Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych do siedziby Zamawiającego i Wydziałów Spraw Terenowych


Numer ogłoszenia: 226776 - 2010; data zamieszczenia: 27.07.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie , Ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5565600, faks 022 5565602.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych do siedziby Zamawiającego i Wydziałów Spraw Terenowych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych do siedziby Zamawiającego i Wydziałów Spraw Terenowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera tabela nr 1 i 2 rozdziału V SIWZ.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.76.44-2, 30.19.21.13-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia - nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia - nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia - nie spełnia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia - nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia - nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.warszawa.rdos.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa III piętro pok. 311.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.08.2010 godzina 12:00, miejsce: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa III piętro pok. 304 /kancelaria/.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa papieru kserograficznego.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa papieru kserograficznego. Szczegółowe wymagania i ilości określone zostały w tabeli nr 1 rozdziału V SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.76.44-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Szczegółowy opis wymagań i ilości określone zostały w tabeli nr 2 rozdziału V SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.21.13-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych do siedziby Zamawiającego i Wydziałów Spraw Terenowych


Numer ogłoszenia: 218635 - 2010; data zamieszczenia: 12.08.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 226776 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, Ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5565600, faks 022 5565602.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych do siedziby Zamawiającego i Wydziałów Spraw Terenowych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych do siedziby Zamawiającego i Wydziałów Spraw Terenowych. Rodzaje i szacunkowe ilości przedmiotu zamówienia określone zostały w rozdziale V SIWZ - tabela nr 1 i 2.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.76.44-2, 30.19.21.13-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
dostawa papieru kserograficznego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.08.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 05-092 Łomianki, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6065,57 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6530,14


 • Oferta z najniższą ceną:
  6530,14
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6530,14


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Materiały eksploatacyjne do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.08.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15737,71 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  15611,12


 • Oferta z najniższą ceną:
  15611,12
  / Oferta z najwyższą ceną:
  19287,11


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zam.pub.warszawa@rdos.gov.pl
tel: 225 565 600
fax: 225 565 602
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-08-03
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 22677620100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-07-26
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 149 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.warszawa.rdos.gov.pl
Informacja dostępna pod: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa III piętro pok. 311
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30192113-6 Wkłady drukujące
30197644-2 Papier kserograficzny
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
dostawa papieru kserograficznego Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o.
Łomianki
2010-08-12 6 530,00
Materiały eksploatacyjne do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2010-08-12 15 611,00