Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100823/2/1 Z DNIA 6 GRUDNIA 2010R.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU KANALIZACJI ZAMKNIĘTEJ NA ODCINKU OD KM 45+190 DO KM 46+200 I OD KM 47+545 DO KM 48+304,50 ORAZ WYKONANIU IZOLACJI Z ASFALTU TWARDOLANEGO NAWIERZCHNI OBIEKTU MOSTOWEGO W KM 49+614.


Numer ogłoszenia: 229117 - 2011; data zamieszczenia: 26.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100823/2/1 Z DNIA 6 GRUDNIA 2010R.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU KANALIZACJI ZAMKNIĘTEJ NA ODCINKU OD KM 45+190 DO KM 46+200 I OD KM 47+545 DO KM 48+304,50 ORAZ WYKONANIU IZOLACJI Z ASFALTU TWARDOLANEGO NAWIERZCHNI OBIEKTU MOSTOWEGO W KM 49+614..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100823/2/1 Z DNIA 6 GRUDNIA 2010R.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU KANALIZACJI ZAMKNIĘTEJ NA ODCINKU OD KM 45+190 DO KM 46+200 I OD KM 47+545 DO KM 48+304,50 ORAZ WYKONANIU IZOLACJI Z ASFALTU TWARDOLANEGO NAWIERZCHNI OBIEKTU MOSTOWEGO W KM 49+614..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  INFORMACJE OGÓLNE. Dnia 27.08.2010 r. zostało przekazane do e-Notice (Nr 2010-113178) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na roboty budowlane oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i w jego siedzibie p.n. Przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+208 do km 56+741 na terenie gminy Suszec - etap I od km 45+190 do km 51+350. Zamawiającym prowadzącym postępowanie o udzielenie ww. zamówienia był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice. Postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 01.09.2010r. pod numerem 2010/S169-259093. Po przeprowadzonych czynnościach badania i oceny wybór najkorzystniejszej oferty (z dwunastu złożonych) nastąpił dnia 28.10.2010 r. Na tę czynność w dniu 05.11.2010 r. wniesiono odwołanie. W dniu 18.11.2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie (Syg. akt KIO 2426/10) W dniu 06.12.2010 r. nastąpiło podpisanie umowy Nr WI/P/100823/2/1 z Wykonawcą tj. firmą EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce. Następnie, celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji kontraktu, w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Konsultanta tj. firmę INWESTYCJE, BUDOWNICTWO, HANDEL INWEST - COMPLEKS SP Z O.O. ul. Góry Chełmskiej 15, 44 - 100 Gliwice, którego przedstawiciel - Inżynier Kontraktu wraz z zespołem Inspektorów Nadzoru prowadzą na podstawie umowy Nr WI/P/100823/1/1 r. nadzór nad realizacją prac budowlanych. Dodatkowo, w oparciu art. 20 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) zapewniono nadzór autorski biura projektowego PROMOST - WISŁA SP. Z O.O. Nadzór autorski realizowany jest na podstawie umowy Nr WI/B110104/1/1 z dnia 26.01.2011 r. ZAKRES ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH. W trakcie przygotowania postępowania przetargowego, przedmiot zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Jednocześnie przedmiot zamówienia został też opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Należy nadmienić, iż jak wynika z udzielanych odpowiedzi w trakcie postępowania podstawą do kalkulacji ceny oferty był przedmiar robót. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, Zamawiający dokonał też modyfikacji postanowień SIWZ. Wszystkie czynności przygotowawcze do realizacji przebudowy były podyktowane przez Zamawiającego z troską o zapewnienie należytego i terminowego wykonania zamówienia. W trakcie wykonywania robót zgodnie z Projektem Wykonawczym na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 935 stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Roboty dodatkowe wyniknęły ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności nie możliwych wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego, a ich wykonanie stało się konieczne aby nie dopuścić do generacji kosztów innych robót dodatkowych (np. likwidacja kolizji ze słupami nN). Ponadto brak archiwalnej dokumentacji technicznej wykonania robót w latach wcześniejszych ograniczał precyzyjne określenie szczegółów związanych z zakresem prac. Należy przy tym zauważyć, iż wykonanie w sposób należyty zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość prac łącznie nie przekracza 50 % wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie niezbędne jest do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy podstawowej. Ponadto oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Biorąc pod uwagę brzmienie art. 67 ust 1 p. 5) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.) należy uznać, iż zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Zakres zamówienia dodatkowego obejmuje: 1. rezygnację z rowów odwodnieniowych szczelnych otwartych na rzecz wykonania kanalizacji deszczowej zamkniętej na odcinkach: od km 45+190 do km 46+200 oraz od km 47+545 do km 48+304,50, 2. rezygnację z warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 22 W na rzecz zastosowania warstwy z asfaltu twardolanego na obiekcie mostowym nad potokiem Branickim Powyższe zostało uzgodnione przez Biuro Projektowe PROMOST Wisła, które pełni nadzór autorski. Ze względu na specyfikę procesu budowlanego zamówienie dodatkowe należy wykonać w trakcie prowadzonej inwestycji. Ad. 1. Wykonanie kanalizacji deszczowej zamkniętej na odcinkach: od km 45+190 do km 46+200 oraz od km 47+545 do km 48+304,50. Projekt wykonawczy przewidywał wykonanie otwartych, szczelnych rowów od km 45+190 do 46+200 oraz od km 47+545 do km 48+304,50. Wykonanie szczelnych rowów zaprojektowano z użyciem geomembrany oraz w górnej części płyt ażurowych typu Eko-Meba o wymiarach 40x40x50 cm ułożone na pospółce i geomembranie, wzmacniających skarpę i przeciwskarpę. Dna rowów miały być wyłożone płytami chodnikowymi o wymiarach 40x40x5 cm ułożone na pospółce i geomembranie. Powyższe rozwiązania projektowe wykonywały Decyzję na udzielenie pozwolenia wodno prawnego (nr RO-II.6341.1.2011 z dnia 14 lutego 2011 r. wydane przez Starostę Pszczyńskiego). Na odcinku od km 45+190 do km 46+200 oraz od km 47+545 do km 48+304,50 stwierdzono kolizję z następującymi elementami infrastruktury: a) elektryczno energetyczną, b) napowietrzną linią Nn. wraz z urządzeniami towarzyszącymi (rozdzielnie, przyłącza słupy ok. 88 szt., itp.), c) siecią teletechniczną. d) wybudowaną przez Urząd Gminy w Suszcu kanalizacją sanitarną (brak dokumentacji technicznej i powykonawczej). Likwidując kolizje w tak dużej ilości, należałoby wyasygnować na roboty dodatkowe dodatkowo ok. 700.000 zł. Biuro Projektowe pełniące nadzór autorski przedstawiło uzupełnioną dokumentację projektową przedstawiając rozwiązanie polegające na budowie jednostronnej kanalizacji deszczowej pod chodnikiem połączonej z rezygnacją z wykonania obustronnych szczelnych rowów wraz z przepustami pod zjazdami. W związku z powyższym nie będzie konieczne wykonanie zakresu robót budowlanych na kwotę 471 523,20 zł netto (579 973,54 brutto) w km od 45+190 do km 46+200 oraz na kwotę 485 232,80 zł netto (596 836,34 zł brutto) w km 47+545 do km 48+304,50. Przedłożone rozwiązanie przez Biuro Projektowe pełniące nadzór autorski w konsultacji z Inżynierem Kontraktu jest zgodne z pozwoleniem wodno prawnym nr RO-II.6341.1.2011 z dnia 14 lutego 2011 r. wydane przez Starostę Pszczyńskiego oraz nie narusza warunków Decyzji Nr 9 /10/B-B znak Nr IF/Vb/7111/1/5/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. Wojewody Śląskiego zatwierdzającego projekt budowlany i udzielającego pozwolenia na budowę. Ad. 2. Wykonanie izolacji z asfaltu twardolanego nawierzchni obiektu mostowego w km 49+614. W trakcie wykonywania robót zgodnie z dokumentacją projektową, po rozbiórce nawierzchni mostu stwierdzono brak szczelności płyty pomostowej obiektu. Zastosowanie warstwy betonu asfaltowego nie przyniesie oczekiwanego efektu szczelności doprowadzając do degradacji w krótkim czasie nawierzchni a następnie obiektu mostowego. Ponadto, przewidziana warstwa o grubości 5 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu do 22 mm jest technicznie niemożliwa do wykonania (wielokrotność 22 mm). Ponadto przy tak grubej frakcji warstwy zachodzi możliwość uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z papy termozgrzewalnej. W związku z powyższym po konsultacja z Biurem Projektowym sprawującym nadzór autorski oraz z Inżynierem Kontraktu ustalono, iż jedynym poprawnym rozwiązaniem jest zastosowanie szczelnej warstwy z asfaltu twardolanego o grubości i rzędnych określonych w dokumentacji projektowej (5 cm). Rozwiązanie to nie wymusza korekty rzędnej profilu podłużnego zarówno na obiekcie jak i na dojazdach: od strony miejscowości Pszczyna i od strony Żor. Przedłożone rozwiązanie w konsultacji z Inżynierem Kontraktu jest zgodne z pozwoleniem wodno prawnym nr RO-II.6341.1.2011 z dnia 14 lutego 2011 r. wydane przez Starostę Pszczyńskiego oraz nie narusza warunków Decyzji Nr 9 /10/B-B znak Nr IF/Vb/7111/1/5/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. Wojewody Śląskiego zatwierdzającego projekt budowlany i udzielającego pozwolenia na budowę. Kosztorys inwestorski ww. robót wynosi 34.134,58 zł netto (41.985,53 zł brutto). Jednocześnie nie będzie konieczne wykonanie robót na kwotę 4.470,42 zł brutto. W trakcie wykonywania prac Zamawiający przy udziale Wykonawcy, Biura Projektowego sprawującego nadzór autorski oraz Inżyniera Kontraktu, stwierdził konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, którego zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Zakres prac wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, szczególnie w związku z okresowo zwiększającym się poziomem wód, nierównomiernej i zróżnicowanej struktury geologicznej oraz brakiem archiwalnej dokumentacji technicznej wykonanych robót przez poprzedniego administratora drogi w latach wcześniejszych w tym roboty zrealizowane przez Gminę Suszec oraz Powiat Pszczyński. Należy przy tym zauważyć, iż wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość prac łącznie nie przekracza 50 % wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie z wyższej konieczności niezbędne jest do realizacji umowy. Ze względu na warunki miejscowe (brak alternatywnych dróg), zakończenie prac w sezonie budowlanym 2011 r., oczekiwania społeczne, rozwiązania techniczne i technologiczne należy zamówienie dodatkowe udzielić tylko temu wykonawcy, z którym podpisano umowę. Ponadto oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Ze względu na specyfikę procesu budowlanego zamówienie dodatkowe należy wykonać w trakcie prowadzonej inwestycji. Wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania wyżej opisanych robót dodatkowych. Wartość zamówienia dodatkowego ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 970 154,99 zł (netto) i stanowi około 5,54 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego (wartość realizowanego zamówienia po zawarciu aneksu zmniejszającego wynosi 17 517 098,09 zł netto). Zamawiający udzielił w dniu 5 lipca 2011 zamówienia dodatkowego na ww. zadanie pn WYKONANIE DODATKOWEJ WYCINKI DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 NA TERENIE GMINY SUSZEC, ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY Nr WI/P/100823/2/1/1 z dnia 6 grudnia 2010 r.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350 na kwotę 136 500,00 zł netto co stanowi 0,78 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • EUROVIA POLSKA S.A. BIELANY WROCŁAWSKIE, UL. SZWEDZKA 5, 55-040 KOBIERZYCE, UL. PROSTA 144, 44-203 RYBNIK, kraj/woj. śląskie.


Katowice: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100823/2/1 Z DNIA 6 GRUDNIA 2010R.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU KANALIZACJI ZAMKNIĘTEJ NA ODCINKU OD KM 45+190 DO KM 46+200 I OD KM 47+545 DO KM 48+304,50 ORAZ WYKONANIU IZOLACJI Z ASFALTU TWARDOLANEGO NAWIERZCHNI OBIEKTU MOSTOWEGO W KM 49+614


Numer ogłoszenia: 272364 - 2011; data zamieszczenia: 05.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 229117 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100823/2/1 Z DNIA 6 GRUDNIA 2010R.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU KANALIZACJI ZAMKNIĘTEJ NA ODCINKU OD KM 45+190 DO KM 46+200 I OD KM 47+545 DO KM 48+304,50 ORAZ WYKONANIU IZOLACJI Z ASFALTU TWARDOLANEGO NAWIERZCHNI OBIEKTU MOSTOWEGO W KM 49+614.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100823/2/1 Z DNIA 6 GRUDNIA 2010R.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU KANALIZACJI ZAMKNIĘTEJ NA ODCINKU OD KM 45+190 DO KM 46+200 I OD KM 47+545 DO KM 48+304,50 ORAZ WYKONANIU IZOLACJI Z ASFALTU TWARDOLANEGO NAWIERZCHNI OBIEKTU MOSTOWEGO W KM 49+614.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EUROVIA POLSKA S.A. BIELANY WROCŁAWSKIE, UL. SZWEDZKA 5, 55-040 KOBIERZYCE, UL. PROSTA 144, 44-203 RYBNIK, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 970154,99 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1190000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1190000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1190000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. INFORMACJE OGÓLNE. Dnia 27.08.2010 r. zostało przekazane do e-Notice (Nr 2010-113178) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na roboty budowlane oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i w jego siedzibie p.n. Przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+208 do km 56+741 na terenie gminy Suszec - etap i od km 45+190 do km 51+350. Zamawiającym prowadzącym postępowanie o udzielenie ww. zamówienia był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice. Postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 01.09.2010r. pod numerem 2010/S169-259093. Po przeprowadzonych czynnościach badania i oceny wybór najkorzystniejszej oferty (z dwunastu złożonych) nastąpił dnia 28.10.2010 r. Na tę czynność w dniu 05.11.2010 r. wniesiono odwołanie. W dniu 18.11.2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie (Syg. akt KIO 2426/10) W dniu 06.12.2010 r. nastąpiło podpisanie umowy Nr WI/P/100823/2/1 z Wykonawcą EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce. Następnie, celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji kontraktu, w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Konsultanta tj. firmę INWESTYCJE, BUDOWNICTWO, HANDEL INWEST - COMPLEKS SP Z O.O. ul. Góry Chełmskiej 15, 44 - 100 Gliwice, którego przedstawiciel - Inżynier Kontraktu wraz z zespołem Inspektorów Nadzoru prowadzą na podstawie umowy Nr WI/P/100823/1/1 r. nadzór nad realizacją prac budowlanych. Dodatkowo, w oparciu art. 20 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) zapewniono nadzór autorski biura projektowego PROMOST - WISŁA SP. Z O.O. Nadzór autorski realizowany jest na podstawie umowy Nr WI/B110104/1/1 z dnia 26.01.2011 r. ZAKRES ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH. W trakcie przygotowania postępowania przetargowego, przedmiot zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Jednocześnie przedmiot zamówienia został też opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Należy nadmienić, iż, jak wynika z udzielanych odpowiedzi w trakcie postępowania podstawą do kalkulacji ceny oferty był przedmiar robót. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, Zamawiający dokonał też modyfikacji postanowień SIWZ. Wszystkie czynności przygotowawcze do realizacji przebudowy były podyktowane przez Zamawiającego troską o zapewnienie należytego i terminowego wykonania zamówienia. W trakcie wykonywania robót zgodnie z Projektem Wykonawczym na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 935 stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Zakres prac wynika ze stwierdzonego trakcie robót okoliczności, których wykonanie stało się konieczne na wskutek niedopuszczenie do generacji kosztów dodatkowych. Ponadto brak archiwalnej dokumentacji technicznej wykonania robót w latach wcześniejszych ograniczał precyzyjne określenie szczegółów związanych z zakresem prac. Należy przy tym zauważyć, iż wykonanie w sposób należyty zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość prac łącznie nie przekracza 50 % wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie niezbędne jest do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy. Ponadto oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Biorąc pod uwagę zapisy określone w art. 67, ust 1 pkt 5) lit. b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) należy uznać, iż zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Zakres zamówienia dodatkowego obejmuje: 1. rezygnacja z rowów odwodnieniowych szczelnych otwartych na rzecz wykonania kanalizacji deszczowej zamkniętej na odcinkach: od km 45+190 do km 46+200 oraz od km 47+545 do km 48+304,50, 2. rezygnacja z warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 22 W na rzecz zastosowania warstwy z asfaltu twardolanego na obiekcie mostowym nad potokiem Branickim. Powyższe zostało uzgodnione przez Biuro Projektowe PROMOST Wisła, które pełni nadzór autorski. Ze względu na specyfikę procesu budowlanego zamówienie dodatkowe należy wykonać w trakcie prowadzonej inwestycji. Ad. 1. Wykonanie kanalizacji deszczowej zamkniętej na odcinkach: od km 45+190 do km 46+200 oraz od km 47+545 do km 48+304,50. Projekt wykonawczy przewidywał wykonanie otwartych, szczelnych rowów od km 45+190 do 46+200 oraz od km 47+545 do km 48+304,50. Wykonanie szczelnych rowów zaprojektowano z użyciem geomembrany oraz w górnej części płyt ażurowych typu Eko-Meba o wymiarach 40x40x50 cm ułożone na pospółce i geomembranie, wzmacniających skarpę i przeciwskarpę. Dna rowów miały być wyłożone płytami chodnikowymi o wymiarach 40x40x5 cm ułożone na pospółce i geomembranie. Powyższe rozwiązania projektowe wykonywały Decyzję na udzielenie pozwolenia wodno prawnego (nr RO-II.6341.1.2011 z dnia 14 lutego 2011 r. wydane przez Starostę Pszczyńskiego). Na odcinku od km 45+190 do km 46+200 oraz od km 47+545 do km 48+304,50 stwierdzono kolizję z następującymi elementami infrastruktury: a. elektryczno energetyczną, b. napowietrzną linią nN wraz z urządzeniami towarzyszącymi (rozdzielnie ,przyłącza słupy ok. 88 szt., itp.), c. siecią teletechniczną, d. wybudowaną przez urząd gminy w Suszcu kanalizacją sanitarną (brak dokumentacji technicznej i powykonawczej). Likwidując kolizje w tak dużej ilości, należałoby wyasygnować na roboty dodatkowe dodatkowo ok. 700.000 zł. Biuro Projektowe pełniące nadzór autorski przedstawiło uzupełnioną dokumentację projektową przedstawiając rozwiązanie polegające na budowie jednostronnej kanalizacji deszczowej pod chodnikiem połączonej z rezygnacją z wykonania obustronnych szczelnych rowów wraz z przepustami pod zjazdami. W związku z powyższym nie będzie konieczne wykonanie zakresu robót budowlanych na kwotę 471 523,20 zł netto (579 973,54 brutto) w km od 45+190 do km 46+200 oraz na kwotę 485 232,80 zł netto (596 836,34 zł brutto) w km 47+545 do km 48+304,50. Przedłożone rozwiązanie przez Biuro Projektowe pełniące nadzór autorski w konsultacji z Inżynierem Kontraktu jest zgodne z pozwoleniem wodno prawnym nr RO-II.6341.1.2011 z dnia 14 lutego 2011 r. wydane przez Starostę Pszczyńskiego oraz nie narusza warunków Decyzji Nr 9 /10/B-B znak Nr IF/Vb/7111/1/5/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. Wojewody Śląskiego zatwierdzającego projekt budowlany i udzielającego pozwolenia na budowę. Kosztorys inwestorski w zamówieniu podstawowym ww. robót wynosił: - od km 45+190 do km 46+200 - 404.575,25 zł netto (497.627,56 zł brutto), - od km 47+545 do km 48+304,50 - 531.445,16 zł netto (653.677,55 zł brutto). Ad. 2. Wykonanie izolacji z asfaltu twardolanego nawierzchni obiektu mostowego w km 49+614. W trakcie wykonywania robót zgodnie z dokumentacją projektową, po rozbiórce nawierzchni mostu stwierdzono brak szczelności płyty pomostowej obiektu. Zastosowanie warstwy betonu asfaltowego nie przyniesie oczekiwanego efektu szczelności doprowadzając do degradacji w krótkim czasie nawierzchni a następnie obiektu mostowego. Ponadto, przewidziana warstwa o grubości 5 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu do 22 mm jest technicznie niemożliwa do wykonania (wielokrotność 22 mm). Ponadto przy tak grubej frakcji warstwy zachodzi możliwość uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z papy termozgrzewalnej. W związku z powyższym po konsultacja z Biurem Projektowym sprawującym nadzór autorki oraz z Inżynierem Kontraktu ustalono, iż jedynym poprawnym rozwiązaniem jest zastosowanie szczelnej warstwy z asfaltu twardolanego o grubości i rzędnych określonych w dokumentacji projektowej (5 cm). Rozwiązanie to nie wymusza korekty rzędnej profilu podłużnego zarówno na obiekcie jak i na dojazdach: od strony miejscowości Pszczyna i od strony miejscowości Żor. Przedłożone rozwiązanie w konsultacji z Inżynierem Kontraktu jest zgodne z pozwoleniem wodno prawnym nr RO-II.6341.1.2011 z dnia 14 lutego 2011 r. wydane przez Starostę Pszczyńskiego oraz nie narusza warunków Decyzji Nr 9 /10/B-B znak Nr IF/Vb/7111/1/5/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. Wojewody Śląskiego zatwierdzającego projekt budowlany i udzielającego pozwolenia na budowę. Kosztorys inwestorski ww. robót wynosi 34.134,58 zł netto (41.985,53 zł brutto). Jednocześnie nie będzie konieczne wykonanie robót na kwotę 4.470,42 zł brutto. W trakcie wykonywania prac Zamawiający przy udziale Wykonawcy, Biura Projektowego sprawującego nadzór autorski oraz Inżyniera Kontraktu stwierdził konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Zakres prac wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, szczególnie w związku z okresowo zwiększającym się poziomem wód, nierównomiernej i zróżnicowanej struktury geologicznej oraz brakiem archiwalnej dokumentacji technicznej wykonanych robót przez poprzedniego administratora drogi w latach wcześniejszych w tym roboty zrealizowane przez Gminę Suszec oraz Powiat Pszczyński. Należy przy tym zauważyć, iż wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość prac łącznie nie przekracza 50 % wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a ich wykonanie z wyższej konieczności niezbędne jest do realizacji umowy. Ze względu na warunki miejscowe (brak alternatywnych dróg), zakończenie prac w sezonie budowlanym 2011 r., oczekiwania społeczne, rozwiązania techniczne i technologiczne należy zamówienie dodatkowe udzielić tylko temu wykonawcy, z którym podpisano umowę. Ponadto oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Biorąc pod uwagę specyfikę zamówień publicznych określone w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) należy uznać, iż zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Ze względu na specyfikę procesu budowlanego zamówienie dodatkowe należy wykonać w trakcie prowadzonej inwestycji. Wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania wyżej opisanych robót dodatkowych. Wartość zamówienia dodatkowego ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 970 154,99 zł (netto) i stanowi około 5,54 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego (wartość realizowanego zamówienia po zawarciu aneksu zmniejszającego wynosi 17 517 098,09 zł netto). Zamawiający udzielił w dniu 5 lipca 2011 r. zamówienia dodatkowego na ww. zadanie pn WYKONANIE DODATKOWEJ WYCINKI DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 NA TERENIE GMINY SUSZEC, ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY: Nr WI/P/100823/2/1/1 z dnia 6 grudnia 2010 r.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350 na kwotę 136 500,00 zł netto co stanowi 0,78 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego. Suma udzielonych dotychczas zamówień dodatkowych nie przekracza zgodnie z art. 67 ust. 1 p. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.) 50% wartości realizowanego zamówienia.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 22911720110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-08-26
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100823/2/1 Z DNIA 6 GRUDNIA 2010R.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU EUROVIA POLSKA S.A. BIELANY WROCŁAWSKIE, UL. SZWEDZKA 5, 55-040 KOBIERZYCE
UL. PROSTA 144, 44-203 RYBNIK, woj. śląskie
2011-09-05 1 190 000,00