Bydgoszcz: 02/NFZ/WAG/ 2110 / P/ 11 / 14 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla potrzeb K-P OW NFZ w Bydgoszczy oraz odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych


Numer ogłoszenia: 234101 - 2014; data zamieszczenia: 07.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Kujawsko-Pomorki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia , ul. Aleje Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3252702, faks 052 3252709.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.nfz-bydgoszcz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
02/NFZ/WAG/ 2110 / P/ 11 / 14 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla potrzeb K-P OW NFZ w Bydgoszczy oraz odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych Przez rodzaj materiałów eksploatacyjnych należy rozumieć materiały eksploatacyjne oryginalne wyprodukowane przez producenta danego urządzenia - fabrycznie nowe ( wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostarczeniem ), nie regenerowane ( tj. wyprodukowane w podstawowym cyklu produkcyjnym, gdzie wszystkie komponenty są fabrycznie nowe, nie odzyskane ). Materiały eksploatacyjne nie mogą mieć śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Materiały eksploatacyjne winny posiadać nie gorsze niż opisane parametry w zakresie wydajności wydruku i jakości ( nie rozlewanie liter, nie przerywanie ciągłości rysunku, naturalna kolorystyka, trwałość i nasycenie wydruku ). W wyszczególnionych punktach dopuszcza się produkty nie pochodzące od producenta danego urządzenia - muszą być fabrycznie nowe, oznakowane znakiem firmowym producenta, wykonane z fabrycznie nowych i nieregenerowanych elementów składowych. Zaopatrzony w etykiety zawierające numer katalogowy i termin jego ważności. 2. Wykonawca odbiera odpady na zasadach wyłączności, o ile nie wskaże umocowanego w tym zakresie podwykonawcy. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność w zakresie gospodarowania odpadami tj. zbierania oraz odzysku i unieszkodliwienia odpadów odebranych od Zamawiającego..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6, 90.50.00.00-2, 30.12.43.00-7, 30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.19.23.00-4, 30.19.23.40-6, 30.19.29.10-3, 39.83.00.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien być uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi, tj. Wykonawca winien posiadać zezwolenie właściwego organu na gospodarowanie odpadami tj. na zbieranie ( i odzysk ) oraz prowadzić działalność zgodnie z wymaganiami przewidzianymi przez przepisy ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2013, poz.1232 z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 21 z późn. zm. ) lub dokonać obowiązku rejestracji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji ( Dz. U. Nr 152 poz. 1734 ), lub Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności ( Dz.U. z 2004 r. nr 16, poz. 154 z późn. zm. ) lub współpracować z podmiotem posiadającym wymagane prawem zezwolenia, rejestracje. Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wykonawca winien dostarczyć aktualne zezwolenie właściwego organu na gospodarowanie odpadami tj. na zbieranie ( i odzysk ) oraz prowadzenie działalności zgodnie z wymaganiami przewidzianymi przez przepisy ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2013, poz. 1232 z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm. ) lub potwierdzenie dokonania obowiązku rejestracji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji ( Dz. U. Nr 152 poz. 1734 ) lub Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności ( Dz.U. z 2004 r. nr 16, poz. 154 z późn. zm. )- będące podstawą oceny spełnienia warunku. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku będzie polegał na zasobach innych podmiotów , Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących : - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać wiedzę i doświadczenie w zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 zamówień rodzajem odpowiadającym niniejszemu postępowaniu ( tj. dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych ) i wartością nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto każde zamówienie w skali roku. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wykonawca winien dostarczyć wykaz wykonanych głównych dostaw, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zamówień rodzajem odpowiadającym niniejszemu postępowaniu ( tj. dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych ) i wartością nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto każde zamówienie w skali roku oraz załączenia dowodów, że zostały wykonane należycie. Wykaz kontraktów winien uwzględnić zakres wykonanych zamówień ( ich przedmiot i wartość ) z dokładną nazwą, adresem, nr telefonu zleceniodawcy, datą wykonania - będący podstawą oceny spełnienia warunku. Dowodami, że dostawy, usługi zostały wykonane należycie są : - poświadczenie ( referencje ) wydane przez zleceniodawcę lub oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, - w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy, usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku będzie polegał na zasobach innych podmiotów , Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących : - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać oznaczenie produktu, znak firmowy. Materiał eksploatacyjny winien posiadać 12 - miesięczną gwarancję liczoną od dnia sprzedaży. Przez rodzaj materiałów eksploatacyjnych należy rozumieć materiały eksploatacyjne oryginalne wyprodukowane przez producenta danego urządzenia - fabrycznie nowe ( wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostarczeniem ), nie regenerowane ( tj. wyprodukowane w podstawowym cyklu produkcyjnym, gdzie wszystkie komponenty są fabrycznie nowe, nie odzyskane ). Materiały eksploatacyjne nie mogą mieć śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Materiały eksploatacyjne winny posiadać nie gorsze niż opisane w tabeli parametry w zakresie wydajności wydruku i jakości ( nie rozlewanie liter, nie przerywanie ciągłości rysunku, naturalna kolorystyka, trwałość i nasycenie wydruku ). Produkty nie pochodzące od producenta danego urządzenia - muszą być fabrycznie nowe, oznakowane znakiem firmowym producenta, wykonane z fabrycznie nowych i nieregenerowanych elementów składowych. Zaopatrzony w etykiety zawierające numer katalogowy i termin jego ważności. W przypadku składania oferty na produkty nie pochodzące od producenta danego urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające ich wydajności i jakości wydruku w stosunku do produktu pochodzącego od producenta urządzenia. Dokumenty mogą być wystawione przez zewnętrzne podmioty uprawnione do kontroli jakości towarów będących przedmiotem niniejszego zamówienia lub przez producenta wskazanego produktu ( np. specyfikacja towaru ). W celu stwierdzenia czy spełniają one wymogi - Zamawiający porówna treść zapisaną w tabeli zał. nr 2 z treścią dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę. Z porównania treści dokumentów musi bezsprzecznie wynikać, że konkretny produkt posiada nie gorsze parametry niż produkt pochodzący od producenta danego urządzenia. Dokumenty muszą odnosić się do każdego produktu przedstawionego w ofercie ( dotyczy atramentów, tonerów, kaset, taśm, folii ). Dokumenty te muszą wskazywać producenta i symbol produktu, którego dotyczy ( zgodnie z danymi zawartymi w załączniku tabeli ) W przypadku tonerów do drukarek ( lub kopiarek z funkcją drukarki ) nie pochodzących od producenta danego urządzenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą deklarację wydajności sporządzona zgodnie z normą ISO/IEC 19752 ( testy wydajności ) do każdego oferowanego produktu z wyszczególnieniem nazwy własnej produktu. Z wyłączeniem poz. 25 - kserokopiarki Mita DC 1560. W przypadku tuszy do drukarek atramentowych nie pochodzących od producenta danego urządzenia należy złożyć wraz z ofertą deklarację wydajności sporządzoną zgodnie z normą ISO/IEC 24711 ( testy wydajności ) lub ISO/IEC 24712 ( testy wydajności ) do każdego oferowanego produktu z wyszczególnieniem nazwy własnej produktu. Produkty nie pochodzące od producenta danego urządzenia winny być gotowe do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji, nie mogą być przyczyną nie uznania roszczeń gwarancyjnych przez serwisy fabryczne, tj. proponowane materiały nie mogą spowodować utraty gwarancji urządzenia ( jeżeli są na gwarancji ) , w których będą używane. W przypadku gdy to nastąpi Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić karę w wysokości ceny nabycia urządzenia. Produkt nie może powodować uszkodzeń ani zaburzeń pracy urządzeń, do których będzie przeznaczony. W przypadku gdy dostarczony materiał spowoduje uszkodzenie urządzenia będącego w posiadaniu Zamawiającego, co zostanie stwierdzone przez serwis, Wykonawca pokryje koszty naprawy urządzenia oraz ekspertyzy technicznej. Na etapie oceny ofert Zamawiający może poprosić o dostarczenie losowo wybranych próbek materiałów eksploatacyjnych - celem sprawdzenia. Zamawiający poniesie koszty wykorzystanych próbek - po cenach jednostkowych określonych w ofercie lub zwróci w stanie nienaruszonym. Szacunkowa wielkość zamówienia poszczególnych towarów została wyliczona na okres trwania umowy ( ok. 12 miesięcy ) - nie jest zobowiązująca dla Zamawiającego, służy do porównania ofert. Tym samym nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu w podanej ilości. W przypadku przekroczenia podanych ilości Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i odebrać materiały eksploatacyjne z zachowaniem cen z oferty, na zasadach obowiązującej umowy, bez dodatkowych opłat. Realizacja umowy poniżej szacowanych ilości przez Zamawiającego nie tworzy po stronie Wykonawcy prawa do rekompensaty. Cenę należy odnieść do określonej w załączniku miary. W przypadku zmiany miary przez Wykonawcę, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z przedmiotem zamówienia.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy , uwzględniający wymagane prawem oświadczenia Wykonawcy m.in. dotyczące spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z niniejszego postępowania ( wg załącznika nr 1 i nr 2 do SIWZ ). 2. W przypadku gdy wykonawcy będą występowali z ofertą wspólną - przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą informację - oświadczenie przewidującą sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich oraz sposób odpowiedzialności i spełnić wszystkie wymogi określone w SIWZ. 3. Jeżeli Wykonawca przewiduje zlecenie części zamówienia podwykonawcom winien wskazać dane dotyczące części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 4. Pełnomocnictwa osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, o ile są to inne osoby niż wymienione w dokumentach rejestrowych. PEŁNOMOCNICTWO ORYGINAŁ LUB KOPIA POŚWIADCZONA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRZEZ NOTARIUSZA

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - termin dostawy materiałów na zamówienie jednorazowe w trybie zwykłym - 10


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umów za zgodą stron w zakresie : - wynagrodzenia w przypadku zmiany stawek VAT, lub co najmniej 5 % wzrostu cen rynkowych wynikających ze zmiany kursu euro, $ - za zgodą stron. - terminu realizacji umowy w przypadku nie wykorzystania kwoty określonej w podpisanej umowie w terminie na który została zawarta umowa, - terminu płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.nfz-bydgoszcz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
osobiście K-P OW NFZ w Bydgoszczy ul. Słowackiego 3 - pokój nr 306, na pisemny wniosek skierowany na adres K-P OW NFZ Al. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.11.2014 godzina 10:00, miejsce: K-P OW NFZ 85 - 829 Bydgoszcz, Al. Mickiewicza 15 - kancelaria, niski parter, pokój nr 9.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie zamierza : - zawrzeć umowy ramowej, - ustanowić dynamicznego systemu zakupów, - dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 238839 - 2014; data zamieszczenia: 17.11.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
234101 - 2014 data 07.11.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Kujawsko-Pomorki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Aleje Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3252702, fax. 052 3252709.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert : 19.11.2014 godzina 10:00, miejsce : K-P OW NFZ 85-829 Bydgoszcz, Al.Mickiewicza 15 - kancelaria, niski parter, pokój nr 9.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert : 28.11.2014 godzina 10:00, miejsce : K-P OW NFZ 85-071 Bydgoszcz, Al.Mickiewicza 15 - kancelaria, niski parter, pokój nr 9.


Bydgoszcz: 02NFZ/WAG/2110/P-11/14 dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla potrzeb K-P OW NFZ w Bydgoszczy oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych


Numer ogłoszenia: 9773 - 2015; data zamieszczenia: 23.01.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 234101 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Kujawsko-Pomorki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Aleje Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3252702, faks 052 3252709.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
02NFZ/WAG/2110/P-11/14 dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla potrzeb K-P OW NFZ w Bydgoszczy oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać oznaczenie produktu, znak firmowy. Materiał eksploatacyjny winien posiadać 12 - miesięczną gwarancję liczoną od dnia sprzedaży. Przez rodzaj materiałów eksploatacyjnych należy rozumieć materiały eksploatacyjne oryginalne wyprodukowane przez producenta danego urządzenia - fabrycznie nowe ( wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostarczeniem ), nie regenerowane ( tj. wyprodukowane w podstawowym cyklu produkcyjnym, gdzie wszystkie komponenty są fabrycznie nowe, nie odzyskane ). Materiały eksploatacyjne nie mogą mieć śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Materiały eksploatacyjne winny posiadać nie gorsze niż opisane w tabeli parametry w zakresie wydajności wydruku i jakości ( nie rozlewanie liter, nie przerywanie ciągłości rysunku, naturalna kolorystyka, trwałość i nasycenie wydruku ). Produkty nie pochodzące od producenta danego urządzenia - muszą być fabrycznie nowe, oznakowane znakiem firmowym producenta, wykonane z fabrycznie nowych i nieregenerowanych elementów składowych. Zaopatrzony w etykiety zawierające numer katalogowy i termin jego ważności. Wykonawca winien odebrać od Zamawiającego odpady w terminie dwóch dni od dnia telefonicznego zgłoszenia, wystawić kartę przejęcia odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność w zakresie gospodarowania odpadami tj. zbierania oraz odzysku i unieszkodliwienia odpadów odebranych od Zamawiającego. Z tytułu odbioru odpadów Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6, 90.50.00.00-2, 30.12.43.00-7, 30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.19.23.00-4, 30.19.23.40-6, 30.19.29.10-3, 39.83.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.01.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA spółka cywilna Jarosław Żebrowski Maciej Ryciak, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 179130,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  156127,59


 • Oferta z najniższą ceną:
  132765,73
  / Oferta z najwyższą ceną:
  196878,72


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: beata.nitka@nfz-bydgoszcz.pl
tel: 523 252 702
fax: 523 252 709
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-11-18
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 23410120140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-11-06
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 407 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.nfz-bydgoszcz.pl
Informacja dostępna pod: osobiście K-P OW NFZ w Bydgoszczy ul. Słowackiego 3 - pokój nr 306, na pisemny wniosek skierowany na adres K-P OW NFZ Al. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30124300-7 Bębny do maszyn biurowych
30125100-2 Wkłady barwiące
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8 Toner do fotokopiarek
30192113-6 Wkłady drukujące
30192300-4 Taśmy barwiące
30192340-6 Taśmy do faksów
30192910-3 Folia lub taśma korekcyjna
39830000-9 Środki czyszczące
90500000-2 Usługi związane z odpadami
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
02NFZ/WAG/2110/P-11/14 dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla potrzeb K-P OW NFZ w Bydgoszczy oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych JM DATA spółka cywilna Jarosław Żebrowski Maciej Ryciak
Warszawa
2015-01-23 156 127,00