Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwa indywidualnego z zakresu przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego w ramach Projektów: BIZNES 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy oraz Kreowania Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian. Nr ref DOA-ZP-III.271.3.2014


Numer ogłoszenia: 23403 - 2014; data zamieszczenia: 05.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwa indywidualnego z zakresu przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego w ramach Projektów: BIZNES 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy oraz Kreowania Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian. Nr ref DOA-ZP-III.271.3.2014.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa szkoleniowo - doradcza na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwa indywidualnego w ramach Projektu: - część I : BIZNES 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy, - część II : Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian. Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.51.00.00-2, 85.31.23.20-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 18.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał główne usługi, polegające na prowadzeniu 5 usług szkoleniowych o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia, czyli szkoleń teoretyczno - praktycznych z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej lub doradztwa indywidualnego biznesowego z zakresu przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego dla minimum 15 osób dla każdego szkolenia. Uwaga: Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jest jednakowy bez względu na fakt czy wykonawca składa ofertę na jedną czy tez na obie części zamówienia. W celu oceny spełniania opisanego wyżej warunku udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ, - dowody potwierdzające, że usługi opisane w pkt. 5.1.2 SIWZ,zostały wykonane należycie. Uwaga: 1)Dowodami, o których mowa powyżej, są poświadczenia wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonane usługi. 2)Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, składa swoje oświadczenie świadczące o wykonaniu usług należycie. 3)W miejsce ww. dowodów (poświadczeń) Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wg przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 4)W sytuacji gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału. Uwaga: 1)W sytuacji, gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będziewiedza i doświadczenie, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności finansowe innego podmiotu lub podmiotów - dokument musi w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co najmniej: a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c)charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 2)Pisemne zobowiązanie podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia winno być złożone w oryginale (podpisane przez podmiot oddający zasoby do dyspozycji wykonawcy) lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot oddający zasoby do dyspozycji wykonawcy.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku zobowiązany jest wykazać, że dysponuje następującymi osobami: Wykonawca ubiegający się o zamówienia wyłącznie dla części I musi spełniać Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w niniejszym zakresie: - minimum 2 osobami - trenerami/-kami szkoleń, posiadającymi wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomiczne, gospodarcze, zarządzanie) oraz minimum 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, polegające na przeprowadzeniu w okresie ostatnich 3 lat minimum 30 szkoleń z ww. tematyki. - minimum 2 osobami - doradcami do przeprowadzenia modułu biznesowego w ramach doradztwa indywidualnego posiadającymi wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomiczne, gospodarcze, zarządzanie), oraz minimum 4-letnie doświadczenie w usługach z zakresu tworzenia biznesplanów, doradztwa gospodarczego, - minimum 1 osobą - doradcy do przeprowadzenia modułu z doradztwa zawodowego: posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne lub pedagogiczne, o specjalności doradztwo zawodowe lub ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego, oraz minimum 5-letnie doświadczenie w usługach doradztwa zawodowego, w tym również w tworzeniu IPD. Wykonawca ubiegający się o zamówienia wyłącznie dla części II musi spełniać Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w niniejszym zakresie: - minimum 2 osobami - trenerami/-kami szkoleń, posiadającymi wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomiczne, gospodarcze, zarządzanie) oraz minimum 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, polegające na przeprowadzeniu w okresie ostatnich 3 lat minimum 30 szkoleń z ww. tematyki. - minimum 3 osobami - doradcami do przeprowadzenia modułu biznesowego w ramach doradztwa indywidualnego: posiadającymi wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomiczne, gospodarcze, zarządzanie) oraz minimum 4-letnie doświadczenie w usługach z zakresu tworzenia biznesplanów, doradztwa gospodarczego, - minimum 1 osobę - doradcy do przeprowadzenia modułu z doradztwa zawodowego: posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne lub pedagogiczne, o specjalności doradztwo zawodowe lub ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego, oraz minimum 5-letnie doświadczenie w usługach doradztwa zawodowego, w tym również w tworzeniu IPD. Wykonawca ubiegający się o zamówienia zarówno dla części I jak i części II musi spełniać Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w niniejszym zakresie: - minimum 4 osobami - trenerami/-kami szkoleń, posiadającymi wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomiczne, gospodarcze, zarządzanie) oraz minimum 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, polegające na przeprowadzeniu w okresie ostatnich 3 lat minimum 30 szkoleń z ww. tematyki. - minimum 5 osobami - doradcami do przeprowadzenia modułu biznesowego w ramach doradztwa indywidualnego: posiadającymi wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomiczne, gospodarcze, zarządzanie) oraz minimum 4-letnie doświadczenie w usługach z zakresu tworzenia biznesplanów, doradztwa gospodarczego, - minimum 2 osobami - doradcy do przeprowadzenia modułu z doradztwa zawodowego: posiadającymi wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne lub pedagogiczne, o specjalności doradztwo zawodowe lub ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego, oraz minimum 5-letnie doświadczenie w usługach doradztwa zawodowego, w tym również w tworzeniu IPD. W celu oceny spełniania opisanego wyżej warunku udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz ma potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie 5.1.4. SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału. Uwaga: 1)W sytuacji, gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności finansowe innego podmiotu lub podmiotów - dokument musi w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co najmniej: a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c)charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 2)Pisemne zobowiązanie podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia winno być złożone w oryginale (podpisane przez podmiot oddający zasoby do dyspozycji wykonawcy) lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot oddający zasoby do dyspozycji wykonawcy.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt III.4.3.1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ). 4. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający nie przewiduje: - zawarcia umowy ramowej, - składania ofert wariantowych, - rozliczania w walutach obcych, - aukcji elektronicznej, - dynamicznego systemu zakupów, - zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, - udzielenie zamówień uzupełniających - prawa opcji. 6. UWAGA: Wszystkie szkolenia realizowane w ramach POKL obejmujące usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego zdefiniowane w prawie podatkowym są zwolnione z podatku VAT, o ile są finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych. Zamawiający informuje, że szkolenia będące przedmiotem zamówienia są finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego takie szkolenia zwalnia się od podatku VAT.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

DLA CZĘŚCI I zmiany umowy zostały określone w par. 10 wzoru umoy - zmiany umowy. DLA CZĘŚCI II zmiany umowy zostały określone w par. 10 wzoru umowy - zmiany warunków umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
13.02.2014 godzina 11:30, miejsce: Sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa szkoleniowo - doradcza na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwa indywidualnego w ramach Projektu: - część I : BIZNES 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy, - część II : Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian. Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwa indywidualnego z zakresu przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego w ramach Projektów: BIZNES 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy oraz Kreowania Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa szkoleniowo - doradcza na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwa indywidualnego w ramach Projektu: - część I : BIZNES 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.51.00.00-2, 85.31.23.20-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 18.04.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwa indywidualnego z zakresu przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego w ramach Projektów:BIZNES 50+ - im dojrzalszy, tym lepsz oraz Kreowania Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa szkoleniowo - doradcza na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwa indywidualnego w ramach Projektu: - część II : Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.51.00.00-2, 85.31.23.20-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 18.04.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 25999 - 2014; data zamieszczenia: 10.02.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
23403 - 2014 data 05.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.02.2014 r. godzina 11:30, miejsce: sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2014 r. godzina 12:30, miejsce: sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


Łódź: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwa indywidualnego z zakresu przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego w ramach Projektów: BIZNES 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy oraz Kreowania Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian. DOA-ZP-III.271.3.2014


Numer ogłoszenia: 63633 - 2014; data zamieszczenia: 25.03.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 23403 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwa indywidualnego z zakresu przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego w ramach Projektów: BIZNES 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy oraz Kreowania Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian. DOA-ZP-III.271.3.2014.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa szkoleniowo - doradcza na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwa indywidualnego w ramach Projektu: - część I : BIZNES 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy, - część II : Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian. Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.51.00.00-2, 85.31.23.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Zamówienie dot. usługi szkoleniowo - doradczej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwa indywidualnego w ramach Projektu: - część I : BIZNES 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy, - część II : Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian. Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębior.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowo-doradcza na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwa indywidualnego w ramach projektu Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.03.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 3, Pabianice, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 55030,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  24625,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  24625,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  63629,10


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowo-doradcza na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwa indywidualnego w ramach Projektu Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.03.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 3, Pabianice, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 65690,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  29874,95


 • Oferta z najniższą ceną:
  29874,95
  / Oferta z najwyższą ceną:
  67000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-02-13
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 2340320140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-02-05
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 64 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego
85312320-8 Usługi doradztwa
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowo-doradcza na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwa indywidualnego w ramach projektu Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy, w Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 3, Pabianice, woj. Polska
2014-03-25 24 625,00
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowo-doradcza na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwa indywidualnego w ramach Projektu Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 3, Pabianice, woj. Polska
2014-03-25 29 874,00