Konstancin-Jeziorna: Remonty istniejących podbudów dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2014 roku (etap III): 1) Zadanie nr 1 - droga gminna w m. Ciszyca 2) Zadanie nr 2 - droga gminna w m. Ciszyca-Kliczyn


Numer ogłoszenia: 230062 - 2014; data zamieszczenia: 09.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna , ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, tel. +48 22 7564810, +48 22 2011975, faks +48 22 7564885, +48 222011975.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.konstancinjeziorna.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remonty istniejących podbudów dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2014 roku (etap III): 1) Zadanie nr 1 - droga gminna w m. Ciszyca 2) Zadanie nr 2 - droga gminna w m. Ciszyca-Kliczyn.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) W ramach zadania nr 1 - wykonanie remontu istniejącej podbudowy z kruszyw drogowych na drodze gminnej w miejscowości Ciszyca i doprowadzenie jej do stanu umożliwiającego wykonanie na niej nakładki z mieszanki mineralno-asfaltowej, a następnie wykonanie takiej nakładki. 2) W ramach zadania nr 2 - - wykonanie remontu istniejącej podbudowy z kruszyw drogowych na drodze gminnej w miejscowości Ciszyca-Kliczyn i doprowadzenie jej do stanu umożliwiającego wykonanie na niej nakładki z mieszanki mineralno-asfaltowej, a następnie wykonanie takiej nakładki..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Przedmiot zamówień uzupełniających - został określony w rozdziale II niniejszej SIWZ. Zakres zamówień uzupełniających będzie wynosić do 50% wartości zamówienia podstawowego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.42-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisywania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku;


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie dróg i placów z zastosowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych o wartości brutto minimum dla: zadania nr 1 - 90 000,00 zł, zadania nr 2 - 150 000,00 zł,


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami: jeden rozściełacz, jeden walec drogowy samojezdny, jedna koparka, jeden samochód samowyładowczy oraz jedna zagęszczarka;


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia minimum jedną osobą, która będzie kierować robotami budowlanymi oraz która będzie posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisywania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązanie równoważne z opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany przedstawić dokument/dokumenty wykazujące, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego. 1. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1. 2. Wypełniony formularz dotyczący podwykonawców - załącznik nr 2. 3. Jeżeli uprawnienia do reprezentacji osób podpisujących ofertę nie wynikają z załączonego dokumentu wyszczególnionego w ust. 6, do oferty należy załączyć, np. pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 3. 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 4.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) zmiany w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, uzasadnione zaistnieniem zdarzenia o charakterze siły wyższej, tj. zdarzenia, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. 2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy i sposobu jego realizacji, w przypadku: a) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, b) wprowadzenia z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy nowych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, które pojawiły się na rynku, o ile zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego, c) konieczności wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych, technologicznych, lub materiałowych z uwagi na wycofanie z rynku starych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych; 3) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego; 4) zmiany Podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym i ustawie Pzp; 5) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że: a) realizacja części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, b) realizacja części przedmiotu umowy nie jest zasadna na skutek zmiany lub planowanej zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub c) realizacja części przedmiotu umowy nie jest możliwa, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 6) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) wprowadzenia przez Zamawiającego zmiany, na podstawie której Wykonawca realizuje przedmiot umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu, b) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji przedmiotu umowy, nie wynikającego z winy Wykonawcy, c) wyrażenia zgody przez Zamawiającego na skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, d) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, e) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, f) wystąpienia anomalii pogodowych g) nie załatwienia w terminie przez organy administracji publicznej sprawy administracyjnej związanej z wykonaniem przedmiotu umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.konstancinjeziorna.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Warszawska 23, 05-520 Konstancin-Jeziorna, pok. nr 2..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
24.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Kancelaria..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Część I: Zadanie nr 1 - droga gminna w m. Ciszyca.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) W ramach zadania nr 1 - wykonanie remontu istniejącej podbudowy z kruszyw drogowych na drodze gminnej w miejscowości Ciszyca i doprowadzenie jej do stanu umożliwiającego wykonanie na niej nakładki z mieszanki mineralno-asfaltowej, a następnie wykonanie takiej nakładki..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 2.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Część II: Zadanie nr 2 - droga gminna w m. Ciszyca-Kliczyn,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: W ramach zadania nr 2 - - wykonanie remontu istniejącej podbudowy z kruszyw drogowych na drodze gminnej w miejscowości Ciszyca-Kliczyn i doprowadzenie jej do stanu umożliwiającego wykonanie na niej nakładki z mieszanki mineralno-asfaltowej, a następnie wykonanie takiej nakładki..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 2.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Konstancin-Jeziorna: Remonty istniejących podbudów dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2014 roku (etap III): 1) Zadanie nr 1 - droga gminna w m. Ciszyca 2) Zadanie nr 2 - droga gminna w m. Ciszyca-Kliczyn


Numer ogłoszenia: 282714 - 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 230062 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, tel. +48 22 7564810, +48 22 2011975, faks +48 22 7564885, +48 222011975.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remonty istniejących podbudów dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2014 roku (etap III): 1) Zadanie nr 1 - droga gminna w m. Ciszyca 2) Zadanie nr 2 - droga gminna w m. Ciszyca-Kliczyn.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) W ramach zadania nr 1 - wykonanie remontu istniejącej podbudowy z kruszyw drogowych na drodze gminnej w miejscowości Ciszyca i doprowadzenie jej do stanu umożliwiającego wykonanie na niej nakładki z mieszanki mineralno-asfaltowej, a następnie wykonanie takiej nakładki. 2) W ramach zadania nr 2 - - wykonanie remontu istniejącej podbudowy z kruszyw drogowych na drodze gminnej w miejscowości Ciszyca-Kliczyn i doprowadzenie jej do stanu umożliwiającego wykonanie na niej nakładki z mieszanki mineralno-asfaltowej, a następnie wykonanie takiej nakładki.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Część I: Zadanie nr 1 - droga gminna w m. Ciszyca


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., {Dane ukryte}, 04-602 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 73808,65 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  65795,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  65795,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  85974,15


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Zadanie nr 2 - droga gminna w m. Ciszyca-Kliczyn


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., {Dane ukryte}, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 121068,94 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  104463,11


 • Oferta z najniższą ceną:
  104463,11
  / Oferta z najwyższą ceną:
  129147,17


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@konstancinjeziorna.pl
tel: +48 22 484 23 00
fax: +48 22 484 23 09
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-07-23
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 23006220140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-07-08
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 2 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.konstancinjeziorna.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Warszawska 23, 05-520 Konstancin-Jeziorna, pok. nr 2.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Część I: Zadanie nr 1 - droga gminna w m. Ciszyca Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.
Warszawa
2014-08-26 65 795,00
Zadanie nr 2 - droga gminna w m. Ciszyca-Kliczyn Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.
Warszawa
2014-08-26 104 463,00