Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO POLEGAJĄCE NA: FREZOWANIU NAWIERZCHNI, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI JEZDNI, POPRAWIE SYSTEMU ODWODNIENIA (NA DROGACH WOJEWÓDZKICH NR 930, 932, 933, 936), zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD 1 LISTOPADA 2012 R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (UMOWA Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R., NR WD/P/120802/3/1).


Numer ogłoszenia: 224089 - 2014; data zamieszczenia: 22.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO POLEGAJĄCE NA: FREZOWANIU NAWIERZCHNI, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI JEZDNI, POPRAWIE SYSTEMU ODWODNIENIA (NA DROGACH WOJEWÓDZKICH NR 930, 932, 933, 936), zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD 1 LISTOPADA 2012 R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (UMOWA Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R., NR WD/P/120802/3/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: frezowaniu nawierzchni bitumicznej grubości 10 cm, remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznej, ułożeniu krawężników betonowych, regulacji studzienek, regulacji wpustów, czyszczeniu przepustów drogowych, wykaszaniu chwastów, ścinaniu poboczy, uzupełnianiu poboczy, malowaniu farbą akrylową..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2, 45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13 sierpnia 2012 r. nr 297938-2012, gdzie w punkcie II.1.4) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 2.3 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2012 R. DO 31.10.2015 R., zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować: - remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, - remonty cząstkowe nawierzchni chodników, - konserwację urządzeń odwodnienia dróg, a w tym czyszczenie i monitorowanie kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie (odmulanie) rowów przydrożnych, - utrzymanie zielenie przydrożnej, a w tym ścinanie traw z poboczy, skarp oraz przeciwskarp rowów przydrożnych, przycinanie gałęzi drzew, wycinanie chwastów oraz samosiejek z pasa drogowego, - utrzymanie poboczy, a w tym ich miejscowe ścinanie oraz uzupełnianie, - wymianę (uzupełnienie) urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w tym oznakowanie pionowe i poziome, barier energochłonnych oraz chodnikowych. Odcinek drogi wojewódzkiej nr 933 w m. Pszów a dokładnie jej jezdnia przejawia znaczne zużycie wynikające z codziennej eksploatacji tej drogi. Posiada ona bardzo liczne spękania, deformacje oraz niezliczoną ilość łat (remonty cząstkowe nawierzchni jezdni przeprowadzane w okresie ostatnich kilkunastu lat). Należy również dodać, iż lokalne społeczeństwo zaczyna w sposób coraz bardziej istotny odczuwać skutki prowadzenia remontów cząstkowych tj. nierówna nawierzchnia jezdni wywołuje wstrząsy oraz nadmierny hałas wywoływany przez przejeżdżające pojazdy ciężarowe. Dalsze wykonywanie remontów cząstkowych na tym odcinku drogi staje się ekonomicznie oraz technicznie nieuzasadnione. W związku z powyższym zasadnym staje się wykonanie wielko powierzchniowego remontu nawierzchni jezdni tj. 3312 m2 frezowania, skropieniu oraz ułożeniu warstw bitumicznych, regulacji urządzeń kanalizacji deszczowej oraz wymianie uszkodzonych krawężników. Istotnym problemem stają się również zarastające w rowach przydrożnych samosiejki oraz chwasty, które w znaczący sposób ograniczają odprowadzenie wód opadowych i degradują system odwodnienia w formie rowu otwartego. W związku z powyższym uzasadnionym staje się wykonanie robót polegających na ich wycince oraz ścince i uzupełnieniu poboczy tak aby wody opadowe w naturalny sposób zostały odprowadzone do rowów. Wykonanie w/w robót w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu na w/w drogach oraz choć w części zaspokoi oczekiwania lokalnej społeczności. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju robót ujętych w przedmiarze dla robót podstawowych. Wartość zamówienia uzupełniającego określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i stanowi ok. 7,17 % wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • KONSORCJUM: LIDER-PRZEDSIĘB. REMONTOWO-UTRZYMANIOWE I SPRZĘTOWO PROJ. DOMINIK F. ELIAS PARTNER-FENIKS GT SP. Z O.O. ul. Lipowa 19a 44-207 Rybnik, ul. Rogowska 1, 44-352 Czyżowice, kraj/woj. śląskie.


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO POLEGAJĄCE NA: FREZOWANIU NAWIERZCHNI, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI JEZDNI, POPRAWIE SYSTEMU ODWODNIENIA (NA DROGACH WOJEWÓDZKICH NR 930, 932, 933, 936), zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD 1 LISTOPADA 2012 R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (UMOWA Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R., NR WD/P/120802/3/1).


Numer ogłoszenia: 227711 - 2014; data zamieszczenia: 29.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 224089 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO POLEGAJĄCE NA: FREZOWANIU NAWIERZCHNI, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI JEZDNI, POPRAWIE SYSTEMU ODWODNIENIA (NA DROGACH WOJEWÓDZKICH NR 930, 932, 933, 936), zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD 1 LISTOPADA 2012 R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (UMOWA Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R., NR WD/P/120802/3/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: frezowaniu nawierzchni bitumicznej grubości 10 cm, remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznej, ułożeniu krawężników betonowych, regulacji studzienek, regulacji wpustów, czyszczeniu przepustów drogowych, wykaszaniu chwastów, ścinaniu poboczy, uzupełnianiu poboczy, malowaniu farbą akrylową..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2, 45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.10.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KONSORCJUM: LIDER-PRZEDSIĘB. REMONTOWO-UTRZYMANIOWE I SPRZĘTOWO PROJ. DOMINIK F. ELIAS PARTNER-FENIKS GT SP. Z O.O. ul. Lipowa 19a 44-207 Rybnik, ul. Rogowska 1, 44-352 Czyżowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 447011,42 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  510177,48


 • Oferta z najniższą ceną:
  510177,48
  / Oferta z najwyższą ceną:
  510177,48


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13 sierpnia 2012 r. nr 297938-2012, gdzie w punkcie II.1.4) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 2.3 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2012 R. DO 31.10.2015 R., zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować: - remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, - remonty cząstkowe nawierzchni chodników, - konserwację urządzeń odwodnienia dróg, a w tym czyszczenie i monitorowanie kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie (odmulanie) rowów przydrożnych, - utrzymanie zielenie przydrożnej, a w tym ścinanie traw z poboczy, skarp oraz przeciwskarp rowów przydrożnych, przycinanie gałęzi drzew, wycinanie chwastów oraz samosiejek z pasa drogowego, - utrzymanie poboczy, a w tym ich miejscowe ścinanie oraz uzupełnianie, - wymianę (uzupełnienie) urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w tym oznakowanie pionowe i poziome, barier energochłonnych oraz chodnikowych. Odcinek drogi wojewódzkiej nr 933 w m. Pszów a dokładnie jej jezdnia przejawia znaczne zużycie wynikające z codziennej eksploatacji tej drogi. Posiada ona bardzo liczne spękania, deformacje oraz niezliczoną ilość łat (remonty cząstkowe nawierzchni jezdni przeprowadzane w okresie ostatnich kilkunastu lat). Należy również dodać, iż lokalne społeczeństwo zaczyna w sposób coraz bardziej istotny odczuwać skutki prowadzenia remontów cząstkowych tj. nierówna nawierzchnia jezdni wywołuje wstrząsy oraz nadmierny hałas wywoływany przez przejeżdżające pojazdy ciężarowe. Dalsze wykonywanie remontów cząstkowych na tym odcinku drogi staje się ekonomicznie oraz technicznie nieuzasadnione. W związku z powyższym zasadnym staje się wykonanie wielko powierzchniowego remontu nawierzchni jezdni tj. 3312 m2 frezowania, skropieniu oraz ułożeniu warstw bitumicznych, regulacji urządzeń kanalizacji deszczowej oraz wymianie uszkodzonych krawężników. Istotnym problemem stają się również zarastające w rowach przydrożnych samosiejki oraz chwasty, które w znaczący sposób ograniczają odprowadzenie wód opadowych i degradują system odwodnienia w formie rowu otwartego. W związku z powyższym uzasadnionym staje się wykonanie robót polegających na ich wycince oraz ścince i uzupełnieniu poboczy tak aby wody opadowe w naturalny sposób zostały odprowadzone do rowów. Wykonanie w/w robót w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu na w/w drogach oraz choć w części zaspokoi oczekiwania lokalnej społeczności. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju robót ujętych w przedmiarze dla robót podstawowych. Wartość zamówienia uzupełniającego określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i stanowi ok. 7,17 % wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 22408920140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-10-22
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO POLEGAJĄCE NA: FREZOWANIU NAWIERZCHNI, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI JEZDNI, POPRAWIE SYSTEMU ODWODNIENIA (NA DROGACH WOJEWÓDZKICH NR 930, 932, 933, 936), zamówienie uzupełn KONSORCJUM: LIDER-PRZEDSIĘB. REMONTOWO-UTRZYMANIOWE I SPRZĘTOWO PROJ. DOMINIK F. ELIAS PARTNER-FENIKS GT SP. Z O.O. ul. Lipowa 19a 44-207 Rybnik
ul. Rogowska 1, 44-352 Czyżowice, woj. śląskie
2014-10-29 510 177,00