Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie badań lekarskich dla uczestników projektu Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy - współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Numer ogłoszenia: 222681 - 2011; data zamieszczenia: 18.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Projektów Europejskich , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie badań lekarskich dla uczestników projektu Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy - współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie badań lekarskich dla uczestników projektu Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy- współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
85.12.11.00-4, 85.12.10.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien podlegać wpisowi do jednego z niżej wymienionych rejestrów: a) W przypadku zakładu opieki zdrowotnej: podlegać wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra właściwego do spraw zdrowia zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn zm.), na mocy którego Wykonawca posiada uprawnienia do świadczenia usług medycznych z zakresu medycyny pracy; b) W przypadku indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich: podlegać wpisowi do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich prowadzonego przez właściwą Okręgową Izbę Lekarską zgodnie z rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw zdrowia z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich (Dz. U. Nr 60. poz.409), na mocy którego Wykonawca posiada uprawnienia do świadczenia usług medycznych z zakresu medycyny pracy. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., (opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków zawarty jest w pkt. 9 SIWZ) w niżej wskazanym zakresie. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku, dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty a) W przypadku zakładu opieki zdrowotnej: aktualny odpis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (księga rejestrowa) prowadzonego przez wojewodę lub Ministra właściwego do spraw zdrowia, lub dokument równoważny; b) W przypadku indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich: zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich prowadzonego przez właściwą Okręgową Izbę Lekarską lub dokument równoważny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobą/ami niezbędną/ymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza z zakresu medycyny pracy W celu potwierdzenia spełniania warunku, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu odpowiednio dla części stanowi załącznik nr 4 do SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia. 2. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punktach 10.2 SIWZ musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2.1 SIWZ, może zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie. 3. Na potwierdzenie że oferowane usługi wykonywane będą zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Wykonawca winien posiadać przychodnię/e lekarską/ie na terenie Miasta Łodzi przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonawca winien załączyć do oferty wykaz przychodni sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiajacy przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści umów, zawartych w wyniku udzielenia niniejszego postępowania, w sytuacjach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 3..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.08.2011 godzina 10:45, miejsce: Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Wykonanie badań lekarskich dla uczestników projektu Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy - współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego umowa nr UDAPOKL.07.02.01-10-180/10-00 z dnia 08 kwietnia 2011 roku, Aneks nr UDA-POKL.07.02.01-10-180/10-01 z dnia 9 maja 2011 r..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: wykonanie badań lekarskich dla uczestników projektu Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy - współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Numer ogłoszenia: 304872 - 2011; data zamieszczenia: 26.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 222681 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Projektów Europejskich, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wykonanie badań lekarskich dla uczestników projektu Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy - współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
wykonanie badań lekarskich dla uczestników projektu Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy - współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
85.12.11.00-4, 85.12.10.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Wykonanie badań lekarskich dla uczestników projektu Szansa -wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy - współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego umowa nr UDAPOKL.07.02.01-10-180/10-00 z dnia 08 kwietnia 2011 roku, Aneks nr UDAPOKL. 07.02.01-10-180/10-01 z dnia 9 maja 2011 r..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Renoma Sp. z o.o., ul. Sierakowskiego 8/10, 91-042; Łódź Filia NZOZ Renoma: ul. Sterlinga 16/18, 90-217 Łódź, ul. Sterlinga 16/18, 90-217 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8580,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8294,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8294,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  42042,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-08-26
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 22268120110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-08-18
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 432 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 3.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
85121000-3 Usługi medyczne
85121100-4 Ogólne usługi lekarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
wykonanie badań lekarskich dla uczestników projektu Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy - współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Renoma Sp. z o.o., ul. Sierakowskiego 8/10, 91-042; Łódź Filia NZOZ Renoma: ul. Sterlinga 16/18, 90-217 Łódź
ul. Sterlinga 16/18, 90-217 Łódź, woj. łódzkie
2011-09-26 8 294,00