Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM POLEGAJĄCE: NA FREZOWANIU NAWIERZCHNI, WYKONANIU PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, REMONTACH CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH, CZYSZCZENIU KANALIZACJI DESZCZOWEJ (NA DROGACH WOJEWÓDZKICH NR 930, 932, 933, 936), zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD 1 LISTOPADA 2012 R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (UMOWA Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R., NR WD/P/120802/3/1).


Numer ogłoszenia: 230331 - 2013; data zamieszczenia: 31.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM POLEGAJĄCE: NA FREZOWANIU NAWIERZCHNI, WYKONANIU PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, REMONTACH CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH, CZYSZCZENIU KANALIZACJI DESZCZOWEJ (NA DROGACH WOJEWÓDZKICH NR 930, 932, 933, 936), zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD 1 LISTOPADA 2012 R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (UMOWA Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R., NR WD/P/120802/3/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM POLEGAJĄCE: NA FREZOWANIU NAWIERZCHNI, WYKONANIU PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, REMONTACH CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH, CZYSZCZENIU KANALIZACJI DESZCZOWEJ (NA DROGACH WOJEWÓDZKICH NR 930, 932, 933, 936), zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD 1 LISTOPADA 2012 R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (UMOWA Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R., NR WD/P/120802/3/1)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13 sierpnia 2012 r. nr 297938-2012, gdzie w punkcie II.1.4) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 2.3 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2012 R. DO 31.10.2015 R., zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować: - remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, - remonty cząstkowe nawierzchni chodników, - konserwację urządzeń odwodnienia dróg, a w tym czyszczenie i monitorowanie kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie (odmulanie) rowów przydrożnych, - utrzymanie zielenie przydrożnej, a w tym ścinanie traw z poboczy, skarp oraz przeciwskarp rowów przydrożnych, przycinanie gałęzi drzew, wycinanie chwastów oraz samosiejek z pasa drogowego, - utrzymanie poboczy, a w tym ich miejscowe ścinanie oraz uzupełnianie, - wymianę (uzupełnienie) urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w tym oznakowanie pionowe i poziome, barier energochłonnych oraz chodnikowych. W związku z prowadzonym objazdem autostrady A-1 oraz z zamknięciem odcinka DW 932 w miejscowości Świerklany i poprowadzeniu objazdu drogami wojewódzkimi nr 930 i 933, odcinki tych dróg uległy degradacji. W ciągu DW 930 (na całym jej przebiegu) oraz DW 933 na odcinku ok. 2 km pojawiły się liczne nierówności, zapadliska oraz koleiny. W wyniku zaistniałej sytuacji zanieczyszczeniu uległy również odcinki kanalizacji deszczowej, w wyniku czego, po opadach deszczu tworzą się zalewiska wody. W/w sytuacja znacznie wpływa na obniżenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na omawianych odcinkach dróg wojewódzkich. Ponadto, w dniu 3 października 2013 r. Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził kontrolę odcinka DW 936 w miejscowości Wodzisław Śląski i pismem nr Wi-OIT.7741.2013.BO2 z dnia 9 października 2013 r. nakazał likwidację nierówności, kolein oraz spękań w terminie do dnia 30 listopada 2013 r. Z uwagi na powyższe pilnie należy wykonać roboty związane z likwidacją zagrożenia w postaci nierówności w nawierzchni jezdni oraz zapewnić prawidłowe odwodnienia wybranych odcinków dróg, co spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów samochodowych jak i pieszych Zamówienie uzupełniające polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i Zamawiający w ramach robót uzupełniających zamierza wykonać: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM POLEGAJĄCE: NA FREZOWANIU NAWIERZCHNI, WYKONANIU PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, REMONTACH CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH, CZYSZCZENIU KANALIZACJI DESZCZOWEJ (NA DROGACH WOJEWÓDZKICH NR 930, 932, 933, 936), Wartość zamówienia uzupełniającego określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i stanowi ok. 5,72 % wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • KONSORCJUM:LIDER:PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-UTRZYMANIOWE I SPRZĘTOWO PROJEKTOWE DOMINIK F.ELIAS PARTNER:FENIKS GT SP. Z O.O. ul. Lipowa 19a Rybnik, ul. Rogowska 1, 44-352 Czyżowice, kraj/woj. śląskie.


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM POLEGAJĄCE: NA FREZOWANIU NAWIERZCHNI, WYKONANIU PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, REMONTACH CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH, CZYSZCZENIU KANALIZACJI DESZCZOWEJ (NA DROGACH WOJEWÓDZKICH NR 930, 932, 933, 936), zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD 1 LISTOPADA 2012 R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (UMOWA Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R., NR WD/P/120802/3/1).


Numer ogłoszenia: 237525 - 2013; data zamieszczenia: 12.11.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 230331 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM POLEGAJĄCE: NA FREZOWANIU NAWIERZCHNI, WYKONANIU PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, REMONTACH CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH, CZYSZCZENIU KANALIZACJI DESZCZOWEJ (NA DROGACH WOJEWÓDZKICH NR 930, 932, 933, 936), zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD 1 LISTOPADA 2012 R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (UMOWA Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R., NR WD/P/120802/3/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM POLEGAJĄCE: NA FREZOWANIU NAWIERZCHNI, WYKONANIU PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, REMONTACH CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH, CZYSZCZENIU KANALIZACJI DESZCZOWEJ (NA DROGACH WOJEWÓDZKICH NR 930, 932, 933, 936), zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD 1 LISTOPADA 2012 R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (UMOWA Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R., NR WD/P/120802/3/1)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KONSORCJUM: LIDER-PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-UTRZYMANIOWE I SPRZĘTOWO PROJEKTOWE DOMINIK F. ELIAS PARTNER-FENIKS GT SP. Z O.O. ul. Lipowa 19a,Rybnik, ul. Rogowska 1, 44-352 Czyżowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 356535,85 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  415692,46


 • Oferta z najniższą ceną:
  415692,46
  / Oferta z najwyższą ceną:
  415692,46


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13 sierpnia 2012 r. nr 297938-2012, gdzie w punkcie II.1.4) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 2.3 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2012 R. DO 31.10.2015 R., zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować: - remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, - remonty cząstkowe nawierzchni chodników, - konserwację urządzeń odwodnienia dróg, a w tym czyszczenie i monitorowanie kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie (odmulanie) rowów przydrożnych, - utrzymanie zielenie przydrożnej, a w tym ścinanie traw z poboczy, skarp oraz przeciwskarp rowów przydrożnych, przycinanie gałęzi drzew, wycinanie chwastów oraz samosiejek z pasa drogowego, - utrzymanie poboczy, a w tym ich miejscowe ścinanie oraz uzupełnianie, - wymianę (uzupełnienie) urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w tym oznakowanie pionowe i poziome, barier energochłonnych oraz chodnikowych. W związku z prowadzonym objazdem autostrady A-1 oraz z zamknięciem odcinka DW 932 w miejscowości Świerklany i poprowadzeniu objazdu drogami wojewódzkimi nr 930 i 933, odcinki tych dróg uległy degradacji. W ciągu DW 930 (na całym jej przebiegu) oraz DW 933 na odcinku ok. 2 km pojawiły się liczne nierówności, zapadliska oraz koleiny. W wyniku zaistniałej sytuacji zanieczyszczeniu uległy również odcinki kanalizacji deszczowej, w wyniku czego, po opadach deszczu tworzą się zalewiska wody. W/w sytuacja znacznie wpływa na obniżenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na omawianych odcinkach dróg wojewódzkich. Ponadto, w dniu 3 października 2013 r. Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził kontrolę odcinka DW 936 w miejscowości Wodzisław Śląski i pismem nr Wi-OIT.7741.2013.BO2 z dnia 9 października 2013 r. nakazał likwidację nierówności, kolein oraz spękań w terminie do dnia 30 listopada 2013 r. Z uwagi na powyższe pilnie należy wykonać roboty związane z likwidacją zagrożenia w postaci nierówności w nawierzchni jezdni oraz zapewnić prawidłowe odwodnienia wybranych odcinków dróg, co spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów samochodowych jak i pieszych Zamówienie uzupełniające polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i Zamawiający w ramach robót uzupełniających zamierza wykonać: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM POLEGAJĄCE: NA FREZOWANIU NAWIERZCHNI, WYKONANIU PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, REMONTACH CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH, CZYSZCZENIU KANALIZACJI DESZCZOWEJ (NA DROGACH WOJEWÓDZKICH NR 930, 932, 933, 936). Wartość zamówienia uzupełniającego określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i stanowi ok. 5,72 % wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 23033120130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-10-31
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM POLEGAJĄCE: NA FREZOWANIU NAWIERZCHNI, WYKONANIU PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, REMONTACH CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH, CZYSZCZENIU KANALIZACJI DESZCZOWEJ (NA DROGACH WOJEWÓDZK KONSORCJUM: LIDER-PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-UTRZYMANIOWE I SPRZĘTOWO PROJEKTOWE DOMINIK F. ELIAS PARTNER-FENIKS GT SP. Z O.O. ul. Lipowa 19a,Rybnik
ul. Rogowska 1, 44-352 Czyżowice, woj. śląskie
2013-11-12 415 692,00