Wrocław: Wykonanie dokumentacji i robót w ramach projektu Likwidacja, rekultywacja i zagospodarowanie służbowych stacji paliw w 23 jednostkach miejskich i powiatowych Policji woj. dolnośląskiego - etap II.


Numer ogłoszenia: 235848 - 2014; data zamieszczenia: 15.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu , ul Podwale 31-33, 50-040 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. (071) 340 38 00, faks (071) 782 41 71.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji i robót w ramach projektu Likwidacja, rekultywacja i zagospodarowanie służbowych stacji paliw w 23 jednostkach miejskich i powiatowych Policji woj. dolnośląskiego - etap II..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Etap II obejmuje likwidację, rekultywację i zagospodarowanie służbowych stacji paliw w następujących jednostkach: służbowa stacja paliw w KPP Milicz, służbowa stacja paliw w KPP Oleśnica, służbowa stacja paliw w KPP Środa Śląska, służbowa stacja paliw w KP Syców, służbowa stacja paliw w KP Bielawa, służbowa stacja paliw w KPP Dzierżoniów, służbowa stacja paliw w KPP Kamienna Góra, służbowa stacja paliw w KPP Świdnica, służbowa stacja paliw w KPP Lubań, służbowa stacja paliw w KPP Zgorzelec, służbowa stacja paliw w KPP Złotoryja. 1.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: Część 1: likwidacja, rekultywacja i zagospodarowanie służbowej stacji paliw w KPP Milicz- ul. Tadeusza Kościuszki 4, dz. Nr 31, AM 16, obręb Milicz; Część 2: likwidacja, rekultywacja i zagospodarowanie służbowej stacji paliw w KPP Oleśnica - Hallera 3, dz. Nr 24, obręb Oleśnica; Część 3: likwidacja, rekultywacja i zagospodarowanie służbowej stacji paliw w KPP Środa Śląska - ul. św. Andrzeja 2, dz. Nr 75; Część 4: likwidacja, rekultywacja i zagospodarowanie służbowej stacji paliw w KP Syców - Parkowa 2, dz. Nr 23; Część 5: likwidacja, rekultywacja i zagospodarowanie służbowej stacji paliw w KPP Lubań - ul. Sikorskiego 4, dz. Nr 19, AM 5, obręb 3; Część 6: likwidacja, rekultywacja i zagospodarowanie służbowej stacji paliw w KPP Złotoryja - ul. Kościuszki 5, dz. Nr 123 obręb 3 Część 7: likwidacja, rekultywacja i zagospodarowanie służbowej stacji paliw w KP Bielawa - ul. Bolesława Chrobrego 14, dz. Nr 872 obręb Osiedle; Część 8: likwidacja, rekultywacja i zagospodarowanie służbowej stacji paliw w KPP Dzierżoniów - ul. Ząbkowicka 57, dz. Nr 7/2 i 10 obręb 01; Część 9: likwidacja, rekultywacja i zagospodarowanie służbowej stacji paliw w KPP Kamienna Góra - ul. Lubawska 6, dz. Nr 219/1 obręb 6; Część 10: likwidacja, rekultywacja i zagospodarowanie służbowej stacji paliw w KPP Świdnica - ul. Boczna 4, dz. Nr 16; 1.3. Przedmiot zamówienia został określony szczegółowo w programach funkcjonalno-użytkowych sporządzonych dla poszczególnych obiektów, stanowiących załączniki nr 7.1-7.10. do SIWZ..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 77.30.00.00-3, 90.50.00.00-2, 71.20.00.00-0, 71.40.00.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 10.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wymaga się wniesienia wadium w wysokości: - 13400 zł - w przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na wszystkie części postępowania; - dla części 1: 1500 zł; - dla części 2: 1100 zł; - dla części 3: 2600 zł; - dla części 4: 600 zł; - dla części 5: 1200 zł; - dla części 6: 1900 zł; - dla części 7: 800 zł; - dla części 8: 700 zł; - dla części 9: 1800 zł; - dla części 10: 1200 zł;


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonania oceny spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonania oceny spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonania oceny spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek opisany w pkt. 1. lit c) za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy będą dysponowali osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. - kierownikiem budowy posiadającym kwalifikacje zawodowe - uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 1409) uprawniające do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń, - kierownikiem robót posiadającym kwalifikacje zawodowe - uprawnienia w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 1409) uprawniające do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń, - osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe - uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 1409) uprawniające do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych. Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają aktualne dokumenty stwierdzające przynależność do odpowiedniej izby zawodowej wraz z aktualnym zaświadczeniem o obowiązkowym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu. Zamawiający w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r., nr 63, poz. 394).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonania oceny spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenia i dokumenty wymagane do załączenia w ofercie - niezbędne do przeprowadzenia postępowania. 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ 2. Oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale VII i VIII 3. W przypadku, gdy wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia: oświadczenie dotyczące udziału podwykonawców, którego wzór określa załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Dokument wniesienia wadium 5. W przypadku wnoszenia oferty przez wspólników spółki cywilnej należy załączyć dodatkowo: W przypadku, gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich wspólników - pełnomocnictwo wspólników do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy podpisane przez wszystkich wspólników lub ich prawnie upoważnionych przedstawicieli. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum): 6.1. Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowić i wskazać Pełnomocnika/Lidera do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem/Liderem był jeden z Partnerów. Pełnomocnictwo ma być przedstawione w formie pisemnej (oryginał) bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów. 6.2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 6.3. Każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp (załącznik numer 3 do SIWZ). 6.4. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1.1 SIWZ, partnerzy winni spełniać łącznie. 6.5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem/Liderem. 6.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcjum), których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 6.7. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane w art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego. 6.8. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie powinna m.in.: a) Upoważniać jednego z partnerów konsorcjum - pełnomocnika/lidera - do występowania w imieniu każdego z pozostałych partnerów konsorcjum we wszystkich sprawach związanych z umową. b) Stwierdzać, że partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji zamówienia oraz powinna być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory wykonawcy, z wyjątkiem zmian przewidzianych w § 11 ust. 1 Istotnych postanowień umowy, w brzmieniu: 1. Zamawiający, przewiduje następujące możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) przesunięcia terminów ustalonych w §2 w przypadku opóźnień wynikających z działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku generalnego lub lokalnego) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, wystąpienia warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, geodezyjnych, hydrologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wpłynie na koszt realizacji zamówienia. b) przesunięcia terminu przekazania placu budowy, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. np.: okoliczności zaistniałe przed podjęciem realizacji umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, wystąpienie siły wyższej, wady dokumentacji, wstrzymanie robót na polecenie konserwatora zabytków. Zmiana terminu przekazania placu budowy nie wpłynie na koszt realizacji przedmiotu zamówienia. Strony ustalą nowe terminy realizacji zamówienia. W przypadku zaistnienia przerwy lub przestoju w realizacji prac, okres przesunięcia terminu zakończenia zadania równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. c) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, d) zmiana oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, e) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy, określonych w § 7, musi być zgłoszona Zamawiającemu na piśmie, a Zamawiający musi wyrazić na nią zgodę. Kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób muszą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana osób musi być potwierdzona pisemnie. f) zmiana podwykonawcy, powierzenie wykonania części zakresu robót podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonana części zamówienia przez podwykonawcę z zachowaniem zasad określonych w niniejszej umowie. Jeżeli, w trakcie realizacji zamówienia, zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. g) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego zaakceptowanego przez Zamawiającego, stanowiący załącznik do niniejszej umowy. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz zobowiązany jest do przedłużenia terminu jego ważności.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, wejście od ul. Podwale 31-33.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - Punkt Obsługi Klienta: wejście od ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą / kurierem na adres Zamawiającego.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt pn Likwidacja, rekultywacja i zagospodarowanie służbowych stacji paliw w 23 jednostkach miejskich i powiatowych Policji woj. dolnośląskiego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2007-2013 Termin realizacji zamówienia: - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - do 30 dni od dnia podpisania umowy, - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji - do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamawiający podaje wartości szacunkowe netto dla poszczególnych części postępowania: dla części 1 (KPP Milicz): 50 194,38 zł; dla części 2 (Oleśnica): 39 743,24 zł; dla części 3 (Środa Śląska): 88 481,54 zł; dla części 4 (KP Syców): 22 469,33 zł; dla części 5 (KPP Lubań): 40 716,16 zł; dla części 6 (KPP Złotoryja): 65 214,03 zł; dla części 7 (KP Bielawa): 26 914,23 zł; dla części 8 (KPP Dzierżoniów): 25 810,96 zł; dla części 9 (KPP Kamienna Góra): 62 385,93 zł; dla części 10 (KPP Świdnica): 40 656,72 zł.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Wrocław: Wykonanie dokumentacji i robót w ramach projektu Likwidacja, rekultywacja i zagospodarowanie służbowych stacji paliw w 23 jednostkach miejskich i powiatowych Policji woj. dolnośląskiego - etap II


Numer ogłoszenia: 298250 - 2014; data zamieszczenia: 08.09.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 235848 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, ul Podwale 31-33, 50-040 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. (071) 340 38 00, faks (071) 782 41 71.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji i robót w ramach projektu Likwidacja, rekultywacja i zagospodarowanie służbowych stacji paliw w 23 jednostkach miejskich i powiatowych Policji woj. dolnośląskiego - etap II.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Etap II obejmuje likwidację, rekultywację i zagospodarowanie służbowych stacji paliw w następujących jednostkach: służbowa stacja paliw w KPP Milicz, służbowa stacja paliw w KPP Oleśnica, służbowa stacja paliw w KPP Środa Śląska, służbowa stacja paliw w KP Syców, służbowa stacja paliw w KP Bielawa, służbowa stacja paliw w KPP Dzierżoniów, służbowa stacja paliw w KPP Kamienna Góra, służbowa stacja paliw w KPP Świdnica, służbowa stacja paliw w KPP Lubań, służbowa stacja paliw w KPP Zgorzelec, służbowa stacja paliw w KPP Złotoryja. 1.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: Część 1: likwidacja, rekultywacja i zagospodarowanie służbowej stacji paliw w KPP Milicz- ul. Tadeusza Kościuszki 4, dz. Nr 31, AM 16, obręb Milicz; Część 2: likwidacja, rekultywacja i zagospodarowanie służbowej stacji paliw w KPP Oleśnica - Hallera 3, dz. Nr 24, obręb Oleśnica; Część 3: likwidacja, rekultywacja i zagospodarowanie służbowej stacji paliw w KPP Środa Śląska - ul. św. Andrzeja 2, dz. Nr 75; Część 4: likwidacja, rekultywacja i zagospodarowanie służbowej stacji paliw w KP Syców - Parkowa 2, dz. Nr 23; Część 5: likwidacja, rekultywacja i zagospodarowanie służbowej stacji paliw w KPP Lubań - ul. Sikorskiego 4, dz. Nr 19, AM 5, obręb 3; Część 6: likwidacja, rekultywacja i zagospodarowanie służbowej stacji paliw w KPP Złotoryja - ul. Kościuszki 5, dz. Nr 123 obręb 3 Część 7: likwidacja, rekultywacja i zagospodarowanie służbowej stacji paliw w KP Bielawa - ul. Bolesława Chrobrego 14, dz. Nr 872 obręb Osiedle; Część 8: likwidacja, rekultywacja i zagospodarowanie służbowej stacji paliw w KPP Dzierżoniów - ul. Ząbkowicka 57, dz. Nr 7/2 i 10 obręb 01; Część 9: likwidacja, rekultywacja i zagospodarowanie służbowej stacji paliw w KPP Kamienna Góra - ul. Lubawska 6, dz. Nr 219/1 obręb 6; Część 10: likwidacja, rekultywacja i zagospodarowanie służbowej stacji paliw w KPP Świdnica - ul. Boczna 4, dz. Nr 16; 1.3. Przedmiot zamówienia został określony szczegółowo w programach funkcjonalno-użytkowych sporządzonych dla poszczególnych obiektów, stanowiących załączniki nr 7.1-7.10. do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 77.30.00.00-3, 90.50.00.00-2, 71.20.00.00-0, 71.40.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt pn Likwidacja, rekultywacja i zagospodarowanie służbowych stacji paliw w 23 jednostkach miejskich i powiatowych Policji woj. dolnośląskiego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
KPP Milicz


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DELGREEN Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 44-206 Rybnik, {Dane ukryte}, 44-206 Rybnik, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 50194,38 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  63000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  63000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  63000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
KPP Oleśnica


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DELGREEN Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 44-206 Rybnik, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 39743,24 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  57000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  57000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  57000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
KPP Środa Śląska


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DELGREEN Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 44-206 Rybnik, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 88481,54 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  125000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  125000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  125000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
KP Syców


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DELGREEN Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 44-206 Rybnik, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22469,33 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  39000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  39000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  39000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
KPP Lubań


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DELGREEN Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 44-206 Rybnik, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 40716,16 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  83000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  83000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  83000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
KPP Złotoryja


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DELGREEN Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 44-206 Rybnik, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 65214,03 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  105000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  105000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  105000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
KP Bielawa


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Spółdzielnia Rzemieślnicza, {Dane ukryte}, 57-200 Ząbkowice Śląskie, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 26914,23 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  33601,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  33601,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  33601,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
KPP Dzierżoniów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Spółdzielnia Rzemieślnicza, {Dane ukryte}, 57-200 Ząbkowice Śląskie, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 25810,96 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  31813,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  31813,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  31813,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
KPP Kamienna Góra


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Spółdzielnia Rzemieślnicza, {Dane ukryte}, 57-200 Ząbkowice Śląskie, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 62385,93 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  78840,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  78840,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  78840,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
KPP Świdnica


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Spółdzielnia Rzemieślnicza, {Dane ukryte}, 57-200 Ząbkowice Śląskie, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 40656,72 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  51362,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  51362,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  51362,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: eliza.sciborska@wr.policja.gov.pl
tel: +48713403716
fax: +48717824171
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-07-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 23584820140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-07-14
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 3 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 10
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl
Informacja dostępna pod: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, wejście od ul. Podwale 31-33
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
77300000-3 Usługi ogrodnicze
90500000-2 Usługi związane z odpadami
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
KPP Milicz DELGREEN Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 7, 44-206 Rybnik
Rybnik
2014-09-08 63 000,00
KPP Oleśnica DELGREEN Sp. z o.o.
Rybnik
2014-09-08 57 000,00
KPP Środa Śląska DELGREEN Sp. z o.o.
Rybnik
2014-09-08 125 000,00
KP Syców DELGREEN Sp. z o.o.
Rybnik
2014-09-08 39 000,00
KPP Lubań DELGREEN Sp. z o.o.
Rybnik
2014-09-08 83 000,00
KPP Złotoryja DELGREEN Sp. z o.o.
Rybnik
2014-09-08 105 000,00
KP Bielawa Spółdzielnia Rzemieślnicza
Ząbkowice Śląskie
2014-09-08 33 601,00
KPP Dzierżoniów Spółdzielnia Rzemieślnicza
Ząbkowice Śląskie
2014-09-08 31 813,00
KPP Kamienna Góra Spółdzielnia Rzemieślnicza
Ząbkowice Śląskie
2014-09-08 78 840,00
KPP Świdnica Spółdzielnia Rzemieślnicza
Ząbkowice Śląskie
2014-09-08 51 362,00