Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Nowy Tomyśl: Zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Nowy Tomyśl, nr POKL.09.01.02-30-051(11, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych


Numer ogłoszenia: 229669 - 2011; data zamieszczenia: 26.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski , ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4426600, 4426641, faks 061 4422754.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi - ogłoszenia o przetargach - SPE 1911


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Nowy Tomyśl, nr POKL.09.01.02-30-051(11, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu pn: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Nowy Tomyśl, nr POKL. 09.01.02-30-051(11-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałalnie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem głównym jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno - wychowawczego w klasach I-III, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz wpływ na podniesienie jakości poziomu kształcenia co spowoduje wzrost umiejętności praktycznych uczniów, pokonanie trudności w nauce, wzrost u uczniów pewności siebie, nabywanie umiejętności planowania i zagospodarowania czasu wolnego, prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym, poprawę wyników nauczania i wyników sprawdzianu kompetencji po kl III. Zajęcia dodatkowe, prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia obejmują: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne terapia przez sztukę, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, kółko matematyczne ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych zajęcia matematyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, język angielski, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, kółko muzyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych teatralnie, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, kółko dziennikarsko-literackie, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne -surdologopedyczne dla dziecka niesłyszącego. Zajęcia realizowane będą w następujących placówkach: 1.Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu, 2.Szkoła Podstawowe Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu, 3.Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej 4.Zespole Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnym w Bukowcu- Szkoła Podstawowa w Bukowcu 5.Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku Starym 6.Szkoła Podstawowa w Wytomyślu.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 40.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Rozpoczęcie: 12.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi - ogłoszenia o przetargach - SPE 1911

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski; ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl; pok. nr 16..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.09.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski; ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl; pok. nr 28 - sekretariat Urzędu Miejskiego.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Nowy Tomyśl, nr POKL.09.01.02-30-051(11, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; Ilość grup - 1; Liczba dzieci -6; Liczba godzin - 66; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 21.06.2013r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.06.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 6; Liczba godzin 66; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 21.06.2013r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.06.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; Ilość grup - 4; Liczba dzieci - 8; Liczba godzin - 264; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 21.06.2013r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.06.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej; Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 6; Liczba godzin - 66; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 21.06.2013r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.06.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy; Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 8; Liczba godzin - 66; Okres realizacji - 12.09.2011r do 21.06.2013r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.06.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,kółko matematyczne ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych; Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 6; Liczba godzin - 66; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 21.06.2013r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.06.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, język angielski; Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 6; Liczba godzin - 66; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 21.06.2013r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.06.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych,kółko muzyczne; Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 6; Liczba godzin - 66; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 21.06.2013r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.06.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; Ilość grup - 8; Liczba dzieci - 23; Liczba godzin - 480; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 21.12.2012r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; Ilość grup - 6; Liczba dzieci - 36; Liczba godzin - 360; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 21.12.2012r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; Ilość grup - 6; Liczba dzieci - 24; Liczba godzin - 360; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 21.12.2012r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy; Ilość grup - 6; Liczba dzieci - 48; Liczba godzin - 360; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 21.12.2012r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne terapia przez sztukę; Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 6; Liczba godzin - 120; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 21.12.2012r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
14
NAZWA:
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych prowadzenie obserwacji przyrodniczych; Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 6; Liczba godzin - 120; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 21.12.2012r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
15
NAZWA:
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych zajęcia matematyczne; Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 8; Liczba godzin - 60; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 21.12.2012r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
16
NAZWA:
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie; Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 8; Liczba godzin - 60; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 21.12.2012r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
17
NAZWA:
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo-język angielski; Ilość grup - 1; Liczba dzieci -8; Liczba godzin - 60; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 21.12.2012r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
18
NAZWA:
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych teatralnie; Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 8; Liczba godzin - 60; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 21.12.2012r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
19
NAZWA:
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ,kółko dziennikarsko-literackie; Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 4; Liczba godzin - 60; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 21.12.2012r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
20
NAZWA:
Zajęcia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; Ilość grup - 4; Liczba dzieci - 9; Liczba godzin - 120; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 29.06.2012r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
21
NAZWA:
Zajęcia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; Ilość grup - 3; Liczba dzieci - 6; Liczba godzin - 90; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 29.06.2012r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
22
NAZWA:
Zajęcia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 4; Liczba godzin - 30; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 29.06.2012r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
23
NAZWA:
Zajęcia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy; Ilość grup - 2; Liczba dzieci - 8; Liczba godzin - 60; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 29.06.2012r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
24
NAZWA:
Zajęcia w Zespole Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnym w Bukowcu - Szkoła Podstawowa w Bukowcu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 16; Liczba godzin - 30; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 29.06.2012r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
25
NAZWA:
Zajęcia w Zespole Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnym w Bukowcu - Szkoła Podstawowa w Bukowcu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 12; Liczba godzin - 30; Okres realizacji- 12.09.2011r. do 29.06.2012r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
26
NAZWA:
Zajęcia w Zespole Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnym w Bukowcu - Szkoła Podstawowa w Bukowcu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 4; Liczba godzin - 30; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 29.06.2012r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
27
NAZWA:
Zajęcia w Zespole Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnym w Bukowcu - Szkoła Podstawowa w Bukowcu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy; Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 5; Liczba godzin - 30; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 29.06.2012r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
28
NAZWA:
Zajęcia w Zespole Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnym w Bukowcu - Szkoła Podstawowa w Bukowcu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, kółko matematyczne ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych; Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 5; Liczba godzin - 30; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 29.06.2012r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
29
NAZWA:
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Jastrzębsku Starym.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 5; Liczba godzin - 30; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 29.06.2012r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
30
NAZWA:
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Jastrzębsku Starym.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 5; Liczba godzin - 30; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 29.06.2012r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
31
NAZWA:
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Jastrzębsku Starym.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 4; Liczba godzin - 30; Okres realizacji- 12.09.2011r. do 29.06.2012r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
32
NAZWA:
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Jastrzębsku Starym.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy; Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 11; Liczba godzin - 30; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 29.06.2012r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
33
NAZWA:
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Jastrzębsku Starym.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych; Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 5; Liczba godzin - 30; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 29.06.2012r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
34
NAZWA:
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Jastrzębsku Starym.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych , zajęcia matematyczne; Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 4; Liczba godzin - 30; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 29.06.2012r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
35
NAZWA:
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Jastrzębsku Starym.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo - język angielski; Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 5; Liczba godzin - 30; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 29.06.2012r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
36
NAZWA:
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Wytomyślu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; Ilość grup - 3; Liczba dzieci - 8; Liczba godzin - 90; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 29.06.2012r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
37
NAZWA:
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Wytomyślu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; Ilość grup - 2; Liczba dzieci - 5; Liczba godzin - 60; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 29.06.2012r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
38
NAZWA:
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Wytomyślu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; Ilość grup - 2; Liczba dzieci - 6; Liczba godzin - 60; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 29.06.2012r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
39
NAZWA:
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Wytomyślu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne -surdologopedyczne dla dziecka niesłyszącego; Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 1; Liczba godzin - 30; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 29.06.2012r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
40
NAZWA:
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Wytomyślu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych język angielski; Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 4; Liczba godzin - 30; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 29.06.2012r..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 234975 - 2011; data zamieszczenia: 02.09.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
229669 - 2011 data 26.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4426600, 4426641, fax. 061 4422754.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  Zał. I.

 • W ogłoszeniu jest:
  Część Nr 33 NAZWA: Zajęcia w Szkole Podstawowej w Jastrzębsku Starym 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych; Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 5; Liczba godzin - 30; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 29.06.2012r..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Część Nr 33 NAZWA: Zajęcia w Szkole Podstawowej w Jastrzębsku Starym 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych; Ilość grup - 2; Liczba dzieci - 12; Liczba godzin - 60; Okres realizacji - 12.09.2011r. do 29.06.2012r..


Nowy Tomyśl: Zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Nowy Tomyśl, nr POKL.09.01.02-30-051/11, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych


Numer ogłoszenia: 253775 - 2011; data zamieszczenia: 23.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 229669 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4426600, 4426641, faks 061 4422754.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Nowy Tomyśl, nr POKL.09.01.02-30-051/11, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu pn: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Nowy Tomyśl, nr POKL. 09.01.02-30-051/11-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałalnie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem głównym jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno - wychowawczego w klasach I-III, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz wpływ na podniesienie jakości poziomu kształcenia co spowoduje wzrost umiejętności praktycznych uczniów, pokonanie trudności w nauce, wzrost u uczniów pewności siebie, nabywanie umiejętności planowania i zagospodarowania czasu wolnego, prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym, poprawę wyników nauczania i wyników sprawdzianu kompetencji po kl III. Zajęcia dodatkowe, prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia obejmują: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne terapia przez sztukę, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, kółko matematyczne ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych zajęcia matematyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, język angielski, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, kółko muzyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych teatralnie, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, kółko dziennikarsko-literackie, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne -surdologopedyczne dla dziecka niesłyszącego. Zajęcia realizowane będą w następujących placówkach: 1.Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu, 2.Szkoła Podstawowe Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu, 3.Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej 4.Zespole Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnym w Bukowcu- Szkoła Podstawowa w Bukowcu 5.Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku Starym 6.Szkoła Podstawowa w Wytomyślu Usługi edukacyjne, prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia, realizowane będą w 40 częściach, odnoszących się do rodzaju zajęć dodatkowych i miejsca wykonywania usługi. Jednostka 1 godzina używana jest w rozumieniu 1 godziny lekcyjnej, czyli 45 minut..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Nowy Tomyśl, nr POKL.09.01.02-30-051/11, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mirosława Marciniak, ul. Wypoczynkowa 45/5, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3960,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3960,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3960,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3960,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mirosława Hajt, os. Północ 31/17, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3960,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3960,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3960,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3960,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Grażyna Michna, ul. Poznańska 38/1, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15840,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  15840,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  15840,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15840,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Katarzyna Kroma, ul. Kwiatowa 8, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3960,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3960,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3960,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3960,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anna Beyer, Przyłęk 7a, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3960,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3960,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3960,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3960,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,kółko matematyczne ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ewa Borowiak, os. Północ 35/17, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3960,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3960,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3960,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3960,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, język angielski


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Dominika Walczak, ul. Ratuszowa 34a/3, 64-310 Lwówek, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3960,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3960,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3960,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5874,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych,kółko muzyczne.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Justyna Korbanek, ul. Szpitalna 54, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3960,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3960,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3960,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3960,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Marzena Czernicka, {Dane ukryte na wniosek beneficjenta}, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 28800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  10800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Grażyna Stachecka, os. Północ 36/18, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 28800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7200,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Noworyta, os. Północ 28/42, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 28800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  10800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ireneusz Szleman, os. Północ 22/13, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7200,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Maria Danuta Wala, os. Północ 27/26, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7200,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hanna Kowalska, os. Północ 11/5, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7200,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Monika Maciołek, Glinno; ul. Sątopska 21, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  21600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  21600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anna Śląska, ul. Poznańska 17/3, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7200,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hanna Winkler, ul. Zaułek 3, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7200,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Małgorzata Szczepańska, Sękowo 25, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7200,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne terapia przez sztukę.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Grażyna Stachecka, os. Północ 36/18, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7200,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych prowadzenie obserwacji przyrodniczych.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hanna Kowalska, os. Północ 11/5, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7200,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych zajęcia matematyczne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ireneusz Szleman, os. Północ 22/13, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Elżbieta Spychalska - Szleman, os. Północ 22/13, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
17   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo-język angielski


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Honorata Marzyńska, os. 40 lecia PRL 5/1; Stary Tomyśl, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
18   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych teatralnie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hanna Winkler, ul. Zaułek 3, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
19   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ,kółko dziennikarsko-literackie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Elżbieta Spychalska - Szleman, os. Północ 22/13, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
20   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ewa Marcinkowska, ul. M. Konopnickiej 58, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
20   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Beata Fiedorowicz, Boruja Kościelna 62/2, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
20   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Justyna Kucz, ul. Wypoczynkowa 49/3, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
21   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ewa Marcinkowska, ul. M. Konopnickiej 58, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
21   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Beata Fiedorowicz, Boruja Kościelna 62/2, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
21   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Justyna Kucz, ul. Wypoczynkowa 49/3, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
22   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Magdalena Płóciennik, ul. M. Konopnickiej 43, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
23   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hanna Preisler, os. Północ 32/43, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
24   


Nazwa:
Zajęcia w Zespole Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnym w Bukowcu - Szkoła Podstawowa w Bukowcu. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aleksandra Adamczak, Bukowiec; ul. Kościelna 1, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
25   


Nazwa:
Zajęcia w Zespole Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnym w Bukowcu - Szkoła Podstawowa w Bukowcu. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Marzanna Antkowiak, Bukowiec; ul. Powstańców Wlkp. 4, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
26   


Nazwa:
Zajęcia w Zespole Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnym w Bukowcu - Szkoła Podstawowa w Bukowcu. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Magdalena Płóciennik, ul. M. Konopnickiej 43, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
27   


Nazwa:
Zajęcia w Zespole Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnym w Bukowcu - Szkoła Podstawowa w Bukowcu. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Izabela Lehmann, ul. Półwiejska 4, 64-300 n, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
28   


Nazwa:
Zajęcia w Zespole Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnym w Bukowcu - Szkoła Podstawowa w Bukowcu. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, kółko matematyczne ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aleksandra Adamczak, Bukowiec; ul. Kościelna 1, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
29   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Jastrzębsku Starym. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Brygida Dłużewska, os. Północ 19/24, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
30   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Jastrzębsku Starym. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Brygida Dłużewska, os. Północ 19/24, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
31   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Jastrzębsku Starym. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Magdalena Płóciennik, ul. M. Konopnickiej 43, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
32   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Jastrzębsku Starym. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jolanta Mikołajczak, os. Północ 31/25, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
33   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Jastrzębsku Starym. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Danuta Reiman, Jastrzębsko Stare; ul. Szeroka 2/2, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
34   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Jastrzębsku Starym. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych , zajęcia matematyczne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jolanta Mikołajczak, os. Północ 31/25, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
35   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Jastrzębsku Starym. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo - język angielski.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Joanna Wieczorek, Glinno; ul. Lutowa 14, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2670,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
36   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Wytomyślu. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Małgorzata Lipiecka, ul. Powstańców Wlkp. 34, 64-310 Lwówek, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
36   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Wytomyślu. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Magdalena Szott, ul. M. Konopnickiej 28, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
36   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Wytomyślu. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Beata Chwalisz, os. Północ 22/35, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
37   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Wytomyślu. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Magdalena Szott, ul. M. Konopnickiej 28, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
37   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Wytomyślu. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Beata Chwalisz, os. Północ 22/35, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
38   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Wytomyślu. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Magdalena Płóciennik, ul. M. Konopnickiej 43, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
39   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Wytomyślu. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne -surdologopedyczne dla dziecka niesłyszącego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Małgorzata Lipiecka, ul. Powstańców Wlkp. 34, 64-310 Lwówek, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
40   


Nazwa:
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Wytomyślu. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych język angielski


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Marta Kasperska - Oborna, os. 40 lecia PRL 4/1; Stary Tomyśl, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2670,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@nowytomysl.pl
tel: 61 4426600, 4426641
fax: 614 422 754
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-09-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 22966920110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-08-26
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 40
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi - ogłoszenia o przetargach - SPE 1911
Informacja dostępna pod: Urząd Miejski; ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl; pok. nr 16.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80100000-5 Usługi szkolnictwa podstawowego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji Mirosława Marciniak
ul. Wypoczynkowa 45/5, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 3 960,00
Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Mirosława Hajt
os. Północ 31/17, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 3 960,00
Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Grażyna Michna
ul. Poznańska 38/1, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 15 840,00
Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej. Katarzyna Kroma
ul. Kwiatowa 8, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 3 960,00
Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy. Anna Beyer
Przyłęk 7a, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 3 960,00
Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,kółko matematyczne ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych Ewa Borowiak
os. Północ 35/17, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 3 960,00
Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, język angielski Dominika Walczak
ul. Ratuszowa 34a/3, 64-310 Lwówek, woj. wielkopolskie
2011-09-23 3 960,00
Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych,kółko muzyczne. Justyna Korbanek
ul. Szpitalna 54, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 3 960,00
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Marzena Czernicka
{Dane ukryte na wniosek beneficjenta}
2011-09-23 10 800,00
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Grażyna Stachecka
os. Północ 36/18, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 7 200,00
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Agnieszka Noworyta
os. Północ 28/42, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 10 800,00
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Ireneusz Szleman
os. Północ 22/13, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 7 200,00
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Maria Danuta Wala
os. Północ 27/26, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 7 200,00
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Hanna Kowalska
os. Północ 11/5, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 7 200,00
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy Monika Maciołek
Glinno; ul. Sątopska 21, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 21 600,00
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy Anna Śląska
ul. Poznańska 17/3, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 7 200,00
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy Hanna Winkler
ul. Zaułek 3, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 7 200,00
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy Małgorzata Szczepańska
Sękowo 25, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 7 200,00
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne terapia przez sztukę. Grażyna Stachecka
os. Północ 36/18, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 7 200,00
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych prowadzenie obserwacji przyrodniczych. Hanna Kowalska
os. Północ 11/5, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 7 200,00
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych zajęcia matematyczne Ireneusz Szleman
os. Północ 22/13, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 3 600,00
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie Elżbieta Spychalska - Szleman
os. Północ 22/13, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 3 600,00
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo-język angielski Honorata Marzyńska
os. 40 lecia PRL 5/1; Stary Tomyśl, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 3 600,00
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych teatralnie Hanna Winkler
ul. Zaułek 3, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 3 600,00
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ,kółko dziennikarsko-literackie Elżbieta Spychalska - Szleman
os. Północ 22/13, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 3 600,00
Zajęcia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji Ewa Marcinkowska
ul. M. Konopnickiej 58, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 1 800,00
Zajęcia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji Beata Fiedorowicz
Boruja Kościelna 62/2, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 1 800,00
Zajęcia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji Justyna Kucz
ul. Wypoczynkowa 49/3, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 3 600,00
Zajęcia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych Ewa Marcinkowska
ul. M. Konopnickiej 58, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 1 800,00
Zajęcia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych Beata Fiedorowicz
Boruja Kościelna 62/2, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 1 800,00
Zajęcia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Justyna Kucz
ul. Wypoczynkowa 49/3, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 1 800,00
Zajęcia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy Magdalena Płóciennik
ul. M. Konopnickiej 43, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 1 800,00
Zajęcia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy Hanna Preisler
os. Północ 32/43, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 3 600,00
Zajęcia w Zespole Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnym w Bukowcu - Szkoła Podstawowa w Bukowcu. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji Aleksandra Adamczak
Bukowiec; ul. Kościelna 1, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 1 800,00
Zajęcia w Zespole Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnym w Bukowcu - Szkoła Podstawowa w Bukowcu. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych Marzanna Antkowiak
Bukowiec; ul. Powstańców Wlkp. 4, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 1 800,00
Zajęcia w Zespole Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnym w Bukowcu - Szkoła Podstawowa w Bukowcu. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy Magdalena Płóciennik
ul. M. Konopnickiej 43, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 1 800,00
Zajęcia w Zespole Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnym w Bukowcu - Szkoła Podstawowa w Bukowcu. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy Izabela Lehmann
ul. Półwiejska 4, 64-300 n, woj. wielkopolskie
2011-09-23 1 800,00
Zajęcia w Zespole Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnym w Bukowcu - Szkoła Podstawowa w Bukowcu. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, kółko matematyczne ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych Aleksandra Adamczak
Bukowiec; ul. Kościelna 1, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 1 800,00
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Jastrzębsku Starym. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Brygida Dłużewska
os. Północ 19/24, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 1 800,00
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Jastrzębsku Starym. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych Brygida Dłużewska
os. Północ 19/24, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 1 800,00
Zajęcia w Szkole Podstawowej w Jastrzębsku Starym. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy Magdalena Płóciennik
ul. M. Konopnickiej 43, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2011-09-23 1 800,00