Katowice: Sprzedaż materiałów eksploatacyjnych obejmujących tonery, tusze i taśmy barwiące do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów i faksów z dostawą do siedziby Zamawiającego w Katowicach przy ul. Myśliwskiej 5 lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego


Numer ogłoszenia: 228167 - 2011; data zamieszczenia: 25.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach , ul. Myśliwska 5, 40-016 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2586281, faks 032 2598710.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gddkia.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż materiałów eksploatacyjnych obejmujących tonery, tusze i taśmy barwiące do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów i faksów z dostawą do siedziby Zamawiającego w Katowicach przy ul. Myśliwskiej 5 lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż materiałów eksploatacyjnych obejmujących tonery, tusze i taśmy barwiące do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów i faksów z dostawą do siedziby Zamawiającego w Katowicach przy ul. Myśliwskiej 5 lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Rozdziale II, III i IV SIWZ. 2. Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie (Formularz Oferty, pkt 7) części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom - brak ww. informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie realizowana przez Wykonawcę.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. tj.: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa Krajowego /O Katowice, Nr 13 1130 1091 0003 9079 2420 0006


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 3 dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i/lub faksów i/lub kserokopiarek (tusze i/lub tonery i/lub taśmy barwiące), przy czym wartość każdej z dostaw wynosiła co najmniej 300 000,00 zł brutto oraz potwierdzi, że dostawy te wykonane zostały lub są wykonywane należycie (np. referencje)


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, należy do oferty załączyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Wypełniony Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 3 do formularza Oferta oraz - w przypadku zaproponowania materiałów eksploatacyjnych równoważnych -następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające równoważność z produktem oryginalnym: 2. Oświadczenie producenta materiału eksploatacyjnego równoważnego, że oferowane kasety z tonerem i/lub tusze są materiałami fabrycznie nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi a żaden z elementów kasety z tonerem i/lub tuszu nie jest wtórnie wykorzystany ani nie pochodzi z procesu recyklingu. 3. Raport z testów wydajności wg normy ISO 19752 dla tonerów monochromatycznych, normy jakości ISO 19798 dla tonerów kolorowych i normy ISO 24711 dla wkładów atramentowych informujące o wydajności produktów przetestowanych zgodnie z normą. 4. Certyfikaty potwierdzające, że proces produkcji materiałów eksploatacyjnych przebiega zgodnie z normami ISO 9001 : 2000 lub równoważnymi. 5. Certyfikat ISO 14001 lub równoważny na proces produkcji materiałów eksploatacyjnych równoważnych, pozwalający zweryfikować czy producent spełnia przepisy związane z ochroną środowiska oraz potwierdzający, że materiały są produkowane w sposób bezpieczny i nie wpływający negatywnie na środowisko. 6. Oświadczenie producenta materiału równoważnego, że proces produkcji i stosowanie wyprodukowanych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie narusza praw patentowych producentów oryginalnych tonerów, tuszy i kaset. 7. Oświadczenie, że oferowane równoważne materiały eksploatacyjne nie powodują ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu (pełna kompatybilność z oprogramowaniem sprzętu: drukarki, faksu lub ksero, informowanie o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera/tuszu).


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.gddkia.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice, pok. 303..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.09.2011 godzina 08:15, miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice, pok. 303.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Formularz Oferta; 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 4. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie gotówki lub oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz; 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6. Realizacja zamówienia przewidywana jest sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty wymienionej w § 2 ust. 7 istotnych postanowień umowy - w zależności od tego co nastąpi wcześniej. 7. Zamówienie jest finansowane ze środków krajowych i finansowane częściowo w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 233373 - 2011; data zamieszczenia: 31.08.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
228167 - 2011 data 25.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-016 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2586281, fax. 032 2598710.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2011 godzina 08:15.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2011 godzina 08:15.


Katowice: Sprzedaż materiałów eksploatacyjnych obejmujących tonery, tusze i taśmy barwiące do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów i faksów z dostawą do siedziby Zamawiającego w Katowicach przy ul. Myśliwskiej 5 lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego


Numer ogłoszenia: 292757 - 2011; data zamieszczenia: 09.11.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 228167 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-016 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2586281, faks 032 2598710.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż materiałów eksploatacyjnych obejmujących tonery, tusze i taśmy barwiące do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów i faksów z dostawą do siedziby Zamawiającego w Katowicach przy ul. Myśliwskiej 5 lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż materiałów eksploatacyjnych obejmujących tonery, tusze i taśmy barwiące do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów i faksów z dostawą do siedziby Zamawiającego w Katowicach przy ul. Myśliwskiej 5 lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Rozdziale II, III i IV SIWZ. 2. Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie (Formularz Oferty, pkt 7) części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom - brak ww. informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie realizowana przez Wykonawcę.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Zamówienie jest finansowane ze środków krajowych i finansowane częściowo w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 476746,26 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  303760,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  303760,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  372700,86


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl
tel: +48322586281
fax: +48322598710
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-09-01
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 22816720110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-08-24
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gddkia.gov.pl
Informacja dostępna pod: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice, pok. 303.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125100-2 Wkłady barwiące
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30192113-6 Wkłady drukujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Sprzedaż materiałów eksploatacyjnych obejmujących tonery, tusze i taśmy barwiące do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów i faksów z dostawą do siedziby Zamawiającego w Katowicach przy ul. Myśliwskiej 5 lub inne miejsce JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2011-11-09 303 760,00