Leszno: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku głównego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie ul. Mickiewicza 5 wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.


Numer ogłoszenia: 223790 - 2013; data zamieszczenia: 11.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego , ul. Adama Mickiewicza 5, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 065 5296058, faks 065 5296076.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://www.pwsz.edu.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku głównego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie ul. Mickiewicza 5 wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku głównego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie ul. Mickiewicza 5 wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. 2.Projekt zagospodarowania terenu przewiduje wykonanie na działkach 39/61, 36/1, 36/2,36/4 parkingów na samochody osobowe z drogami dojazdowymi, odwodnieniem i oświetleniem zewnętrznym wraz z terenami zielonymi oraz garażu 3 stanowiskowego na samochody osobowe. Zakres funkcjonalno-użytkowy musi nawiązywać do istniejącego zagospodarowania auli. 3.Zakres dokumentacji projektowej: 1)koncepcje funkcjonalno-użytkowe 2)mapa zasadnicza do celów projektowych dla terenu objętego opracowaniem 3)wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego 4)wstępne oszacowanie kosztów na etapie koncepcji 5)uzgodnienia branżowe i warunki techniczne 6)projekt zagospodarowania terenu 7)projekt oświetlenia zewnętrznego 8)projekt odwodnienia 9)projekt branży drogowej w zakresie układu komunikacyjnego wokół szkoły 10)specyfikacje techniczne wg branż 11)przedmiary robót wg branż 12)kosztorysy inwestorskie wg branż 4.Etapy wykonania zamówienia: etap I opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz ze wstępnym oszacowaniem kosztów etap II wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 5.Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca dokona wizji lokalnej obiektu. 6.Do obowiązków wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy należy pozyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów, badań, pomiarów, pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie inwentaryzacji budynków uczelni i działki w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. 7.Wykonawca zapewni uzgodnienie projektów pod względem ochrony przeciwpożarowej, spraw sanitarno-higienicznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, przez uprawnionych rzeczoznawców w wymaganym zakresie 8.Zakres zamówienia obejmuje uzyskanie przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego, zatwierdzenia projektu budowlanego i decyzji o pozwoleniu na budowę 9.Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 5 letniej rękojmi i gwarancji jakości za wady przedmiotu zamówienia. 10.Dokumentację projektowo-kosztorysową należy sporządzić w niżej wymienionej ilości egzemplarzy: 1)koncepcje zagospodarowania terenu wraz ze wstępnym oszacowaniem kosztów- 2 egzemplarze 2)projekty budowlane dla wszystkich branż po 5 egzemplarzy, 3)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż po 2 egzemplarze, 4)przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż po 3 egzemplarze, 5)zbiorcze zestawienie kosztów w 3 egzemplarzach, 6)2 egzemplarze wersji elektronicznej (dokumentacja: opisy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót- w formacie doc,pdf; przedmiary, kosztorysy w formacie ath,pdf,rysunki w formatach:dwg i pdf).


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7, 71.42.00.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 3.Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć: a)wykaz wykonanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane, lub są wykonywane należycie - wykaz powinien być sporządzony zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ b)oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik nr 6 do SIWZ)


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania z przyczyn, o których mowa art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dla osób fizycznych), których wzór stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ. Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale 11 pkt 1-3 niniejszej SIWZ oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wzór oferty- uzupełniony b) wzór umowy- uzupełniony,

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że będą to zmiany wynikające z następujących przesłanek: 1)wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę , jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 2)z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac , które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 3)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy; 4)przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron umowy; 5)zmiana osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w umowie; 6)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, nie dotyczy wzrostu stawki VAT (wzrost stawki VAT, nie wpływa na wysokość wynagrodzenia - koszty związane ze wzrostem stawki podatku VAT obciążają Wykonawcę), 7)zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. 2.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że Wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy wykonanej do tego dnia odstąpienia.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.pwsz.edu.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno pok. 218 (I piętro).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.07.2013 godzina 11:30, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno pok. 218 (I piętro).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Leszno: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku głównego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie ul. Mickiewicza 5 wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.


Numer ogłoszenia: 285870 - 2013; data zamieszczenia: 22.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 223790 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego, ul. Adama Mickiewicza 5, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 065 5296058, faks 065 5296076.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku głównego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie ul. Mickiewicza 5 wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku głównego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie ul. Mickiewicza 5 wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. 2.Projekt zagospodarowania terenu przewiduje wykonanie na działkach 39/61, 36/1, 36/2,36/4 parkingów na samochody osobowe z drogami dojazdowymi, odwodnieniem i oświetleniem zewnętrznym wraz z terenami zielonymi oraz garażu 3 stanowiskowego na samochody osobowe. Zakres funkcjonalno-użytkowy musi nawiązywać do istniejącego zagospodarowania auli. 3.Zakres dokumentacji projektowej: 1)koncepcje funkcjonalno-użytkowe 2)mapa zasadnicza do celów projektowych dla terenu objętego opracowaniem 3)wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego 4)wstępne oszacowanie kosztów na etapie koncepcji 5)uzgodnienia branżowe i warunki techniczne 6)projekt zagospodarowania terenu 7)projekt oświetlenia zewnętrznego 8)projekt odwodnienia 9)projekt branży drogowej w zakresie układu komunikacyjnego wokół szkoły 10)specyfikacje techniczne wg branż 11)przedmiary robót wg branż 12)kosztorysy inwestorskie wg branż 4.Etapy wykonania zamówienia: etap I opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz ze wstępnym oszacowaniem kosztów etap II wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 5.Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca dokona wizji lokalnej obiektu. 6.Do obowiązków wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy należy pozyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów, badań, pomiarów, pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie inwentaryzacji budynków uczelni i działki w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. 7.Wykonawca zapewni uzgodnienie projektów pod względem ochrony przeciwpożarowej, spraw sanitarno-higienicznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, przez uprawnionych rzeczoznawców w wymaganym zakresie 8.Zakres zamówienia obejmuje uzyskanie przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego, zatwierdzenia projektu budowlanego i decyzji o pozwoleniu na budowę 9.Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 5 letniej rękojmi i gwarancji jakości za wady przedmiotu zamówienia. 10.Dokumentację projektowo-kosztorysową należy sporządzić w niżej wymienionej ilości egzemplarzy: 1)koncepcje zagospodarowania terenu wraz ze wstępnym oszacowaniem kosztów- 2 egzemplarze 2)projekty budowlane dla wszystkich branż po 5 egzemplarzy, 3)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż po 2 egzemplarze, 4)przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż po 3 egzemplarze, 5)zbiorcze zestawienie kosztów w 3 egzemplarzach, 6)2 egzemplarze wersji elektronicznej (dokumentacja: opisy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót- w formacie doc,pdf; przedmiary, kosztorysy w formacie ath,pdf,rysunki w formatach:dwg i pdf)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7, 71.42.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.07.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
12.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • APA ARCHES, {Dane ukryte}, 60-348 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 56910,57 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  25141,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  25141,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  71340,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Adama Mickiewicza 5, 64-100 Leszno
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: sgt@pwsz.edu.pl
tel: 655 296 058
fax: 655 296 076
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-07-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 22379020130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-06-10
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 203 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.pwsz.edu.pl
Informacja dostępna pod: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno pok. 218 (I piętro)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku głównego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie ul. Mickiewicza 5 wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu APA ARCHES
Poznań
2013-07-22 25 141,00