TI Tytuł Polska-Rzeszów: Materiały medyczne
ND Nr dokumentu 232359-2015
PD Data publikacji 04/07/2015
OJ Dz.U. S 127
TW Miejscowość RZESZÓW
AU Nazwa instytucji Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 30/06/2015
DT Termin 10/08/2015
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 33140000 - Materiały medyczne
OC Pierwotny kod CPV 33140000 - Materiały medyczne
IA Adres internetowy (URL) http://www.pcchp.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

04/07/2015    S127    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Rzeszów: Materiały medyczne

2015/S 127-232359

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
ul. Rycerska 2
Osoba do kontaktów: Ewelina Szymańska, Jagoda Boruta
35-241 Rzeszów
POLSKA
Tel.: +48 178611421-380
E-mail: zamowienia@pcchp.pl
Faks: +48 178611429

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pcchp.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa jednorazowych produktów medycznych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Magazyn Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych produktów medycznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga, by oferowany przedmiot zamówienia był zgodny z SIWZ i spełniał wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Żele, papier do USG, ostrza wymienne, pojemniki na odpady medyczne zużyte igły, kaczki i baseny...
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Rurki tracheostomijne, dooskrzelowe i intubacyjne, prowadnice do trudnych intubacji.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Cewniki do odsysania Thorax,zgłębniki żołądkowe, dojelittowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Kaniule, strzykawki, igły, zestawy infuzyjne, przyrządy do podawania leków.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Staplery, ładunki, trokary, klipsownice.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Maty podłogowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Rękawice diagnostyczne, chirurgiczne, sekcyjne i do cytostatyków.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Worki do zbiórki moczu, wieszaki do worków moczowych, cewniki Tiemann, Cewniki Nelaton, Foleya, zatyczki do cewników.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
WQkłady workowe, dreny, łączniki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Szwy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Pojemniki do próbek śluzu, pończochy przeciwzakrzepowe, łączniki i zaciskacze do drenów, kanka do odsysania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Zestaw do drenażu klatki piersiowej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Układ oddechowy dla dorosłych, zaślepka do obwodów oddechowych, laryngoskop światłowodowy, obwód oddechowy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Filtr mechaniczny, elektrostatyczny, wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, maski anestezjologiczne, nebulizatory, sterylna woda do nawilżania tlenu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Próbówki, igły do próbówek.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Pensety chirurgiczne, kleszczyki, imadła.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Kaniula nosowa.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Zestaw do toalety pacjenta.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Igła do biopsji, ustniki, zawory ssące.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Zestaw do pomiaru inwazyjnego ciśnienia krwi.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Klipsowanica i klipsy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Ostrza jednorazowe do strzygarki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Laryngoskop i łyżki do laryngoskopu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Retrakcyjne obłożenie rany, przyrządy laparoskopowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Akcesoria do systemu Thopaz.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Kleszczyki laparoskopowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Zestaw do pomiaru inwazyjnego ciśnienia.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Linia z płaszczem wodnym do podgrzewacza płynów i krwi.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 29 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Akcesoria do urządzenia do monitoringu hemodynamicznego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 30 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Zestawy do żywienia dojelitowego,
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 31 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Zestaw do żywienia pozajelitowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 32 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Worki do ochrony leków światłoczułych i cytostayków.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 33 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Zestaw do pompy objętościowej do cytostatyków.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 34 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Filtry antybakteryjne do badań dyfuzyjnych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 35 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Ustniki do pikloflometru.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 36 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Torebki biopsyjne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:
Zadanie nr 1 – 600,00 zł Zadanie nr 19 – 4 000,00 zł
Zadanie nr 2 – 1 800,00 zł Zadanie nr 20 – 100,00 zł
Zadanie nr 3 – 800,00 zł Zadanie nr 21 – 600,00 zł
Zadanie nr 4 – 6 100,00 zł Zadanie nr 22 – 200,00 zł
Zadanie nr 5 – 10 700,00 zł Zadanie nr 23 – 100,00 zł
Zadanie nr 6 – 100,00 zł Zadanie nr 24 – 700,00 zł
Zadanie nr 7 – 2 100,00 zł Zadanie nr 25 – 400,00 zł
Zadanie nr 8 – 200,00 zł Zadanie nr 26 – 100,00 zł
Zadanie nr 9 – 1 300,00 zł Zadanie nr 27 – 100,00 zł
Zadanie nr 10 – 1 800,00 zł Zadanie nr 28 – 100,00 zł
Zadanie nr 11 – 1 200,00 zł Zadanie nr 29 – 500,00 zł
Zadanie nr 12 – 300,00 zł Zadanie nr 30 – 500,00 zł
Zadanie nr 13 – 1 000,00 zł Zadanie nr 31 – 200,00 zł
Zadanie nr 14 – 1 300,00 zł Zadanie nr 32 – 100,00 zł
Zadanie nr 15 – 700,00 zł Zadanie nr 33 – 100,00 zł
Zadanie nr 16 – 100,00 zł Zadanie nr 34 – 100,00 zł
Zadanie nr 17 – 200,00 zł Zadanie nr 35 – 100,00 zł
Zadanie nr 18 – 1 100,00 zł Zadanie nr 36 – 100,00 zł
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego):
Bank Zachodni WBK S.A., 4 Oddział w Rzeszowie
Nr: 81 1500 1100 1216 5000 8371 0000.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium-Przetarg na jednorazowe produkty medyczne – zadanie nr… – nr sprawy DTA 240/21/15”.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy podać nazwę banku oraz numer konta na jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium.
W pozostałych przypadkach (pkt. 3 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego.
Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
6. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony, a jego ofertę Zamawiający uzna za odrzuconą.
7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 9 i 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zapłata należności za dostarczony towar będzie dokonywana przelewem każdorazowo na podstawie faktury VAT, w terminie do 60 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę i zaakceptowania jej przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane każdorazowo na fakturze. Datą zapłaty faktury jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – w załączniku druk do ewentualnego wykorzystania (załącznik nr 4 do SIWZ). Oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy składają:
a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, [w tym przypadku, oświadczenie podpisane przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika osoby fizycznej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie)],
b) wszyscy wspólnicy spółki cywilnej (osoby fizyczne), tj. każdy ze wspólników spółki cywilnej składa odpowiednio, jako: oddzielne (osobne) oświadczenie, (w tym przypadku, każde oddzielne (osobne) oświadczenie podpisane przez wspólnika spółki cywilnej lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie)], lub łączne oświadczenie podpisane:
przez wszystkich wspólników spółki cywilnej lub
przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie).
1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału:
2.1. Punkt 1.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.1. niniejszego rozdziału, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Przepis pkt 2.2. niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór Załącznik nr 2 do SIWZ) złoży:
a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; kwota ta nie może być niższa niż kwota złożonej oferty. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jeden pakiet ww. kwota musi potwierdzać wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy równą sumie kwot
z poszczególnych zadań złożonej oferty.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 97

2. Termin dostawy. Waga 3

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DTA 240/21/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.8.2015 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 10.8.2015 - 10:15
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Czerwiec 2016.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – dla każdego zadania osobny.
2. Formularz cenowy (załącznik nr 5 do SIWZ) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – dla każdego zadania osobny.
3. Pełnomocnictwo osób sporządzających ofertę, jeżeli ich kompetencja nie wynika wprost z dokumentów określonych w ust. 1 pkt. 1.2 rozdziału VII SIWZ.(jeżeli dotyczy).
4. Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców występujących wspólnie (jeżeli dotyczy).
5. Oświadczenie iż oferowane wyroby posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczenia do obrotu na terenie kraju i są one aktualne dla przedmiotowego postępowania:
a) dla wyrobów kwalifikowanych jako wyroby medyczne zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2011 r., nr 113 poz. 657 ze zm.) i posiadają deklarację zgodności CE lub certyfikat zgodności, potwierdzający spełnienie wymagań, wydany przez jednostkę notyfikowaną – jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów;
b) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania w zakładach opieki zdrowotnej.
6. Potwierdzenie, że Wykonawca przedłoży dokumenty wymienione w pkt. 5 na każde żądanie zamawiającego.
7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
8. Potwierdzenie wniesienia wadium.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamóweiń Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamóweiń Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamóweiń Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.6.2015
TI Tytuł Polska-Rzeszów: Materiały medyczne
ND Nr dokumentu 246981-2015
PD Data publikacji 15/07/2015
OJ Dz.U. S 134
TW Miejscowość RZESZÓW
AU Nazwa instytucji Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 10/07/2015
DT Termin 12/08/2015
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 33140000 - Materiały medyczne
OC Pierwotny kod CPV 33140000 - Materiały medyczne

15/07/2015    S134    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Rzeszów: Materiały medyczne

2015/S 134-246981

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, ul. Rycerska 2, Osoba do kontaktów: Ewelina Szymańska, Jagoda Boruta, Rzeszów 35-241, POLSKA. Tel.: +48 178611421-380. Faks: +48 178611429. E-mail: zamowienia@pcchp.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.7.2015, 2015/S 127-232359)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33140000

Materiały medyczne

Zamiast: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:

Zadanie nr 1 – 600 PLN, Zadanie nr 19 – 4 000 PLN,

Zadanie nr 2 – 1 800 PLN, Zadanie nr 20 – 100 PLN,

Zadanie nr 3 – 800 PLN, Zadanie nr 21 – 600 PLN,

Zadanie nr 4 – 6 100 PLN, Zadanie nr 22 – 200 PLN,

Zadanie nr 5 – 10 700 PLN, Zadanie nr 23 – 100 PLN,

Zadanie nr 6 – 100 PLN, Zadanie nr 24 – 700 PLN,

Zadanie nr 7 – 2 100 PLN, Zadanie nr 25 – 400 PLN,

Zadanie nr 8 – 200 PLN, Zadanie nr 26 – 100 PLN,

Zadanie nr 9 – 1 300 PLN, Zadanie nr 27 – 100 PLN,

Zadanie nr 10 – 1 800 PLN, Zadanie nr 28 – 100 PLN,

Zadanie nr 11 – 1 200 PLN, Zadanie nr 29 – 500 PLN,

Zadanie nr 12 – 300 PLN, Zadanie nr 30 – 500 PLN,

Zadanie nr 13 – 1 000 PLN, Zadanie nr 31 – 200 PLN,

Zadanie nr 14 – 1 300 PLN, Zadanie nr 32 – 100 PLN,

Zadanie nr 15 – 700 PLN, Zadanie nr 33 – 100 PLN,

Zadanie nr 16 – 100 PLN, Zadanie nr 34 – 100 PLN,

Zadanie nr 17 – 200 PLN, Zadanie nr 35 – 100 PLN,

Zadanie nr 18 – 1 100 PLN, Zadanie nr 36 – 100 PLN.

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego):

Bank Zachodni WBK S.A., 4 Oddział w Rzeszowie

Nr: 81 1500 1100 1216 5000 8371 0000.

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium-Przetarg na jednorazowe produkty medyczne – zadanie nr… – nr sprawy DTA 240/21/15”.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy podać nazwę banku oraz numer konta na jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium.

W pozostałych przypadkach (pkt. 3 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego.

Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

6. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony, a jego ofertę Zamawiający uzna za odrzuconą.

7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 9 i 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

10.8.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

10.8.2015 (10:15)

Powinno być: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:

Zadanie nr 1 – 600 PLN, Zadanie nr 19 – 4 000 PLN,

Zadanie nr 2 – 1 800 PLN, Zadanie nr 20 – 100 PLN,

Zadanie nr 3 – 800 PLN, Zadanie nr 21 – 600 PLN,

Zadanie nr 4 – 6 100 PLN, Zadanie nr 22 – 200 PLN,

Zadanie nr 5 – 10 700 PLN, Zadanie nr 23 – 100 PLN,

Zadanie nr 6 – 100 PLN, Zadanie nr 24 – 700 PLN,

Zadanie nr 7 – 2 100 PLN, Zadanie nr 25 – 400 PLN,

Zadanie nr 8 – 200 PLN, Zadanie nr 26 – 600 PLN,

Zadanie nr 9 – 1 300 PLN, Zadanie nr 27 – 100 PLN,

Zadanie nr 10 – 1 800 PLN, Zadanie nr 28 – 100 PLN,

Zadanie nr 11 – 1 200 PLN, Zadanie nr 29 – 500 PLN,

Zadanie nr 12 – 300 PLN, Zadanie nr 30 – 500 PLN,

Zadanie nr 13 – 1 000 PLN, Zadanie nr 31 – 200 PLN,

Zadanie nr 14 – 1 300 PLN, Zadanie nr 32 – 100 PLN,

Zadanie nr 15 – 700 PLN, Zadanie nr 33 – 100 PLN,

Zadanie nr 16 – 100 PLN, Zadanie nr 34 – 100 PLN,

Zadanie nr 17 – 200 PLN, Zadanie nr 35 – 100 PLN,

Zadanie nr 18 – 1 100 PLN, Zadanie nr 36 – 100 PLN.

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego):

Bank Zachodni WBK S.A., 4 Oddział w Rzeszowie

Nr: 81 1500 1100 1216 5000 8371 0000.

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium-Przetarg na jednorazowe produkty medyczne – zadanie nr… – nr sprawy DTA 240/21/15”.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy podać nazwę banku oraz numer konta na jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium.

W pozostałych przypadkach (pkt. 3 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego.

Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

6. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony, a jego ofertę Zamawiający uzna za odrzuconą.

7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 9 i 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

12.8.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

12.8.2015 (10:15)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Rzeszów: Materiały medyczne
ND Nr dokumentu 255879-2015
PD Data publikacji 22/07/2015
OJ Dz.U. S 139
TW Miejscowość RZESZÓW
AU Nazwa instytucji Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 17/07/2015
DT Termin 14/08/2015
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 33140000 - Materiały medyczne
OC Pierwotny kod CPV 33140000 - Materiały medyczne

22/07/2015    S139    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Rzeszów: Materiały medyczne

2015/S 139-255879

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, ul. Rycerska 2, Osoba do kontaktów: Ewelina Szymańska, Jagoda Boruta, Rzeszów 35-241, POLSKA. Tel.: +48 178611421-380. Faks: +48 178611429. E-mail: zamowienia@pcchp.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.7.2015, 2015/S 127-232359)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33140000

Materiały medyczne

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

12.8.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

12.8.2015 (10:15)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

14.8.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

14.8.2015 (10:15)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Rzeszów: Materiały medyczne
ND Nr dokumentu 373706-2015
PD Data publikacji 23/10/2015
OJ Dz.U. S 206
TW Miejscowość RZESZÓW
AU Nazwa instytucji Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 20/10/2015
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 33140000 - Materiały medyczne
OC Pierwotny kod CPV 33140000 - Materiały medyczne
IA Adres internetowy (URL) http://www.pcchp.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

23/10/2015    S206    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Rzeszów: Materiały medyczne

2015/S 206-373706

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
ul. Rycerska 2
Osoba do kontaktów: Ewelina Szymańska, Jagoda Boruta
35-241 Rzeszów
POLSKA
Tel.: +48 178611421-380
E-mail: zamowienia@pcchp.pl
Faks: +48 178611429

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pcchp.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa jednorazowych produktów medycznych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Magazyn Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, ul. Rycerska 2, 35-241 Rzeszów.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa jednorazowych produktów medycznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga,
by oferowany przedmiot zamówienia był zgodny z SIWZ i spełniał wymagania określone w opisie przedmiotu
zamówienia.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 925 918,70 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 97
2. Termin dostawy. Waga 3
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
DTA 240/21/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 139-255879 z dnia 22.7.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1 - Nazwa: Zadanie nr 1
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Handlowe „MEDRES” Zbigniew Majcher
Ul. Torowa 3
35 – 205 Rzeszów
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 27 800 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 29 831,95 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 - Nazwa: Zadanie nr 2
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Bialmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Marii Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 93 500 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 92 746,76 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 3 - Nazwa: Zadanie nr 3
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Covidien Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 41 200 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 42 255 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 4 - Nazwa: Zadanie nr 4
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Ul. Częstochowska 38/52
93 – 121 Łódź
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 328 400 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 297 687,41 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 5 - Nazwa: Zadanie nr 5
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Covidien Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Polna 11
00-633 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 575 700 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 571 870,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 6 - Nazwa: Zadanie nr 6
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Empireum
Ul. Chotomowska 30,
05 – 110 Jabłonna
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 744,47 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 7 - Nazwa: Zadanie nr 7
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Częstochowska 38/52
93-121 Łódź

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 110 100 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 110 022,18 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 8 - Nazwa: Zadanie nr 8
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Handlowe „MEDRES” Zbigniew Majcher
Torowa 3
35 – 205 Rzeszów
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 10 000 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 13 288,32 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 9 - Nazwa: Zadanie nr 9
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

BERYL MED. Ltd
1st Floor, 26 Fouberts Place
W1F 7PP London
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 69 500 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 69 913,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 10 - Nazwa: Zadanie nr 10
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Covidien Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Polna 11
00-633 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 94 800 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 94 743 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 11 - Nazwa: Zadanie nr 11
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Covidien Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Polna 11
00-633 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 63 700 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 51 336,72 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 12 - Nazwa: Zadanie nr 12
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

EUROSETS S.R.L
Strada Statale 12, No 143
41036 Medolla
WŁOCHY

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 12 500 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 9 288 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 13 - Nazwa: Zadanie nr 13
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Covidien Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Polna 11
00-633 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 49 600 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 49 129,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 14 - Nazwa: Zadanie nr 14
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

POLMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przemysłowa 8
85-758 Bydgoszcz
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 68 200 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 37 706,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 15 - Nazwa: Zadanie nr 15
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

SARSTEDT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Warszawska 25
05-082 Stare Babice Blizne Łaszczyńskiego
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 33 600 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 31 426,29 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 16 - Nazwa: Zadanie nr 16
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Paul Hartmann Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 800 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 686,96 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 18 - Nazwa: Zadanie nr 18
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Częstochowska 38/52
93-121 Łódź
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 58 600 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 55 546,90 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 19 - Nazwa: Zadanie nr 19
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

OLYMPUS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Suwak 3
02-676 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 211 400 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 202 057,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 20 - Nazwa: Zadanie nr 20
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PROMED Spółka Akcyjna
Krajewskiego 1b
01-520 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 600 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 555,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 21 - Nazwa: Zadanie nr 21
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

BERYL MED. Ltd
1st Floor, 26 Fouberts Place
W1F 7PP London
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 28 600 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 27 864 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 22 - Nazwa: Zadanie nr 22
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Handlowe „MEDRES” Zbigniew Majcher
Torowa 3
35-205 Rzeszow
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 8 200 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 8 127 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 23 - Nazwa: Zadanie nr 23
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Handlowe „MEDRES” Zbigniew Majcher
Torowa 3
35-205 Rzeszów
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 893,16 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 24 - Nazwa: Zadanie nr 24
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Covidien Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Polna 11
00-633 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 35 900 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 35 801,95 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 26 - Nazwa: Zadanie nr 26
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

ERBE Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Aleje Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8
02-972 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 28 600 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 27 378 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 27 - Nazwa: Zadanie nr 27
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PROMED Spółka Akcyjna
Krajewskiego 1b
01-520 Warszawa

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 800 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 888 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 28 - Nazwa: Zadanie nr 28
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

AKME Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Poloneza 89B
02-826 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 400 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 323 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 29 - Nazwa: Zadanie nr 29
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

MAQUET Getinge Group MAQUET Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osmańska 14
02-823 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 21 700 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 21 870 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 30 - Nazwa: Zadanie nr 30
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PPHU Specjał Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Jana Pawła II 80 lok. 5
Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 23 600 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 22 752,36 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 31 - Nazwa: Zadanie nr 31
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PPHU Specjał Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Jana Pawła II 80 lok. 5
Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 6 700 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 6 858,43 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 35 - Nazwa: Zadanie nr 35
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

ZARYS International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Pod Borem 18
41-808 Zabrze
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 900 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 246,24 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 36 - Nazwa: Zadanie nr 36
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

ELEKTRO MED. Grzegorz Pałkowski,
Zabierzowska 11
32-005 Niepolomice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 080 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.10.2015

Adres: ul. Rycerska 2, 35-241 Rzeszów
woj. PODKARPACKIE
Dane kontaktowe: email: zamowienia@pcchp.pl
tel: +48 178611421-380
fax: +48 178611429
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-08-10
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 23235920151
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-07-04
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: 39500 ZŁ
Szacowana wartość* 1 316 666 PLN  -  1 975 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 36
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.pcchp.pl
Informacja dostępna pod: Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
ul. Rycerska 2, rzeszów, woj. nierozpoznano
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
33140000-3 Materiały medyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zadanie nr 1 Przedsiębiorstwo Handlowe „MEDRES” Zbigniew Majcher
Ul. Torowa 3, 35 – 205 Rzeszów, woj. PODKARPACKIE
2015-09-07 29 831,00
Zadanie nr 2 Bialmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2015-09-07 92 746,00
Zadanie nr 3 Covidien Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-09-07 178 523,00
Zadanie nr 4 SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Ul. Częstochowska 38/52, 93 – 121 Łódź, woj. ŁÓDZKIE
2015-09-07 297 687,00
Zadanie nr 5 Covidien Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Polna 11, 00-633 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-09-07 571 870,00
Zadanie nr 6 Empireum
Ul. Chotomowska 30,, 05 – 110 Jabłonna, woj. MAZOWIECKIE
2015-09-07 3 744,00
Zadanie nr 7 Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, woj. ŁÓDZKIE
2015-09-07 110 022,00
Zadanie nr 8 Przedsiębiorstwo Handlowe „MEDRES” Zbigniew Majcher
Torowa 3, 35 – 205 Rzeszów, woj. PODKARPACKIE
2015-09-07 13 288,00
Zadanie nr 9 BERYL MED. Ltd
1st Floor, 26 Fouberts Place, W1F 7PP London, Wielka Brytania
2015-09-07 69 913,00
Zadanie nr 10 Covidien Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Polna 11, 00-633 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-09-07 94 743,00
Zadanie nr 11 Covidien Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Polna 11, 00-633 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-09-07 51 336,00
Zadanie nr 12 EUROSETS S.R.L
Strada Statale 12, No 143, 41036 Medolla, Włochy
2015-09-07 9 288,00
Zadanie nr 13 Covidien Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Polna 11, 00-633 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-09-07 49 129,00
Zadanie nr 14 POLMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
2015-09-07 37 706,00
Zadanie nr 15 SARSTEDT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Warszawska 25, 05-082 Stare Babice Blizne Łaszczyńskiego, woj. MAZOWIECKIE
2015-09-07 31 426,00
Zadanie nr 16 Paul Hartmann Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice, woj. ŁÓDZKIE
2015-09-07 3 686,00
Zadanie nr 18 Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, woj. ŁÓDZKIE
2015-09-07 55 546,00
Zadanie nr 19 OLYMPUS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Suwak 3, 02-676 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-09-07 202 057,00
Zadanie nr 20 PROMED Spółka Akcyjna
Krajewskiego 1b, 01-520 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-09-07 1 555,00
Zadanie nr 21 BERYL MED. Ltd
1st Floor, 26 Fouberts Place, W1F 7PP London, Wielka Brytania
2015-09-07 27 864,00
Zadanie nr 22 Przedsiębiorstwo Handlowe „MEDRES” Zbigniew Majcher
Torowa 3, 35-205 Rzeszow, woj. PODKARPACKIE
2015-09-07 8 127,00
Zadanie nr 23 Przedsiębiorstwo Handlowe „MEDRES” Zbigniew Majcher
Torowa 3, 35-205 Rzeszów, woj. PODKARPACKIE
2015-09-07 893,00
Zadanie nr 24 Covidien Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Polna 11, 00-633 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-09-07 35 801,00
Zadanie nr 26 ERBE Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Aleje Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8, 02-972 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-09-07 27 378,00
Zadanie nr 27 PROMED Spółka Akcyjna
Krajewskiego 1b, 01-520 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-09-07 3 888,00
Zadanie nr 28 AKME Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Poloneza 89B, 02-826 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-09-07 1 323,00
Zadanie nr 29 MAQUET Getinge Group MAQUET Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osmańska 14, 02-823 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-09-07 21 870,00
Zadanie nr 30 PPHU Specjał Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Jana Pawła II 80 lok. 5, Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-09-07 22 752,00
Zadanie nr 31 PPHU Specjał Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Jana Pawła II 80 lok. 5, Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2015-09-07 6 858,00
Zadanie nr 35 ZARYS International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, woj. ŚLĄSKIE
2015-09-07 246,00
Zadanie nr 36 ELEKTRO MED. Grzegorz Pałkowski,
Zabierzowska 11, 32-005 Niepolomice, woj. MAŁOPOLSKIE
2015-09-07 1 080,00