Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie robót budowlanych związanych z przeniesieniem urządzeń odpylania kotłów nr 202 dla potrzeb ekspozycji, w obiekcie EC1 Zachód w Łodzi ul. Targowa 1/3


Numer ogłoszenia: 230021 - 2011; data zamieszczenia: 29.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych związanych z przeniesieniem urządzeń odpylania kotłów nr 202 dla potrzeb ekspozycji, w obiekcie EC1 Zachód w Łodzi ul. Targowa 1/3.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przeniesieniem urządzeń odpylania kotłów nr 202 dla potrzeb ekspozycji, w obiekcie EC1 Zachód w Łodzi, ul. Targowa 1/3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: Wykonanie robót budowlanych związanych z przeniesieniem urządzeń odpylania kotłów nr 202 dla potrzeb ekspozycji, w obiekcie EC1 Zachód w Łodzi ul. Targowa 1/3, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja EC-1 Zachód i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne - wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie. Zakres robót budowlanych: 1. Demontaż konstrukcji odpylania 202. 2. Sprawdzenie nośności gruntów rodzimych występujących w poziomie posadowienia. 3. Wykonanie fundamentów. 4. Oczyszczenie konstrukcji. 5. Uzupełnienie elementów brakujących lub nie nadających się do powtórnego użycia. 6. Zabezpieczenie antykorozyjne. 7. Montaż konstrukcji jako wolno-stojącej wraz z kanałami dymowymi i osprzętem. Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia istniejącej kolorystyki obiektu. Zakres prac obejmuje również wszelkie roboty pomocnicze, organizacyjne, uzgodnienia i działania : 1. Wykonanie badań geologicznych w celu sprawdzenia warunków gruntowo - wodnych dla potwierdzenia nośności gruntu w miejscu posadowienia fundamentów. 2. Opracowanie projektu wykonawczego demontażu i montażu konstrukcji stalowej oraz kanałów dymowych wraz z detalami montażowymi i rysunkami warsztatowymi, a także pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych. 3. Opracowanie technologii wykonania robót rozbiórkowych i montażowych w oparciu o dokumentację projektową. 4. Organizacja placu budowy - wykonanie placów składowych, zasilania placu, wykonanie zaplecza i uzgodnienie z kierownikiem firmy PORR (realizującym roboty rewitalizacji obiektów EC1 Zachód). 5. Pomiary sprawdzające - operat geodezyjny powykonawczy. 6. Transport wewnętrzny i zewnętrzny. 7. Koordynacja prac z generalnym wykonawcą 8. Zagospodarowanie odpadów - wywóz i utylizacja. 9. Dostarczenie dokumentacji odbiorowej powykonawczej. 10. Przeprowadzenie wewnętrznej kontroli jakości potwierdzonej dokumentami odbiorowymi pod nadzorem inspektora nadzoru. 11. Uzgodnienie z sąsiadami formy zajęcia terenu i pokrycie wszelkich kosztów wynikających z tego zakresu. 12. Pokrycie kosztów mediów. Zamontowanie liczników poboru mediów. Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do: 1. Dokonania wizji lokalnej na placu budowy. 2. Dokonania oględzin konstrukcji, wykonania pomiarów, ekspertyz itp. o ile Wykonawca uzna je za konieczne do złożenia oferty i wykonania przedmiotu umowy. 3. Zapoznania się z wynikami badań geologicznych. W sprawie ustalenia terminu wizji lokalnej na terenie budowy należy kontaktować się z Panią Aleksandrą Strelcow - inspektor tel. 042/638-48-65 Wytyczne w zakresie organizacji Placu Budowy: 1. Prace demontażowe i montażowe prowadzone muszą być z uwzględnieniem Harmonogramu robót firmy PORR. 2. Kierownik firmy PORR jest gospodarzem placu budowy i obowiązuje Regulamin Budowy opracowany przez PORR. 3. Wykonawca organizuje i pokrywa koszty działania własnego zaplecza. Dla potrzeb zaplecza Zamawiający wskazuje część działki 180/40. 4. Wykonawca we własnym zakresie organizuje wjazd tymczasowy od strony ul. Kilińskiego. 5. Po stronie Wykonawcy pozostaje obowiązek ustanowienia ochrony na terenie przekazanego do jego dyspozycji terenu, a także odpowiada w całości za mienie własne i powierzone przez Zamawiającego.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.22.32.10-1, 45.26.23.11-4, 45.26.22.10-6, 45.26.23.11-4, 45.26.23.11-7, 45.32.00.00-6, 45.44.22.00-9, 71.35.19.10-5, 71.32.00.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 21.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający, zgodnie z art. 45 u.p.z.p., żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że: wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na montażu obiektu budowlanego o konstrukcji stalowej i o wysokości minimum 25 m oraz, że robota te została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończona. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że dysponuje: - jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie konstrukcyjno - budowlanym bez ograniczeń i z pięcioletnim stażem pracy w projektowaniu; - jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń i z pięcioletnim stażem pracy jako kierownik budowy. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub równoważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394). Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:spełnia - nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, zobowiązany jest wykazać, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość co najmniej 1.000.000,00 PLN. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:spełnia - nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 10.4.1 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy, które muszą zostać udokumentowane, w następującym zakresie: 1. zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia będzie możliwa tylko w przypadku: a) zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego takich jak np.: strajk, pożar, odcięcie zasilania, brak wody, trzęsienie ziemi, powódź i innych gwałtownych zdarzeń wywołanych czynnikami atmosferycznymi, b) warunków pogodowych, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią, c) konieczności przeprowadzenia robót dodatkowych, zgodnie z § 67 ust. 1 pkt. 5, u.p.z.p. z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 1133 poz. 759 z późn. zm.) d) zmiany harmonogramu Generalnego Wykonawcy powodujące zmianę terminu wykonania robót objętych zamówieniem, e) konieczności pozyskania dodatkowych środków finansowych, uzgodnień lub decyzji administracyjnych, f) powstania potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, g) zmiany dokumentacji. Termin wykonania robót może ulec wydłużeniu o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację robót, o której mowa powyżej, O braku możliwości dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie wraz z uzasadnieniem nowy termin wykonania robót. Zamawiający zatwierdzi lub odrzuci proponowany przez Wykonawcę okres przedłużenia terminu wykonania robót w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia Wykonawcy. Okres przedłużenia terminu wykonania robót zostanie potwierdzony przez strony w aneksie do umowy. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy zostały wniesione w formie dokumentu z wyszczególnieniem daty zabezpieczenia, zmiana terminu wykonania umowy będzie możliwa po dostarczeniu zabezpieczenia należytego wykonania i ubezpieczenia z uwzględnieniem wydłużonego terminu realizacji. 2. jeżeli w okresie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT (obniżenie lub zwiększenie) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za roboty nie wykonane i nie zafakturowane wynagrodzenie z zastosowaniem obowiązującej stawki podatku VAT. Zmianę stawki podatku VAT strony potwierdzą aneksem do umowy. 3. wykonanie robót zamiennych nie powodujących zmiany przedmiotu umowy w związku z wystąpieniem w trakcie realizacji umowy: a) warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią, b) konieczności wykonania robót wynikających z uzyskanych dodatkowych uzgodnień, decyzji administracyjnych lub dodatkowych badań i ekspertyz, c) zmiany dokumentacji.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi Departament Obsługi i Administracji Wydział Zamówień Publicznych ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.09.2011 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Łodzi Departament Obsługi i Administracji Wydział Zamówień Publicznych ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź pok. Nr 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Wykonanie projektu wykonawczego - 30 dni od dnia zawarcia umowy. 2. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 3. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN (np. dane finansowe) Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie: a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 4, Projekt nie jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Wykonanie robót budowlanych związanych z przeniesieniem urządzeń odpylania kotłów nr 202 dla potrzeb ekspozycji, w obiekcie EC1 Zachód w Łodzi ul. Targowa 1/3


Numer ogłoszenia: 286653 - 2011; data zamieszczenia: 02.11.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 230021 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych związanych z przeniesieniem urządzeń odpylania kotłów nr 202 dla potrzeb ekspozycji, w obiekcie EC1 Zachód w Łodzi ul. Targowa 1/3.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przeniesieniem urządzeń odpylania kotłów nr 202 dla potrzeb ekspozycji, w obiekcie EC1 Zachód w Łodzi, ul. Targowa 1/3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: Wykonanie robót budowlanych związanych z przeniesieniem urządzeń odpylania kotłów nr 202 dla potrzeb ekspozycji, w obiekcie EC1 Zachód w Łodzi ul. Targowa 1/3, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja EC-1 Zachód i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne - wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie. Zakres robót budowlanych: 1. Demontaż konstrukcji odpylania 202. 2. Sprawdzenie nośności gruntów rodzimych występujących w poziomie posadowienia. 3. Wykonanie fundamentów. 4. Oczyszczenie konstrukcji. 5. Uzupełnienie elementów brakujących lub nie nadających się do powtórnego użycia. 6. Zabezpieczenie antykorozyjne. 7. Montaż konstrukcji jako wolno-stojącej wraz z kanałami dymowymi i osprzętem. Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia istniejącej kolorystyki obiektu. Zakres prac obejmuje również wszelkie roboty pomocnicze, organizacyjne, uzgodnienia i działania : 1. Wykonanie badań geologicznych w celu sprawdzenia warunków gruntowo - wodnych dla potwierdzenia nośności gruntu w miejscu posadowienia fundamentów. 2. Opracowanie projektu wykonawczego demontażu i montażu konstrukcji stalowej oraz kanałów dymowych wraz z detalami montażowymi i rysunkami warsztatowymi, a także pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych. 3. Opracowanie technologii wykonania robót rozbiórkowych i montażowych w oparciu o dokumentację projektową. 4. Organizacja placu budowy - wykonanie placów składowych, zasilania placu, wykonanie zaplecza i uzgodnienie z kierownikiem firmy PORR (realizującym roboty rewitalizacji obiektów EC1 Zachód). 5. Pomiary sprawdzające - operat geodezyjny powykonawczy. 6. Transport wewnętrzny i zewnętrzny. 7. Koordynacja prac z generalnym wykonawcą 8. Zagospodarowanie odpadów - wywóz i utylizacja. 9. Dostarczenie dokumentacji odbiorowej powykonawczej. 10. Przeprowadzenie wewnętrznej kontroli jakości potwierdzonej dokumentami odbiorowymi pod nadzorem inspektora nadzoru. 11. Uzgodnienie z sąsiadami formy zajęcia terenu i pokrycie wszelkich kosztów wynikających z tego zakresu. 12. Pokrycie kosztów mediów. Zamontowanie liczników poboru mediów. Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do: 1. Dokonania wizji lokalnej na placu budowy. 2. Dokonania oględzin konstrukcji, wykonania pomiarów, ekspertyz itp. o ile Wykonawca uzna je za konieczne do złożenia oferty i wykonania przedmiotu umowy. 3. Zapoznania się z wynikami badań geologicznych. W sprawie ustalenia terminu wizji lokalnej na terenie budowy należy kontaktować się z Panią Aleksandrą Strelcow - inspektor tel. 042/638-48-65 Wytyczne w zakresie organizacji Placu Budowy: 1. Prace demontażowe i montażowe prowadzone muszą być z uwzględnieniem Harmonogramu robót firmy PORR. 2. Kierownik firmy PORR jest gospodarzem placu budowy i obowiązuje Regulamin Budowy opracowany przez PORR. 3. Wykonawca organizuje i pokrywa koszty działania własnego zaplecza. Dla potrzeb zaplecza Zamawiający wskazuje część działki 180/40. 4. Wykonawca we własnym zakresie organizuje wjazd tymczasowy od strony ul. Kilińskiego. 5. Po stronie Wykonawcy pozostaje obowiązek ustanowienia ochrony na terenie przekazanego do jego dyspozycji terenu, a także odpowiada w całości za mienie własne i powierzone przez Zamawiającego.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.22.32.10-1, 45.26.23.11-4, 45.26.22.10-6, 45.26.23.11-4, 45.26.23.11-7, 45.32.00.00-6, 45.44.22.00-9, 71.35.19.10-5, 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PORR (POLSKA) S.A., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1934322,21 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4050600,86


 • Oferta z najniższą ceną:
  4050600,86
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4050600,86


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-09-14
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 23002120110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-08-29
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 68 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://bip.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi Departament Obsługi i Administracji Wydział Zamówień Publicznych ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45262210-6 Fundamentowanie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45320000-6 Roboty izolacyjne
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71351910-5 Usługi geologiczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie robót budowlanych związanych z przeniesieniem urządzeń odpylania kotłów nr 202 dla potrzeb ekspozycji, w obiekcie EC1 Zachód w Łodzi ul. Targowa 1/3 PORR (POLSKA) S.A.
ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-11-02 4 050 600,00