Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do wykonania napraw zniszczeń pozimowych nawierzchni na drogach wojewódzkich w 2013 roku z podziałem na 8 części - nr postępowania 005/13


Numer ogłoszenia: 23318 - 2013; data zamieszczenia: 16.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do wykonania napraw zniszczeń pozimowych nawierzchni na drogach wojewódzkich w 2013 roku z podziałem na 8 części - nr postępowania 005/13.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na gorąco do wykonania napraw zniszczeń pozimowych nawierzchni na drogach wojewódzkich w 2013 roku z podziałem na 8 części.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Działając w oparciu o art. 67 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50%. wartości zamówienia podstawowego.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.20-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: dla części 1- 11 900 zł słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset złotych i zero groszy dla części 2- 4 000 zł słownie: cztery tysiące złotych i zero groszy dla części 3- 5 000 zł słownie: pięć tysięcy złotych i zero groszy dla części 4- 5 700 zł słownie: pięć tysięcy siedemset złotych i zero groszy dla części 5- 16 000 zł słownie: szesnaście tysięcy złotych i zero groszy dla części 6- 3 000 zł słownie: trzy tysiące złotych i zero groszy dla części 7- 7 000 zł słownie: siedem tysięcy złotych i zero groszy dla części 8- 16 000 zł słownie: szesnaście tysięcy złotych i zero groszy 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569 (w tytule przelewu należy podać Wykonawcę i numer postepowania), - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej. 4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 1) wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie, przebudowie, budowie lub rozbudowie drogi o wartości nie mniejszej niż wartości nie mniejszej niż: dla części 1 - 368 000 zł słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych dla części 2 - 123 000 zł słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych dla części 3 - 154 000 zł słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych dla części 4 - 178 000 zł słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych dla części 5 - 492 000 zł słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych dla części 6 - 92 000 zł słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych dla części 7 - 215 000 zł słownie: dwieście piętnaście tysięcy złotych dla części 8 - 492 000 zł słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej, bez względu na liczbę części do których Wykonawca przystępuje. Wskazane osoby musza wykazać się doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na remoncie, przebudowie lub budowie drogi o wartości: dla części 1- 368 000 zł słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych dla części 2 - 123 000 zł słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych dla części 3 - 154 000 zł słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych dla części 4 - 178 000 zł słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych dla części 5 - 492 000 zł słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych dla części 6 - 92 000 zł słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych dla części 7 - 215 000 zł słownie: dwieście piętnaście tysięcy złotych dla części 8 - 492 000 zł słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 1. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwa winny być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza 2. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt 11 ppkt 3 (aktualny odpis z właściwego rejestru) składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 11 ppkt 4, 5, 6 wykaz robót ...), 5 (wykaz osób ...), 6 (oświadczenia ...) mogą być złożone przez wykonawców łącznie.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią: - warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; - klęski żywiołowe; - zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; - zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; - w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. b) Zmiany osobowe - zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych ustawach; - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ. d) Płatności -zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. e) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 pok. 206, 207.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.02.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock w ilości 1 034 Mg.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock w ilości 1 034 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Ciechanów w ilości 410 Mg.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Ciechanów w ilości 410 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki w ilości 625 Mg.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki w ilości 625 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Ostrołęka w ilości 536 Mg.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Ostrołęka w ilości 536 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki w ilości 2 500 Mg.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki w ilości 2 500 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Węgrów-Siedlce w ilości 375 Mg.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Węgrów-Siedlce w ilości 375 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Radom w ilości 614 Mg.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Radom w ilości 614 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno w ilości 2 067 Mg.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno w ilości 2 067 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Warszawa: Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na goraco do wykonania napraw zniszczen pozimowych nawierzchni na drogach wojewódzkich w 2013 roku z podziałem na 8 czesci - nr postepowania 005/13.


Numer ogłoszenia: 29501 - 2013; data zamieszczenia: 25.02.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 23318 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na goraco do wykonania napraw zniszczen pozimowych nawierzchni na drogach wojewódzkich w 2013 roku z podziałem na 8 czesci - nr postepowania 005/13..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 na goraco do wykonania napraw zniszczen pozimowych nawierzchni na drogach wojewódzkich w 2013 roku z podziałem na 8 czesci.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock w ilosci 1 034 Mg


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU PRIMA Bogdan Głuchowski, Karwowo 8, 96-500 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 899580,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  686782,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  686782,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  864837,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Ciechanów w ilosci 410 Mg.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 300120,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  161376,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  161376,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  350488,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki w ilosci 625 Mg.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu POLHILD I Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski Spółka Jawna, ul. H. Sienkiewicza 13, 05-230 Kobyłka, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 375000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  219093,75


 • Oferta z najniższą ceną:
  219093,75
  / Oferta z najwyższą ceną:
  453562,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Ostrołeka w ilosci 536 Mg


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 434682,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  319150,86


 • Oferta z najniższą ceną:
  319150,86
  / Oferta z najwyższą ceną:
  494460,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki w ilosci 2 500 Mg


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu POLHILD I Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski Spółka Jawna, ul. H. Sienkiewicza 13, 05-230 Kobyłka, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1200000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  854850,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  854850,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1168500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Wegrów-Siedlce w ilosci 375 Mg


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  147600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  147600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  216326,25


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Radom w ilosci 614 Mg


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego PERFEKT Marek Jaworski i Henryk Karcz Spółka Jawna, ul. Rodzina Ziętalów 5A, 26-618 Radom, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 524970,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  358729,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  358729,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  392714,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno w ilości 2 067 Mg


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1199893,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  813571,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  813571,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2781396,54


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-02-01
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 2331820130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-01-16
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 149 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 pok. 206, 207
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock w ilosci 1 034 Mg PHU PRIMA Bogdan Głuchowski
Karwowo 8, 96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie
2013-02-25 686 782,00
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Ciechanów w ilosci 410 Mg. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
2013-02-25 161 376,00
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki w ilosci 625 Mg. Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu POLHILD I Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski Spółka Jawna
ul. H. Sienkiewicza 13, 05-230 Kobyłka, woj. mazowieckie
2013-02-25 219 093,00
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Ostrołeka w ilosci 536 Mg STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
2013-02-25 319 150,00
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki w ilosci 2 500 Mg Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu POLHILD I Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski Spółka Jawna
ul. H. Sienkiewicza 13, 05-230 Kobyłka, woj. mazowieckie
2013-02-25 854 850,00
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Wegrów-Siedlce w ilosci 375 Mg Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
2013-02-25 147 600,00
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Radom w ilosci 614 Mg Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego PERFEKT Marek Jaworski i Henryk Karcz Spółka Jawna
ul. Rodzina Ziętalów 5A, 26-618 Radom, woj. mazowieckie
2013-02-25 358 729,00
Dostawa wraz z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno w ilości 2 067 Mg Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
2013-02-25 813 571,00