Bytom: Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji w ramach umowy kompleksowej do przepompowni odwadniających zalewiska bezodpływowe na terenie Gminy Bytom, na okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.


Numer ogłoszenia: 227365 - 2013; data zamieszczenia: 29.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 3513300, 3513301, 3513364, faks 032 3513309, -10, 3513369 , strona internetowa www.srk.com.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji w ramach umowy kompleksowej do przepompowni odwadniających zalewiska bezodpływowe na terenie Gminy Bytom, na okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji w ramach umowy kompleksowej do przepompowni odwadniających zalewiska bezodpływowe na terenie Gminy Bytom, na okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zakupiona energia elektryczna będzie dostarczana do w/w przepompowni sieciami lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), którym jest TAURON Dystrybucja S.A. w siedzibą w Krakowie. Ze względu na to, że układy pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej, które są wykorzystywane do rozliczenia zużycia energii elektrycznej zabudowane w punktach poboru energii elektrycznej na w/w przepompowniach nie spełniają podstawowych wymagań określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. (IRiESD), który jest naturalnym monopolistą w tym rejonie, jak również zasad TPA (dostępu stron trzecich do sieci), nie ma możliwości zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku w ramach przetargu nieograniczonego i oddzielenia usług świadczenia dystrybucji energii, a tym samym zawarcia odrębnych umów. Wobec powyższego, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, Zakład KWK w całkowitej likwidacji jest zmuszony do zakupu energii elektrycznej od firmy TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. w ramach umowy sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji, tj. w ramach umowy kompleksowej. Po wykonaniu przebudowy w/w układów pomiarowo-rozliczeniowych, co jest planowane w przeciągu trzech lat, będzie mogło być przeprowadzone postępowanie przetargowe na zakup energii elektrycznej dla w/w obiektów. Zachodzi więc konieczność zawarcia umowy kompleksowej zgodnie z ustawą Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.) na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do ww. punktów poboru zasilających 3 przepompownie odwadniające zalewiska bezodpływowe na terenie Gminy Bytom.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


Bytom: Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji w ramach umowy kompleksowej do przepompowni odwadniających zalewiska bezodpływowe na terenie Gminy Bytom, na okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r..


Numer ogłoszenia: 3757 - 2014; data zamieszczenia: 08.01.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 227365 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 3513300, 3513301, 3513364, faks 032 3513309, -10, 3513369.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji w ramach umowy kompleksowej do przepompowni odwadniających zalewiska bezodpływowe na terenie Gminy Bytom, na okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r...


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji w ramach umowy kompleksowej do przepompowni odwadniających zalewiska bezodpływowe na terenie Gminy Bytom, na okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 171560,95 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  206164,48


 • Oferta z najniższą ceną:
  206164,48
  / Oferta z najwyższą ceną:
  206164,48


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zakupiona energia elektryczna będzie dostarczana do w/w przepompowni sieciami lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), którym jest TAURON Dystrybucja S.A. w siedzibą w Krakowie. Ze względu na to, że układy pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej, które są wykorzystywane do rozliczenia zużycia energii elektrycznej zabudowane w punktach poboru energii elektrycznej na w/w przepompowniach nie spełniają podstawowych wymagań określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. (IRiESD), który jest naturalnym monopolistą w tym rejonie, jak również zasad TPA (dostępu stron trzecich do sieci), nie ma możliwości zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku w ramach przetargu nieograniczonego i oddzielenia usług świadczenia dystrybucji energii, a tym samym zawarcia odrębnych umów. Wobec powyższego, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, Zakład KWK w całkowitej likwidacji jest zmuszony do zakupu energii elektrycznej od firmy TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. w ramach umowy sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji, tj. w ramach umowy kompleksowej. Po wykonaniu przebudowy w/w układów pomiarowo-rozliczeniowych, co jest planowane w przeciągu trzech lat, będzie mogło być przeprowadzone postępowanie przetargowe na zakup energii elektrycznej dla w/w obiektów. Zachodzi więc konieczność zawarcia umowy kompleksowej zgodnie z ustawą Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.) na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do ww. punktów poboru zasilających 3 przepompownie odwadniające zalewiska bezodpływowe na terenie Gminy Bytom.

Adres: Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@srk.com.pl
tel: +48323513364
fax: +48323513369
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 22736520130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-10-28
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.srk.com.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
09310000-5 Elektryczność
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji w ramach umowy kompleksowej do przepompowni odwadniających zalewiska bezodpływowe na terenie Gminy Bytom, na okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.. TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Gliwice
2014-01-08 206 164,00