Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Bieżąca konserwacja oświetlenia parkowego i oświetlenia iluminacyjnego w Łodzi na terenie działania Delegatury UMŁ Łódź-Polesie.


Numer ogłoszenia: 23384 - 2010; data zamieszczenia: 27.01.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie , ul. Krzemieniecka 2B, 94-030 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6385235, faks 042 6385234.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bieżąca konserwacja oświetlenia parkowego i oświetlenia iluminacyjnego w Łodzi na terenie działania Delegatury UMŁ Łódź-Polesie..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja oświetlenia parkowego i oświetlenia iluminacyjnego w Łodzi, w następujących obiektach: - oświetlenie parkowe: park im. ks. J. Poniatowskiego i park im. marszałka J. Piłsudskiego; - oświetlemnie iluminacyjne: pomnik przy ul. Retkińskiej 127, pomnik ks. kard. Stefana Wyszyńskiego przy skrzyżowaniu al. kard. Stefana Wyszyńskiego i al. bp. Władysława Bandurskiego, Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów przy ul. Gdańskiej 32, kościół pw. Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Łąkowej 27, kościół garnizonowy pw. Św.Jerzego przy ul. Św. Jerzego 9..


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.23.20.00-0.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1.posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. -w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej jedną usługę polegającą na całorocznej, bieżącej konserwacji instalacji oświetleniowych (oświetlenie uliczne, parkowe, iluminacyjne itp.) o wartości nie mniejszej niż 30.000 zł brutto, z podaniem daty jej wykonania i odbiorcy oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Wykonawca sporządzi wykaz wykonanych lub wykonywanych usług. 2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. -dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym: - co najmniej dwóch osób posiadających ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, - jedną osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru. Świadectwa o których mowa wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. Nr 89 poz. 828 z późn. zm. ). 3. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. -posiadają opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 100.000,00 zł. Powyższy warunek może zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia winien posiadać każdy Wykonawca - suma wartości wszystkich ubezpieczeń zgodnie z powyższym wymaganiem. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu (punkt 1 warunków udziału w postępowaniu), osobach zdolnych do wykonania zamówienia (punkt 2 warunków udziału w postępowaniu) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (wiedzą i doświadczeniem, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia, osób zdolnych do wykonania zamówienia) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie powyższych warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie VI SIWZ..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  Wykonawcy winni złożyć ofertę (formularz w załączeniu) z następującymi załącznikami: załącznik nr 1 Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust. 1 Pzp. załącznik nr 2 Wykaz co najmniej jednej usługi wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tj. usługi polegającej na całorocznej, bieżącej konserwacji instalacji oświetleniowych (oświetlenie uliczne, parkowe, iluminacyjne itp.) o wartości nie mniejszej niż 30.000 zł brutto z podaniem daty jej wykonania i odbiorcy oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że usługa została wykonana należycie (potwierdzenie warunku wskazanego w punkcie V.1). załącznik nr 3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, w liczbie co najmniej 3 osób, w tym co najmniej dwie osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i jedna osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru. Wykonawca spełni warunek jeżeli dysponuje osobami lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób. (potwierdzenie warunku wskazanego w punkcie V.2). załącznik nr 4 Opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia winien przedłożyć każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - suma wartości wszystkich ubezpieczeń co najmniej 100.000,00 zł (potwierdzenie warunku wskazanego w punkcie V.3). załącznik nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. załącznik nr 6 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w załączniku nr 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument o którym mowa powyżej winien być wystawiony w terminie analogicznym, jak termin określony dla odpowiadającego mu dokumentu wymienionego w załączniku nr 6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem potwierdzonym przez Wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oryginał dokumentu ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub kserokopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, dokumenty i oświadczenia o których mowa: -w zał. 1 - Oświadczenie składane jest wspólnie przez Wykonawców (jedno wspólne Oświadczenie), -w zał. 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania musi złożyć każdy Wykonawca, -w zał. 6 - Aktualny odpis z właściwego rejestru musi złożyć każdy Wykonawca. Podwykonawcy: W przypadku, gdy części zamówienia będą realizować Podwykonawcy, należy wskazać te części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom. Wszelkie dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela..

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1)
 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.uml.lodz.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Delegatura UMŁ Łódź-Polesie, 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 115.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Delegatura UMŁ Łódź-Polesie, 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 305.


IV.3.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Łódź: Bieżąca konserwacja oświetlenia parkowego i oświetlenia iluminacyjnego w Łodzi na terenie działania Delegatury UMŁ Łódź-Polesie.


Numer ogłoszenia: 56724 - 2010; data zamieszczenia: 02.03.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 23384 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, 94-030 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6385235, faks 042 6385234.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bieżąca konserwacja oświetlenia parkowego i oświetlenia iluminacyjnego w Łodzi na terenie działania Delegatury UMŁ Łódź-Polesie..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja oświetlenia parkowego i oświetlenia iluminacyjnego w Łodzi , w następujacych obiektach: oświetlenie parkowe: park im. ks. J. Poniatowskiego i park im. marszałka J. Piłsudskiego. oświetlenie iluminacyjne: pomnik przy ul. Retkińskiej 127, pomnik ks. kard. Stefana Wyszyńskiego przy skrzyżowaniu al. kard. Stefana Wyszyńskiego i al. bp. Władysława Bandurskiego, Akademia Muzyczna im. G.i K. Bacewiczów przy ul. Gdańskiej 32, kosciół pw. Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Łąkowej 27, kościół garnizonowy pw. Św. Jerzego przy ul. Św. Jerzego 9.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.23.20.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ELTIC s.c. E.T. Iwaniuk, ul. Zytnia 57, 95-100 Zgierz, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 199200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  43890,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  43890,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  77836,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-02-04
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 2338420100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-01-27
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 695 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Delegatura UMŁ Łódź-Polesie, 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 115
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50232000-0 Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Bieżąca konserwacja oświetlenia parkowego i oświetlenia iluminacyjnego w Łodzi na terenie działania Delegatury UMŁ Łódź-Polesie. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ELTIC s.c. E.T. Iwaniuk
ul. Zytnia 57, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie
2010-03-02 43 890,00