Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW, FREZOWANIE NAWIERZCHNI, ROZEBRANIE PODBUDOWY, FORMOWANIE I ZAGĘSZCZANIE NASYPÓW, WYKONANIE POSPÓŁKI, UMOCNIENIE SKARP PŁYTAMI AŻUROWYMI, UMOCNIENIE DNA ROWU PŁYTKAMI BETONOWYMI W CIĄGU DW 907 ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/120419/1/1 Z DNIA 27 CZERWCA 2012 R. DLA ZADANIA: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 WRAZ Z ODWODNIENIEM: A. NA ODCINKU OD KM 12+925 DO KM 17+858,2, B. NA ODCINKU OD KM 53+907 DO KM 55+007, W MIEJSCOWOŚCI BORONÓW - NIEWIESZE.


Numer ogłoszenia: 227427 - 2012; data zamieszczenia: 25.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW, FREZOWANIE NAWIERZCHNI, ROZEBRANIE PODBUDOWY, FORMOWANIE I ZAGĘSZCZANIE NASYPÓW, WYKONANIE POSPÓŁKI, UMOCNIENIE SKARP PŁYTAMI AŻUROWYMI, UMOCNIENIE DNA ROWU PŁYTKAMI BETONOWYMI W CIĄGU DW 907 ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/120419/1/1 Z DNIA 27 CZERWCA 2012 R. DLA ZADANIA: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 WRAZ Z ODWODNIENIEM: A. NA ODCINKU OD KM 12+925 DO KM 17+858,2, B. NA ODCINKU OD KM 53+907 DO KM 55+007, W MIEJSCOWOŚCI BORONÓW - NIEWIESZE..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW, FREZOWANIE NAWIERZCHNI, ROZEBRANIE PODBUDOWY, FORMOWANIE I ZAGĘSZCZANIE NASYPÓW, WYKONANIE POSPÓŁKI, UMOCNIENIE SKARP PŁYTAMI AŻUROWYMI, UMOCNIENIE DNA ROWU PŁYTKAMI BETONOWYMI W CIĄGU DW 907 ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/120419/1/1 Z DNIA 27 CZERWCA 2012 R. DLA ZADANIA: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 WRAZ Z ODWODNIENIEM: A. NA ODCINKU OD KM 12+925 DO KM 17+858,2, B. NA ODCINKU OD KM 53+907 DO KM 55+007, W MIEJSCOWOŚCI BORONÓW - NIEWIESZE..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  1. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni na odcinku A od km 12+925 do km 17+858,20 Kierownik Budowy stwierdził rozbieżności pomiędzy przyjętymi grubościami i powierzchnią rozbiórkową, a stanem rzeczywistym istniejącej grubości nawierzchni. Przyjęta średnia szerokość jezdni wynikała bezpośrednio z pomiarów geodezyjnych wykonanych przez uprawnionego geodetę, podczas opracowywania przekroi istniejącego terenu w odległościach od 20- 30 m na potrzeby dokumentacji projektowej. W czasie robót budowlanych po odsłonięciu istniejącego pobocza pokrytego humusem stwierdzono występowanie nawierzchni bitumicznej, co wpłynęło na szerokość frezowanej jezdni i w ostatecznie średnia szerokość jezdni wynosi 6,10 m. 2. W przedmiarach przyjęto średnią grubość nawierzchni do frezowania równą 15 cm. Na potrzeby opracowania przedmiaru robót, grubość istniejącej nawierzchni przyjęto na podstawie przekopów kontrolnych w istniejącej jezdni. W czasie prowadzenia robót budowlanych na odcinku A od km 12+925 do km 17+858,20 dokonano inwentaryzacji grubość istniejącej nawierzchni gdzie wyniosła od 15 do 22 cm. W miejscach gdzie dokonano przekopów kontrolnych nie natrafiono na większą grubość niż podaną w przedmiarze robót (15 cm), co przyczyniło się do przyjęcia takiej grubości do zfrezowania. 3. Przyjęta grubość istniejącej podbudowy kruszywa została również oszacowana na podstawie przekopów kontrolnych, gdzie z pomiarów wynosiła średnio 13-15 cm. W czasie prowadzenia robót budowlanych na odcinku A od km 12+925 do km 17+858,20 dokonano inwentaryzacji grubości istniejącej podbudowy z kruszywa która wynosiła od 10 do 26 cm. Zwiększona powierzchnia podbudowy wynika z większej szerokością jezdni, która pozostawała pokryta darniną oraz humusem przed rozpoczęciem robót. 4. W związku ze zwiększonymi grubościami robót rozbiórkowych zmniejsza się grubość korytowania. Dodatkowo przyjęta przez wykonawcę technologia robót dotycząca wykonania stabilizacji istniejącego podłoża na obu odcinkach zmniejsza grubość korytowania o 25 cm. Wykonawca wykonał stabilizację podłoża w technologii mieszania na miejscu ograniczając tym samym koszty związane z korytowaniem, załadowaniem i wbudowaniem wykonanej stabilizacji. Ma to odzwierciedlenie w kosztorysie zmniejszającym na roboty niewykonane. 5. Na odcinku od km 12+925 do km 17+858,20 po sfrezowaniu istniejącej nawierzchni o grubości około 8 cm, w rejonie skrzyżowania z drogą do stacji radiowej natrafiono na nawierzchnię płyt betonowych o wymiarach 1,50x3,00x0,15. Istniejące płyty należy rozebrać w celu prawidłowego wykonania konstrukcji zjazdu do radiostacji. W czasie inwentaryzacji i opracowywania dokumentacji projektowej, nie było możliwości przewidzieć, że pod nawierzchnią z MMA znajdują się płyty betonowe. 6. Na odcinku od km 12+925 do km 17+858,20 i na odcinku 53+907 do km 55+007 w czasie prowadzenia prac budowlanych stwierdzono konieczność usunięcia większej ilości gałęzi w ramach konserwacji istniejącego drzewostany co pozytywnie wpłynie na zdrowotność drzew. Ponadto na niektórych odcinkach zwisające gałęzie uniemożliwiały prowadzenie robót związanych z wykonywaniem rowów. Zabieg ten spowodował, że została zwiększona ilość gałęzi do wywiezienia. Równocześnie ze względu na sporną lokalizację drzew do wycinki na przedmiotowym odcinku zrezygnowano z wycinki części drzewostanu co ma swoje odzwierciedlenie w kosztorysie zmniejszającym na roboty niewykonane. 7. Na odcinku od km 53+907 do km 55+007 podczas prac związanych ze zdjęciem warstwy humusu natrafiono na istniejące karpiny w śladzie projektowanego rowu w ilości 3 sztuk o średnicy od 100 do 120 cm. Karpiny znajdowały się w stanie częściowego rozkładu, były przysypane humusem, co uniemożliwiło ich inwentaryzację w czasie opracowywania dokumentacji projektowej. 8. W czasie prowadzenia robót związanych z wykonaniem rowów na odcinkach od km 12+925 do km 17+858,20 i na odcinku 53+907 do km 55+007 natrafiono na systemy korzeniowe istniejących drzew rosnących przy istniejących rowach. Rozwinięte systemy korzeniowe wymusiły dokonania korekty niwelety rowów oraz nachylenia skarp zwiększając tym samym ilości robót dotyczących umocnienia skarp płytami ażurowymi i umocnienia dna rowy płytkami betonowymi. Przycięcie systemów korzeniowych istniejących drzew spowodowałoby ich powolną degradację doprowadzając w późniejszym czasie do całkowitego obumarcia. Powyższe roboty są konieczne do wykonania ze względu na utrzymanie w dobrym stanie wykonanych skarp i dna rowu i tym samym zabezpieczają osuwaniu się skarp. W czasie opracowywania dokumentacji projektowej przy projektowaniu rowów nie dało się przewidzieć tak rozprzestrzenionych systemów korzeniowych istniejących drzew, które były zakopane i umieszczone w niedrożnych rowach przydrożnych. W/w roboty są robotami dodatkowymi, których nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania zadania i ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonanie zamówienia głównego, ich wartość nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia, w związku z powyższym zgodnie z art. 67, ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający ma podstawę do udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • STRABAG SP. Z O.O., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.


Katowice: USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW, FREZOWANIE NAWIERZCHNI, ROZEBRANIE PODBUDOWY, FORMOWANIE I ZAGĘSZCZANIE NASYPÓW, WYKONANIE POSPÓŁKI, UMOCNIENIE SKARP PŁYTAMI AŻUROWYMI, UMOCNIENIE DNA ROWU PŁYTKAMI BETONOWYMI W CIĄGU DW 907 ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/120419/1/1 Z DNIA 27 CZERWCA 2012 R. DLA ZADANIA: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 WRAZ Z ODWODNIENIEM: A. NA ODCINKU OD KM 12+925 DO KM 17+858,2, B. NA ODCINKU OD KM 53+907 DO KM 55+007, W MIEJSCOWOŚCI BORONÓW - NIEWIESZE.


Numer ogłoszenia: 232561 - 2012; data zamieszczenia: 02.11.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 227427 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW, FREZOWANIE NAWIERZCHNI, ROZEBRANIE PODBUDOWY, FORMOWANIE I ZAGĘSZCZANIE NASYPÓW, WYKONANIE POSPÓŁKI, UMOCNIENIE SKARP PŁYTAMI AŻUROWYMI, UMOCNIENIE DNA ROWU PŁYTKAMI BETONOWYMI W CIĄGU DW 907 ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/120419/1/1 Z DNIA 27 CZERWCA 2012 R. DLA ZADANIA: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 WRAZ Z ODWODNIENIEM: A. NA ODCINKU OD KM 12+925 DO KM 17+858,2, B. NA ODCINKU OD KM 53+907 DO KM 55+007, W MIEJSCOWOŚCI BORONÓW - NIEWIESZE..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW, FREZOWANIE NAWIERZCHNI, ROZEBRANIE PODBUDOWY, FORMOWANIE I ZAGĘSZCZANIE NASYPÓW, WYKONANIE POSPÓŁKI, UMOCNIENIE SKARP PŁYTAMI AŻUROWYMI, UMOCNIENIE DNA ROWU PŁYTKAMI BETONOWYMI W CIĄGU DW 907 ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/120419/1/1 Z DNIA 27 CZERWCA 2012 R. DLA ZADANIA: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 WRAZ Z ODWODNIENIEM: A. NA ODCINKU OD KM 12+925 DO KM 17+858,2, B. NA ODCINKU OD KM 53+907 DO KM 55+007, W MIEJSCOWOŚCI BORONÓW - NIEWIESZE..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STRABAG SP. Z O.O., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 715665,65 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  279804,05


 • Oferta z najniższą ceną:
  279804,05
  / Oferta z najwyższą ceną:
  279804,05


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  1. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni na odcinku A od km 12+925 do km 17+858,20 Kierownik Budowy stwierdził rozbieżności pomiędzy przyjętymi grubościami i powierzchnią rozbiórkową, a stanem rzeczywistym istniejącej grubości nawierzchni. Przyjęta średnia szerokość jezdni wynikała bezpośrednio z pomiarów geodezyjnych wykonanych przez uprawnionego geodetę, podczas opracowywania przekroi istniejącego terenu w odległościach od 20- 30 m na potrzeby dokumentacji projektowej. W czasie robót budowlanych po odsłonięciu istniejącego pobocza pokrytego humusem stwierdzono występowanie nawierzchni bitumicznej, co wpłynęło na szerokość frezowanej jezdni i w ostatecznie średnia szerokość jezdni wynosi 6,10 m. 2. W przedmiarach przyjęto średnią grubość nawierzchni do frezowania równą 15 cm. Na potrzeby opracowania przedmiaru robót, grubość istniejącej nawierzchni przyjęto na podstawie przekopów kontrolnych w istniejącej jezdni. W czasie prowadzenia robót budowlanych na odcinku A od km 12+925 do km 17+858,20 dokonano inwentaryzacji grubość istniejącej nawierzchni gdzie wyniosła od 15 do 22 cm. W miejscach gdzie dokonano przekopów kontrolnych nie natrafiono na większą grubość niż podaną w przedmiarze robót (15 cm), co przyczyniło się do przyjęcia takiej grubości do zfrezowania. 3. Przyjęta grubość istniejącej podbudowy kruszywa została również oszacowana na podstawie przekopów kontrolnych, gdzie z pomiarów wynosiła średnio 13-15 cm. W czasie prowadzenia robót budowlanych na odcinku A od km 12+925 do km 17+858,20 dokonano inwentaryzacji grubości istniejącej podbudowy z kruszywa która wynosiła od 10 do 26 cm. Zwiększona powierzchnia podbudowy wynika z większej szerokością jezdni, która pozostawała pokryta darniną oraz humusem przed rozpoczęciem robót. 4. W związku ze zwiększonymi grubościami robót rozbiórkowych zmniejsza się grubość korytowania. Dodatkowo przyjęta przez wykonawcę technologia robót dotycząca wykonania stabilizacji istniejącego podłoża na obu odcinkach zmniejsza grubość korytowania o 25 cm. Wykonawca wykonał stabilizację podłoża w technologii mieszania na miejscu ograniczając tym samym koszty związane z korytowaniem, załadowaniem i wbudowaniem wykonanej stabilizacji. Ma to odzwierciedlenie w kosztorysie zmniejszającym na roboty niewykonane. 5. Na odcinku od km 12+925 do km 17+858,20 po sfrezowaniu istniejącej nawierzchni o grubości około 8 cm, w rejonie skrzyżowania z drogą do stacji radiowej natrafiono na nawierzchnię płyt betonowych o wymiarach 1,50x3,00x0,15. Istniejące płyty należy rozebrać w celu prawidłowego wykonania konstrukcji zjazdu do radiostacji. W czasie inwentaryzacji i opracowywania dokumentacji projektowej, nie było możliwości przewidzieć, że pod nawierzchnią z MMA znajdują się płyty betonowe. 6. Na odcinku od km 12+925 do km 17+858,20 i na odcinku 53+907 o km 55+007 w czasie prowadzenia prac budowlanych stwierdzono konieczność usunięcia większej ilości gałęzi w ramach konserwacji istniejącego drzewostany co pozytywnie wpłynie na zdrowotność drzew. Ponadto na niektórych odcinkach zwisające gałęzie uniemożliwiały prowadzenie robót związanych z wykonywaniem rowów. Zabieg ten spowodował, że została zwiększona ilość gałęzi do wywiezienia. Równocześnie ze względu na sporną lokalizację drzew do wycinki na przedmiotowym odcinku zrezygnowano z wycinki części drzewostanu co ma swoje odzwierciedlenie w kosztorysie zmniejszającym na roboty niewykonane. 7. Na odcinku od km 53+907 do km 55+007 podczas prac związanych ze zdjęciem warstwy humusu natrafiono na istniejące karpiny w śladzie projektowanego rowu w ilości 3 sztuk o średnicy od 100 do 120 cm. Karpiny znajdowały się w stanie częściowego rozkładu, były przysypane humusem, co uniemożliwiło ich inwentaryzację w czasie opracowywania dokumentacji projektowej. 8. W czasie prowadzenia robót związanych z wykonaniem rowów na odcinkach od km 12+925 do km 17+858,20 i na odcinku 53+907 do km 55+007 natrafiono na systemy korzeniowe istniejących drzew rosnących przy istniejących rowach. Rozwinięte systemy korzeniowe wymusiły dokonania korekty niwelety rowów oraz nachylenia skarp zwiększając tym samym ilości robót dotyczących umocnienia skarp płytami ażurowymi i umocnienia dna rowy płytkami betonowymi. Przycięcie systemów korzeniowych istniejących drzew spowodowałoby ich powolną degradację doprowadzając w późniejszym czasie do całkowitego obumarcia. Powyższe roboty są konieczne do wykonania ze względu na utrzymanie w dobrym stanie wykonanych skarp i dna rowu i tym samym zabezpieczają osuwaniu się skarp. W czasie opracowywania dokumentacji projektowej przy projektowaniu rowów nie dało się przewidzieć tak rozprzestrzenionych systemów korzeniowych istniejących drzew, które były zakopane i umieszczone w niedrożnych rowach przydrożnych. W/w roboty są robotami dodatkowymi, których nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania zadania i ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonanie zamówienia głównego, ich wartość nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia, w związku z powyższym zgodnie z art. 67 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający ma podstawę do udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 22742720120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-10-25
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW, FREZOWANIE NAWIERZCHNI, ROZEBRANIE PODBUDOWY, FORMOWANIE I ZAGĘSZCZANIE NASYPÓW, WYKONANIE POSPÓŁKI, UMOCNIENIE SKARP PŁYTAMI AŻUROWYMI, UMOCNIENIE DNA ROWU PŁYTKAMI BETONOWYMI W CIĄGU DW 907 ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY STRABAG SP. Z O.O.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
2012-11-02 279 804,00