Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu Partnerskiego - NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej


Numer ogłoszenia: 23384 - 2011; data zamieszczenia: 16.02.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Projektów Europejskich , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu Partnerskiego - NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe, polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń, w ramach Projektu Partnerskiego - NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamówienie składa się z cyklu szkoleń specjalistycznych, gdzie grupą docelową są pracownicy Urzędu Miasta Łodzi. Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadr, a w ślad za tym poprawę jakości usług publicznych realizowanych przez administrację samorządową Miasta Łodzi, co jest celem głównym Projektu. Przedmiot zamówienia, z uwagi na swój zakres, został podzielony na dwie części:Część I: Cykl szkoleń specjalistycznych z zakresu księgowości obejmujący: I stopień księgowości + komputery; III stopień księgowości; Księgowość budżetowa I stopień; Księgowość budżetowa II stopień; Praktyczne aspekty podatkowe. Część II: Szkolenia pn. Ustalanie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w świetle przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.50.00.00-9, 80.51.00.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że: Dla części I: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 3 usługi szkoleniowe, każda z zakresu księgowości lub księgowości budżetowej lub prawa podatkowego. Dla części II: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 3 usługi szkoleniowe w zakresie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że: Dla części I: dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, tj. minimum 3 osobami posiadającymi wykształcenie wyższe, które przeprowadziły minimum po 5 szkoleń z zakresu księgowości z dowolnie wybranej tematyki: a. I stopień księgowości + komputery: ogólne pojęcie rachunkowości, charakterystyka aktywów i pasywów, operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans, ewidencja operacji bilansowych, ewidencja operacji wynikowych, ewidencja kosztów i przychodów działalności operacyjnej, ewidencja operacji nadzwyczajnych, zasady ustalania wyniku finansowego, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, podatek od towarów i usług; b. III stopień księgowości: zaawansowana rachunkowość finansowa, prowadzenie ksiąg rachunkowych, zasady ewidencji w księgach rachunkowych, sprawozdawczość finansowa i jej analiza, rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, zarządzanie finansami, wybrane elementy prawa i podatków; c. Księgowość budżetowa I stopień: zakres rachunkowości budżetowej, pojęcie jednostek sektora finansów publicznych, operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans, dokumentacja przyjętych zasad rachunkowości, sprawozdawczość budżetowa; d. Księgowość budżetowa II: stopień - zasady gospodarki finansowej w oparciu o ustawę o finansach publicznych, ustawę o rachunkowości, klasyfikacji budżetowej, ewidencja operacji gospodarczych, inwentaryzacja, ustalanie wyniku finansowego, sprawozdawczość budżetowa, sporządzanie sprawozdań finansowych; e. Praktyczna aspekty podatkowe: CIT i podatki lokalne, przychody i koszty, podstawa opodatkowania i zwolnienia podatkowe, zeznania roczne, podatek od nieruchomości i środków transportu, VAT, czynności podlegające opodatkowaniu, podatek naliczony, czynności związane reklamą i reprezentacją, darowizny, ewidencja, deklaracje, informacje podsumowujące, miejsce świadczenia usług. Dla części II: dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, tj. minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe, która przeprowadziła minimum 5 szkoleń w zakresie poniższej tematyki objętej ustawą o planowaniu przestrzennym w ramach których każdorazowo przeszkolono minimum 15 osób: ustalanie stron w postępowaniu w/s decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, uzgadnianie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z innymi organami (m.in. po uchyleniu rozstrzygnięcia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze lub Sąd), problematyka ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu do treści wniosku, procedura ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu przewidziana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w świetle przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego terminów załatwiania spraw, problematyka możliwości zmiany ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w świetle art.155 kodeksu postępowania administracyjnego


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dla części I- Cykl szkoleń z zakresu księgowości - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany (przedłużenia) terminów zakończenia kursów (szkoleń), objętych przedmiotem umowy, w uzasadnionych przypadkach (w szczególności wynikających z przyjętego systemu i czasu szkolenia), które nie wynikają z winy Wykonawcy. W takim przypadku termin zakończenia kursów (szkoleń) musi nastąpić w okresie nie dłuższym niż do końca I kwartału 2012r.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Prowadzący postępowanie: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, fax:+48(42) 638-48-77, drogą elektroniczną na adres:zamowienia@uml.lodz.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
24.02.2011 godzina 10:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt Partnerski NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki nr. UDA-POKL.05.02.01-00-026/09-00 zawarta 17 maja 2010 r. Zamawiający podaje uszczegółowione terminy realizacji zamówienia na poszczególne części: Część I - od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2011r. Część II - od 1 października 2011r. do 31 grudnia 2011r. Uwaga: Przed podpisaniem umowy na daną część zamówienia Zamawiający wraz z Wykonawcą ustalą szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia dla poszczególnych modułów w danej części.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Zorganizowanie i przeprowadzenie Cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu księgowości (w ramach części zadania nr 8, pn. Szkolenia specjalistyczne pracowników oraz system monitorowania poziomu satysfakcji klientów UMŁ, ujętego we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie Projektu).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie Cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu księgowości, który winien obejmować następujące elementy: I stopień księgowości + komputery - 70 godzin, łącznie 2 uczestników. Zakres tematyczny:ogólne pojęcie rachunkowości, charakterystyka aktywów i pasywów, operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans, ewidencja operacji bilansowych, ewidencja operacji wynikowych, ewidencja kosztów i przychodów działalności operacyjnej, ewidencja operacji nadzwyczajnych, zasady ustalania wyniku finansowego, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, podatek od towarów i usług; III stopień księgowości - 190 godzin, łącznie 2 uczestników. Zakres tematyczny:zaawansowana rachunkowość finansowa, prowadzenie ksiąg rachunkowych, zasady ewidencji w księgach rachunkowych, sprawozdawczość finansowa i jej analiza, rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, zarządzanie finansami, wybrane elementy prawa i podatków ; Księgowość budżetowa I stopień - 40 godzin, łącznie 5 uczestników. Zakres tematyczny: zakres rachunkowości budżetowej, pojęcie jednostek sektora finansów publicznych, operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans, dokumentacja przyjęty zasad rachunkowości, sprawozdawczość budżetowa; Księgowość budżetowa II stopień - 80 godzin, łącznie 4 uczestników. Zakres tematyczny: zasady gospodarki finansowej w oparciu o ustawę o finansach publicznych, ustawę o rachunkowości, klasyfikacji budżetowej, ewidencja operacji gospodarczych, inwentaryzacja, ustalanie wyniku finansowego, sprawozdawczość budżetowa, sporządzanie sprawozdań finansowych; Praktyczne aspekty podatkowe - 60 godzin, łącznie 3 uczestników. Zakres tematyczny: CIT i podatki lokalne, przychody i koszty, podstawa opodatkowania i zwolnienia podatkowe, zeznania roczne, podatek od nieruchomości i środków transportu, VAT, czynności podlegające opodatkowaniu, podatek naliczony, czynności związane reklamą i reprezentacją, darowizny, ewidencja, deklaracje, informacje podsumowujące, miejsce świadczenia usług. Zamawiający dopuszcza, iż pracownicy Urzędu uczestniczący w poszczególnych modułach szkolenia mogą być dołączeni do innych grup szkoleniowych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.51.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Ustalanie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w świetle przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (w ramach części zadania nr 16, pn. Usprawnienie procedury wydawania decyzji administracyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, ujętego we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie Projektu).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szkolenie pn. Ustalanie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w świetle przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 8 godzin (1 dzień), łącznie 30 uczestników, liczba edycji: 1. Zakres tematyczny szkolenia: Ustalanie stron w postępowaniu w/s decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Uzgadnianie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z innymi organami (m.in. po uchyleniu rozstrzygnięcia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze lub sąd). Problematyka ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu do treści wniosku. Procedura ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu przewidziana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w świetle przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego terminów załatwiania spraw. Problematyka możliwości zmiany ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w świetle art.155 kodeksu postępowania administracyjnego. Dyskusja i podsumowanie..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.50.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.


Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-02-24
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 2338420110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-02-16
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 310 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: Prowadzący postępowanie: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, fax:+48(42) 638-48-77, drogą elektroniczną na adres:zamowienia@uml.lodz
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
80500000-9 Usługi szkoleniowe
80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego