Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla realizacją inwestycji


Numer ogłoszenia: 229738 - 2012; data zamieszczenia: 02.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla realizacją inwestycji.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. 1. Budowa zbiornika retencyjno-widokowego Wojska Polskiego na rzece Łódce przy ASP w Łodzi; 2. Budowa 10 przyłączy wodno-kanalizacyjnych do posesji gminnych; 3. Wykonanie projektów technicznych przyłączy wodno-kanalizacyjnych do sześciu posesji gminnych; oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Pabianickiej 114 w Łodzi..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę w zakresie: a) pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla realizacji inwestycji obejmujących roboty budowlane związane z ciekami wodnymi; b) pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla realizacji inwestycji obejmujących roboty budowlane związane ze zbiornikami retencyjnymi; c) pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla realizacji inwestycji obejmujących roboty budowlane związane z sieciami wodociągowymi i sieciami kanalizacji sanitarnej lub przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Zamawiający dopuszcza spełnienie ww. warunku poprzez wskazanie wszystkich wymaganych zakresów w jednym lub w kilku kontraktach.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, co najmniej: a. Inspektorem Nadzoru Robót Budowlanych - posiadającym: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej o specjalizacji: obiekty budowlane melioracji wodnych (obecnie obowiązujące brzmienie uprawnień), - co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru, - doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej jednym kontraktem (pełnił funkcję Inspektora Nadzoru), którego przedmiotem była budowa lub przebudowa obiektów budownictwa wodnego o wartości robót budowlanych co najmniej 1 000 000 PLN brutto. b. Inspektorem Nadzoru Robót Budowlanych - posiadającym: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru, - doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej jednym kontraktem (pełnił funkcję Inspektora Nadzoru), którego przedmiotem była budowa sieci lub przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych o wartości robót budowlanych co najmniej 100 000 PLN brutto. c. Specjalistę ds. Przygotowania Inwestycji posiadającego wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne lub prawnicze, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w przygotowaniu inwestycji. Za -przygotowanie inwestycji- Zamawiający rozumie ogół zadań polegających na realizacji procesu inwestycyjnego do momentu realizacji inwestycji poprzez wprowadzenie wykonawcy robót budowlanych na plac budowy np. uzyskanie stosownych zezwoleń i decyzji umożliwiających podjęcie prac budowlanych. d. Specjalistę ds. Finansowych posiadającego wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne oraz co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w rozliczaniu inwestycji. UWAGA: Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania pracami budowlanymi w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych adekwatnych do przedmiotu zamówienia. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 ze zm.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają zmianę terminu realizacji zamówienia określonych w umowie spowodowaną okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Inwestora zastępczego lub od Zamawiającego np.: konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie robót budowlanych wpływających na przedłużenie terminu ich realizacji utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, wystąpienie robót dodatkowych i zamiennych. Zmiana nastąpi bez ustalania dodatkowego wynagrodzenia dla inwestora zastępczego z tytułu przedłużenia terminu jej wykonania.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.07.2012 godzina 09:45, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Planowany termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia: - 31.12.2013 r. na pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa zbiornika retencyjno-widokowego Wojska Polskiego na rzece Łódce przy ASP w Łodzi; - 31.12.2012 r. na pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa 10 przyłączy wodno-kanalizacyjnych do posesji gminnych; - 31.12.2012 r. na pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie projektów technicznych przyłączy wodno-kanalizacyjnych do sześciu posesji gminnych; - 31.12.2012 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Pabianickiej 114 w Łodzi..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 148653 - 2012; data zamieszczenia: 09.07.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
229738 - 2012 data 02.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.3.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, co najmniej: a. Inspektorem Nadzoru Robót Budowlanych - posiadającym: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej o specjalizacji: obiekty budowlane melioracji wodnych (obecnie obowiązujące brzmienie uprawnień), - co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru, - doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej jednym kontraktem (pełnił funkcję Inspektora Nadzoru), którego przedmiotem była budowa lub przebudowa obiektów budownictwa wodnego o wartości robót budowlanych co najmniej 1 000 000 PLN brutto. b. Inspektorem Nadzoru Robót Budowlanych - posiadającym: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru, - doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej jednym kontraktem (pełnił funkcję Inspektora Nadzoru), którego przedmiotem była budowa sieci lub przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych o wartości robót budowlanych co najmniej 100 000 PLN brutto. c. Specjalistę ds. Przygotowania Inwestycji posiadającego wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne lub prawnicze, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w przygotowaniu inwestycji. Za -przygotowanie inwestycji- Zamawiający rozumie ogół zadań polegających na realizacji procesu inwestycyjnego do momentu realizacji inwestycji poprzez wprowadzenie wykonawcy robót budowlanych na plac budowy np. uzyskanie stosownych zezwoleń i decyzji umożliwiających podjęcie prac budowlanych. d. Specjalistę ds. Finansowych posiadającego wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne oraz co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w rozliczaniu inwestycji. UWAGA: Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania pracami budowlanymi w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych adekwatnych do przedmiotu zamówienia. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 ze zm.).

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, co najmniej: a. Inspektorem Nadzoru Robót Budowlanych - posiadającym: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej o specjalizacji: obiekty budowlane melioracji wodnych lub specjalizacji: budowle hydrotechniczne(obecnie obowiązujące brzmienie uprawnień), - co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru, - doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej jednym kontraktem (pełnił funkcję Inspektora Nadzoru), którego przedmiotem była budowa lub przebudowa obiektów budownictwa wodnego o wartości robót budowlanych co najmniej 1 000 000 PLN brutto. b. Inspektorem Nadzoru Robót Budowlanych - posiadającym: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru, - doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej jednym kontraktem (pełnił funkcję Inspektora Nadzoru), którego przedmiotem była budowa sieci lub przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych o wartości robót budowlanych co najmniej 100 000 PLN brutto. c. Specjalistę ds. Przygotowania Inwestycji posiadającego wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne lub prawnicze, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w przygotowaniu inwestycji. Za -przygotowanie inwestycji- Zamawiający rozumie ogół zadań polegających na realizacji procesu inwestycyjnego do momentu realizacji inwestycji poprzez wprowadzenie wykonawcy robót budowlanych na plac budowy np. uzyskanie stosownych zezwoleń i decyzji umożliwiających podjęcie prac budowlanych. d. Specjalistę ds. Finansowych posiadającego wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne oraz co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w rozliczaniu inwestycji. UWAGA: Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne, odpowiadające im uprawnienia, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. W przypadku Wykonawców zagranicznych,dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 ze zm.).

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2012 godzina 09:45, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2012 godzina 09:45, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro..


Łódź: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla realizacji inwestycji


Numer ogłoszenia: 317582 - 2012; data zamieszczenia: 28.08.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 229738 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla realizacji inwestycji.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. 1. Budowa zbiornika retencyjno-widokowego Wojska Polskiego na rzece Łódce przy ASP w Łodzi; 2. Budowa 10 przyłączy wodno-kanalizacyjnych do posesji gminnych; 3. Wykonanie projektów technicznych przyłączy wodno-kanalizacyjnych do sześciu posesji gminnych; oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Pabianickiej 114 w Łodzi.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 102304,87 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  69950,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  69950,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  120540,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-07-10
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 22973820120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-07-02
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 539 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla realizacji inwestycji Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, woj. łódzkie
2012-08-28 69 950,00