Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Opracowanie dla 13 obiektów szkolnych objętych Pilotażowym programem racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi, audytów oraz dokumentacji technicznych


Numer ogłoszenia: 226565 - 2010; data zamieszczenia: 20.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dla 13 obiektów szkolnych objętych Pilotażowym programem racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi, audytów oraz dokumentacji technicznych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej dla wykonania termomodernizacji i ulepszeń energetycznych dla 13 obiektów szkolnych, objętych Pilotażowym programem racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi. Zamówienie przewiduje opracowanie dla obiektów: -aktualizacji audytów energetycznych wykonanych w 2007 r. (dla 10 obiektów), -analiz techniczno - ekonomicznych (audyty) modernizacji instalacji oświetlenia wewnętrznego (dla 13 obiektów), -kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji (dla 10 obiektów), -kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia modernizacji instalacji oświetlenia wewnętrznego (dla 13 obiektów). Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie: - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, - projektów docieplenia i kolorystyki elewacji budynków, - projektów instalacji c.o., kotłowni oraz przyłącza, - w zależności od potrzeb określonych w audytach - projektów modernizacji instalacji oświetlenia ww. budynków, - przedmiarów robót sporządzonych oddzielnie dla każdego budynku, - kosztorysów inwestorskich..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.00.00.00-8, 71.32.12.00-6, 71.31.43.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien spełniać warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia polegający na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji budynków (o wartości minimum 10.000 PLN brutto) oraz jednej dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznej (o wartości minimum 5.000 PLN brutto).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentu zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok.6.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.09.2010 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, 90-532 Łódź ul. ks. Ignacego Skorupki 21, sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 269712 - 2010; data zamieszczenia: 30.08.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
226565 - 2010 data 20.08.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2010, godz.09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, 90-532 Łódź ul. ks. Ignacego Skorupki 21, sekretariat.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.09.2010, godz.09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, 90-532 Łódź ul. ks. Ignacego Skorupki 21, sekretariat.


Łódź: Opracowanie dla 13 obiektów szkolnych objętych Pilotażowym programem racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi, audytów oraz dokumentacji technicznych


Numer ogłoszenia: 311119 - 2010; data zamieszczenia: 03.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 226565 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dla 13 obiektów szkolnych objętych Pilotażowym programem racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi, audytów oraz dokumentacji technicznych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej dla wykonania termomodernizacji i ulepszeń energetycznych dla 13 obiektów szkolnych, objętych Pilotażowym programem racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi. Zamówienie przewiduje opracowanie dla obiektów: -aktualizacji audytów energetycznych wykonanych w 2007 r. (dla 10 obiektów), -analiz techniczno - ekonomicznych (audyty) modernizacji instalacji oświetlenia wewnętrznego (dla 13 obiektów), -kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji (dla 10 obiektów), -kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia modernizacji instalacji oświetlenia wewnętrznego (dla 13 obiektów). Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie: - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, - projektów docieplenia i kolorystyki elewacji budynków, - projektów instalacji c.o., kotłowni oraz przyłącza, - w zależności od potrzeb określonych w audytach - projektów modernizacji instalacji oświetlenia ww. budynków, - przedmiarów robót sporządzonych oddzielnie dla każdego budynku, - kosztorysów inwestorskich..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.00.00.00-8, 71.32.12.00-6, 71.31.43.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.11.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
12.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • E-certificate sp. z o.o., al. Pokoju 29B, 31-564 Kraków, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 364500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  155000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  155000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  756000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-09-03
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 22656520100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-08-20
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 6 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok.6
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71314300-5 Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej
71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Opracowanie dla 13 obiektów szkolnych objętych Pilotażowym programem racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi, audytów oraz dokumentacji technicznych E-certificate sp. z o.o.
al. Pokoju 29B, 31-564 Kraków, woj. podkarpackie
2010-11-05 155 000,00