Góra Kalwaria: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2015 r.


Numer ogłoszenia: 22384 - 2015; data zamieszczenia: 30.01.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gorakalwaria pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2015 r..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria w 2015 roku, w następujących technologiach: 1. Technologia asfaltobetonu: - z wycinaniem uszkodzonej nawierzchni do regularnych kształtów, z pokryciem emulsją asfaltową łączonych nawierzchni bitumicznych. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznej warstwy o grubości do 4 cm oraz cenę remontu za każdy 1 cm warstwy o grubości powyżej 4 cm. - bez wycinania, z pokryciem emulsją asfaltową łączonych nawierzchni bitumicznych. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznej warstwy o grubości do 4 cm oraz cenę remontu za każdy 1 cm warstwy o grubości powyżej 4 cm. 2. Remonterem, w technologii emulsja z grysem. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m2 naprawianej nawierzchni. W każdej technologi do wykonawcy należy wywiezienie rumoszu i uporządkowanie terenu po zakończeniu remontów cząstkowych. Zakłada się wykonanie po około 50% napraw w w/w technologiach na łączną kwotę do 250.000,00 zł brutto. Okres gwarancji: Minimalny okres gwarancji, której zobowiązany jest udzielić wykonawca remontów cząstkowych to 6 miesięcy..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria w 2015 roku, w następujących technologiach: 1. Technologia asfaltobetonu: - z wycinaniem uszkodzonej nawierzchni do regularnych kształtów, z pokryciem emulsją asfaltową łączonych nawierzchni bitumicznych. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznej warstwy o grubości do 4 cm oraz cenę remontu za każdy 1 cm warstwy o grubości powyżej 4 cm. - bez wycinania, z pokryciem emulsją asfaltową łączonych nawierzchni bitumicznych. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznej warstwy o grubości do 4 cm oraz cenę remontu za każdy 1 cm warstwy o grubości powyżej 4 cm. 2. Remonterem, w technologii emulsja z grysem. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m2 naprawianej nawierzchni.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
44.11.37.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę ( zamówienie ) polegającą na remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych o wartości brutto min. 100.000,00 zł


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - okres gwarancji - 5


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1)   przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub nie dało się ich przewidzieć w chwili podpisywania umowy, a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, 2)   zmniejszenia zakresu realizacji robót, 3)   terminów realizacji; Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: a)   jeśli pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, b)   wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy, 5)   zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, 6)   wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 9) zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Góra Kalwaria: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2015 r


Numer ogłoszenia: 35166 - 2015; data zamieszczenia: 17.02.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 22384 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2015 r.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria w 2015 roku, w następujących technologiach: 1. Technologia asfaltobetonu: - z wycinaniem uszkodzonej nawierzchni do regularnych kształtów, z pokryciem emulsją asfaltową łączonych nawierzchni bitumicznych. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznej warstwy o grubości do 4 cm oraz cenę remontu za każdy 1 cm warstwy o grubości powyżej 4 cm. - bez wycinania, z pokryciem emulsją asfaltową łączonych nawierzchni bitumicznych. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznej warstwy o grubości do 4 cm oraz cenę remontu za każdy 1 cm warstwy o grubości powyżej 4 cm. 2. Remonterem, w technologii emulsja z grysem. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m2 naprawianej nawierzchni..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
44.11.37.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.02.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Wielobranżowa, {Dane ukryte}, 05-660 Debnowola 71, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 264227,64 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  113787,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  113787,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  151745,40


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-02-08
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 2238420150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-01-29
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 325 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 95%
WWW ogłoszenia: www.gorakalwaria pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
44113700-2 Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i Gminy Góra Kalwaria w 2015 r Firma Wielobranżowa
Debnowola 71
2015-02-17 113 787,00