Bielsko-Biała: ZAKUP I DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM KLAWESYNU KONCERTOWEGO SKRZYDŁOWEGO - KOPII FRANCUSKIEGO INSTRUMENTU Z XVIII WIEKU DLA POTRZEB POSM I I II STOPNIA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W BIELSKU - BIAŁEJ


Numer ogłoszenia: 225688 - 2011; data zamieszczenia: 01.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki , ul. Wyspiańskiego 5a, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 033 4988410, faks 033 4988423.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.psm.bielsko.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP I DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM KLAWESYNU KONCERTOWEGO SKRZYDŁOWEGO - KOPII FRANCUSKIEGO INSTRUMENTU Z XVIII WIEKU DLA POTRZEB POSM I I II STOPNIA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W BIELSKU - BIAŁEJ.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa (do siedziby Zamawiającego - Bielsko - Biała, ul. Wyspiańskiego 5a) wraz z montażem fabrycznie nowego klawesynu koncertowego skrzydełkowego - kopii francuskiego instrumentu z XVIII wieku dla potrzeb POSM I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Bielsku - Białej. Zamawiający dopuszcza również możliwość zakupu i dostawy instrumentu uprzednio wykonanego przez podwykonawcę Wykonawcy. Wszelkie zobowiązania podwykonawcy z tego tytułu przejmuje na siebie Wykonawca 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) Kopia autorska instrumentu Pascala Taskin (wykonanie instrumentu, jako dzieła sztuki o niepowtarzalnej formie) zbudowana na kanwie instrumentu muzealnego, z wykorzystaniem doświadczeń artystycznych współczesnego twórcy. b) Na etapie budowy Wykonawca zastosuje dawne techniki i sposoby budowania z przeważającym wkładem pracy ręcznej. Klawesyn wykonany zostanie w wersji mistrzowskiej, zarówno od strony dźwiękowej, dotykowej, jak i technicznej. c) Cechy instrumentu: - Model - XVIII-wieczny, francuski - Ilość manuałów - dwa - Skala - F contra do f trzykreślnego - Ilość i rodzaj rejestrów - manuał I-szy, 8 i 4 - manuał II-gi - 8 i rejestr lutniowy - połączenie manuałów przez przesunięcie manuału II-go - Transpozycja: - do stroju dawnego (415 Hz) i współczesnego (440 Hz) - Użyte materiały: - płyta rezonansowa - najwyższej klasy świerk alpejski, rezonansowy - korpus - drewno lipy, topoli i świerku rezonansowego - strojnica - drewno buka, dębu i sosny; pokrycie ze świerku rezonansowego - podstawki - drewno jaworu klejone z drewnem dzikiej, górskiej czereśni - mechanizmy - drewno gruszy, buka i grabu (skoczki drewniane) - klawiatura - dźwignie z drewna lipy, pokrycie diatoniki z drewna hebanu, - chromatyki z drewna bukszpanu, lub kości - okucia i zawiasy - ręczne, artystyczne wykonanie z mosiądzu - Klawesyn postawiony na oddzielnym stole o siedmiu nogach. - Płyta rezonansowa klawesynu z wmontowaną ozdobną, stylizowaną rozetą. - Strojnica i płyta rezonansowa - zgodnie ze stylistyką XVIII-wieczną stosowaną przy dekoracji klawesynu- pokryte malowidłami wykonanymi temperą wodną - Instrument oraz stół pomalowane na wybrany przez Zamawiającego kolor. 3. W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do: a) Udzielenia minimum 5 letniego okresu gwarancji, b) Zapewnienie bieżącej konserwacji i napraw w okresie gwarancji, c) Przeprowadzenie instruktażu (szkolenia) dla stroiciela i użytkowników. Czas trwania szkolenia - minimum 3 dni robocze po 8 godzin. 4. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30 listopada 2011 roku. 5. Kod CPV: 37.31.31.00-6 - klawesyny. 6. Termin i sposób płatności - płatne przelewem, jednorazowo po zakończeniu realizacji i przeprowadzeniu szkolenia w terminie 21 dni od daty otrzymania rachunku (faktury) 7. W okresie gwarancji, Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia usterki jakiegokolwiek elementu przedmiotu zamówienia do jego naprawy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia usterki. Reakcja Wykonawcy na dokonane przez Zamawiającego zgłoszenie - 24 godziny. 8. W przypadkach, o których mowa w punkcie 7, okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio: 1) w przypadku naprawy - o okres wykonywania naprawy, 2) w przypadku dokonania wymiany - o okres gwarancji.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.31.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu w wysokości 2.000,00 zł. na zasadach określonych w art. 45 i art. 46 ustawy.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie oraz dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz złożenie wykazu (wzór w SIWZ) zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 podobnych zamówień, tj. dostawy instrumentów muzycznych - ręcznie wykonywanych kopii instrumentów muzycznych klawiszowych, których pierwowzory powstały w okresie XVI - XIX wiek. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.psm.bielsko.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Bielsko - Biała, ul. Wyspiańskiego 5a.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Bielsko - Biała, ul. Wyspiańskiego 5a.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Bielsko-Biała: ZAKUP I DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM KLAWESYNU KONCERTOWEGO SKRZYDŁOWEGO - KOPII FRANCUSKIEGO INSTRUMENTU Z XVIII WIEKU DLA POTRZEB POSM I I II STOPNIA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W BIELSKU - BIAŁEJ


Numer ogłoszenia: 258840 - 2011; data zamieszczenia: 25.08.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 225688 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki, ul. Wyspiańskiego 5a, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 033 4988410, faks 033 4988423.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP I DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM KLAWESYNU KONCERTOWEGO SKRZYDŁOWEGO - KOPII FRANCUSKIEGO INSTRUMENTU Z XVIII WIEKU DLA POTRZEB POSM I I II STOPNIA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W BIELSKU - BIAŁEJ.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa (do siedziby Zamawiającego - Bielsko - Biała, ul. Wyspiańskiego 5a) wraz z montażem fabrycznie nowego klawesynu koncertowego skrzydełkowego - kopii francuskiego instrumentu z XVIII wieku dla potrzeb POSM I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Bielsku - Białej. Zamawiający dopuszcza również możliwość zakupu i dostawy instrumentu uprzednio wykonanego przez podwykonawcę Wykonawcy. Wszelkie zobowiązania podwykonawcy z tego tytułu przejmuje na siebie Wykonawca 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) Kopia autorska instrumentu Pascala Taskin (wykonanie instrumentu, jako dzieła sztuki o niepowtarzalnej formie) zbudowana na kanwie instrumentu muzealnego, z wykorzystaniem doświadczeń artystycznych współczesnego twórcy. b) Na etapie budowy Wykonawca zastosuje dawne techniki i sposoby budowania z przeważającym wkładem pracy ręcznej. Klawesyn wykonany zostanie w wersji mistrzowskiej, zarówno od strony dźwiękowej, dotykowej, jak i technicznej. c) Cechy instrumentu: - Model - XVIII-wieczny, francuski - Ilość manuałów - dwa - Skala - F contra do f trzykreślnego - Ilość i rodzaj rejestrów - manuał I-szy, 8 i 4 - manuał II-gi - 8 i rejestr lutniowy - połączenie manuałów przez przesunięcie manuału II-go - Transpozycja: - do stroju dawnego (415 Hz) i współczesnego (440 Hz) - Użyte materiały: - płyta rezonansowa - najwyższej klasy świerk alpejski, rezonansowy - korpus - drewno lipy, topoli i świerku rezonansowego - strojnica - drewno buka, dębu i sosny; pokrycie ze świerku rezonansowego - podstawki - drewno jaworu klejone z drewnem dzikiej, górskiej czereśni - mechanizmy - drewno gruszy, buka i grabu (skoczki drewniane) - klawiatura - dźwignie z drewna lipy, pokrycie diatoniki z drewna hebanu, - chromatyki z drewna bukszpanu, lub kości - okucia i zawiasy - ręczne, artystyczne wykonanie z mosiądzu - Klawesyn postawiony na oddzielnym stole o siedmiu nogach. - Płyta rezonansowa klawesynu z wmontowaną ozdobną, stylizowaną rozetą. - Strojnica i płyta rezonansowa - zgodnie ze stylistyką XVIII-wieczną stosowaną przy dekoracji klawesynu- pokryte malowidłami wykonanymi temperą wodną - Instrument oraz stół pomalowane na wybrany przez Zamawiającego kolor. 3. W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do: a) Udzielenia minimum 5 letniego okresu gwarancji, b) Zapewnienie bieżącej konserwacji i napraw w okresie gwarancji, c) Przeprowadzenie instruktażu (szkolenia) dla stroiciela i użytkowników. Czas trwania szkolenia - minimum 3 dni robocze po 8 godzin. 4. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30 listopada 2011 roku. 5. Kod CPV: 37.31.31.00-6 - klawesyny. 6. Termin i sposób płatności - płatne przelewem, jednorazowo po zakończeniu realizacji i przeprowadzeniu szkolenia w terminie 21 dni od daty otrzymania rachunku (faktury) 7. W okresie gwarancji, Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia usterki jakiegokolwiek elementu przedmiotu zamówienia do jego naprawy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia usterki. Reakcja Wykonawcy na dokonane przez Zamawiającego zgłoszenie - 24 godziny. 8. W przypadkach, o których mowa w punkcie 7, okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio: 1) w przypadku naprawy - o okres wykonywania naprawy, 2) w przypadku dokonania wymiany - o okres gwarancji..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.31.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Silesia Music Center Spółka z o. o., {Dane ukryte}, 32-650 Kęty, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 85000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  85365,85


 • Oferta z najniższą ceną:
  85365,85
  / Oferta z najwyższą ceną:
  85365,85


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Wyspiańskiego 5a, 43-300 Bielsko-Biała
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: psmpil@bb.onet.pl
tel: 033 4988410
fax: 033 4988423
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-08-16
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 22568820110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-07-31
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 105 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.psm.bielsko.pl
Informacja dostępna pod: Bielsko - Biała, ul. Wyspiańskiego 5a
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
37313100-6 Klawesyny
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ZAKUP I DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM KLAWESYNU KONCERTOWEGO SKRZYDŁOWEGO - KOPII FRANCUSKIEGO INSTRUMENTU Z XVIII WIEKU DLA POTRZEB POSM I I II STOPNIA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W BIELSKU - BIAŁEJ Silesia Music Center Spółka z o. o.
Kęty
2011-08-25 85 365,00