne i pokrewne, w celu realizacji 4 projektów - współfinansowanych z Unii Europejskiej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, wyłonionej w Konkursie na opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej 4 kampanii promocyjnych Miasta Łodzi i linii graficznej, kreacji reklam do mediów elektronicznych i prasowych, stworzenie strategii komunikacji i zaplanowanie działań z wykorzystaniem mediów (w formie ich rekomendacji) i dostosowanie nośników do koncepcji kreacji oraz przekazanie Zamawiającemu całości autorskich praw majątkowych do pracy w tym prawa zależne i pokrewne, w celu realizacji 4 następujących projektów: 1/ Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych, 2/ Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej, 3/ Łódź na weekend - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break, 4/ Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.82.25.00-7, 79.34.22.00-5.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  UZASADNIENIE PRAWNE: art. 110 oraz art. 66 w związku z artykułem 67 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 907 ze zm.) - Przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art.110, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie, zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówieniapo negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. UZASADNIENIE FAKTYCZNE: Miasto Łódź, w ramach Projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, ogłosiło Zarządzeniem Nr 5183/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24.10.2013 r., Konkurs na opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej kampanii promocyjnych Miasta Łodzi i linii graficznej, kreacji reklam do mediów elektronicznych i prasowych, stworzenie strategii komunikacji i zaplanowanie działań z wykorzystaniem mediów (w formie rekomendacji) i dostosowanie nośników do koncepcji kreacji. Ze względu na złożony charakter planowanych kampanii promocyjnych oraz założenie, że wszystkie kampanie promocyjne Miasta dotyczące wizerunku powinny charakteryzować się wyróżniającą i jednocześnie spójną linią graficzną, podjęto decyzję o ogłoszeniu konkursu na kreację, dla czterech kampanii łącznie, realizowanych w ramach czterech projektów, które otrzymały dofinansowanie z środków UE. Przewidywana wartość nagród w konkursie wymagała przeprowadzenia konkursu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych art. 110, gdzie kierownik zamawiającego tj. Prezydent Miasta Łodzi, powołuje sąd konkursowy oraz określa organizację, skład i tryb pracy sądu konkursowego. Z uwagi na fakt, że przedmiotem konkursu było opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej czterech kampanii promocyjnych, ocenie podlegał pomysł oraz kreacja (a laureat konkursu przekaże Miastu autorskie prawa majątkowe, zależne i pokrewne). Zatem kryterium ceny stosowane zwykle w trybach konkurencyjnych w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych, nie mogło być jedynym czy przeważającym kryterium wyboru wykonawcy. W celu dokonania oceny pracy konkursowej, powołano komisję/sąd, w skład którego weszły osoby posiadające kwalifikacje umożliwiające ocenę zgłoszonych prac konkursowych zgodnie z regulaminem konkursu. Nagrodą w konkursie było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Konkursu, a w ślad za tym w wyniku przeprowadzenia planowanych negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki z autorem wybranej pracy konkursowej (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych art. 110 oraz art. 66 w związku z art. 67 ust. 1 pkt. 2 Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zawarta zostanie umowa na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, wylonionej w konkursie. Ogłoszenie o Konkursie w BZP 441268 - 2013. Ogłoszenie o wynikach konkursu w BZP 533542-2013 z dnia 23.12.2013 r.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • MOSQI.TO, UL. WIGURY 13/10, 90-302 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


Łódź: Szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, wyłonionej w Konkursie na opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej 4 kampanii promocyjnych Miasta Łodzi i linii graficznej, kreacji reklam do mediów elektronicznych i prasowych, stworzenie strategii komunikacji i zaplanowanie działań z wykorzystaniem mediów (w formie ich rekomendacji) i dostosowanie nośników do koncepcji kreacji oraz przekazanie Zamawiającemu całości autorskich praw majątkowych do pracy w tym prawa zależne i pokrewne, w celu realizacji 4 projektów - współfinansowanych z Unii Europejskiej


Numer ogłoszenia: 57170 - 2014; data zamieszczenia: 18.02.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 22246 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, wyłonionej w Konkursie na opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej 4 kampanii promocyjnych Miasta Łodzi i linii graficznej, kreacji reklam do mediów elektronicznych i prasowych, stworzenie strategii komunikacji i zaplanowanie działań z wykorzystaniem mediów (w formie ich rekomendacji) i dostosowanie nośników do koncepcji kreacji oraz przekazanie Zamawiającemu całości autorskich praw majątkowych do pracy w tym prawa zależne i pokrewne, w celu realizacji 4 projektów - współfinansowanych z Unii Europejskiej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, wyłonionej w Konkursie na opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej 4 kampanii promocyjnych Miasta Łodzi i linii graficznej, kreacji reklam do mediów elektronicznych i prasowych, stworzenie strategii komunikacji i zaplanowanie działań z wykorzystaniem mediów (w formie ich rekomendacji) i dostosowanie nośników do koncepcji kreacji oraz przekazanie Zamawiającemu całości autorskich praw majątkowych do pracy w tym prawa zależne i pokrewne, w celu realizacji 4 następujących projektów: 1/ Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych, 2/ Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej, 3/ Łódź na weekend - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break, 4/ Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.82.25.00-7, 79.34.22.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych, Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej, Łódź na weekend - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break, Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.01.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MOSQI.TO, ul. Wigury 13/10, 90-302 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 196426,66 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  212755,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  212755,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  212755,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  UZASADNIENIE PRAWNE: art. 110 oraz art. 66 w związku z artykułem 67 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 907 ze zm.) - Przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art.110, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie, zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówieniapo negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. UZASADNIENIE FAKTYCZNE: Miasto Łódź, w ramach Projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, ogłosiło Zarządzeniem Nr 5183/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24.10.2013 r., Konkurs na opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej kampanii promocyjnych Miasta Łodzi i linii graficznej, kreacji reklam do mediów elektronicznych i prasowych, stworzenie strategii komunikacji i zaplanowanie działań z wykorzystaniem mediów (w formie rekomendacji) i dostosowanie nośników do koncepcji kreacji. Ze względu na złożony charakter planowanych kampanii promocyjnych oraz założenie, że wszystkie kampanie promocyjne Miasta dotyczące wizerunku powinny charakteryzować się wyróżniającą i jednocześnie spójną linią graficzną, podjęto decyzję o ogłoszeniu konkursu na kreację, dla czterech kampanii łącznie, realizowanych w ramach czterech projektów, które otrzymały dofinansowanie z środków UE. Przewidywana wartość nagród w konkursie wymagała przeprowadzenia konkursu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych art. 110, gdzie kierownik zamawiającego tj. Prezydent Miasta Łodzi, powołuje sąd konkursowy oraz określa organizację, skład i tryb pracy sądu konkursowego. Z uwagi na fakt, że przedmiotem konkursu było opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej czterech kampanii promocyjnych, ocenie podlegał pomysł oraz kreacja (a laureat konkursu przekaże Miastu autorskie prawa majątkowe, zależne i pokrewne). Zatem kryterium ceny stosowane zwykle w trybach konkurencyjnych w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych, nie mogło być jedynym czy przeważającym kryterium wyboru wykonawcy. W celu dokonania oceny pracy konkursowej, powołano komisję/sąd, w skład którego weszły osoby posiadające kwalifikacje umożliwiające ocenę zgłoszonych prac konkursowych zgodnie z regulaminem konkursu. Nagrodą w konkursie było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Konkursu, a w ślad za tym w wyniku przeprowadzenia planowanych negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki z autorem wybranej pracy konkursowej (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych art. 110 oraz art. 66 w związku z art. 67 ust. 1 pkt. 2 Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawarta została umowa na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, wylonionej w konkursie. Ogłoszenie o Konkursie w BZP 441268 - 2013. Ogłoszenie o wynikach konkursu w BZP 533542-2013 z dnia 23.12.2013 r.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 2224620140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-01-20
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
79342200-5 Usługi w zakresie promocji
79822500-7 Usługi projektów graficznych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, wyłonionej w Konkursie na opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej 4 kampanii promocyjnych Miasta Łodzi i linii graficznej, kreacji reklam do mediów elektronicznych i prasowych, stworzenie strategii komunik MOSQI.TO
ul. Wigury 13/10, 90-302 Łódź, woj. łódzkie
2014-02-18 212 755,00