Kraków: Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Znak sprawy 5/XI/2014


Numer ogłoszenia: 235707 - 2014; data zamieszczenia: 12.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie , ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 616 74 19, faks 012 616 74 17.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zikit.krakow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Znak sprawy 5/XI/2014.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. b) Zamówienie składa się z 2 części: Część 1 - materiały biurowe, Część 2 - materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. c) Miejsce dostawy każdorazowej partii materiałów biurowych i eksploatacyjnych: Zespół Administracji ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53. Zamawiający nie dopuszcza dłuższego terminu dostawy niż 3 dni robocze od dnia otrzymania zamówienia. d) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą zakresu rzeczowego stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Wykaz materiałów biurowych określa zał. nr 6 do SIWZ a wykaz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych określa zał. nr 7 do SIWZ. e) Wymagany okres gwarancji: 12 miesięcy na materiały eksploatacyjne licząc od daty dostawy do Zamawiającego. f) W przypadku wystąpienia w załącznikach do SIWZ konkretnych marek urządzeń, zamawiający zgodnie z przepisami dopuszcza urządzenia równoważne (o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych), chyba że producent danej drukarki którą posiada zamawiający wymaga oryginalnych materiałów eksploatacyjnych lub spowodowałoby to utratę gwarancji.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.00.00-7, 30.12.51.10-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Wymagania dotyczące wadium: a) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: Część 1: 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100), Część 2: 4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. b) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). c) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto depozytowe w Banku Pekao S.A. - nr rachunku: 32 1240 4722 1111 0000 4850 3855. d) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. e) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/. f) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. g) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert (art. 26 ust. 3 oraz 46 ust. 4a ustawy Pzp)


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali: w zakresie części 1: co najmniej jedną podobną dostawę polegającą na dostawie materiałów biurowych o wartości co najmniej 180.000 złotych. w zakresie części 2: co najmniej jedną podobną dostawę polegającą na dostawie materiałów eksploatacyjnych o wartości co najmniej 260.000 złotych


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszej specyfikacji nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów (wg zasady spełnia - nie spełnia), których wykaz został określony w części IV SIWZ lub punkcie poniżej. 2. Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; d) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1; e) wypełniony i podpisany wykaz materiałów biurowych - wg. zał. 6 do SIWZ (jeżeli składa ofertę na tą część); f) wypełniony i podpisany wykaz materiałów eksploatacyjnych wraz z podaniem nazwy producenta i symbolem - wg zał. nr 7 do SIWZ (jeżeli składa ofertę na tą część); g) kserokopię dowodu wniesienia wadium. 3. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć: a) oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 oraz 24 Pzp - wg zał. 3; b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 3. 6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. UWAGA: W przypadku polegania na zasobach niezbędnych do realizacji zamówienia oddanych do dyspozycji Wykonawcy przez inne podmioty - kopie dokumentów dotyczące tych innych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez ten podmiot, którego dany dokument dotyczy chyba, że inny podmiot ustanowił do tych czynności pełnomocnika. 7. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 9. Dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj. osobę(y) uprawnioną/upełnomocnioną do reprezentowania. 10. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin dostawy - 10


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu realizacji, jeżeli wystąpią przesłanki t.j. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana umowy nie może być niekorzystna dla Zamawiającego


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zikit.krakow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków-Punkt Obsługi Klienta (od pn. do pt w godz. 11:30-14:30) lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.11.2014 godzina 12:00, miejsce: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Miłosz Świda - Kierownik Zespołu Umów i Zamówień Publicznych - tel. (012) 616-71-34 (sprawy proceduralne), Agnieszka Ziemiańska-Olszewska - Kierownik Zespołu Administracji - tel. (012) 616-73-36, Krzysztof Książek - Kierownik Zespołu Informatyki - tel. (012) 616-71-00 (sprawy techniczne). 2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienia składa się z dwóch części. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Część 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Materiały biurowe.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin dostawy - 10


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Część 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin dostawy - 10


Numer ogłoszenia: 239545 - 2014; data zamieszczenia: 18.11.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
235707 - 2014 data 12.11.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 616 74 19, fax. 012 616 74 17.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.11.2014 godzina 12:00, miejsce: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B).

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2014 godzina 12:00, miejsce: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B).


Numer ogłoszenia: 384874 - 2014; data zamieszczenia: 24.11.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
235707 - 2014 data 12.11.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 616 74 19, fax. 012 616 74 17.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2014 godzina 12:00, miejsce: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B).

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2014 godzina 12:00, miejsce: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B).


Kraków: Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Znak sprawy 5/XI/2014


Numer ogłoszenia: 421536 - 2014; data zamieszczenia: 30.12.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 235707 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 616 74 19, faks 012 616 74 17.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Znak sprawy 5/XI/2014.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. b) Zamówienie składa się z 2 części: Część 1 - materiały biurowe, Część 2 - materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. c) Miejsce dostawy każdorazowej partii materiałów biurowych i eksploatacyjnych: Zespół Administracji ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53. Zamawiający nie dopuszcza dłuższego terminu dostawy niż 3 dni robocze od dnia otrzymania zamówienia. d) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą zakresu rzeczowego stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Wykaz materiałów biurowych określa zał. nr 6 do SIWZ a wykaz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych określa zał. nr 7 do SIWZ. e) Wymagany okres gwarancji: 12 miesięcy na materiały eksploatacyjne licząc od daty dostawy do Zamawiającego. f) W przypadku wystąpienia w załącznikach do SIWZ konkretnych marek urządzeń, zamawiający zgodnie z przepisami dopuszcza urządzenia równoważne (o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych), chyba że producent danej drukarki którą posiada zamawiający wymaga oryginalnych materiałów eksploatacyjnych lub spowodowałoby to utratę gwarancji.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.00.00-7, 30.12.51.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Część 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.12.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o. o.,, {Dane ukryte}, 30-723 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 151586,10 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  123384,71


 • Oferta z najniższą ceną:
  123384,71
  / Oferta z najwyższą ceną:
  149253,96


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Część 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.12.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 214267,55 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  63570,09


 • Oferta z najniższą ceną:
  63570,09
  / Oferta z najwyższą ceną:
  218842,83


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Centralna 53, 31-586 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: mkrawczyk@zdmk.krakow.pl
tel: +48(12)6167000
fax: +48(12)6167417
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-11-19
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 23570720140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-11-11
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 406 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.zikit.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków-Punkt Obsługi Klienta (od pn. do pt w godz. 11:30-14:30) lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Część 1 Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o. o.,
Kraków
2014-12-30 123 384,00
Część 2 JM Data Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak
Warszawa
2014-12-30 63 570,00