Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego
ND Nr dokumentu 232617-2013
PD Data publikacji 12/07/2013
OJ Dz.U. S 134
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 10/07/2013
DD Termin składania wniosków o dokumentację 21/08/2013
DT Termin 21/08/2013
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71220000 - Usługi projektowania architektonicznego
OC Pierwotny kod CPV 71220000 - Usługi projektowania architektonicznego
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

12/07/2013    S134    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego

2013/S 134-232617

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlanego dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinkach od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową nr S-17 tzw. „Węzeł Zielonka” na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Marki, Zielonka oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji: - o pozwoleniu wodno – prawnym, - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. - nr postępowania 070/13.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: droga wojewódzka nr 631 od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową nr S-17 tzw. „Węzeł Zielonka” na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Marki, Zielonka

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlanego dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinkach od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową nr S-17 tzw. „Węzeł Zielonka” na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Marki, Zielonka oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji:
o pozwoleniu wodno – prawnym,
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71220000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 522 883,26 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
9. Wadium.
9.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 35 000,00 PLN.
9.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569
( w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania).
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
9.3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej.
9.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
9.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które
w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
9.6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia
o wycofaniu się.
9.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.
11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
11.1. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wartości Umowy brutto.
11.2. Zabezpieczenie może być wniesione:
1) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
11.3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno być w szczególności zaopatrzone w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – bezwarunkowo i bezzwłocznie.
11.4. Zabezpieczenie, o którym mowa w punkcie 11.4. podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy – w tym celu wzór gwarancji Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.
11.5. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia
w pieniądzu zgodnie z punktem 11.2. ust. 1), najpóźniej w dniu podpisania Umowy.
11.6. Jeśli Wykonawca nie spełni wymogów zawartych w pkt 11.4. i 11.5. Umowa nie zostanie zawarta, a zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie miał prawo do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert oraz, zgodnie z art. 46 ust. 5. cytowanej wyżej ustawy, zatrzyma wadium wraz z odsetkami.
11.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zapewnia Zamawiającemu zapłatę za wszelkie straty w rezultacie niepełnego i niewłaściwego wywiązania się Wykonawcy
z obowiązków wynikających z umowy.
11.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu ostatecznego odbioru opracowań projektowych, zgodnie z Częścią III SIWZ, pod warunkiem wcześniejszego wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia z tytułu rękojmi.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Strony postanawiają, że płatność za wykonany Projekt nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury ostatecznej wystawionej na podstawie protokołu
odbioru ostatecznego Projektu.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
5.3 W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w pkt 5.1. wykonawcy mogą spełnić wspólnie, zaś żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1.
W celu spełnienia warunków udziału w postepowaniu do oferty należy załączyć:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
3. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie należy do krupy kapitałowej;
7. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
9. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
10. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
11. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
12. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7, 8, 9, oraz 12 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 10 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 oraz pkt. 10 i 11 ustawy.
Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, wystawione nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
14. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi:
14.1. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty
14.2. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
14.3. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone
wraz z tłumaczeniem na język polski.
14.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt. 3,7,8,9,10,11,12,13,14 składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 4,5,6 mogą być złożone przez wykonawców łącznie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
5.4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków:
Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 5.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:
3) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 2 000 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 13. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
5.4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków:
Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 5.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:
1) wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej w składzie* i zakresie** odpowiadającym niniejszemu zamówieniu dla rozbudowy drogi klasy minimum GP o długości co najmniej 18 km, która została zatwierdzona decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i wartości nie mniejszej niż 1 900 000,00 zł brutto każda.
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj.
a) po 1 projektancie z uprawnieniami wymaganymi przez Prawo budowlane dla branży drogowej, mostowej, elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, sanitarnej; istnieje możliwość łączenia funkcji projektanta w branży sanitarnej i gazowej o ile osoba ta posiada uprawnienia budowlane w obu branżach.
b) po 1 projektancie sprawdzającym w każdej z w/w branż z uprawnieniami wymaganymi przez prawo budowlane; istnieje możliwość łączenia funkcji projektanta w branży sanitarnej i gazowej o ile osoba ta posiada uprawnienia budowlane w obu branżach.
c) projektant oraz projektant sprawdzający branży drogowej muszą wykazać się doświadczeniem w opracowaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych w składzie* i zakresie** odpowiadającym niniejszemu zamówieniu dla rozbudowy drogi o klasie min. GP i o długości co najmniej 18 km,
d) projektanci i projektanci sprawdzający pozostałych branż muszą wykazać się doświadczeniem w opracowaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych w składzie* i zakresie** odpowiadającym niniejszemu zamówieniu dla rozbudowy drogi o klasie min. GP i o długości co najmniej 18 km w branży, w której posiadają uprawnienia (powyższe nie jest tożsame z koniecznością zaprojektowania projektu danej branży na odcinku i w zakresie 18 km. Zamawiający przez ww. stwierdzenie rozumie udział danej osoby w opracowywaniu projektu zgodnie z ww. wymaganiami, jednakże bez względu na faktyczną długość i zakres danego projektu branżowego)
e) min. 1 geodetę posiadającym uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie rozgraniczenia i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzenia dokumentacji do celów projektowych. Wymieniona osoba powinna wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej (podziały nieruchomości) i ilości min. 364 działek każda.
Zamawiający rozumie poprzez pojęcie:
* „skład odpowiadający niniejszemu zamówieniu” następujące elementy opracowania:
1. Mapa do celów projektowych
2. Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża
3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich
4. Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu
5. Przeglądy rozszerzone obiektów inżynierskich
6. Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości
7. Materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz niezbędne opinie i uzgodnienia
8. Materiały do uzyskania decyzji - pozwolenia wodno-prawnego
9. Projekt budowlany
10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
11. Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej
12. Projekt wykonawczy
13. Specyfikacje techniczne
14. Przedmiar robót
15. Kosztorys inwestorski
16. Opinie i uzgodnienia niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej
** „zakres odpowiadający niniejszemu zamówieniu” Zamawiający rozumie: wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi klasy minimum GP o długości co najmniej 18 km.”
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
4. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiaru, dat wykonania, podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz poświadczeń potwierdzających, czy te usługi zostały wykonane należycie;
5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
6. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;
14. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz ewentualnego zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
070/13
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 21.8.2013 - 10:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
21.8.2013 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 21.8.2013 - 10:30

Miejscowość:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, Warszawa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Wymagany termin realizacji Zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
2. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Działając w oparciu o art. 67 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20% zamówienia podstawowego.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzedu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych WarunkówZamówienia,wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiejlub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nieprzesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się niepóźniej niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzedu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.7.2013
TI Tytuł Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego
ND Nr dokumentu 276071-2013
PD Data publikacji 16/08/2013
OJ Dz.U. S 158
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 13/08/2013
DD Termin składania wniosków o dokumentację 05/09/2013
DT Termin 05/09/2013
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71220000 - Usługi projektowania architektonicznego
OC Pierwotny kod CPV 71220000 - Usługi projektowania architektonicznego
RC Kod NUTS PL12

16/08/2013    S158    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego

2013/S 158-276071

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, Osoba do kontaktów: Anna Goebel, Warszawa00-048, POLSKA. Tel.: +48 222449000. Faks: +48 222449013. E-mail: przetargi@mzdw.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.7.2013, 2013/S 134-232617)

Przedmiot zamówienia:
CPV:71220000

Usługi projektowania architektonicznego

Zamiast: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

5.4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków:

Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 5.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

1) wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu dokumentacjiprojektowej w składzie* i zakresie** odpowiadającym niniejszemu zamówieniu dla rozbudowy drogi klasyminimum GP o długości co najmniej 18 km, która została zatwierdzona decyzją o zezwoleniu na realizacjęinwestycji drogowej i wartości nie mniejszej niż 1 900 000,00 zł brutto każda.

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj.

a) po 1 projektancie z uprawnieniami wymaganymi przez Prawo budowlane dla branży drogowej, mostowej,elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, sanitarnej; istnieje możliwość łączenia funkcji projektanta w branżysanitarnej i gazowej o ile osoba ta posiada uprawnienia budowlane w obu branżach.

b) po 1 projektancie sprawdzającym w każdej z w/w branż z uprawnieniami wymaganymi przez prawobudowlane; istnieje możliwość łączenia funkcji projektanta w branży sanitarnej i gazowej o ile osoba ta posiadauprawnienia budowlane w obu branżach.

c) projektant oraz projektant sprawdzający branży drogowej muszą wykazać się doświadczeniem wopracowaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych w składzie* i zakresie** odpowiadającymniniejszemu zamówieniu dla rozbudowy drogi o klasie min. GP i o długości co najmniej 18 km,

d) projektanci i projektanci sprawdzający pozostałych branż muszą wykazać się doświadczeniem wopracowaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych w składzie* i zakresie** odpowiadającymniniejszemu zamówieniu dla rozbudowy drogi o klasie min. GP i o długości co najmniej 18 km w branży, w którejposiadają uprawnienia (powyższe nie jest tożsame z koniecznością zaprojektowania projektu danej branży naodcinku i w zakresie 18 km. Zamawiający przez ww. stwierdzenie rozumie udział danej osoby w opracowywaniuprojektu zgodnie z ww. wymaganiami, jednakże bez względu na faktyczną długość i zakres danego projektubranżowego) e) min. 1 geodetę posiadającym uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie rozgraniczenia ipodziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzenia dokumentacji do celów projektowych. Wymieniona osobapowinna wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniudokumentacji geodezyjno-prawnej (podziały nieruchomości) i ilości min. 364 działek każda.

Zamawiający rozumie poprzez pojęcie:

* „skład odpowiadający niniejszemu zamówieniu” następujące elementy opracowania:

1. Mapa do celów projektowych

2. Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża

3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich

4. Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu

5. Przeglądy rozszerzone obiektów inżynierskich

6. Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości

7. Materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz niezbędne opinie iuzgodnienia

8. Materiały do uzyskania decyzji - pozwolenia wodno-prawnego

9. Projekt budowlany

10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

11. Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej

12. Projekt wykonawczy

13. Specyfikacje techniczne

14. Przedmiar robót

15. Kosztorys inwestorski

16. Opinie i uzgodnienia niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej

** „zakres odpowiadający niniejszemu zamówieniu” Zamawiający rozumie: wykonanie dokumentacji projektowejdla rozbudowy drogi klasy minimum GP o długości co najmniej 18 km.”

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

4. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiaru, dat wykonania,podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz poświadczeń potwierdzających, czy te usługi zostaływykonane należycie;

5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na tematich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresuwykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

6. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymaganeuprawnienia;

14. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych dowykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnegołączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iżbędzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tymcelu pisemne zobowiązanie tych podmiotów ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tychpodmiotu, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz ewentualnego zakresu i okresuudziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 21.8.2013 -10:00

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

21.08.2013 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data: 21.8.2013 - 10:30

Miejscowość:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, Warszawa

Powinno być: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5.4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków:

Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 5.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

1) wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej w składzie* i zakresie** odpowiadającym niniejszemu zamówieniu dla budowy lub rozbudowy drogi klasy minimum GP o długości co najmniej 18 km, która została zatwierdzona decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i wartości nie mniejszej niż 1 900 000,00 PLN brutto każda.

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj.

a) po 1 projektancie z uprawnieniami wymaganymi przez Prawo budowlane dla branży drogowej, mostowej,elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, sanitarnej; istnieje możliwość łączenia funkcji projektanta w branżysanitarnej i gazowej o ile osoba ta posiada uprawnienia budowlane w obu branżach.

b) po 1 projektancie sprawdzającym w każdej z w/w branż z uprawnieniami wymaganymi przez prawobudowlane; istnieje możliwość łączenia funkcji projektanta w branży sanitarnej i gazowej o ile osoba ta posiadauprawnienia budowlane w obu branżach.

c) projektant oraz projektant sprawdzający branży drogowej muszą wykazać się doświadczeniem w opracowaniu co najmniej 2 dokumentacji projektowych w składzie* i zakresie** odpowiadającym niniejszemu zamówieniu dla budowy lub rozbudowy drogi o klasie min. GP i o długości co najmniej 18 km;

d) projektanci i projektanci sprawdzający pozostałych branż muszą wykazać się doświadczeniem w opracowaniu co najmniej 2 dokumentacji projektowych w składzie* i zakresie** odpowiadającym niniejszemu zamówieniu dla budowy lub rozbudowy drogi o klasie min. GP i o długości co najmniej 18 km w branży, w której posiadają uprawnienia (powyższe nie jest tożsame z koniecznością zaprojektowania projektu danej branży na odcinku i w zakresie 18 km. Zamawiający przez ww. stwierdzenie rozumie udział danej osoby w opracowywaniu projektu zgodnie z ww. wymaganiami, jednakże bez względu na faktyczną długość i zakres danego projektu branżowego).

e) min. 1 geodetę posiadającym uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie rozgraniczenia ipodziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzenia dokumentacji do celów projektowych. Wymieniona osobapowinna wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 2 usług polegających na wykonaniudokumentacji geodezyjno-prawnej (podziały nieruchomości) i ilości min. 364 działek każda.

Zamawiający rozumie poprzez pojęcie:

* „skład odpowiadający niniejszemu zamówieniu” następujące elementy opracowania:

1. Mapa do celów projektowych

2. Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża

3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich

4. Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu

5. Przeglądy rozszerzone obiektów inżynierskich

6. Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości

7. Materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz niezbędne opinie iuzgodnienia

8. Materiały do uzyskania decyzji – pozwolenia wodno-prawnego

9. Projekt budowlany

10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

11. Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej

12. Projekt wykonawczy

13. Specyfikacje techniczne

14. Przedmiar robót

15. Kosztorys inwestorski

16. Opinie i uzgodnienia niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej

** „zakres odpowiadający niniejszemu zamówieniu” Zamawiający rozumie: wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy lub rozbudowy drogi klasy minimum GP o długości co najmniej 18 km.”

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

4. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiaru, dat wykonania,podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz poświadczeń potwierdzających, czy te usługi zostaływykonane należycie;

5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na tematich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresuwykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

6. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;

14. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych dowykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnegołączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tymcelu pisemne zobowiązanie tych podmiotów ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz ewentualnego zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 5.9.2013 – 10:00

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

05.09.2013 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data: 5.9.2013 – 10:30

Miejscowość:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, Warszawa


TI Tytuł Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego
ND Nr dokumentu 291644-2013
PD Data publikacji 30/08/2013
OJ Dz.U. S 168
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 28/08/2013
DD Termin składania wniosków o dokumentację 20/09/2013
DT Termin 20/09/2013
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71220000 - Usługi projektowania architektonicznego
OC Pierwotny kod CPV 71220000 - Usługi projektowania architektonicznego
RC Kod NUTS PL12

30/08/2013    S168    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego

2013/S 168-291644

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, Osoba do kontaktów: Anna Goebel, Warszawa00-048, POLSKA. Tel.: +48 222449000. Faks: +48 222449013. E-mail: przetargi@mzdw.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.7.2013, 2013/S 134-232617)

Przedmiot zamówienia:
CPV:71220000

Usługi projektowania architektonicznego

Zamiast: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

5.4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków:

Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 5.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

1) wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu dokumentacjiprojektowej w składzie* i zakresie** odpowiadającym niniejszemu zamówieniu dla rozbudowy drogi klasyminimum GP o długości co najmniej 18 km, która została zatwierdzona decyzją o zezwoleniu na realizacjęinwestycji drogowej i wartości nie mniejszej niż 1 900 000,00 zł brutto każda.

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj.

a) po 1 projektancie z uprawnieniami wymaganymi przez Prawo budowlane dla branży drogowej, mostowej,elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, sanitarnej; istnieje możliwość łączenia funkcji projektanta w branżysanitarnej i gazowej o ile osoba ta posiada uprawnienia budowlane w obu branżach.

b) po 1 projektancie sprawdzającym w każdej z w/w branż z uprawnieniami wymaganymi przez prawobudowlane; istnieje możliwość łączenia funkcji projektanta w branży sanitarnej i gazowej o ile osoba ta posiadauprawnienia budowlane w obu branżach.

c) projektant oraz projektant sprawdzający branży drogowej muszą wykazać się doświadczeniem wopracowaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych w składzie* i zakresie** odpowiadającymniniejszemu zamówieniu dla rozbudowy drogi o klasie min. GP i o długości co najmniej 18 km,

d) projektanci i projektanci sprawdzający pozostałych branż muszą wykazać się doświadczeniem wopracowaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych w składzie* i zakresie** odpowiadającymniniejszemu zamówieniu dla rozbudowy drogi o klasie min. GP i o długości co najmniej 18 km w branży, w którejposiadają uprawnienia (powyższe nie jest tożsame z koniecznością zaprojektowania projektu danej branży naodcinku i w zakresie 18 km. Zamawiający przez ww. stwierdzenie rozumie udział danej osoby w opracowywaniuprojektu zgodnie z ww. wymaganiami, jednakże bez względu na faktyczną długość i zakres danego projektubranżowego) e) min. 1 geodetę posiadającym uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie rozgraniczenia ipodziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzenia dokumentacji do celów projektowych. Wymieniona osobapowinna wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniudokumentacji geodezyjno-prawnej (podziały nieruchomości) i ilości min. 364 działek każda.

Zamawiający rozumie poprzez pojęcie:

* „skład odpowiadający niniejszemu zamówieniu” następujące elementy opracowania:

1. Mapa do celów projektowych

2. Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża

3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich

4. Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu

5. Przeglądy rozszerzone obiektów inżynierskich

6. Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości

7. Materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz niezbędne opinie iuzgodnienia

8. Materiały do uzyskania decyzji - pozwolenia wodno-prawnego

9. Projekt budowlany

10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

11. Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej

12. Projekt wykonawczy

13. Specyfikacje techniczne

14. Przedmiar robót

15. Kosztorys inwestorski

16. Opinie i uzgodnienia niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej

** „zakres odpowiadający niniejszemu zamówieniu” Zamawiający rozumie: wykonanie dokumentacji projektowejdla rozbudowy drogi klasy minimum GP o długości co najmniej 18 km.”

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

4. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiaru, dat wykonania,podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz poświadczeń potwierdzających, czy te usługi zostaływykonane należycie;

5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na tematich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresuwykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

6. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymaganeuprawnienia;

14. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych dowykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnegołączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iżbędzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tymcelu pisemne zobowiązanie tych podmiotów ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tychpodmiotu, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz ewentualnego zakresu i okresuudziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

21.08.2013 (10:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

21.08.2013 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

21.08.2013 (10:30)

Powinno być: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

5.4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków:

Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 5.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy lub rozbudowy drogi klasy minimum GP o długości co najmniej 18 km, która została zatwierdzona decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, i wartości nie mniejszej niż 1 900 000 PLN brutto każda

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj.

a) po 1 projektancie z uprawnieniami wymaganymi przez Prawo budowlane dla branży drogowej, mostowej,elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, sanitarnej; istnieje możliwość łączenia funkcji projektanta w branżysanitarnej i gazowej o ile osoba ta posiada uprawnienia budowlane w obu branżach.

b) po 1 projektancie sprawdzającym w każdej z w/w branż z uprawnieniami wymaganymi przez prawobudowlane; istnieje możliwość łączenia funkcji projektanta w branży sanitarnej i gazowej o ile osoba ta posiada uprawnienia budowlane w obu branżach.

c) projektant oraz projektant sprawdzający branży drogowej muszą wykazać się doświadczeniem w opracowaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych dla budowy lub rozbudowy drogi o klasie min. GP i o długości co najmniej 18 km,

d) projektanci i projektanci sprawdzający pozostałych branż muszą wykazać się doświadczeniem w opracowaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych dla budowy lub rozbudowy drogi o klasie min. GP i o długości co najmniej 18 km w branży, w której posiadają uprawnienia (powyższe nie jest tożsame z koniecznością zaprojektowania projektu danej branży na odcinku i w zakresie 18 km. Zamawiający przez ww. stwierdzenie rozumie udział danej osoby w opracowywaniu projektu zgodnie z ww. wymaganiami, jednakże bez względu na faktyczną długość i zakres danego projektu branżowego).

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

20.09.2013 (10:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

20.09.2013 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

20.09.2013 (10:30)


TI Tytuł Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego
ND Nr dokumentu 21169-2014
PD Data publikacji 21/01/2014
OJ Dz.U. S 14
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 20/01/2014
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71220000 - Usługi projektowania architektonicznego
OC Pierwotny kod CPV 71220000 - Usługi projektowania architektonicznego
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

21/01/2014    S14    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego

2014/S 014-021169

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
Polska
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlanego dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinkach od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową nr S-17 tzw. „Węzeł Zielonka” na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Marki, Zielonka oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji: - o pozwoleniu wodno – prawnym, - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. - nr postępowania 070/13.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Droga wojewódzka nr 631 od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do granicy węzła z projektowaną drogą ekspresowąnr S-17 tzw. „Węzeł Zielonka” na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Marki, Zielonka.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlanego dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr631 na odcinkach od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową nr S-17 tzw. „Węzeł Zielonka” na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Marki, Zielonka oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji: - o pozwoleniu wodno-prawnym, - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71220000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 548 237 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
070/13
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 134-232617 z dnia 12.7.2013

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.10.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 72a
80-254 Gdańsk
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 522 883,26 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 548 237 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Usługi zlecane podwykonawcom: geodezja, geologia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
1. Wymagany termin realizacji Zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
2. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Działając w oparciu o art. 67 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwośćudzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20 % zamówienia podstawowego.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzedu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.1.2014

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-08-21
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 23261720131
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-07-12
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 24 miesięcy
Wadium: 35000 ZŁ
Szacowana wartość* 1 166 666 PLN  -  1 750 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 21/08/2013
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługi leśne związane z pozyskaniem drewna i zrywką nasiembierną przy użyciu harvestera w Nadleśnictwie Kolbuszowa w 2014 roku Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 72a, 80-254 Gdańsk, woj. POMORSKIE
2013-10-29 1 548 237,00