Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie analiz przedrealizacyjnych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stadionu na około 32 tys. miejsc w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138 oraz świadczenie usług doradczo - konsultacyjnych (w zakresie aspektów prawnych, ekonomicznych i ochrony środowiska) w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego.


Numer ogłoszenia: 229650 - 2011; data zamieszczenia: 03.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://przetargi.bip.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie analiz przedrealizacyjnych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stadionu na około 32 tys. miejsc w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138 oraz świadczenie usług doradczo - konsultacyjnych (w zakresie aspektów prawnych, ekonomicznych i ochrony środowiska) w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analiz przedrealizacyjnych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stadionu na około 32 tys. miejsc w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138 oraz świadczenie usług doradczo - konsultacyjnych (w zakresie aspektów prawnych, ekonomicznych, technicznych i ochrony środowiska) w procesie przygotowania i prowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego. Przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie analiz i opracowań, - opracowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego zgodnie z modelem i trybem zaakceptowanym przez Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) bądź innych przepisów właściwych dla opracowania dokumentów, - świadczenie kompleksowych usług doradczych (w zakresie aspektów prawnych, ekonomicznych, technicznych w zakresie architektoniczno - budowlanym, zabezpieczeń przeciwpożarowych i technologii obiektu oraz ochrony środowiska) na etapie prowadzenia postępowania..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.31.40.00-8, 79.11.10.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, - co najmniej 2 usługi, których przedmiotem było doradztwo ekonomiczno-finansowe dotyczące przedsięwzięć realizowanych w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego* obejmujące w szczególności opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej, analizy ryzyk oraz porównanie korzyści i zagrożeń związanych z realizacją przedsięwzięcia z udziałem partnera prywatnego z korzyściami i zagrożeniami związanymi z realizacją przedsięwzięcia w inny sposób (przez podmiot publiczny) oraz -co najmniej 2 usługi, których przedmiotem było doradztwo prawne z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego*, w tym udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania na wybór partnera prywatnego. UWAGA: *Przez partnerstwo publiczno-prywatne rozumie się przedsięwzięcia realizowane na podstawie: ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 19 grudnia 2009 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.) lub na podstawie rozdziału 4 w dziale III ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w brzmieniu sprzed dnia 20 lutego 2009 r. lub na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobą/ami niezbędną/ymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej : - dwiema osobami z wykształceniem wyższym prawniczym (w tym co najmniej jedna z tych osób posiada prawo wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego), z których każda w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert świadczyła usługi doradztwa prawnego przy 2 przedsięwzięciach realizowanych w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego*, oraz - dwiema osobami z wykształceniem wyższym ekonomicznym, które muszą łącznie posiadać doświadczenie określone w poniższych punktach, z tym, że każda z nich musi posiadać doświadczenie w zakresie określonym w co najmniej jednym z poniższych punktów: - uczestnictwo w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przygotowaniu co najmniej 2 analiz finansowych i ekonomicznych pod kątem realizacji przedsięwzięcia w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego*, - uczestnictwo w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przygotowaniu co najmniej 2 analiz ryzyk dla przedsięwzięcia w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego*. oraz - dwiema osobami, które muszą łącznie posiadać doświadczenie określone w poniższych punktach, z tym, że każda z nich musi posiadać doświadczenie w zakresie określonym w co najmniej jednym z poniższych punktów: - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert świadczyła usługi doradztwa lub weryfikacji dokumentacji w co najmniej 2 przedsięwzięciach pod kątem rozwiązań technicznych (w zakresie architektoniczno - budowlanym) dla projektów w zakresie infrastruktury sportowej posiadającej co najmniej 10 tys. miejsc siedzących, - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert świadczyła usługi doradztwa lub weryfikacji dokumentacji w co najmniej 2 przedsięwzięciach pod kątem rozwiązań technicznych (zabezpieczeń przeciwpożarowych) dla projektów w zakresie infrastruktury sportowej posiadającej co najmniej 10 tys. miejsc siedzących, oraz - jedną osobą, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert świadczyła usługi doradztwa przy ocenie co najmniej 2 przedsięwzięć pod kątem oddziaływania na środowisko. UWAGA: *Przez partnerstwo publiczno-prywatne rozumie się przedsięwzięcia realizowane na podstawie: ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 19 grudnia 2009 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.) lub na podstawie rozdziału 4 w dziale III ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w brzmieniu sprzed dnia 20 lutego 2009 r. lub na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: -Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie III.4.3.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku przedłużenia się okresu prowadzonegop postępowania na wybór partnera prywatnego Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 3 po upływie terminu określonego w § 3 ust. 3 w ramach wynagrodzenia w § 6 ust. 2 pkt 3


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.08.2011 godzina 13:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok.8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustalenia dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 239714 - 2011; data zamieszczenia: 10.08.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
229650 - 2011 data 03.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2011 godzina 13:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok.8..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2011 godzina 13:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok.8..


Numer ogłoszenia: 241518 - 2011; data zamieszczenia: 11.08.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
229650 - 2011 data 03.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.3.2.

 • W ogłoszeniu jest:
  Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, - co najmniej 2 usługi, których przedmiotem było doradztwo ekonomiczno-finansowe dotyczące przedsięwzięć realizowanych w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego* obejmujące w szczególności opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej, analizy ryzyk oraz porównanie korzyści i zagrożeń związanych z realizacją przedsięwzięcia z udziałem partnera prywatnego z korzyściami i zagrożeniami związanymi z realizacją przedsięwzięcia w inny sposób (przez podmiot publiczny) oraz -co najmniej 2 usługi, których przedmiotem było doradztwo prawne z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego*, w tym udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania na wybór partnera prywatnego. UWAGA: *Przez partnerstwo publiczno-prywatne rozumie się przedsięwzięcia realizowane na podstawie: ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 19 grudnia 2009 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.) lub na podstawie rozdziału 4 w dziale III ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w brzmieniu sprzed dnia 20 lutego 2009 r. lub na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.)..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, - co najmniej 2 usługi, których przedmiotem było doradztwo ekonomiczno-finansowe dotyczące przedsięwzięć realizowanych w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego* obejmujące w szczególności opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej, analizy ryzyk oraz porównanie korzyści i zagrożeń związanych z realizacją przedsięwzięcia z udziałem partnera prywatnego z korzyściami i zagrożeniami związanymi z realizacją przedsięwzięcia w inny sposób (przez podmiot publiczny) oraz - co najmniej 1 usługę, której przedmiotem było doradztwo prawne z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego*, w tym udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania na wybór partnera prywatnego. UWAGA: *Przez partnerstwo publiczno-prywatne rozumie się przedsięwzięcia realizowane na podstawie: ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 19 grudnia 2009 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.) lub na podstawie rozdziału 4 w dziale III ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w brzmieniu sprzed dnia 20 lutego 2009 r. lub na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.)..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.3.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobą/ami niezbędną/ymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej : - dwiema osobami z wykształceniem wyższym prawniczym (w tym co najmniej jedna z tych osób posiada prawo wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego), z których każda w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert świadczyła usługi doradztwa prawnego przy 2 przedsięwzięciach realizowanych w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego*, oraz - dwiema osobami z wykształceniem wyższym ekonomicznym, które muszą łącznie posiadać doświadczenie określone w poniższych punktach, z tym, że każda z nich musi posiadać doświadczenie w zakresie określonym w co najmniej jednym z poniższych punktów: - uczestnictwo w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przygotowaniu co najmniej 2 analiz finansowych i ekonomicznych pod kątem realizacji przedsięwzięcia w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego*, - uczestnictwo w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przygotowaniu co najmniej 2 analiz ryzyk dla przedsięwzięcia w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego*. oraz - dwiema osobami, które muszą łącznie posiadać doświadczenie określone w poniższych punktach, z tym, że każda z nich musi posiadać doświadczenie w zakresie określonym w co najmniej jednym z poniższych punktów: - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert świadczyła usługi doradztwa lub weryfikacji dokumentacji w co najmniej 2 przedsięwzięciach pod kątem rozwiązań technicznych (w zakresie architektoniczno - budowlanym) dla projektów w zakresie infrastruktury sportowej posiadającej co najmniej 10 tys. miejsc siedzących, - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert świadczyła usługi doradztwa lub weryfikacji dokumentacji w co najmniej 2 przedsięwzięciach pod kątem rozwiązań technicznych (zabezpieczeń przeciwpożarowych) dla projektów w zakresie infrastruktury sportowej posiadającej co najmniej 10 tys. miejsc siedzących, oraz - jedną osobą, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert świadczyła usługi doradztwa przy ocenie co najmniej 2 przedsięwzięć pod kątem oddziaływania na środowisko. UWAGA: *Przez partnerstwo publiczno-prywatne rozumie się przedsięwzięcia realizowane na podstawie: ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 19 grudnia 2009 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.) lub na podstawie rozdziału 4 w dziale III ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w brzmieniu sprzed dnia 20 lutego 2009 r. lub na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.)..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobą/ami niezbędną/ymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej : - dwiema osobami z wykształceniem wyższym prawniczym (w tym co najmniej jedna z tych osób posiada prawo wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego), z których każda w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert świadczyła usługi doradztwa prawnego co najmniej przy 1 przedsięwzięciu realizowanym w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego*, oraz - dwiema osobami z wykształceniem wyższym ekonomicznym, które muszą łącznie posiadać doświadczenie określone w poniższych punktach, z tym, że każda z nich musi posiadać doświadczenie w zakresie określonym w co najmniej jednym z poniższych punktów: - uczestnictwo w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przygotowaniu co najmniej 2 analiz finansowych i ekonomicznych pod kątem realizacji przedsięwzięcia w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego*, - uczestnictwo w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przygotowaniu co najmniej 2 analiz ryzyk dla przedsięwzięcia w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego*. oraz - dwiema osobami, które muszą łącznie posiadać doświadczenie określone w poniższych punktach, z tym, że każda z nich musi posiadać doświadczenie w zakresie określonym w co najmniej jednym z poniższych punktów: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert świadczyła usługi doradztwa lub weryfikacji dokumentacji w co najmniej 2 przedsięwzięciach pod kątem rozwiązań technicznych (w zakresie architektoniczno - budowlanym) dla projektów w zakresie infrastruktury sportowej posiadającej co najmniej 10 tys. miejsc siedzących, - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert świadczyła usługi doradztwa lub weryfikacji dokumentacji w co najmniej 2 przedsięwzięciach pod kątem rozwiązań technicznych (zabezpieczeń przeciwpożarowych) dla projektów w zakresie infrastruktury sportowej posiadającej co najmniej 10 tys. miejsc siedzących, oraz - jedną osobą, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert świadczyła usługi doradztwa przy ocenie co najmniej 2 przedsięwzięć pod kątem oddziaływania na środowisko. UWAGA: *Przez partnerstwo publiczno-prywatne rozumie się przedsięwzięcia realizowane na podstawie: ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 19 grudnia 2009 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.) lub na podstawie rozdziału 4 w dziale III ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w brzmieniu sprzed dnia 20 lutego 2009 r. lub na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.)..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2011 godzina 13:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok.8..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2011 godzina 13:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok.8..


Łódź: Wykonanie analiz przedrealizacyjnych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stadionu na około 32 tys. miejsc w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138 oraz świadczenie usług doradczo - konsultacyjnych (w zakresie aspektów prawnych, ekonomicznych i ochrony środowiska) w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego


Numer ogłoszenia: 308628 - 2011; data zamieszczenia: 27.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 229650 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie analiz przedrealizacyjnych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stadionu na około 32 tys. miejsc w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138 oraz świadczenie usług doradczo - konsultacyjnych (w zakresie aspektów prawnych, ekonomicznych i ochrony środowiska) w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analiz przedrealizacyjnych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stadionu na około 32 tys. miejsc w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138 oraz świadczenie usług doradczo - konsultacyjnych (w zakresie aspektów prawnych, ekonomicznych, technicznych i ochrony środowiska) w procesie przygotowania i prowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego. Przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie następujących analiz i opracowań, - opracowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego zgodnie z modelem i trybem zaakceptowanym przez Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) bądź innych przepisów właściwych dla opracowania dokumentów -świadczenie kompleksowych usług doradczych (w zakresie aspektów prawnych, ekonomicznych, technicznych w zakresie architektoniczno - budowlanym, zabezpieczeń przeciwpożarowych i technologii obiektu oraz ochrony środowiska) na etapie prowadzenia postępowania,.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.31.40.00-8, 79.11.10.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Collect Consulting S.A., ul. Rolna 14,, 40-555 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 438000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  120540,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  120540,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  467400,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-08-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 22965020110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-08-03
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 446 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego
79314000-8 Analiza możliwości wykonawczych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie analiz przedrealizacyjnych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stadionu na około 32 tys. miejsc w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138 oraz świadczenie usług doradczo - konsultacyjnych (w zakresie aspektów prawnych, ekonomicznych i o Collect Consulting S.A.
ul. Rolna 14,, 40-555 Katowice, woj. śląskie
2011-09-27 120 540,00