Bystra: Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb SZChPiG w Bystrej.


Numer ogłoszenia: 223896 - 2011; data zamieszczenia: 01.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy , ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra, woj. śląskie, tel. 033 4991800, faks 033 4991802.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.szpitalbystra.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  www.szpitalbystra.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb SZChPiG w Bystrej..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jets dostawamiędzy innymi błon RTG,rękawic chirurgicznych, zamkniętego sytemu pobierania krwi,igieł strzykawek , kaniuli, strzykawek do pomp infuzyjnych, Rurek intubacyjnych,rurek tracheostomijnych, czepków i fartuchów i masek chirurgicznych, oblożeń pola operacyjnego, zestawów do intubacji oskrzelowej, elektrod EKG igieł do bipsji..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.19.00.00-8, 33.14.14.20-0, 33.14.13.00-3, 33.14.13.10-6, 33.14.13.20-9, 33.14.12.20-8, 33.14.00.00-3, 33.14.12.00-2, 33.16.20.00-3, 33.14.00.00-3, 33.19.90.00-1, 31.70.11.40-6, 33.12.41.00-6, 33.14.16.42-2, 31.71.11.40-6, 33.14.13.23-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 39.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium .


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.Zamawiający nie żąda złożenia żadnego dokuemntu, weryfikacji spełnienia warunku udziału nastąpi na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadanie wiedzy i dpoświadczenia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z należytą starannością co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowanie odpowiednium potencjłałem tychnicznym .Zamawiający nie żąda złożenia żadnego dokuemntu, weryfikacji spełnienia warunku udziału nastąpi na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.Zamawiający nie żąda złożenia żadnego dokuemntu, weryfikacji spełnienia warunku udziału nastąpi na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej.Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia nie niższą niż 100 tys. zł.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.W celu potwierdzenia, że oferowane produkty medyczne spełniają wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych, są dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie RP , do oferty należy dołączyć Deklarację Zgodności EC dla wyrobów medycznych wszystkich klas, Certyfikat jednostki notyfikowanej (Certyfikat CE) dla wyrobu klasy I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa IIb, III, oraz dla wyrobów medycznych klasy IIa, IIb, III - oświadczenie wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela potwierdzające, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania zasadnicze. 2.W przypadku wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do oferty należy dołączyć zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych lub w sytuacji posiadania wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych dokonanego na podstawie przepisów uprzednio obowiązującej ustawy o wyrobach medycznych, wniosek do Prezesa Urzędu o przeniesienie danych z Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów odpowiedzialnych do Bazy danych zgodnie z art. 133. 3.W przypadku dystrybutorów i importerów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy wprowadzili na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wyrób przeznaczony do użytkowania do oferty należy dołączyć powiadomienie o tym wprowadzeniu Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych . 4.W przypadku wprowadzania wyrobu do obrotu po raz pierwszy, Wykonawca będący Dystrybutorem, Importerem jest zobowiązany do bezzwłocznego dostarczenia Zamawiającemu potwierdzenia powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu wyrobu, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w części dotyczącej danego wyrobu- dotyczy przypadku po zawarciu umowy. 5.Zamawiający wymaga dołączenia do oferty opisów oferowanych wyrobów w formie folderów lub katalogów lub prospektów, które uwzględniają kody oferowanych wyrobów, stosowane wzory etykiet oraz opakowań a także instrukcję używania wyrobu. 6.Zamawiający w zakresie Pakietu nr 2 poz. 5 oraz Pakietu nr 5 wymaga dodatkowo dołączenia do oferty dokumentu badania przenikalności cytostatyków.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wyklucza się istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że: a)konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, np. gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie, b)zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, c)wystąpią zmiany publiczno-prawne (np. dot. podatku VAT) skutkujące zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy, d)w wyniku nadzwyczajnej zmiany okoliczności, spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby co najmniej jednej ze stron rażącą stratą, a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy, e)wystąpi przypadek zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia (w takiej sytuacji dopuszcza się zmianę na nowy produkt a tych samych bądź lepszych parametrach, po cenie jednostkowej nie wyższej niż zaoferowana w ofercie), f)wystąpi przypadek wprowadzenia przez uprawnione organy zmian cen urzędowych na produkty objęte umową skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy (w takiej sytuacji strony będą rozliczać dostawę wg cen urzędowych).


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpitalbystra.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Specjalistyczny Zespół Chorób P{łuci Gruźlicy, 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Dyrekcji Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuci Gruźlicy, 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet nr 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę błon, utrwalaczy i wywoływaczy RTG.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.19.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet nr 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejuje dostawę Rękawic chirurgicznych sterylnych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.14.20-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pakiet nr 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę ręakwic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.14.20-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Pakiet nr 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówqienia obejmuje dostawę rękawic diagnostycznych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.14.20-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Pakiet nr 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę rękawic ochronnych przed cytostatykami.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.14.20-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Pakiet nr 6.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamóweinia obejmuje dostawę rękawic diagnostyvcznych sterylnych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.14.20-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Pakiet nr 7.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę zamkniętego sytemu do pobierania krwi.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.41.30-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Pakiet nr 8.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę strzykawek i igieł.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.13.10-6, 33.14.13.20-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Pakiet nr 9.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę kaniuli.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.12.20-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Pakiet nr 10.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę przyrządód do przygotowywania i pobierania leków.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Pakiet nr 11.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę strzykawek do pomp infuzyjnych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.13.10-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
Pakiet nr 12.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę drenów medycznych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.41.20-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
Pakiet nr 13.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę cewników i rurek dooskrzelowych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.16.20.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
14
NAZWA:
Pakiet nr 14.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę cewników i przedłużaczy do podawania tlenu.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
15
NAZWA:
Pakiet nr 15.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę masek ochronnych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
Pakiet nr 16.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę czepków chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych, masek chirurgicznych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.19.90.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
17
NAZWA:
Pakiet nr 17.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę obłożeń pola operacyjnego i pokrowcy na przyrządy teles..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
18
NAZWA:
Pakiet nr 18.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę łaczników karbowanych , rurek oddechowych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.16.20.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
19
NAZWA:
Pakiet nr 19.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę układu oddechowego do respiratora.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.16.20.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
20
NAZWA:
Pakiet nr 20.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę zestawów do cewnikowania żył.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.16.20.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
21
NAZWA:
Pakiet nr 21.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę zestawów do pobierania wydzieliny i wkłuć centralnych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.16.20.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
22
NAZWA:
Pakiet nr 22.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę elektrod EKG.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  31.71.11.40-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
23
NAZWA:
Pakiet nr 23.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obewjmuje dostawę szczoteczek cytologicznych bronchoskopowych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.12.41.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
24
NAZWA:
Pakiet nr 24.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę zrstawów do intubacji oskrzelowej.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.16.20.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
25
NAZWA:
Pakiet nr 25.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę wkładów workowych z filtrem.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.16.20.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
26
NAZWA:
Pakiet nr 26.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę ytemu do drenazu piersiowego.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.16.42-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
27
NAZWA:
Pakiet nr 27.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę opatrunku jałowego sterylnego w formie rożka.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  11.16.20.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
28
NAZWA:
Pakiet nr 28.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmue dostawę serwwet nieprzylepnych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
29
NAZWA:
Pakiet nr 29.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę forlii chirurgicznrj bakteriobójcznej.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
30
NAZWA:
Pakiet nr 30.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę elektrod EKGi papieru do EKG.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  31.71.11.40-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
31
NAZWA:
Pakiet nr 31.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę igieł do ponkcji, butli plastikowych ostrzy wymiennych do skalpela probówek, pojemników sterylnych,pojemników histopatologicznych szkiełek podtawowych termaetrów, zestaw do lewatywy, pokryć chirurgicznych pojemników na odpady szpitalne.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
32
NAZWA:
Pakiet nr 32.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę lancetów do testów skórnych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.12.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
33
NAZWA:
Pakiet nr 33.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę płatków do testów alergologicznych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
34
NAZWA:
Pakiet nr 34.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę czujniku przepływu ciśnienia , past klejąco-przewodzących.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
35
NAZWA:
Pakiet nr 35.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres amówienia obejmuje dostawę kapilarów heparynizowanych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
36
NAZWA:
Pakiet nr 36.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia oebjmuje dostawę worków do laparoskopowego usuwania preparatów.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.16.20.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
37
NAZWA:
Pakiet nr 37.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejemuje dostawę pudełek na preparaty mikroskopowe.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
38
NAZWA:
Pakiet nr 38.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę olejku do zabiegów videotorakospokowych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
39
NAZWA:
Pakiet nr 39.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę igieł do biopsji aspiracyjnej.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.13.23-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 233270 - 2011; data zamieszczenia: 05.08.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
223896 - 2011 data 01.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra, woj. śląskie, tel. 033 4991800, fax. 033 4991802.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2011 godz. 10:00, miejsce Sekretariat Dyrekcji Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy , 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2011 godz. 10:00, miejsce Sekretariat Dyrekcji Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy , 43-360 Bystra. ul. J. Fałata 2.


Numer ogłoszenia: 235716 - 2011; data zamieszczenia: 08.08.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
223896 - 2011 data 01.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra, woj. śląskie, tel. 033 4991800, fax. 033 4991802.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.6.

 • W ogłoszeniu jest:
  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba zadań 39.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba zadań 40.


Bystra: Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb SZChPiG w Bystrej


Numer ogłoszenia: 352564 - 2011; data zamieszczenia: 26.10.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 223896 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra, woj. śląskie, tel. 033 4991800, faks 033 4991802.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb SZChPiG w Bystrej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jetst dostawa między innymi błon RTG,rękawic chirurgicznych, zamkniętego sytemu pobierania krwi,igieł strzykawek , kaniuli, strzykawek do pomp infuzyjnych, Rurek intubacyjnych,rurek tracheostomijnych, czepków i fartuchów i masek chirurgicznych, oblożeń pola operacyjnego, zestawów do intubacji oskrzelowej, elektrod EKG igieł do bipsji...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.19.00.00-8, 33.14.14.20-0, 33.14.13.00-3, 33.14.13.10-6, 33.14.13.20-9, 33.14.12.20-8, 33.14.00.00-3, 33.14.12.00-2, 33.16.20.00-3, 33.19.90.00-1, 31.70.11.40-6, 33.12.41.00-6, 33.14.16.42-2, 31.71.11.40-6, 33.14.12.23-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet nr 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SKAMEX Sp.z o.o., {Dane ukryte}, 93-122 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11510,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13151,28


 • Oferta z najniższą ceną:
  12576,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  19093,32


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet nr 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SKAMEX Sp.z o.o., {Dane ukryte}, 93-122 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8445,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8057,88


 • Oferta z najniższą ceną:
  8057,88
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8393,76


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet nr 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SKAMEX Sp.z o.o., {Dane ukryte}, 93-122 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4752,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4752,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4752,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet nr 4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HAND-PROD Sp.z o.o., {Dane ukryte}, 02-496 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 54325,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  61921,26


 • Oferta z najniższą ceną:
  61921,26
  / Oferta z najwyższą ceną:
  69402,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pakiet nr 5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HAND -PROD Sp.z o.o., {Dane ukryte}, 02-496 wARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2210,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2243,59


 • Oferta z najniższą ceną:
  2243,59
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10530,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pakiet nr 7


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SARSTEDT Sp.z o.o., {Dane ukryte}, 05-082 Stare Babice, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 41487,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  34193,07


 • Oferta z najniższą ceną:
  34193,07
  / Oferta z najwyższą ceną:
  42880,96


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Pakiet nr 8


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GCZM ZARYS Sp.z o.o., {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 43171,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  41117,12


 • Oferta z najniższą ceną:
  25691,16
  / Oferta z najwyższą ceną:
  43131,64


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Pakiet nr 9


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MEDICA S.J., {Dane ukryte}, 59-300 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14660,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11275,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  11275,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  52339,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Pakiet nr 10


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowa MEDYK Hurtownia Farmaceutyczna, {Dane ukryte}, 43-100 Tychy, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 13684,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  15977,52


 • Oferta z najniższą ceną:
  15977,52
  / Oferta z najwyższą ceną:
  16986,96


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Pakiet nr 11


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CZM CEZAL S.A. Wrocław, {Dane ukryte}, 50-543 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2979,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3096,36


 • Oferta z najniższą ceną:
  3096,36
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3875,04


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Pakiet nr 13


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CZM CEZAL S.A. Wrocław, {Dane ukryte}, 50-543 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16152,25 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  18225,78


 • Oferta z najniższą ceną:
  18048,16
  / Oferta z najwyższą ceną:
  18225,78


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Pakiet nr 15


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • 3M POLAND Sp.z o.o., {Dane ukryte}, 05-830 Nadarzyn, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4050,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4704,75


 • Oferta z najniższą ceną:
  4704,35
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5424,30


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Pakiet nr 16


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GCZM ZARYS Sp.z o.o., {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12168,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11345,19


 • Oferta z najniższą ceną:
  11345,19
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11345,19


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Pakiet nr 17


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GCZM ZARYS Sp.z o.o., {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 35148,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  37074,24


 • Oferta z najniższą ceną:
  22101,39
  / Oferta z najwyższą ceną:
  37074,24


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Pakiet nr 20


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowa MEDYk Hurownia farmaceutyczna, {Dane ukryte}, 43-100 Tychy, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14997,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16815,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  16815,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  16815,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Pakiet nr 22


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BOWA International Sp.z o.o., Sp. K., {Dane ukryte}, 62-002 Suchy Las, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9010,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7771,68


 • Oferta z najniższą ceną:
  7771,68
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7771,68


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
17   


Nazwa:
Pakiet nr 23


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • OLYMPUS Polska Sp.z o.o., {Dane ukryte}, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 47091,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  50131,64


 • Oferta z najniższą ceną:
  50131,64
  / Oferta z najwyższą ceną:
  50131,64


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
18   


Nazwa:
Pakiet nr 24


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • COVIDIEN POLSKA Sp.z o.o., {Dane ukryte}, 02-342 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 85655,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  87976,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  87976,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  87976,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
19   


Nazwa:
Pakiet nr 25


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BERYL MED LTD, {Dane ukryte}, LONDYN W1S1RP, kraj/woj. Zjednoczone Królestwo.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8305,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8915,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  8915,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11777,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
20   


Nazwa:
Pakiet nr 26


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BERYL MED LTD, {Dane ukryte}, Londyn W1S 1 RR, kraj/woj. Zjednoczone Królestwo.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 35140,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  35985,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  35985,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  44679,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
21   


Nazwa:
Pakiet nr 27


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SKAMEX Sp.z o.o., {Dane ukryte}, 93-122 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2175,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2268,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2268,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3645,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
22   


Nazwa:
Pakiet nr 28


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RMD Sp.z o.o., {Dane ukryte}, 05-822 Milanówek, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1846,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  1846,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1846,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
23   


Nazwa:
Pakiet nr 29


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • 3M POLAND Sp.z o.o., {Dane ukryte}, 05-830 Nadarzyn, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10692,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  10692,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10692,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
24   


Nazwa:
Pakiet nr 32


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GCZmZARYS Sp.z o.o., {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  604,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  604,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  604,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
25   


Nazwa:
Pakiet nr 39


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • OLYMPUS Polska Sp.z o.o., {Dane ukryte}, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 130200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  133585,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  133585,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  133585,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
26   


Nazwa:
Pakiet nr 40


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SARSTED Sp.z o.o., {Dane ukryte}, 05-082 Stare babice, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 385,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5147,01


 • Oferta z najniższą ceną:
  5147,01
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5147,01


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. J. Fałata 2, 43360 Bystra
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zp_szpitalbystra@szpitalbystra.pl
tel: 334 991 800
fax: 334 991 802
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-08-08
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 22389620110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-07-31
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 39
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.szpitalbystra.pl
Informacja dostępna pod: Specjalistyczny Zespół Chorób P{łuci Gruźlicy, 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
31711140-6 Elektrody
33124100-6 Urządzenia diagnostyczne
33140000-3 Materiały medyczne
33141200-2 Cewniki
33141220-8 Kaniula
33141300-3 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi
33141310-6 Strzykawki
33141320-9 Igły medyczne
33141323-0 Igły do biopsji
33141420-0 Rękawice chirurgiczne
33141642-2 Akcesoria do drenażu
33162000-3 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
33199000-1 Odzież medyczna
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet nr 1 SKAMEX Sp.z o.o.
Łódź
2011-10-26 13 151,00
Pakiet nr 2 SKAMEX Sp.z o.o.
Łódź
2011-10-26 8 057,00
Pakiet nr 3 SKAMEX Sp.z o.o.
Łódź
2011-10-26 4 752,00
Pakiet nr 4 HAND-PROD Sp.z o.o.
Warszawa
2011-10-26 61 921,00
Pakiet nr 5 HAND -PROD Sp.z o.o.
wARSZAWA
2011-10-26 2 243,00
Pakiet nr 7 SARSTEDT Sp.z o.o.
Stare Babice
2011-10-26 34 193,00
Pakiet nr 8 GCZM ZARYS Sp.z o.o.
Zabrze
2011-10-26 41 117,00
Pakiet nr 9 MEDICA S.J.
Lublin
2011-10-26 11 275,00
Pakiet nr 10 Firma Handlowa MEDYK Hurtownia Farmaceutyczna
Tychy
2011-10-26 15 977,00
Pakiet nr 11 CZM CEZAL S.A. Wrocław
Wrocław
2011-10-26 3 096,00
Pakiet nr 13 CZM CEZAL S.A. Wrocław
Wrocław
2011-10-26 18 225,00
Pakiet nr 15 3M POLAND Sp.z o.o.
Nadarzyn
2011-10-26 4 704,00
Pakiet nr 16 GCZM ZARYS Sp.z o.o.
Zabrze
2011-10-26 11 345,00
Pakiet nr 17 GCZM ZARYS Sp.z o.o.
Zabrze
2011-10-26 37 074,00
Pakiet nr 20 Firma Handlowa MEDYk Hurownia farmaceutyczna
Tychy
2011-10-26 16 815,00
Pakiet nr 22 BOWA International Sp.z o.o., Sp. K.
Suchy Las
2011-10-26 7 771,00
Pakiet nr 23 OLYMPUS Polska Sp.z o.o.
Warszawa
2011-10-26 50 131,00
Pakiet nr 24 COVIDIEN POLSKA Sp.z o.o.
Warszawa
2011-10-26 87 976,00
Pakiet nr 25 BERYL MED LTD
LONDYN W1S1RP
2011-10-26 8 915,00
Pakiet nr 26 BERYL MED LTD
Londyn W1S 1 RR
2011-10-26 35 985,00
Pakiet nr 27 SKAMEX Sp.z o.o.
Łódź
2011-10-26 2 268,00
Pakiet nr 28 RMD Sp.z o.o.
Milanówek
2011-10-26 1 846,00
Pakiet nr 29 3M POLAND Sp.z o.o.
Nadarzyn
2011-10-26 10 692,00
Pakiet nr 32 GCZmZARYS Sp.z o.o.
Zabrze
2011-10-26 604,00
Pakiet nr 39 OLYMPUS Polska Sp.z o.o.
Warszawa
2011-10-26 133 585,00
Pakiet nr 40 SARSTED Sp.z o.o.
Stare babice
2011-10-26 5 147,00