Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Remont elewacji frontowych budynków położonych przy ulicach: Traugutta 8 i Traugutta 10, Jaracza 1, Piotrkowskiej 100 w Łodzi


Numer ogłoszenia: 236206 - 2010; data zamieszczenia: 03.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont elewacji frontowych budynków położonych przy ulicach: Traugutta 8 i Traugutta 10, Jaracza 1, Piotrkowskiej 100 w Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Remont elewacji frontowych budynków położonych przy ulicach: Traugutta 8 i Traugutta 10, Jaracza 1, Piotrkowskiej 100 w Łodzi.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla części 1 - ul. Traugutta 8 i ul. Traugutta 10 wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej roboty budowlano-konserwatorskie związane z remontem elewacji w co najmniej dwóch obiektach wpisanych do ewidencji lub rejestru zabytków o wartości min. 600 000 PLN netto w każdym oraz, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone. Dla części 2 - ul. Jaracza 1 wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej roboty budowlano-konserwatorskie związane z remontem elewacji w co najmniej dwóch obiektach wpisanych do ewidencji lub rejestru zabytków o wartości min. 360 000 PLN netto w każdym oraz, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone. Dla części 3 - ul. Piotrkowska 100 wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej roboty budowlano-konserwatorskie związane z remontem elewacji w co najmniej dwóch obiektach wpisanych do ewidencji lub rejestru zabytków o wartości min. 370 000 PLN netto w każdym oraz, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone. Uwaga: Jeżeli wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia musi wykazać się doświadczeniem wynikającym z tej części, na którą wymagane jest doświadczenie o wyższej wartości np. składając ofertę na części I, i II - dwie roboty o wartości min 600 000 PLN netto każda, składając ofertę na części II i III - dwie roboty o wartości min.370 000 PLN netto każda.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla części 2 - ul. Jaracza 1 co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla części 1 - ul.Traugutta 8 i ul.Traugutta 10 posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 400 000 PLN. Dla części 2 - ul.Jaracza 1 posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 300 000 PLN. Dla części 3 - ul.Piotrkowska 100 posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 330 000 PLN. Uwaga: Jeżeli wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia musi spełnić warunek wynikający z tych części łącznie.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Stosowne Pełnomocnictwo(a), a w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu wykonania umowy będzie możliwa tylko w przypadku: a) zdarzeń losowych niezależnych od Stron takich jak np.: strajk, pożar, odcięcie zasilania, brak wody, trzęsienie ziemi, powódź i inne żywioły, b) warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią, c) konieczności przeprowadzenia robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, d) konieczności pozyskania dodatkowych środków finansowych, uzgodnień lub decyzji administracyjnych, e) powstania potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, f) zmiany dokumentacji.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych UMŁ ul.ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.08.2010 godzina 12:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych UMŁ ul.ks. Ignacego Skorupki 21, pok. 8, 90-532 Łódź.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
I.Remont elewacji frontowej, szczytu wschodniego i przejazdu bramowego kamienicy przy ul. Traugutta 8 w Łodzi II.Remont frontowego budynku jednokondygnacyjnego przy ul. Traugutta 10 w Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje: I. a) prace przygotowawcze - usunięcie elementów nie harmonizujących z kompozycją fasady, usunięcie nawarstwień malarskich i luźnych fragmentów tynków, b) naprawa zarysowań ścian, c) prace tynkarskie, d) odtworzenie i naprawy sztukaterii i profili ciągnionych, e) renowacja detali i elementów stalowych, f) remont gzymsu drewnianego, g) remont balkonów, h) wymiana obróbek blacharskich, i) remont przejazdu bramowego, sieni i wschodniego szczytu budynku, j) prace malarskie, k) wymiana stolarki okiennej i drzwi w prześwicie bramowym, l) remont żaluzji okien parteru i naświetli w prześwicie bramowym, m) wymiana nawierzchni i okładzin schodów w przejeździe bramowym, n) wymiana oświetlenia w przejeździe bramowym, o) montaż zabezpieczeń przeciw ptakom. II. a) prace przygotowawcze - usunięcie elementów nie harmonizujących z kompozycją fasady, usunięcie nawarstwień malarskich i luźnych fragmentów tynków, b) prace tynkarskie, c) odtworzenie i naprawy profili ciągnionych, d) renowacja elementów stalowych, e) wymiana zadaszenia z eternitu, f) krycie dachu papą termozgrzewalną, g) naprawa schodów zewnętrznych i posadzki tarasu, h) prace malarskie..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Remont elewacji frontowej i przejazdu bramowego kamienicy przy ul. Jaracza 1 w Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje: a) wykonanie nowych nadproży w części otworów okiennych i drzwiowych oraz odtworzenie ryzalitu w ścianie frontowej parteru budynku, b) prace przygotowawcze - usunięcie elementów nie harmonizujących z kompozycją fasady, usunięcie nawarstwień malarskich i luźnych fragmentów tynków, c) prace murarskie i naprawę rys konstrukcyjnych, d) prace tynkarskie, e) odtworzenie i naprawy sztukaterii i profili ciągnionych, f) odtworzenie, uzupełnienie i naprawa detali żeliwnych i stalowych, g) remont gzymsu drewnianego, h) wymianę obróbek blacharskich, i) remont balkonów, j) przebudowę schodów wejściowych do lokali sklepowych, k) wymiana stolarki okiennej, witryn parteru i drzwi zewnętrznych do sklepów, l) dostosowanie naświetli okiennych w istniejących oknach PCV do wyglądu projektowanej stolarki, m) remont drzwi stalowych i wrót bramowych w prześwicie bramowym, n) wymiana nawierzchni w przejeździe bramowym, o) odtworzenie oświetlenia przejazdu bramowego, p) montaż zabezpieczeń przeciw ptakom..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Remont elewacji frontowej, półszczytu podcieni i przejazdu bramowego kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 100 w Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje: a) prace przygotowawcze - usunięcie elementów nie harmonizujących z kompozycją fasady, usunięcie nawarstwień malarskich i luźnych fragmentów tynków, b) naprawa nadproży i zarysowań, c) prace tynkarskie, d) odtworzenie i naprawy sztukaterii i profili ciągnionych, e) renowacja elementów stalowych, f) remont gzymsu drewnianego, g) remont schodów zewnętrznych do lokali użytkowych, h) wymiana obróbek blacharskich, i) remont podcieni, przejazdu bramowego i półszczytu budynku, j) prace malarskie, k) renowacja wraz z rekonstrukcją oryginalnej stolarki okiennej, l) wymiana części stolarki okiennej, witryn parteru i drzwi do lokali użytkowych wraz ze ścianami przedsionków oraz drzwi zewnętrznych od strony ul. Piotrkowskiej, m) odtworzenie ramek na szyldy nad witrynami, n) montaż zabezpieczeń przeciw ptakom..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 238138 - 2010; data zamieszczenia: 04.08.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
229118 - 2010 data 29.07.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta Tarnowa Wydział Realizacji Inwestycji, ul. Nowa 4/327, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6882708, fax. 014 6222833.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Tarnowa, 33-100 Tarnów, ul. Nowa 4, parter sala nr 1 - Biuro Obsługi Mieszkańców..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Tarnowa, 33-100 Tarnów, ul. Nowa 4, parter sala nr 1 - Biuro Obsługi Mieszkańców..


II.2) Tekst, który należy dodać:


 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:
  IV.4.4.

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Tarnowa, 33-100 Tarnów, ul. Nowa 4, parter sala nr 1 - Biuro Obsługi Mieszkańców..


Łódź: Remont elewacji frontowych budynków położonych przy ulicach: Traugutta 8 i Traugutta 10, Jaracza 1, Piotrkowskiej 100.


Numer ogłoszenia: 314446 - 2010; data zamieszczenia: 01.10.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 236206 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont elewacji frontowych budynków położonych przy ulicach: Traugutta 8 i Traugutta 10, Jaracza 1, Piotrkowskiej 100..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Remont elewacji frontowych budynków położonych przy ulicach: Traugutta 8 i Traugutta 10, Jaracza 1, Piotrkowskiej 100..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
I. Remont elewacji frontowej szczytu wschodniego i przejazdu bramowego kamienicy przy ul.Traugutta 8 w Łodzi, II. Remont frontowego budynku jednokondygnacyjnego przy ulicy Traugutta 10 w Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.09.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • VIK-BUD Stanisław Wiktorowicz, ul.Piekarnicza 7, 98-100 Łask, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 665106,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  493786,29


 • Oferta z najniższą ceną:
  493786,29
  / Oferta z najwyższą ceną:
  711768,46


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Remont elewacji frontowej i przejazdu bramowego kamienicy przy ulicy Jaracza 1 w Łodzi.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.09.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie ART DECO, ul.Chałubińskiego 33, 92-109 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 387423,86 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  342079,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  342079,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  477221,80


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Remont elewacji frontowych budynków położonych przy ulicach: Traugutta 8 i Traugutta 10, Jaracza 1, Piotrkowskiej 100


Numer ogłoszenia: 331570 - 2010; data zamieszczenia: 14.10.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 236206 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont elewacji frontowych budynków położonych przy ulicach: Traugutta 8 i Traugutta 10, Jaracza 1, Piotrkowskiej 100.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Remont elewacji frontowych budynków położonych przy ulicach: Traugutta 8 i Traugutta 10, Jaracza 1, Piotrkowskiej 100.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
3   


Nazwa:
Remont elewacji frontowej, półszczytu, podcieni, przejazdu bramowego kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 100 w Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MOSAICON Maria Potz, ul.Traugutta 10 m 8, 90-107 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 397924,71 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  475086,51


 • Oferta z najniższą ceną:
  462947,87
  / Oferta z najwyższą ceną:
  612368,83


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-08-18
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 23620620100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-08-03
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 135 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://bip.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych UMŁ ul.ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
I. Remont elewacji frontowej szczytu wschodniego i przejazdu bramowego kamienicy przy ul.Traugutta 8 w Łodzi, II. Remont frontowego budynku jednokondygnacyjnego przy ulicy Traugutta 10 w Łodzi VIK-BUD Stanisław Wiktorowicz
ul.Piekarnicza 7, 98-100 Łask, woj. łódzkie
2010-10-01 493 786,00
Remont elewacji frontowej i przejazdu bramowego kamienicy przy ulicy Jaracza 1 w Łodzi. Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie ART DECO
ul.Chałubińskiego 33, 92-109 Łódź, woj. łódzkie
2010-10-01 342 079,00
Remont elewacji frontowej, półszczytu, podcieni, przejazdu bramowego kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 100 w Łodzi MOSAICON Maria Potz
ul.Traugutta 10 m 8, 90-107 Łódź, woj. łódzkie
2010-10-14 475 086,00