Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Dołhobyczów: Zakup usług edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Inwestujemy w naszą przyszłość w Szkole Podstawowej w Dołhobyczowie


Numer ogłoszenia: 234473 - 2011; data zamieszczenia: 01.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dołhobyczów , ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów, woj. lubelskie, tel. 084 6532524, faks 084 6532524.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.dolhobyczow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup usług edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Inwestujemy w naszą przyszłość w Szkole Podstawowej w Dołhobyczowie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Zakup usług edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Inwestujemy w naszą przyszłość w Szkole Podstawowej w Dołhobyczowie. Zajęcia będą realizowane w roku szkolnym 2011/2012 od września 2011 r. do czerwca 2012 r. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem głównym usługi jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dołhobyczów. Zajęcia będą się odbywały po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych w godzinach dostosowanych do wymogów uczestników i warunków szkoły według planu pracy zaakceptowanego przez zamawiającego i dyrektora szkoły, w której będą odbywały się zajęcia. Jedna godzina zajęć rozumiana jest jako 45 minut (godzina lekcyjna). Prowadzący zajęcia pozalekcyjne będzie odpowiadał za przygotowanie, realizację i dokumentację zajęć dodatkowych. Zajęcia będą prowadzone na podstawie opracowanych przez nauczycieli poszczególnych szkół programów indywidualizacji. Dokumentacja zajęć odbywać się będzie poprzez prowadzenie dzienników zajęć, kart czasu pracy, list obecności. Zajęcia prowadzone będą systematycznie przez dziesięć miesięcy od września 2011 r. do czerwca 2012 r, tak żeby w każdym miesiącu odbyła się jednakowa ilość godzin danego rodzaju zajęć. W celu monitorowania prawidłowości przebiegu zajęć wykonawca sporządzał będzie co 3 miesiące sprawozdania, które będzie przekazywał w formie papierowej dyrektorom szkół i zamawiającemu. Wykonawca wspomagał będzie promocję projektu poprzez informowanie o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także przestrzegał wytycznych dotyczących oznaczenia Projektu w ramach POKL. Zamawiający na czas prowadzenia zajęć udostępni posiadany sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć Wykonawcy, za który to sprzęt Wykonawca będzie odpowiedzialny materialnie. Sale do prowadzenia zajęć udostępni dyrektor szkoły, w której prowadzone będą zajęcia. Podczas zajęć poruszane będą zagadnienia uczące postaw wzajemnego szacunku wobec siebie i partnerskich relacji między płciami, a także unikania przemocy. Osoby zatrudnione w realizacji przedmiotowego zamówienia muszą posiadać kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu, wynikające z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Przedmiot zamówienia obejmuje osiem zakresów zajęć: Część I- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; Część II- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; Część III- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; Część IV- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy; Część V- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - muzyczno-teatralne; Część VI- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej; Część VII- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych - matematyczno-przyrodnicze; Część VIII- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie. Wszystkie w/w zajęcia będą prowadzone co najmniej 1 raz w tygodniu. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 29.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca składa: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; b)oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - załącznik nr 4 do SIWZ, c)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług - załącznik nr 5 do SIWZ. Osoby realizujące przedmiotowe zamówienie lub jego część muszą posiadać kwalifikacje do prowadzenia danych zajęć, wynikające z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy w następującym przypadku: - ustawowej zmiany podatku od towarów i usług dotyczącej przedmiotu umowy stronom będzie przysługiwało prawo zmiany wysokości wynagrodzenia umownego, odpowiednio do ustalonej przez ustawodawcę zmiany wysokości podatku VAT; - zmiany ilości dzieci uczestniczących w poszczególnych rodzajach zajęć. Zmiana ta nie spowoduje zwiększenia lub zmniejszenia ilości godzin przeznaczonych na zajęcia dodatkowe w danej szkole; - w przypadku konieczności zmiany harmonogramu realizacji projektu może nastąpić zmiana terminu realizacji zamówienia, jak również zwiększenie lub zmniejszenie ilości godzin poszczególnych zajęć jakie miały się odbyć w danym miesiącu, przy czym nie zmieni się łączna liczba godzin objętych umową.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.dolhobyczow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Dołhobyczów; ul. Spółdzielcza 2a 22-540 Dołhobyczów.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.09.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Dołhobyczów; ul. Spółdzielcza 2a 22-540 Dołhobyczów.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia w liczbie 120 godzin dla 23 uczniów. Głównym celem zajęć jest ułatwienie dziecku umiejętności czytania i pisania poprzez ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, usprawnianie koordynacji wzrokowej, rozwijanie percepcji wzrokowej, kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania, ćwiczenia słuchowe z zakresu analizy i syntezy wyrazowej, sylabowej, głoskowej, usprawnianie sprawności manualnej, poprawa poziomu graficznego pisma, wypracowanie nawyku poprawnego pod względem ortograficznym, usprawnianie techniki czytania oraz ćwiczenia w rozumieniu czytanej treści. Dzięki tym działaniom terapeutycznym dziecko ma wyrobioną pamięć wzrokową niezbędną do opanowania czytania. Poprzez różnorodne gry i zabawy uczeń osiąga umiejętność szybkiego rozpoznawania obrazków wzrokowych, w tym rozpoznawanie znaków literowych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia w liczbie 120 godzin dla 20 uczniów. Głównym celem zajęć jest wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów będących przyczyną ich trudności szkolnych, zachęcenie ich do zwiększenia wysiłku w uczeniu się matematyki, zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych z porażkami ucznia na lekcjach matematyki. Treści programu obejmują ćwiczenia uzupełniające i utrwalające wiedzę z następujących działów: zbiory, dodawanie i odejmowanie liczb, mnożenie i dzielenie, rozwiązywanie zadań tekstowych, utrwalanie pojęć geometrycznych, wiadomości i umiejętności praktyczne.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Zajęcia logopedyczna dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (indywidualne).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia w liczbie 120 godzin dla 18 uczniów. Głównym celem zajęć jest korygowanie wad wymowy u zdiagnozowanych uczniów oraz różne ćwiczenia logopedyczne..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia w liczbie 90 godzin dla 30 uczniów. Celem tych zajęć jest pomoc w kształtowaniu nawyku prawidłowej postawy, korygowanie zaburzeń statyki ciała, wzmacnianie partii mięśni osłabionych, wyrabianie prawidłowego wysklepienia stopy, poprawianie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - muzyczno-teatralne..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia w liczbie 30 godzin dla 15 uczniów. Zajęcia wspomagają wszechstronny rozwój dzieci, wzmacniają poczucie własnej wartości oraz przygotowują do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. Mali aktorzy rozwijają swe zainteresowania teatrem, wyobraźnię, wrażliwość, uczą się współdziałania w grupie, przełamują nieśmiałość i lęk przed publicznym występem. Celem tych zajęć jest przede wszystkim rozbudzanie zainteresowań uczniów teatrem i muzyką, przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, obcowania ze sztuką, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz udział w życiu kulturalnym szkoły.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej (indywidualne).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia w liczbie 30 godzin dla 14 uczniów. Celem zajęć jest wspieranie rozwoju dzieci , ukierunkowywanie na zdobywanie oraz rozwijanie konkretnych kompetencji intelektualnych (np. koncentracja uwagi) i społecznych takich jak kształcenie umiejętności określania i wyrażania własnych emocji, odróżnianie zachowań poprawnych i niepoprawnych ze społecznego punktu widzenia, radzenie sobie ze stresem, konfliktami i agresją tego typu zajęcia mają pomóc najmłodszym uczniom szkół w zdobywaniu umiejętności interpersonalnych oraz stworzyć okazję do prawidłowego odreagowywania negatywnych emocji.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych - matematyczno-przyrodnicze.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia w liczbie 60 godzin dla 15 uczniów. Celem zajęć będzie prowadzenie obserwacji, przeprowadzanie prostych eksperymentów i doświadczeń, wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko oraz zwiększenie stopnia świadomości ekologicznej. Uczenie wykorzystywania wiedzy matematycznej w praktyce poprzez dokonywanie obliczeń i pomiarów. Rozwijanie myślenia logicznego i twórczego.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia w liczbie 60 godzin dla 26 uczniów. Celem tych zajęć jest rozwijanie wyobraźni twórczej uczniów, zapoznanie z nowymi technikami plastycznymi, uwrażliwianie na piękno a także kontakt z dziełami sztuki.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Dołhobyczów: Zakup usług edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Inwestujemy w naszą przyszłość w Szkole Podstawowej w Dołhobyczowie


Numer ogłoszenia: 249587 - 2011; data zamieszczenia: 20.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 234473 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów, woj. lubelskie, tel. 084 6532524, faks 084 6532524.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup usług edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Inwestujemy w naszą przyszłość w Szkole Podstawowej w Dołhobyczowie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Zakup usług edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Inwestujemy w naszą przyszłość w Szkole Podstawowej w Dołhobyczowie. Zajęcia będą realizowane w roku szkolnym 2011/2012 od września 2011 r. do czerwca 2012 r. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem głównym usługi jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dołhobyczów. Zajęcia będą się odbywały po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych w godzinach dostosowanych do wymogów uczestników i warunków szkoły według planu pracy zaakceptowanego przez zamawiającego i dyrektora szkoły, w której będą odbywały się zajęcia. Jedna godzina zajęć rozumiana jest jako 45 minut (godzina lekcyjna). Prowadzący zajęcia pozalekcyjne będzie odpowiadał za przygotowanie, realizację i dokumentację zajęć dodatkowych. Zajęcia będą prowadzone na podstawie opracowanych przez nauczycieli poszczególnych szkół programów indywidualizacji. Dokumentacja zajęć odbywać się będzie poprzez prowadzenie dzienników zajęć, kart czasu pracy, list obecności. Zajęcia prowadzone będą systematycznie przez dziesięć miesięcy od września 2011 r. do czerwca 2012 r, tak żeby w każdym miesiącu odbyła się jednakowa ilość godzin danego rodzaju zajęć. W celu monitorowania prawidłowości przebiegu zajęć wykonawca sporządzał będzie co 3 miesiące sprawozdania, które będzie przekazywał w formie papierowej dyrektorom szkół i zamawiającemu. Wykonawca wspomagał będzie promocję projektu poprzez informowanie o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także przestrzegał wytycznych dotyczących oznaczenia Projektu w ramach POKL. Zamawiający na czas prowadzenia zajęć udostępni posiadany sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć Wykonawcy, za który to sprzęt Wykonawca będzie odpowiedzialny materialnie. Sale do prowadzenia zajęć udostępni dyrektor szkoły, w której prowadzone będą zajęcia. Podczas zajęć poruszane będą zagadnienia uczące postaw wzajemnego szacunku wobec siebie i partnerskich relacji między płciami, a także unikania przemocy. Osoby zatrudnione w realizacji przedmiotowego zamówienia muszą posiadać kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu, wynikające z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Przedmiot zamówienia obejmuje osiem zakresów zajęć: Część I- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; Część II- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; Część III- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; Część IV- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy; Część V- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - muzyczno-teatralne; Część VI- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej; Część VII- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych - matematyczno-przyrodnicze; Część VIII- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie. Wszystkie w/w zajęcia będą prowadzone co najmniej 1 raz w tygodniu. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KONSORCJUM NAUCZYCIELI DOŁHOBYCZÓW, UL. SZKOLNA 4a, 22-540 DOŁHOBYCZÓW, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9528,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KONSORCJUM NAUCZYCIELI DOŁHOBYCZÓW, UL. SZKOLNA 4a, 22-540 DOŁHOBYCZÓW, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9528,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Zajęcia logopedyczna dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (indywidualne)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KONSORCJUM NAUCZYCIELI DOŁHOBYCZÓW, UL. SZKOLNA 4a, 22-540 DOŁHOBYCZÓW, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9528,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KONSORCJUM NAUCZYCIELI DOŁHOBYCZÓW, UL. SZKOLNA 4a, 22-540 DOŁHOBYCZÓW, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7839,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - muzyczno-teatralne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KONSORCJUM NAUCZYCIELI DOŁHOBYCZÓW, UL. SZKOLNA 4a, 22-540 DOŁHOBYCZÓW, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4452,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej (indywidualne)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KONSORCJUM NAUCZYCIELI DOŁHOBYCZÓW, UL. SZKOLNA 4a, 22-540 DOŁHOBYCZÓW, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4452,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych - matematyczno-przyrodnicze


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KONSORCJUM NAUCZYCIELI DOŁHOBYCZÓW, UL. SZKOLNA 4a, 22-540 DOŁHOBYCZÓW, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6144,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KONSORCJUM NAUCZYCIELI DOŁHOBYCZÓW, UL. SZKOLNA 4a, 22-540 DOŁHOBYCZÓW, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6144,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Spółdzielcza , 22-540 Dołhobyczów
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: rozwoj@vp.pl
tel: 846 532 524
fax: 846 532 524
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-09-09
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 23447320110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-09-01
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 294 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.dolhobyczow.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Dołhobyczów; ul. Spółdzielcza 2a 22-540 Dołhobyczów
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80100000-5 Usługi szkolnictwa podstawowego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji KONSORCJUM NAUCZYCIELI DOŁHOBYCZÓW
UL. SZKOLNA 4a, 22-540 DOŁHOBYCZÓW, woj. lubelskie
2011-09-20 4 800,00
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych KONSORCJUM NAUCZYCIELI DOŁHOBYCZÓW
UL. SZKOLNA 4a, 22-540 DOŁHOBYCZÓW, woj. lubelskie
2011-09-20 4 800,00
Zajęcia logopedyczna dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (indywidualne) KONSORCJUM NAUCZYCIELI DOŁHOBYCZÓW
UL. SZKOLNA 4a, 22-540 DOŁHOBYCZÓW, woj. lubelskie
2011-09-20 4 800,00
Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy KONSORCJUM NAUCZYCIELI DOŁHOBYCZÓW
UL. SZKOLNA 4a, 22-540 DOŁHOBYCZÓW, woj. lubelskie
2011-09-20 3 600,00
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - muzyczno-teatralne KONSORCJUM NAUCZYCIELI DOŁHOBYCZÓW
UL. SZKOLNA 4a, 22-540 DOŁHOBYCZÓW, woj. lubelskie
2011-09-20 1 200,00
Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej (indywidualne) KONSORCJUM NAUCZYCIELI DOŁHOBYCZÓW
UL. SZKOLNA 4a, 22-540 DOŁHOBYCZÓW, woj. lubelskie
2011-09-20 1 200,00
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych - matematyczno-przyrodnicze KONSORCJUM NAUCZYCIELI DOŁHOBYCZÓW
UL. SZKOLNA 4a, 22-540 DOŁHOBYCZÓW, woj. lubelskie
2011-09-20 2 400,00
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie KONSORCJUM NAUCZYCIELI DOŁHOBYCZÓW
UL. SZKOLNA 4a, 22-540 DOŁHOBYCZÓW, woj. lubelskie
2011-09-20 2 400,00