Bydgoszcz: Dostosowanie obiektu Filharmonii w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego - II etap


Numer ogłoszenia: 232323 - 2010; data zamieszczenia: 26.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego , ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3212343, faks 052 3210752.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.musica.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostosowanie obiektu Filharmonii w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego - II etap.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz art.3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn.zm.) - zwaną dalej UPB, związane z realizacją zadania Dostosowanie obiektu Filharmonii w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego - II etap w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w: a) dokumentacji projektowej opracowanej przez: - firmę Usługi Projektowo-Wykonawcze ELK-KOMP Zenon Łupkowski, 85-793 Bydgoszcz, ul. Wybudowanie 30, - firmę DORADO net , 85-722 Bydgoszcz, ul. Morska 8, b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, c) przedmiarach robót, które mają charakter orientacyjny, d) projekcie umowy. Dokumenty wymienione w punktach a-d stanowią załączniki do SIWZ i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego. Zakres robót w szczególności obejmuje: dla zadania nr 1 - zabezpieczenie konstrukcji drewnianej (sufit, belki, słupy itp.) magazynu pod estradą do klasy niezapalności, - wymiana palnych elementów sufitów w korytarzach części administracyjnej i bufecie na materiały niepalne (parter), - wymianę płyt OSB w pomieszczeniu komory rozprężnej na materiał niepalny oraz usunięcie z tego pomieszczenia czynnych instalacji elektrycznych, - wymianę boazerii na korytarzu i klatce schodowej części administracyjnej na materiał trudnozapalny, - wymianę wykładziny na 1 piętrze w części administracyjnej, - zabezpieczenie stalowej konstrukcji dachu nad salą koncertową do klasy odporności ogniowej R 30, - zinwentaryzowanie wszystkich przepustów w ścianach i stropach oddzielenia p.poż. oraz zabezpieczenie ich pianką montażową, a zewnętrznie tynkiem lub gipsem wraz z pracami malarskimi, - wymianę starej instalacji elektrycznej i starego oświetlenia na sali kameralnej, - uzyskanie pozytywnych opinii organów wymienionych w art. 56 UPB. Dla zadania nr 2 - ułożenie izolacji cieplnej - ognioodpornej stropu nad II piętrem, - uzyskanie pozytywnych opinii organów wymienionych art. 56 UPB.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.45.30.00-7, 45.31.10.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.70.00-2, 45.31.57.00-5, 45.31.21.00-8, 45.11.11.00-9, 45.26.26.00-7, 45.26.25.22-6, 45.26.27.00-8, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla zadania nr 1, dla zadania nr 2 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla zadania nr 1 przedmiotu zamówienia w wysokości: 10.000,00 złotych, słownie: dziesięćtysięcyzłotych 00/100


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 UPZP - warunek dla zadania nr 1 i nr 2. 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 UPZP wraz z jego udokumentowaniem - warunek dla zadania nr 1 i nr 2. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych przez Wykonawcę do oferty.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, potwierdzone wykonaniem w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej 1 realizacji w czynnym obiekcie kultury typu: opera, filharmonia, teatr, kino itp. i wymagającym nadzoru konserwatora zabytków - warunek tylko dla zadania nr 1. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych przez Wykonawcę do oferty.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, legitymującymi się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotu zamówienia, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z późn. zm.) oraz zaświadczeniem o wpisie na właściwą listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - warunek tylko dla zadania nr 1, w tym minimum: 1) kierownikiem budowy, legitymującym się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem na tym stanowisku oraz z uprawnieniami do wykonywania robót na budynkach objętych ochroną konserwatorską. 2) kierownikiem robót elektroinstalacyjnych, legitymującym się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem na tym stanowisku oraz z uprawnieniami do wykonywania robót na budynkach objętych ochroną konserwatorską. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych przez Wykonawcę do oferty.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Osiągnęli w pracach budowlano-instalacyjnych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania obrotu równego niemniej jak 500 000 zł (słownie: pięćsettysięcyzłotych 00/100) rocznie - warunek tylko dla zadania nr 1. 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - warunek tylko dla zadania nr 1, w tym: a) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na minimalną sumę ubezpieczenia 1. 000 000 zł (słownie: jeden milion 00/100) Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych przez Wykonawcę do oferty.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: a/ budowlanej, b/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 2) aktualne zaświadczenia o wpisie na właściwą listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.filharmonia.bydgoszcz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Andrzeja Szwalbego 6 85-080 Bydgoszcz. Koszt uzyskania SIWZ wynosi 85,00 złotych brutto.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.09.2010 godzina 09:30, miejsce: Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Andrzeja Szwalbego 6 85-080 Bydgoszcz. Sekretariat - pomieszczenie nr 15 na parterze.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostosowanie obiektu Filharmonii w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego - II etap- zadanie nr1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  dla zadania nr 1 - zabezpieczenie konstrukcji drewnianej (sufit, belki, słupy itp.) magazynu pod estradą do klasy niezapalności, - wymianę palnych elementów sufitów w korytarzach części administracyjnej i bufecie na materiały niepalne (parter), - wymiana płyt OSB w pomieszczeniu komory rozprężnej na materiał niepalny oraz usunięcie z tego pomieszczenia czynnych instalacji elektrycznych, - wymiana boazerii na korytarzu i klatce schodowej części administracyjnej na materiał trudnozapalny, - wymiana wykładziny na 1 piętrze, - zabezpieczenie stalowej konstrukcji dachu nad salą koncertową do klasy odporności ogniowej R 30, - zinwentaryzowanie wszystkich przepustów w ścianach i stropach oddzielenia p.poż. oraz zabezpieczenie ich pianką montażową, a zewnętrznie tynkiem lub gipsem wraz z pracami malarskimi, - wymiana starej instalacji elektrycznej i starego oświetlenia na sali kameralnej, - uzyskanie pozytywnych opinii organów wymienionych w art. 56 UPB.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.45.30.00-7, 45.26.26.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 23.11.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostosowanie obiektu Filharmonii w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego - II etap- zadanie nr 2..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - ułożenie izolacji cieplnej - ognioodpornej stropu nad II piętrem, - uzyskanie pozytywnych opinii organów wymienionych art. 56 UPB.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.45.30.00-7, 45.26.26.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 05.11.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Bydgoszcz: Dostosowanie obiektu Filharmonii w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego - II etap


Numer ogłoszenia: 308080 - 2010; data zamieszczenia: 27.09.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 232323 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3212343, faks 052 3210752.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostosowanie obiektu Filharmonii w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego - II etap.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz art.3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn.zm.) - zwaną dalej UPB, związane z realizacją zadania: Dostosowanie obiektu Filharmonii w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego - II etap, w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w: a) dokumentacji projektowej opracowanej przez: - firmę Usługi Projektowo-Wykonawcze ELK-KOMP Zenon Łupkowski, 85-793 Bydgoszcz, ul. Wybudowanie 30 - firmę DORADO net , 85-722 Bydgoszcz, {Dane ukryte} b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych c) przedmiarach robót, które mają charakter orientacyjny d) projekcie umowy. Dokumenty wymienione w punktach a-d stanowią załączniki do SIWZ i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego. Zakres robót w szczególności obejmuje: dla zadania nr 1 - zabezpieczenie konstrukcji drewnianej (sufit, belki, słupy itp.) magazynu pod estradą do klasy niezapalności, - wymianę palnych elementów sufitów w korytarzach części administracyjnej i bufecie na materiały niepalne (parter), - wymianę płyt OSB w pomieszczeniu komory rozprężnej na materiał niepalny oraz usunięcie z tego pomieszczenia czynnych instalacji elektrycznych, - wymianę boazerii na korytarzu i klatce schodowej części administracyjnej na materiał trudnozapalny, - wymianę wykładziny na 1 piętrze, - zabezpieczenie stalowej konstrukcji dachu nad salą koncertową do klasy odporności ogniowej R 30, - zinwentaryzowanie wszystkich przepustów w ścianach i stropach oddzielenia p.poż. oraz zabezpieczenie ich pianką montażową, a zewnętrznie tynkiem lub gipsem wraz z pracami malarskimi, - wymianę starej instalacji elektrycznej i starego oświetlenia na sali kameralnej, - uzyskanie pozytywnych opinii organów wymienionych w art. 56 UPB. dla zadania nr 2 - ułożenie izolacji cieplnej - ognioodpornej stropu nad II piętrem, - uzyskanie pozytywnych opinii organów wymienionych art. 56 UPB.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.45.30.00-7, 45.31.10.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.70.00-2, 45.31.57.00-5, 45.31.21.00-8, 45.11.11.00-9, 45.26.26.00-7, 45.26.25.22-6, 45.26.27.00-8, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostosowanie obiektu Filharmonii w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego - II etap- zadanie nr 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.09.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TELARM, {Dane ukryte}, 85-722 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 576557,37 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  591055,64


 • Oferta z najniższą ceną:
  591055,64
  / Oferta z najwyższą ceną:
  591055,64


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostosowanie obiektu Filharmonii w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego - II etap-zadanie nr 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.09.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TELARM, {Dane ukryte}, 85-722 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 94506,64 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  98141,05


 • Oferta z najniższą ceną:
  98141,05
  / Oferta z najwyższą ceną:
  98141,05


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: finanse@filharmonia.bydgoszcz.pl
tel: 523 212 343
fax: 523 210 752
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-09-09
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 23232320100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-08-25
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.musica.pl
Informacja dostępna pod: Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Andrzeja Szwalbego 6 85-080 Bydgoszcz. Koszt uzyskania SIWZ wynosi 85,00 złotych brutto
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262522-6 Roboty murarskie
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane
45262700-8 Przebudowa budynków
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostosowanie obiektu Filharmonii w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego - II etap- zadanie nr 1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TELARM
Bydgoszcz
2010-09-27 591 055,00
Dostosowanie obiektu Filharmonii w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego - II etap-zadanie nr 2 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TELARM
Bydgoszcz
2010-09-27 98 141,00