Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Dostawa sprzętu komputerowego


Numer ogłoszenia: 226750 - 2014; data zamieszczenia: 07.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.21.61.10-0, 30.21.61.10-6, 30.23.31.32-5, 32.41.31.00-2, 30.23.70.00-9, 30.23.21.10-8, 30.21.30.00-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Na potwierdzenie spełniania przez oferowane urządzenia wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest załączyc do oferty: 1. certyfikaty/zaświadczenia poświadczające, że wszystkie oferowane urządzenia są wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub nowszą lub równoważnym systemem zarządzania jakością oraz że firma serwująca posiada ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzacje producenta urządzenia - dotyczy części 1, 2, 3, 4 i 5; 2. deklaracje zgodności CE produktu albo certyfikaty równoważne - dotyczy części 1, 2, 3, 4 i 5; 3. wydruk raportu wygenerowanego na stronie http://www.3dmark.com, potwierdzający spełnienie wymogów Zamawiającego, dotyczący wydajności sprzętowej, zawartych w pkt III, ppkt 1.5 załącznika nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - dotyczy części 1; 4. wydruk raportu wygenerowanego na stronie http://www.3dmark.com, potwierdzający spełnienie wymogów Zamawiającego, dotyczący wydajności procesora, zawartych w pkt III, ppkt 1.1, ppkt 1.2, ppkt. 1.3, ppkt 1.4 - dotyczy części 1 oraz ppkt 1.1 - dotyczy części 3 załącznika nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - dotyczy części 1 i 3; 5. wydruk wyników rezultatów CPU MARK (print screen) raportu wygenerowanego, potwierdzający spełnienie wymogów Zamawiającego, dotyczący wydajności procesora, zawarty w pkt III załącznika nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - dotyczy części 5.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

[Numeracja punktów zgodna z SIWZ] 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU 6.1 W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia: 6.1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ), 6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących oświadczeń: 6.2.1 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ); 6.3 Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4a do SIWZ) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4b do SIWZ). 6.4 W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w pkt. 6.2 i 6.3 SIWZ musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których mowa w pkt 6 SIWZ, mogą zostać złożone w ich imieniu przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.07.2014 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. nr 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził dialogu technicznego. 2. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych, rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, udzielanie zamówień uzupełniających. 3. Termin wykonania zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy w życie. 4. Warunki gwarancji - zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 5. Zakres i warunki zmian zawartej umowy - Zamawiający przewiduje możliwości zmian zawartej umowy dla części 1-5. Zakres i warunki zmian zawartych umów oraz pozostałe kwestie odnoszące się do umów uregulowane są w Załączniku nr 7 do SIWZ.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych i sieciowych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych i sieciowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.21.61.10-0, 30.21.61.10-6, 30.23.31.32-5, 32.41.31.00-2, 30.23.70.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa drukarek laserowych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa drukarek laserowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.23.21.10-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Dostawa komputera stacjonarnego i urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Stare Polesie.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa komputera stacjonarnego i urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Stare Polesie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.21.30.00-5, 30.23.21.10-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Dostawa komputera stacjonarnego dla Rady Osiedla Ruda.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa komputera stacjonarnego dla Rady Osiedla Ruda. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.21.30.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Dostawa laptopa dla Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa laptopa dla Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.21.31.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Dostawa sprzętu komputerowego


Numer ogłoszenia: 171199 - 2014; data zamieszczenia: 07.08.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 226750 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa sprzętu komputerowego.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.21.61.10-0, 30.21.61.10-6, 30.23.31.32-5, 32.41.31.00-2, 30.23.70.00-9, 30.23.21.10-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa drukarek laserowych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRINT SOLUTIONS Cyfrowe Rozwiązania dla Biur Łukasz Szoka, Malina 66, 99-300 Kutno, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 37598,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  45159,45


 • Oferta z najniższą ceną:
  45159,45
  / Oferta z najwyższą ceną:
  54796,50


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Dostawa sprzętu komputerowego


Numer ogłoszenia: 209119 - 2014; data zamieszczenia: 03.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 226750 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa sprzętu komputerowego.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.21.61.10-0, 30.21.61.10-6, 30.23.31.32-5, 32.41.31.00-2, 30.23.70.00-9, 30.23.21.10-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych i sieciowych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.09.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • E-TECH s.c. Marcin Duda, Paweł Kapusta, ul. Tuwima 95A, 90-031 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 317785,21 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  270489,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  255939,63
  / Oferta z najwyższą ceną:
  270489,30


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-07-15
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 22675020140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-07-07
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 14 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30213000-5 Komputery osobiste
30213100-6 Komputery przenośne
30216110-0 Skanery komputerowe
30232110-8 Drukarki laserowe
30233132-5 Napędy dyskowe
30237000-9 Części, akcesoria i wyroby do komputerów
32413100-2 Rutery sieciowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych i sieciowych E-TECH s.c. Marcin Duda, Paweł Kapusta
ul. Tuwima 95A, 90-031 Łódź, woj. łódzkie
2014-10-03 270 489,00