Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WM/P/120509/1/1 Z DNIA 2 LIPCA 2012 R. ZWIĄZANE Z KONIECZNOŚCIĄ DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO SZKÓD GÓRNICZYCH I KOREKTĄ NIWELETY DLA ZADANIA: ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU, BUDOWA NOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO (W MIEJSCU ROZEBRANEGO) WRAZ Z DOJAZDAMI W MIEJSCOWOŚCI PANIOWY W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: PRZEBUDOWA MOSTU NAD CIEKIEM PROMNA W MIEJSCOWOŚCI PANIOWY W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 925 W KM 18+481.


Numer ogłoszenia: 234073 - 2012; data zamieszczenia: 06.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WM/P/120509/1/1 Z DNIA 2 LIPCA 2012 R. ZWIĄZANE Z KONIECZNOŚCIĄ DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO SZKÓD GÓRNICZYCH I KOREKTĄ NIWELETY DLA ZADANIA: ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU, BUDOWA NOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO (W MIEJSCU ROZEBRANEGO) WRAZ Z DOJAZDAMI W MIEJSCOWOŚCI PANIOWY W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: PRZEBUDOWA MOSTU NAD CIEKIEM PROMNA W MIEJSCOWOŚCI PANIOWY W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 925 W KM 18+481..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WM/P/120509/1/1 Z DNIA 2 LIPCA 2012 R. ZWIĄZANE Z KONIECZNOŚCIĄ DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO SZKÓD GÓRNICZYCH I KOREKTĄ NIWELETY DLA ZADANIA: ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU, BUDOWA NOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO (W MIEJSCU ROZEBRANEGO) WRAZ Z DOJAZDAMI W MIEJSCOWOŚCI PANIOWY W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: PRZEBUDOWA MOSTU NAD CIEKIEM PROMNA W MIEJSCOWOŚCI PANIOWY W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 925 W KM 18+481..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.20.00.00-9, 45.22.00.00-5, 45.22.11.00-3, 45.23.32.20-7.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Rozpoczynając roboty związane z realizacją zadania jw. uprawnieni geodeci Wykonawcy stwierdzili niezgodność wysokościową terenu w rejonie prowadzonych robót, polegającą na obniżeniu terenu o około 1 m. Ze względu na nierównomierne odkształcenia terenu notatką służbową z dnia 30 lipca 2012 r. stwierdzono potrzebę dostosowania niwelety DW 925 na przebudowywanym moście i na dojazdach. Jednocześnie zwrócono się do Kompanii Węglowej S.A. Oddział K.W.K Bielszowice o informację o warunkach geologiczno - górniczych w rejonie przebudowywanego mostu. W odpowiedzi otrzymano informację, że przedmiotowy obszar może znaleźć się w obszarze deformacji terenu trzeciej kategorii. Wystąpiła zarazem konieczność dostosowania obiektu do szkód górniczych, zgodnie z § 7.2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. (Dz.U.2010 Nr 65 poz. 408) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie w zakresie: - dostosowania ustroju nośnego do szkód górniczych i związanymi z tym zmianami geometrycznymi przyczółków i ustroju nośnego (§ 77.1 Rozporządzenia), -dostosowania płyt przejściowych do szkód górniczych (§ 117.5 Rozporządzenia). Biorąc powyższe pod uwagę Projektant wykonał aktualizację projektu przebudowy mostu zmieniającą niweletę i dostosowującą obiekt do szkód górniczych. Na podstawie sporządzonego projektu wykonano przedmiar robót i kosztorys inwestorski wykonania robót. Ponieważ zaistniała sytuacja nie mogła być przez Zamawiającego wcześniej przewidziana, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego oraz łączna wartość robót nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia, zachodzą przesłanki udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 p.5 PZP.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • POLDIM MOSTY SP. Z O.O., ul. Nowy Świat 48, 41-706 Ruda Śląska, kraj/woj. śląskie.


Katowice: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WM/P/120509/1/1 Z DNIA 2 LIPCA 2012 R. ZWIĄZANE Z KONIECZNOŚCIĄ DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO SZKÓD GÓRNICZYCH I KOREKTĄ NIWELETY DLA ZADANIA: ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU, BUDOWA NOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO (W MIEJSCU ROZEBRANEGO) WRAZ Z DOJAZDAMI W MIEJSCOWOŚCI PANIOWY W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: PRZEBUDOWA MOSTU NAD CIEKIEM PROMNA W MIEJSCOWOŚCI PANIOWY W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 925 W KM 18+481.


Numer ogłoszenia: 257961 - 2012; data zamieszczenia: 05.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 234073 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WM/P/120509/1/1 Z DNIA 2 LIPCA 2012 R. ZWIĄZANE Z KONIECZNOŚCIĄ DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO SZKÓD GÓRNICZYCH I KOREKTĄ NIWELETY DLA ZADANIA: ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU, BUDOWA NOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO (W MIEJSCU ROZEBRANEGO) WRAZ Z DOJAZDAMI W MIEJSCOWOŚCI PANIOWY W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: PRZEBUDOWA MOSTU NAD CIEKIEM PROMNA W MIEJSCOWOŚCI PANIOWY W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 925 W KM 18+481..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WM/P/120509/1/1 Z DNIA 2 LIPCA 2012 R. ZWIĄZANE Z KONIECZNOŚCIĄ DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO SZKÓD GÓRNICZYCH I KOREKTĄ NIWELETY DLA ZADANIA: ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU, BUDOWA NOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO (W MIEJSCU ROZEBRANEGO) WRAZ Z DOJAZDAMI W MIEJSCOWOŚCI PANIOWY W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: PRZEBUDOWA MOSTU NAD CIEKIEM PROMNA W MIEJSCOWOŚCI PANIOWY W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 925 W KM 18+481..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.20.00.00-9, 45.22.00.00-5, 45.22.11.00-3, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • POLDIM MOSTY SP. Z O.O., ul. Nowy Świat 48, 41-706 Ruda Śląska, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 124336,27 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  129082,44


 • Oferta z najniższą ceną:
  129082,44
  / Oferta z najwyższą ceną:
  129082,44


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Rozpoczynając roboty związane z realizacją zadania jw. uprawnieni geodeci Wykonawcy stwierdzili niezgodność wysokościową terenu w rejonie prowadzonych robót, polegającą na obniżeniu terenu o około 1 m. Ze względu na nierównomierne odkształcenia terenu notatką służbową z dnia 30 lipca 2012 r. stwierdzono potrzebę dostosowania niwelety DW 925 na przebudowywanym moście i na dojazdach. Jednocześnie zwrócono się do Kompanii Węglowej S.A. Oddział K.W.K Bielszowice o informację o warunkach geologiczno - górniczych w rejonie przebudowywanego mostu. W odpowiedzi otrzymano informację, że przedmiotowy obszar może znaleźć się w obszarze deformacji terenu trzeciej kategorii. Wystąpiła zarazem konieczność dostosowania obiektu do szkód górniczych, zgodnie z § 7.2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. (Dz.U.2010 Nr 65 poz. 408) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie w zakresie: - dostosowania ustroju nośnego do szkód górniczych i związanymi z tym zmianami geometrycznymi przyczółków i ustroju nośnego (§ 77.1 Rozporządzenia), -dostosowania płyt przejściowych do szkód górniczych (§ 117.5 Rozporządzenia). Biorąc powyższe pod uwagę Projektant wykonał aktualizację projektu przebudowy mostu zmieniającą niweletę i dostosowującą obiekt do szkód górniczych. Na podstawie sporządzonego projektu wykonano przedmiar robót i kosztorys inwestorski wykonania robót. Ponieważ zaistniała sytuacja nie mogła być przez Zamawiającego wcześniej przewidziana, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego oraz łączna wartość robót nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia, zachodzą przesłanki udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 p.5 PZP.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 23407320120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-11-06
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WM/P/120509/1/1 Z DNIA 2 LIPCA 2012 R. ZWIĄZANE Z KONIECZNOŚCIĄ DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO SZKÓD GÓRNICZYCH I KOREKTĄ NIWELETY DLA ZADANIA: ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU, BUDOWA NOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO (W MIEJSCU ROZEBR POLDIM MOSTY SP. Z O.O.
ul. Nowy Świat 48, 41-706 Ruda Śląska, woj. śląskie
2012-12-05 129 082,00