Łódź: Jednorazowa bielizna szpitalna 46/ZP/2011


Numer ogłoszenia: 235468 - 2011; data zamieszczenia: 08.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Jednorazowa bielizna szpitalna 46/ZP/2011.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:


Pakiet 1 - Fartuchy (dopuszcza się składanie ofert na pozycje)

1.Fartuchy zabiegowe z włókniny typu SSMMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2, łatwe do zakładania, z długimi rękawami z poliestrowymi mankietami, z trokami do wiązania w pasie lub rzepami, jałowe, zgodne z normą PN EN 13795, (rozmiary fartuchów Zamawiający określi każdorazowo przy składaniu zamówienia). rozm. M, L, XL, XXL - 1 100 szt.
2.Fartuchy wizytacyjne, niejałowe, wykonane z włókniny niepylącej, łatwe do zakładania, z długimi rękawami, z trokami do wiązania w pasie, rozmiar uniwersalny. - 12 000 szt.
3.Fartuch zabiegowy chirurgiczny zielony lub niebieski L jałowy - z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze nie mniejszej niż 68 g/m2, ściągacz biały ok.10cm (dopuszcza się ściągacz 7 cm), wiązany z tyłu na troki, po 3 i w pasie (w sumie 4 wiązania na troki z tyłu) - zgodny z normą PN EN 13795. rozm.L - 300 szt.
4.Fartuch zabiegowy chirurgiczny zielony lub niebieski XL jałowy - z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze nie mniejszej niż 68 g/m2 - ściągacz biały ok.10cm (dopuszcza się ściągacz 7 cm), wiązany z tyłu na troki, po 3 i w pasie (w sumie 4 wiązania na troki z tyłu) - zgodny z normą PN EN 13795. rozm. XL - 1 400 szt.
5.Komplet włókninowy męski niesterylny z włókniny o gramaturze nie mniejszej niż 68 g/m2, składający się z bluzy i spodni, rękaw krótki.
rozm. M - 800 zest.
rozm. L - 800 zest.
rozm. XL- 800 zest.
rozm. XXL - 700 zest.
6.Sterylny fartuch chirurgiczny, posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę, podwójny szew na rękawach, o gramaturze 35 g/m2, szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów, zapinany na szyi na rzepy lub troki, posiadający przepuszczające powietrze wzmocnienia z laminatu w części przedniej i na rękawach o gramaturze 50 g/m2, wykonany z włókniny typu SSMMS, pięciowarstwowy - zgodny z normą PN EN 13795. Na opakowaniu jednostkowym podwójna samoprzylepna metka z datą ważności i numerem serii
rozm. M - 1 000 szt.
rozm. L - 1 200 szt.
rozm. XL - 1 800 szt.

Pakiet 2 - Pościel jednorazowa - oferty należy składać na całość pakietu

1.Prześcieradło bardzo grube jednorazowe z włókniny rozmiar 230x180 lub 250x160 cm - 1 500 szt.
2.Poszwa jednorazowa z włókniny rozmiar 210x150 - 15 000 szt.
3.Poszewka jednorazowa z włókniny rozmiar 70x80 lub 90x75 cm - 5 000 szt.
4.Prześcieradło jednorazowe z włókniny rozmiar: 240x150 lub 250x160 cm - 33 500 szt.

Pakiet 3 - Ochraniacze na buty, czepki, maski - oferty należy składać na poszczególne pozycje pakietu

1.Ochraniacze na buty, wykonane z włókniny, rozmiar uniwersalny - duży, odporne na rozdarcia o gramaturze minimum 50g/m2 - 67 000 szt.
2.Czepki operacyjne typu beret, wykonane z włókniny z gumką , rozmiar uniwersalny, z możliwością poddania procesowi sterylizacji. Gramatura przyn 17 g/m2 - 53 500 szt.
3.Czepki operacyjne chirurgiczne z włókniny wiskozowej o gramaturze minimum 25 g/m2 z taśmą wiskozową pochłaniającą pot wokół głowy. Czepek posiadający wydłużoną część tylną ze ściągaczem (brak ściągacza na czole) - 1 500 szt.
4.Maski ochronne, trzywarstwowe, wykonane z włókniny, środkowa warstwa z bibuły, z kształtką na nos, z trokami do wiązania, z możliwością poddania procesowi sterylizacji. - 53 500 szt.

Pakiet 4 - Spodenki i ubrania jednorazowe - oferty należy składać na całość pakietu

1.Spodenki jednorazowe z otworem do badań kolonoskopowych - 4 000 szt.
2.Ubrania jednorazowe dwuczęściowe (spodnie + bluza) - rozmiar uniwersalny - 4 000 kpl.

Pakiet 5 - Podkłady higieniczne - oferty należy składać na całość pakietu

1.Podkłady higieniczne celulozowe o wymiarach 60x60 cm, chłonne, z wkładem z pulpy celulozowej, zgrzewane rozm. 60x60 - 80 000 szt.
2.Jednorazowe podkłady wchłaniające i nieprzepuszczające (bibułowo - foliowe) w rolce. Rozmiar 51x50 x 40mb na rolce rozm. 51x50 x40 - 500 rolek.
3.Higieniczne podkłady ochronne szer. 51 cm dł 160 cm a 25 sztuk w rolce - 1 500 rolek.

Pakiet 6 - Śliniaki stomatologiczne

1.Śliniaki stomatologiczne jednorazowe z folią umieszczoną między dwoma arkuszami bibuły celulozowej. Nacięcia na śliniaku tworzą po założeniu paski do wiązania na szyi. Wywijana kieszeń dodatkowo zabezpiecza odzież przed zabrudzeniem. Dł. śliniaka 45-50 cm, szer. śliniaka 32-37 cm, rozm. 45-50 x 32-37 - 5 000 szt.

Pakiet 7 - Prześcieradła jednorazowe

1.Jednorazowe, nieprzemakalne prześcieradło wykonane z wytrzymałego, odpornego na rozdarcie, wolnego od lateksu, antyalergicznego, niepalnego, odpornego na promieniowanie UV materiału, o rozmiarach 100 x 229-232 cm. Wyposażone w miękką włókninę wysokochłonną ( o gramaturze 453 gr/m2) w części przeznaczonej dla pacjenta. Prześcieradło od strony pozostającej w kontakcie ze stołem operacyjnym lub materacem podfoliowane. Rozmiar prześcieradła umożliwiający dokładne owinięcie materaca. Odpowiednia konstrukcja (materiał + folia) umożliwiająca transport pacjenta. Zestaw zawierający dodatkową serwetę o wymiarach 102 x 152 cm, rozm. 100x229-232 - 1 800 szt.

Pakiet 8- Zestawy uniwersalne z serwetą na stół Mayo

1.W skład zestawu wchodzą: a) 1 taśma op. 9 x 50 cm, b) 1 serweta do stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm, c) 4 ręczniki do rąk, d) 2 przyklejane serwety z łatą chłonną i uchwyt na przewody 75 x 90 cm, łata chłonna 15 x 50 cm, e) 1 przyklejana serweta średnia z łatą chłonną i przykryciem na przewody 180 x 180 cm, łata chłonna 15 x 50 cm, f) 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm, g) 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm. Wymogi: Laminat trzywarstwowy z łatą chłonną: PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny o grubości folii 33 um, gramatura w części podstawowej 75g/m2; gramatura w części chłonnej 80 g/m2 (łata chłonna); wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 i Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii i datą ważności produktu - 500 szt..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.10.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 16.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda wykazu wykonanych dwóch dostaw na dostawę jednorazowej bielizny szpitalnej w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) o wartości odpowiadającej 50% ceny tj.:
   Pakiet 1. :
   Pozycja Nr 1 - 3.226,69 PLN, słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia sześć PLN, 69/100
   Pozycja Nr 2 - 6.894,20 PLN, słownie: sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery PLN, 20/100
   Pozycja Nr 3 - 1.695,38 PLN, słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt pięć PLN, 38/100
   Pozycja Nr 4 - 7.911,76 PLN, słownie: siedem tysięcy dziewięćset jedenaście PLN, 76/100
   Pozycja Nr 5 - 27.400,03 PLN, słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta PLN, 03/100
   Pozycja Nr 6 - 14.802,65 PLN, słownie: czternaście tysięcy osiemset dwa PLN, 65/100
   Pakiet 2. - 38.719,12 PLN, słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedemset dziewiętnaście PLN, 12/100
   Pakiet 3.
   Pozycja Nr 1 - 3.701,21 PLN, słownie: trzy tysiące siedemset jeden PLN, 21/100
   Pozycja Nr 2 - 2.659,90 PLN, słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć PLN, 90/100
   Pozycja Nr 3 - 518,40 PLN, słownie: pięćset osiemnaście PLN, 40/100
   Pozycja Nr 4 - 2.659,90 PLN, słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć PLN, 90/100
   Pakiet 4. - 7.314,04 PLN, słownie: siedem tysięcy trzysta czternaście PLN, 04/100
   Pakiet 5. - 44.044,45 PLN, słownie: czterdzieści cztery tysiące czterdzieści cztery PLN, 45/100
   Pakiet 6. - 571,75 PLN, słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden PLN, 75/100
   Pakiet 7. - 14.580,00 PLN, słownie: czternaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt PLN, 0/100
   Pakiet 8. - 9.220,50 PLN, słownie: dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia PLN, 50/100
   z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania na wykazie stanowiącym Załącznik Nr 6 z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Do wykazu proszę załączyć dwie referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dotyczące ww. dostaw.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę dysponowania potencjałem technicznym Zamawiający żąda wykazu wykonanych dwóch dostaw na dostawę jednorazowej bielizny szpitalnej w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) o wartości odpowiadającej 50% ceny tj.:
   Pakiet 1. :
   Pozycja Nr 1 - 3.226,69 PLN, słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia sześć PLN, 69/100
   Pozycja Nr 2 - 6.894,20 PLN, słownie: sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery PLN, 20/100
   Pozycja Nr 3 - 1.695,38 PLN, słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt pięć PLN, 38/100
   Pozycja Nr 4 - 7.911,76 PLN, słownie: siedem tysięcy dziewięćset jedenaście PLN, 76/100
   Pozycja Nr 5 - 27.400,03 PLN, słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta PLN, 03/100
   Pozycja Nr 6 - 14.802,65 PLN, słownie: czternaście tysięcy osiemset dwa PLN, 65/100
   Pakiet 2. - 38.719,12 PLN, słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedemset dziewiętnaście PLN, 12/100
   Pakiet 3.
   Pozycja Nr 1 - 3.701,21 PLN, słownie: trzy tysiące siedemset jeden PLN, 21/100
   Pozycja Nr 2 - 2.659,90 PLN, słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć PLN, 90/100
   Pozycja Nr 3 - 518,40 PLN, słownie: pięćset osiemnaście PLN, 40/100
   Pozycja Nr 4 - 2.659,90 PLN, słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć PLN, 90/100
   Pakiet 4. - 7.314,04 PLN, słownie: siedem tysięcy trzysta czternaście PLN, 04/100
   Pakiet 5. - 44.044,45 PLN, słownie: czterdzieści cztery tysiące czterdzieści cztery PLN, 45/100
   Pakiet 6. - 571,75 PLN, słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden PLN, 75/100
   Pakiet 7. - 14.580,00 PLN, słownie: czternaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt PLN, 0/100
   Pakiet 8. - 9.220,50 PLN, słownie: dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia PLN, 50/100
   z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania na wykazie stanowiącym Załącznik Nr 6 z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Do wykazu proszę załączyć dwie referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dotyczące ww. dostaw.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda wykazu wykonanych dwóch dostaw na dostawę jednorazowej bielizny szpitalnej w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) o wartości odpowiadającej 50% ceny tj.:
   Pakiet 1. :
   Pozycja Nr 1 - 3.226,69 PLN, słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia sześć PLN, 69/100
   Pozycja Nr 2 - 6.894,20 PLN, słownie: sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery PLN, 20/100
   Pozycja Nr 3 - 1.695,38 PLN, słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt pięć PLN, 38/100
   Pozycja Nr 4 - 7.911,76 PLN, słownie: siedem tysięcy dziewięćset jedenaście PLN, 76/100
   Pozycja Nr 5 - 27.400,03 PLN, słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta PLN, 03/100
   Pozycja Nr 6 - 14.802,65 PLN, słownie: czternaście tysięcy osiemset dwa PLN, 65/100
   Pakiet 2. - 38.719,12 PLN, słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedemset dziewiętnaście PLN, 12/100
   Pakiet 3.
   Pozycja Nr 1 - 3.701,21 PLN, słownie: trzy tysiące siedemset jeden PLN, 21/100
   Pozycja Nr 2 - 2.659,90 PLN, słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć PLN, 90/100
   Pozycja Nr 3 - 518,40 PLN, słownie: pięćset osiemnaście PLN, 40/100
   Pozycja Nr 4 - 2.659,90 PLN, słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć PLN, 90/100
   Pakiet 4. - 7.314,04 PLN, słownie: siedem tysięcy trzysta czternaście PLN, 04/100
   Pakiet 5. - 44.044,45 PLN, słownie: czterdzieści cztery tysiące czterdzieści cztery PLN, 45/100
   Pakiet 6. - 571,75 PLN, słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden PLN, 75/100
   Pakiet 7. - 14.580,00 PLN, słownie: czternaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt PLN, 0/100
   Pakiet 8. - 9.220,50 PLN, słownie: dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia PLN, 50/100
   z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania na wykazie stanowiącym Załącznik Nr 6 z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Do wykazu proszę załączyć dwie referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dotyczące ww. dostaw.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu potwierdzenia, że oferowana jednorazowa bielizna szpitalna będąca przedmiotem zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, oraz spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (dz. U. z 2010r, Nr 107, poz. 679) Zamawiający żąda:
1.deklarację zgodności z wymogami zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices
2.certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie dyrektywy 93/42/EEC.
3.zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dla wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli),
4.powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (dla dystrybutorów i importerów).
5.wniosek o przeniesienie danych zgodnie z art. 133 powołanej ustawy o wyrobach medycznych dla wyrobów wpisanych do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania na podstawie ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r. ile wymaga tego ustawa, lub złożenie stosownego oświadczenia jeśli na oferowany asortyment w/w dokumenty nie są wymagane
6.aktualny katalog - dla oferowanego sprzętu, dopuszcza się katalog w języku angielskim; Dokumenty wymienione powinny być oznakowane, którego pakietu i pozycji asortymentowej dotyczą


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


1.Zmiany cen rzeczy, będących przedmiotem niniejszej umowy, mogą być dokonywane w następujących przypadkach:
a.w przypadku zmiany cen urzędowych - na towary z cenami urzędowymi,
b.w przypadku zmian stawek podatku od towarów i usług lub stawek opłat celnych.
c.zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz),
2.W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową w cenach nie przewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej.
3.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiedników towarów objętych umową w cenach niższych niż ceny zawarte w ofercie przetargowej.
4.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wielkości opakowania towaru objętego umową przetargową z możliwością przeliczenia ceny nie przekraczającej ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej.
5.W przypadku niezrealizowania umowy w terminie - w zakresie ilości i wartości przedmiotu zamówienia dotyczących Zamawiającego - wynikających z niewykorzystania w działalności leczniczej ilości wyrobów dostarczanych, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, nie dłużej jednak niż o dwa miesiące.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.barlicki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II piętro w budynku administracyjnym.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.08.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Techniczny SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, II piętro w budynku administracyjnym (pokój 201),.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 243600 - 2011; data zamieszczenia: 12.08.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
235468 - 2011 data 08.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, fax. 042 6789952.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  17.08.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo-Techniczny SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, II piętro w budynku administracyjnym (pokój 201).

 • W ogłoszeniu powinno być:
  22.08.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo-Techniczny SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, II piętro w budynku administracyjnym (pokój 201).


Łódź: Jednorazowa bielizna szpitalna 46/ZP/2011


Numer ogłoszenia: 365158 - 2011; data zamieszczenia: 04.11.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 235468 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, faks 42 678 99 52.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Jednorazowa bielizna szpitalna 46/ZP/2011.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:


Pakiet 1 - Fartuchy (dopuszcza się składanie ofert na pozycje)

1.Fartuchy zabiegowe z włókniny typu SSMMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2, łatwe do zakładania, z długimi rękawami z poliestrowymi mankietami, z trokami do wiązania w pasie lub rzepami, jałowe, zgodne z normą PN EN 13795, (rozmiary fartuchów Zamawiający określi każdorazowo przy składaniu zamówienia). rozm. M, L, XL, XXL - 1 100 szt.
2.Fartuchy wizytacyjne, niejałowe, wykonane z włókniny niepylącej, łatwe do zakładania, z długimi rękawami, z trokami do wiązania w pasie, rozmiar uniwersalny. - 12 000 szt.
3.Fartuch zabiegowy chirurgiczny zielony lub niebieski L jałowy - z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze nie mniejszej niż 68 g/m2, ściągacz biały ~10cm (dopuszcza się ściągacz 7 cm), wiązany z tyłu na troki, po 3 i w pasie (w sumie 4 wiązania na troki z tyłu) - zgodny z normą PN EN 13795. rozm.L - 300 szt.
4.Fartuch zabiegowy chirurgiczny zielony lub niebieski XL jałowy - z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze nie mniejszej niż 68 g/m2 - ściągacz biały ~10cm (dopuszcza się ściągacz 7 cm), wiązany z tyłu na troki, po 3 i w pasie (w sumie 4 wiązania na troki z tyłu) - zgodny z normą PN EN 13795. rozm. XL - 1 400 szt.
5.Komplet włókninowy męski niesterylny z włókniny o gramaturze nie mniejszej niż 68 g/m2, składający się z bluzy i spodni, rękaw krótki.
rozm. M - 800 zest.
rozm. L - 800 zest.
rozm. XL- 800 zest.
rozm. XXL - 700 zest.
6.Sterylny fartuch chirurgiczny, posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę, podwójny szew na rękawach, o gramaturze 35 g/m2, szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów, zapinany na szyi na rzepy lub troki, posiadający przepuszczające powietrze wzmocnienia z laminatu w części przedniej i na rękawach o gramaturze 50 g/m2, wykonany z włókniny typu SSMMS, pięciowarstwowy - zgodny z normą PN EN 13795. Na opakowaniu jednostkowym podwójna samoprzylepna metka z datą ważności i numerem serii
rozm. M - 1 000 szt.
rozm. L - 1 200 szt.
rozm. XL - 1 800 szt.

Pakiet 2 - Pościel jednorazowa - oferty należy składać na całość pakietu

1.Prześcieradło bardzo grube jednorazowe z włókniny rozmiar 230x180 lub 250x160 cm - 1 500 szt.
2.Poszwa jednorazowa z włókniny rozmiar 210x150 - 15 000 szt.
3.Poszewka jednorazowa z włókniny rozmiar 70x80 lub 90x75 cm - 5 000 szt.
4.Prześcieradło jednorazowe z włókniny rozmiar: 240x150 lub 250x160 cm - 33 500 szt.

Pakiet 3 - Ochraniacze na buty, czepki, maski - oferty należy składać na poszczególne pozycje pakietu

1.Ochraniacze na buty, wykonane z włókniny, rozmiar uniwersalny - duży, odporne na rozdarcia o gramaturze minimum 50g/m2 - 67 000 szt.
2.Czepki operacyjne typu beret, wykonane z włókniny z gumką , rozmiar uniwersalny, z możliwością poddania procesowi sterylizacji. Gramatura przyn 17 g/m2 - 53 500 szt.
3.Czepki operacyjne chirurgiczne z włókniny wiskozowej o gramaturze minimum 25 g/m2 z taśmą wiskozową pochłaniającą pot wokół głowy. Czepek posiadający wydłużoną część tylną ze ściągaczem (brak ściągacza na czole) - 1 500 szt.
4.Maski ochronne, trzywarstwowe, wykonane z włókniny, środkowa warstwa z bibuły, z kształtką na nos, z trokami do wiązania, z możliwością poddania procesowi sterylizacji. - 53 500 szt.

Pakiet 4 - Spodenki i ubrania jednorazowe - oferty należy składać na całość pakietu

1.Spodenki jednorazowe z otworem do badań kolonoskopowych - 4 000 szt.
2.Ubrania jednorazowe dwuczęściowe (spodnie + bluza) - rozmiar uniwersalny - 4 000 kpl.

Pakiet 5 - Podkłady higieniczne - oferty należy składać na całość pakietu

1.Podkłady higieniczne celulozowe o wymiarach 60x60 cm, chłonne, z wkładem z pulpy celulozowej, zgrzewane rozm. 60x60 - 80 000 szt.
2.Jednorazowe podkłady wchłaniające i nieprzepuszczające (bibułowo - foliowe) w rolce. Rozmiar 51x50 x 40mb na rolce rozm. 51x50 x40 - 500 rolek.
3.Higieniczne podkłady ochronne szer. 51 cm dł 160 cm a 25 sztuk w rolce - 1 500 rolek.

Pakiet 6 - Śliniaki stomatologiczne

1.Śliniaki stomatologiczne jednorazowe z folią umieszczoną między dwoma arkuszami bibuły celulozowej. Nacięcia na śliniaku tworzą po założeniu paski do wiązania na szyi. Wywijana kieszeń dodatkowo zabezpiecza odzież przed zabrudzeniem. Dł. śliniaka 45-50 cm, szer. śliniaka 32-37 cm, rozm. 45-50 x 32-37 - 5 000 szt.

Pakiet 7 - Prześcieradła jednorazowe

1.Jednorazowe, nieprzemakalne prześcieradło wykonane z wytrzymałego, odpornego na rozdarcie, wolnego od lateksu, antyalergicznego, niepalnego, odpornego na promieniowanie UV materiału, o rozmiarach 100 x 229-232 cm. Wyposażone w miękką włókninę wysokochłonną ( o gramaturze 453 gr/m2) w części przeznaczonej dla pacjenta. Prześcieradło od strony pozostającej w kontakcie ze stołem operacyjnym lub materacem podfoliowane. Rozmiar prześcieradła umożliwiający dokładne owinięcie materaca. Odpowiednia konstrukcja (materiał + folia) umożliwiająca transport pacjenta. Zestaw zawierający dodatkową serwetę o wymiarach 102 x 152 cm, rozm. 100x229-232 - 1 800 szt.

Pakiet 8- Zestawy uniwersalne z serwetą na stół Mayo

1.W skład zestawu wchodzą: a) 1 taśma op. 9 x 50 cm, b) 1 serweta do stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm, c) 4 ręczniki do rąk, d) 2 przyklejane serwety z łatą chłonną i uchwyt na przewody 75 x 90 cm, łata chłonna 15 x 50 cm, e) 1 przyklejana serweta średnia z łatą chłonną i przykryciem na przewody 180 x 180 cm, łata chłonna 15 x 50 cm, f) 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm, g) 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm. Wymogi: Laminat trzywarstwowy z łatą chłonną: PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny o grubości folii 33 ?m, gramatura w części podstawowej 75g/m2; gramatura w części chłonnej 80 g/m2 (łata chłonna); wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 i Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii i datą ważności produktu - 500 szt..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 1 - Fartuchy zabiegowe z włókniny typu SSMMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2, łatwe do zakładania, z długimi rękawami z poliestrowymi mankietami, z trokami do wiązania w pasie lub rzepami, jałowe, zgodne z normą PN EN 13795, (rozmiary fartuchów Zamawiający określi każdorazowo przy składaniu zamówienia). rozm M, L, XL, XXL


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5975,34 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6237,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6237,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  13662,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 2 - Fartuchy wizytacyjne, niejałowe, wykonane z włókniny niepylącej, łatwe do zakładania, z długimi rękawami, z trokami do wiązania w pasie, rozmiar uniwersalny.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12767,04 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12960,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  12960,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  22550,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 3 -artuch zabiegowy chirurgiczny zielony lub niebieski L jałowy - z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze nie mniejszej niż 68 g/m2, ściągacz biały ~10cm (dopuszcza się ściągacz 7 cm), wiązany z tyłu na troki, po 3 i w pasie (w sumie 4 wiązania na troki z tyłu) - zgodny z normą PN EN 13795.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hand-prod Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-496 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3139,59 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3000,24


 • Oferta z najniższą ceną:
  3000,24
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4723,92


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 4 - Fartuch zabiegowy chirurgiczny zielony lub niebieski XL jałowy - z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze nie mniejszej niż 68 g/m2 - ściągacz biały ~10cm (dopuszcza się ściągacz 7 cm), wiązany z tyłu na troki, po 3 i w pasie (w sumie 4 wiązania na troki z tyłu) - zgodny z normą PN EN 13795


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 15-703 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14651,41 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14212,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  14212,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  19353,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 5 - Komplet włókninowy męski niesterylny z włókniny o gramaturze nie mniejszej niż 68 g/m2, składający się z bluzy i spodni, rękaw krótki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 15-703 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 50740,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  51030,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  13392,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  65286,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pakiet 2 - Pościel jednorazowa


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa Mieczysław Kruszelnicki, {Dane ukryte}, 51-107 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 71702,07 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  73261,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  73261,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  92917,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 1 - Ochraniacze na buty, wykonane z włókniny, rozmiar uniwersalny - duży, odporne na rozdarcia o gramaturze minimum 50g/m2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa Mieczysław Kruszelnicki, {Dane ukryte}, 51-107 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6854,10 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6512,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  6512,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15919,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
pakiet 3 poz. 2 - Czepki operacyjne typu beret, wykonane z włókniny z gumką , rozmiar uniwersalny, z możliwością poddania procesowi sterylizacji. Gramatura przyn 17 g/m2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4925,75 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4044,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  4044,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  19645,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 3 - Czepki operacyjne chirurgiczne z włókniny wiskozowej o gramaturze minimum 25 g/m2 z taśmą wiskozową pochłaniającą pot wokół głowy. Czepek posiadający wydłużoną część tylną ze ściągaczem (brak ściągacza na czole)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 960,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  793,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  550,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2268,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Pakiet 3 poz. 4 - Maski ochronne, trzywarstwowe, wykonane z włókniny, środkowa warstwa z bibuły, z kształtką na nos, z trokami do wiązania, z możliwością poddania procesowi sterylizacji.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa Mieczysław Kruszelnicki, {Dane ukryte}, 51-107 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4925,75 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4622,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  4622,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9244,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Pakiet 4 - Spodenki i ubrania jednorazowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Euro-Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 96-503 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 13544,52 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  18748,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  18748,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  38923,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Pakiet 5 - Podkłady higieniczne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 81563,79 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  86832,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  86832,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  104436,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Pakiet 6 - Śliniaki stomatologiczne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 15-703 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1058,81 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2700,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2700,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2700,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Pakiet 8 - Zestawy uniwersalne z serwetą na stół Mayo


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hand-Prod Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-496 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 17075,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16210,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  16210,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21060,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-08-16
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 23546820110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-08-07
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 16
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II piętro w budynku administracyjnym
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 1 poz. 1 - Fartuchy zabiegowe z włókniny typu SSMMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2, łatwe do zakładania, z długimi rękawami z poliestrowymi mankietami, z trokami do wiązania w pasie lub rzepami, jałowe, zgodne z normą PN EN 13795, (rozmiary Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA
Toruń
2011-11-04 6 237,00
Pakiet 1 poz. 2 - Fartuchy wizytacyjne, niejałowe, wykonane z włókniny niepylącej, łatwe do zakładania, z długimi rękawami, z trokami do wiązania w pasie, rozmiar uniwersalny. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA
Toruń
2011-11-04 12 960,00
Pakiet 1 poz. 3 -artuch zabiegowy chirurgiczny zielony lub niebieski L jałowy - z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze nie mniejszej niż 68 g/m2, ściągacz biały ~10cm (dopuszcza się ściągacz 7 cm), wiązany z tyłu na troki, po 3 i w pasie (w sumie 4 wiązan Hand-prod Sp. z o.o.
Warszawa
2011-11-04 3 000,00
Pakiet 1 poz. 4 - Fartuch zabiegowy chirurgiczny zielony lub niebieski XL jałowy - z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze nie mniejszej niż 68 g/m2 - ściągacz biały ~10cm (dopuszcza się ściągacz 7 cm), wiązany z tyłu na troki, po 3 i w pasie (w sumie 4 wi JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
Białystok
2011-11-04 14 212,00
Pakiet 1 poz. 5 - Komplet włókninowy męski niesterylny z włókniny o gramaturze nie mniejszej niż 68 g/m2, składający się z bluzy i spodni, rękaw krótki JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
Białystok
2011-11-04 51 030,00
Pakiet 2 - Pościel jednorazowa Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa Mieczysław Kruszelnicki
Wrocław
2011-11-04 73 261,00
Pakiet 3 poz. 1 - Ochraniacze na buty, wykonane z włókniny, rozmiar uniwersalny - duży, odporne na rozdarcia o gramaturze minimum 50g/m2 Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa Mieczysław Kruszelnicki
Wrocław
2011-11-04 6 512,00
pakiet 3 poz. 2 - Czepki operacyjne typu beret, wykonane z włókniny z gumką , rozmiar uniwersalny, z możliwością poddania procesowi sterylizacji. Gramatura przyn 17 g/m2 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA
Toruń
2011-11-04 4 044,00
Pakiet 3 poz. 3 - Czepki operacyjne chirurgiczne z włókniny wiskozowej o gramaturze minimum 25 g/m2 z taśmą wiskozową pochłaniającą pot wokół głowy. Czepek posiadający wydłużoną część tylną ze ściągaczem (brak ściągacza na czole) Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
Pabianice
2011-11-04 793,00
Pakiet 3 poz. 4 - Maski ochronne, trzywarstwowe, wykonane z włókniny, środkowa warstwa z bibuły, z kształtką na nos, z trokami do wiązania, z możliwością poddania procesowi sterylizacji. Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa Mieczysław Kruszelnicki
Wrocław
2011-11-04 4 622,00
Pakiet 4 - Spodenki i ubrania jednorazowe Euro-Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. Jawna
Sochaczew
2011-11-04 18 748,00
Pakiet 5 - Podkłady higieniczne Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA
Toruń
2011-11-04 86 832,00
Pakiet 6 - Śliniaki stomatologiczne JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
Białystok
2011-11-04 2 700,00
Pakiet 8 - Zestawy uniwersalne z serwetą na stół Mayo Hand-Prod Sp. z o.o.
Warszawa
2011-11-04 16 210,00