Łódź: zakup jednorazowego sprzętu medycznego, fartuchów chirurgicznych, narzędzi chirurgicznych laryngologicznych i środków dezynfekcyjnych


Numer ogłoszenia: 224603 - 2010; data zamieszczenia: 19.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zakup jednorazowego sprzętu medycznego, fartuchów chirurgicznych, narzędzi chirurgicznych laryngologicznych i środków dezynfekcyjnych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
zakup jednorazowego sprzętu medycznego, fartuchów chirurgicznych, narzędzi chirurgicznych laryngologicznych i środków dezynfekcyjnych - 42/ZP/2010.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.10.00-0, 33.51.80.00-6, 33.16.90.00-2, 33.63.16.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 20.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 1.2 posiadają wiedzę i doświadczenie; 1.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4 spełniają warunki co do sytuacji ekonomicznej i finansowej;


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia (załącznik 2); W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu warunku, o których mowa powyżej składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy złożą oświadczenie lub wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: 1 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik 2)


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonaniazamówienia: 1 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik 2)


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 2)


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda: 1 dokumenty (kompletne) stwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do stosowania w placówkach służby zdrowia na terenie RP, przy czym dokumenty te powinny być oznakowane, której pozycji asortymentowej dotyczą, 2 aktualny katalog - dla oferowanego aparatu, dopuszcza się katalog w języku angielskim 3 pakiet 5 - dołączyć procedurę prania oraz określić liczbę cykli prania aby została zachowana barierowość 4 pakiet 8 - dołączyć ulotkę informacyjna preparatu, kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej, oświadczenie, że preparaty dezynfekcyjne przeznaczone są do zastosowania w obszarze medycznym, posiadają badania zakończone pozytywnymi wynikami na wymagane spektrum i czas działania potwierdzone przez akredytowane laboratoria w ramach UE oraz, że zaoferowane preparaty posiadają wymagane prawem dokumenty i pozwolenia wraz zapewnieniem o przedłożeniu tych dokumentów na każde żądanie zamawiającego, ora kserokopie oryginalnych tekstów etykiety oferowanych środków dezynfekcyjnych.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Jakość (ocena techniczna) - 20


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zmiany wymienione w ust. 2, 3, 4 i 5 mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przesłania zawiadomienia w formie aneksu do umowy. 2. Zmiany cen rzeczy, będących przedmiotem niniejszej umowy, mogą być dokonywane w następujących przypadkach: a. w przypadku zmiany cen urzędowych wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, przy czym zmiany te mogą dotyczyć podwyższenia i obniżenia cen; b. w przypadku zmian stawek podatku od towarów i usług , przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian; c. stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz; 3. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników preparatów objętych umową w cenach nie przewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiedników preparatów objętych umową w cenach niższych niż ceny zawarte w ofercie przetargowej. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wielkości opakowania preparatu objętego umową przetargowa z możliwością przeliczenia ceny nie przekraczającej ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.barlicki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II piętro w budynku administracyjnym.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.08.2010 godzina 09:00, miejsce: Sekretariacie Finansowo - Technicznym SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, II piętro w budynku administracyjnym (pokój 201),.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kaniula do dróg łzowych z zamkniętym kulistym końcem i bocznym otworem (igła do przemywań sterylna).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  System do zamykania miejsca wkłucia działający na zasadzie klipsa nitynolowego lub szwu StarClose SE, Perclose, Proglide.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Końcówka do odsysania pola operacyjnego z kontrolą siły ssania, OP-Flex YANCAUER, sterylna, zagięta końcówka dł. 16 cm, CH 20,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prowadnice do wprowadzania drenów otrzewnowych długość 60 cm..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Gruszki gumowe z kanką plastikową, zdejmowany, nr9.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 6.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Elektrody EKG do HOLTERA 24h.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 7.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Elektrody do defibrylatora Meducane Eazy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 8.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Łącznik Y do dwóch drenów Ulmera (docinany) CH 06-18.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 9.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Filtry jednorazowego uzytku do puszek steryklizacyjnych typ PS-40; PS-45; PS-60; PS-100; PS-150, wykonane są z papieru sterylizacyjnego krepowanego niebieskiego o gramturze 60g/m2, duże średnica 190mm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Pakiet 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Igły specjalityczne.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Pakiet 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sondy do koagulacji argonowej (ERBE).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
Pakiet 4 poz. 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Fartuch zabiegowy chirurgiczny zielony lub niebieski L jałowy - z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze nie mniejszej niż 68 g/m2, ściągacz biały ~10cm (dopuszcza się ściągacz 7 cm), wiązany z tyłu na troki, po 3 i w pasie (w sumie 4 wiązania na troki z tyłu)..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
Pakiet 4 poz. 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Fartuch zabiegowy chirurgiczny zielony lub niebieski XL jałowy - z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze nie mniejszej niż 68 g/m2 - ściągacz biały ~10cm (dopuszcza się ściągacz 7 cm), wiązany z tyłu na troki, po 3 i w pasie (w sumie 4 wiązania na troki z tyłu)..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
14
NAZWA:
Pakiet 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Fartuchy operacyjne - chirurgiczne, wzmocniony przód - podwójna tkanina na całej długości oraz na rękawach zakończonych bawełnianym mankietem, z trokami do wiązania, odporne na środki dezynfekcyjne wielokrotne pranie oraz sterylizację. Zgodnie z norma PN-EN 13795*.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
15
NAZWA:
Pakiet 6.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Fartuchy chirurgiczne, wzmocniony przód i rękawy. Rękaw zakończony mankietem bawełnianym.Fartuch wiązany z tyłu na troki. Odporne na środki dezynfekcyjne wielokrotne pranie i sterylizację..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
16
NAZWA:
pakiet 7.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Narzędzia chirurgiczne laryngologiczne.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.16.90.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
17
NAZWA:
Pakiet 8 poz. 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Środek aktywujący Endoact - Activator a 4l do myjni automatycznej mini ETD-2.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.63.16.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
18
NAZWA:
Pakiet 8 poz. 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Środek dezynfekujący Endodis Disinfectant a 2,8l do myjni automatycznej mini ETD-2.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.63.16.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
19
NAZWA:
Pakiet 8 poz. 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Środek myjący Endodet Detergen a 4l do myjni automatycznej mini ETD-2.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.63.16.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
20
NAZWA:
Pakiet 8 poz. 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Środek do maszynowej dezynfekcji endoskopów (wyłącznie do zastosowania profesjonalnego) zawierający Aldehyd glutarowy (10-20%) oraz Metanol (<0,1%).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.63.16.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


Numer ogłoszenia: 229381 - 2010; data zamieszczenia: 24.08.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
224603 - 2010 data 19.08.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, fax. 042 6789952.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  27.08.2010 godzina 09:00, miejsce: Sekretariacie Finansowo - Technicznym SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, II piętro w budynku administracyjnym (pokój 201),..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  01.09.2010 godzina 09:00, miejsce: Sekretariacie Finansowo - Technicznym SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, II piętro w budynku administracyjnym (pokój 201),..


Warszawa: Sprzedaż i dostawa leków wg pakietów zamówienia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Z.O.Z., 01-958 Warszawa,ul.Szubińska 4


Numer ogłoszenia: 84326 - 2010; data zamieszczenia: 24.03.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 40893 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szubińska 4, 01-958 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 834-70-18, faks 0-22 834-70-18.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż i dostawa leków wg pakietów zamówienia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Z.O.Z., 01-958 Warszawa,ul.Szubińska 4.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
poniżej 125000 euro.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.69.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • INTRA Hurtownia Farmaceutyczna ,03-310 Warszawa, ul.Odrowąża 11 (pakiet nr 4), ul.Odrowąża 11, 03-310 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2384,99 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2384,99


 • Oferta z najniższą ceną:
  2384,99
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2384,99


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: na zakup jednorazowego sprzętu medycznego, fartuchów chirurgicznych, narzędzi chirurgicznych laryngologicznych i środków dezynfekcyjnych


Numer ogłoszenia: 335963 - 2010; data zamieszczenia: 25.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 224603 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
na zakup jednorazowego sprzętu medycznego, fartuchów chirurgicznych, narzędzi chirurgicznych laryngologicznych i środków dezynfekcyjnych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
na zakup jednorazowego sprzętu medycznego, fartuchów chirurgicznych, narzędzi chirurgicznych laryngologicznych i środków dezynfekcyjnych.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.10.00-0, 33.51.80.00-6, 33.16.90.00-2, 33.63.16.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 3 -Końcówka do odsysania pola operacyjnego z kontrolą siły ssania, OP-Flex YANCAUER, sterylna, zagięta końcówka dł. 16 cm, CH 20,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.09.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,, {Dane ukryte}, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4444,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 6 - Elektrody EKG do HOLTERA 24h


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIALMED Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 12-230 Biała Piska,, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 424,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  540,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  540,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  840,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 8 -Łącznik Y do dwóch drenów Ulmera (docinany) CH 06-18


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.09.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,, {Dane ukryte}, 93-121 Łódź,, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1878,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1680,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1680,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1680,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Pakiet 3 - Sondy do koagulacji argonowej (ERBE)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.09.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ERBE Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-954 Warszawa,, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15271,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  15120,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  151120,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15120,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Pakiet 4 poz. 1 -Fartuch zabiegowy chirurgiczny zielony lub niebieski L jałowy - z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze nie mniejszej niż 68 g/m2, ściągacz biały ~10cm (dopuszcza się ściągacz 7 cm), wiązany z tyłu na troki, po 3 i w pasie (w sumie 4 wiązania na troki z tyłu).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PANEP S.R.O., {Dane ukryte}, Rosice k/Brna,, kraj/woj. Czechy.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5057,07 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3069,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3069,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4266,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Pakiet 4 poz. 2 - Fartuch zabiegowy chirurgiczny zielony lub niebieski XL jałowy - z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze nie mniejszej niż 68 g/m2 - ściągacz biały ~10cm (dopuszcza się ściągacz 7 cm), wiązany z tyłu na troki, po 3 i w pasie (w sumie 4 wiązania na troki z tyłu).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PANEP S.R.O., {Dane ukryte}, 665 01 Rosice k/Brna,, kraj/woj. Czechy.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16856,90 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10230,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  10230,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14220,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Pakiet 5 - Fartuchy operacyjne barierowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TZMO S.A, {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6900,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8700,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Pakiet 6 - Fartuchy chirurgiczne, wzmocniony przód i rękawy. Rękaw zakończony mankietem bawełnianym.Fartuch wiązany z tyłu na troki. Odporne na środki dezynfekcyjne wielokrotne pranie i sterylizację.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ALGA-BIS Ewa Andrzejewska, Krzysztof Krysiak S.C., {Dane ukryte}, 93-138 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14847,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  16800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  19747,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Pakiet 7 - Narzędzia chirurgiczne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Medicus Aparatura i Instrumenty Medyczne Sp. zo.o. S.K.A.,, {Dane ukryte}, 53-329 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11009,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10734,11


 • Oferta z najniższą ceną:
  10734,11
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10734,11


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
17   


Nazwa:
Pakiet 8 poz. 1 -Środek aktywujący Endoact - Activator a 4l do myjni automatycznej mini ETD-2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • OLYMPUS POLSKA Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4702,56 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4656,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4656,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4656,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
18   


Nazwa:
Pakiet 8 poz. 2 -Środek dezynfekujący Endodis Disinfectant a 2,8l do myjni automatycznej mini ETD-2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • OLYMPUS POLSKA Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15089,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16830,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  16830,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  16830,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
19   


Nazwa:
Pakiet 8 poz. 3 - Środek myjący Endodet Detergen a 4l do myjni automatycznej mini ETD-2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • OLYMPUS POLSKA Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 02-676 Warszawa,, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3114,84 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3420,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3420,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3420,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-08-26
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 22460320100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-08-18
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 20
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II piętro w budynku administracyjnym
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33169000-2 Przyrządy chirurgiczne
33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 1 poz. 3 -Końcówka do odsysania pola operacyjnego z kontrolą siły ssania, OP-Flex YANCAUER, sterylna, zagięta końcówka dł. 16 cm, CH 20, SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,
Łódź
2010-11-25 6 800,00
Pakiet 1 poz. 6 - Elektrody EKG do HOLTERA 24h BIALMED Sp. z o.o.
Biała Piska,
2010-11-25 540,00
Pakiet 1 poz. 8 -Łącznik Y do dwóch drenów Ulmera (docinany) CH 06-18 SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,
Łódź,
2010-11-25 1 680,00
Pakiet 3 - Sondy do koagulacji argonowej (ERBE) ERBE Polska Sp. z o.o.
Warszawa,
2010-11-25 15 120,00
Pakiet 4 poz. 1 -Fartuch zabiegowy chirurgiczny zielony lub niebieski L jałowy - z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze nie mniejszej niż 68 g/m2, ściągacz biały ~10cm (dopuszcza się ściągacz 7 cm), wiązany z tyłu na troki, po 3 i w pasie (w sumie 4 wiąza PANEP S.R.O.
Rosice k/Brna,
2010-11-25 3 069,00
Pakiet 4 poz. 2 - Fartuch zabiegowy chirurgiczny zielony lub niebieski XL jałowy - z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze nie mniejszej niż 68 g/m2 - ściągacz biały ~10cm (dopuszcza się ściągacz 7 cm), wiązany z tyłu na troki, po 3 i w pasie (w sumie 4 wi PANEP S.R.O.
665 01 Rosice k/Brna,
2010-11-25 10 230,00
Pakiet 5 - Fartuchy operacyjne barierowe TZMO S.A
Toruń
2010-11-25 7 500,00
Pakiet 6 - Fartuchy chirurgiczne, wzmocniony przód i rękawy. Rękaw zakończony mankietem bawełnianym.Fartuch wiązany z tyłu na troki. Odporne na środki dezynfekcyjne wielokrotne pranie i sterylizację. ALGA-BIS Ewa Andrzejewska, Krzysztof Krysiak S.C.
Łódź
2010-11-25 16 800,00
Pakiet 7 - Narzędzia chirurgiczne Medicus Aparatura i Instrumenty Medyczne Sp. zo.o. S.K.A.,
Wrocław
2010-11-25 10 734,00
Pakiet 8 poz. 1 -Środek aktywujący Endoact - Activator a 4l do myjni automatycznej mini ETD-2 OLYMPUS POLSKA Sp. z o.o.
Warszawa
2010-11-25 4 656,00
Pakiet 8 poz. 2 -Środek dezynfekujący Endodis Disinfectant a 2,8l do myjni automatycznej mini ETD-2 OLYMPUS POLSKA Sp. z o.o.,
Warszawa
2010-11-25 16 830,00
Pakiet 8 poz. 3 - Środek myjący Endodet Detergen a 4l do myjni automatycznej mini ETD-2 OLYMPUS POLSKA Sp. z o.o.,
Warszawa,
2010-11-25 3 420,00