Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu Partnerskiego - NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


Numer ogłoszenia: 236601 - 2010; data zamieszczenia: 31.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Projektów Europejskich , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu Partnerskiego - NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe, polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń, w ramach Projektu Partnerskiego - NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamówienie składa się z cyklu szkoleń specjalistycznych, gdzie grupą docelową są pracownicy Urzędu Miasta Łodzi. Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadr, a w ślad za tym poprawę jakości usług publicznych realizowanych przez administrację samorządową Miasta Łodzi, co jest celem głównym Projektu. Przedmiot zamówienia, z uwagi na swój zakres, został podzielony na sześć części: Część I: Zorganizowanie i przeprowadzenie Cyklu szkoleń specjalistycznych o tematyce podanej w punktach od 1 do 13; 1.Pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej; 2.Szkolenie z zakresu Business Presentation w języku angielskim; 3.Zarządzanie czasem w osiąganiu zamierzonych celów; 4.Doskonalenie własnej motywacji; 5.Sztuka efektywnej prezentacji; 6.Negocjacje; 7.Profesjonalna obsługa klienta; 8.Kontakty z mediami i Public Relations; 9.Komunikacja; 10.Asertywność; 11.Finanse dla niefinansistów; 12.Prawne aspekty pomocy publicznej; 13.Sesja strategiczna dla Zespołu Obsługi Inwestora. Część II: Cykl szkoleń specjalistycznych z zakresu księgowości obejmujący: I stopień księgowości + komputery; III stopień księgowości; Księgowość budżetowa I stopień; Księgowość budżetowa II stopień; Praktyczne aspekty podatkowe. Cześć III: Cykl szkoleń językowych, z języka angielskiego i niemieckiego obejmujący: Język angielski średniozaawansowany; Język angielski zaawansowany; Język niemiecki średniozaawansowany. Część IV: Cyklu szkoleń z zakresu obsługi komputera obejmujący szkolenia z: Exel zaawansowany; Power Point zaawansowany; Corel podstawowy. Część V: Szkolenia pn. Trening umiejętności zarządzania zespołem z uwzględnieniem innowacyjnych technik coachingu i mentoringu. Część VI: Szkolenia pn. Ustalanie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w świetle przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.50.00.00-9, 80.51.00.00-2, 80.58.00.00-3, 80.53.31.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający, zgodnie z art. 45 u.p.z.p., nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać: Dla części I: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 5 razy świadczył usługę szkoleniową obejmującą co najmniej 5 różnych tematów określonych w punktach od 1 do 13 w Sekcji II.1.3) dla części I pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie Cyklu szkoleń specjalistycznych. Dla części II: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 3 razy świadczył usługę szkoleniową określoną w Sekcji II.1.3) dla części II pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie Cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu księgowości. Dla części III: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 3 razy świadczył usługę szkoleniową określoną w Sekcji II.1.3) dla części III pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie Cyklu szkoleń językowych, z języka angielskiego i niemieckiego. Dla części IV: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 3 razy świadczył usługę szkoleniową określoną w Sekcji II.1.3) dla części IV pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie Cyklu szkoleń z zakresu obsługi komputera. Dla części V: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 3 razy świadczył usługę szkoleniową określoną w Sekcji II.1.3) dla części V pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Trening umiejętności zarządzania zespołem z uwzględnieniem innowacyjnych technik coachingu i mentoringu. Dla części VI: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 3 razy świadczył usługę szkoleniową określoną w Sekcji II.1.3) dla części VI pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Ustalanie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w świetle przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Wymagania dla części od I do VI: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca posługuje się doświadczeniem innych podmiotów, w takim przypadku podmiot udostępniający może uczestniczyć w realizacji zamówienia, jako podwykonawca. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, spełnienie warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia oceniana będzie łącznie. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać: Dla części I:dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. minimum 3 trenerami posiadającymi wykształcenie wyższe, z których każdy przeprowadził szkolenia z co najmniej 5 różnych tematów określonych w punktach od 1 do 13 w Sekcji II.1.3) dla części I oraz posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie, jako trener. Dla części II: dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. minimum 3 trenerami posiadającymi wykształcenie wyższe, z których każdy przeprowadził minimum 3 szkolenia z zakresu określonego w Sekcji II.1.3)dla części II oraz posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie, jako trener. Dla części III: dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. minimum 3 trenerami posiadającymi wykształcenie wyższe, z których każdy przeprowadził minimum 3 szkolenia z zakresu określonego w Sekcji II.1.3) dla części III oraz posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie, jako trener. Dla części IV: dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. minimum 3 trenerami posiadającymi wykształcenie wyższe, z których każdy przeprowadził minimum 3 szkolenia z zakresu określonego w Sekcji II.1.3) dla części IV oraz posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie, jako trener. Dla części V: dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. minimum 3 trenerami posiadającymi wykształcenie wyższe, z których każdy przeprowadził minimum 5 szkoleń w zakresie tematyki umiejętności kierowania zespołem w ramach, których każdorazowo przeszkolono minimum 15 osób oraz posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie, jako trener. Dla części VI: dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. minimum 3 trenerami posiadającymi wykształcenie wyższe, z których każdy przeprowadził minimum 5 szkoleń w zakresie ustawy o planowaniu przestrzennym w ramach, których każdorazowo przeszkolono minimum 15 osób oraz posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie, jako trener. Wymagania dla części od I do VI: Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca posługuje się doświadczeniem innych podmiotów, w takim przypadku podmiot udostępniający może uczestniczyć w realizacji zamówienia, jako podwykonawca. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, spełnienie warunków w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oceniana będzie łącznie. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Prowadzący postępowanie: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, fax: +48 (42) 638-48-77.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.09.2010 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt Partnerski NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki nr. UDA-POKL.05.02.01-00-026/09-00 zawarta 17 maja 2010 r. Zamawiający podaje uszczegółowione terminy realizacji zamówienia na poszczególne części: Część I - od dnia zawarcia umowy do 30 września 2011r. Część II - od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. Część III - od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2011r. Część IV - od 1 kwietnia 2011 r. do 30 września 2011r. Część V - od dnia zawarcia umowy do 31 października 2010r. Część VI - od 1 października 2011r. do 31 grudnia 2011r. Uwaga: Przed podpisaniem umowy na daną część zamówienia Zamawiający wraz z Wykonawcą ustalą szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia dla poszczególnych modułów w danej części..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Zorganizowanie i przeprowadzenie Cyklu szkoleń specjalistycznych o tematyce podanej poniżej, w punktach 1-13 (w ramach części zadania nr 8, pn. Szkolenia specjalistyczne pracowników oraz system monitorowania poziomu satysfakcji klientów UMŁ, ujętego we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie Projektu)..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie Cyklu szkoleń specjalistycznych o tematyce podanej w punktach 1-13:: 1). Pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej - 18 godzin (3 dni po 6 godz.), łącznie 9 uczestników, liczba edycji: 1; 2). Szkolenie z zakresu Business Presentation w języku angielskim - 16 godzin (2 dni po 8 godz.), łącznie 8 uczestników, liczba edycji: 1; 3). Zarządzanie czasem w osiąganiu zamierzonych celów - 12 godzin (2 dni po 6 godz.), łącznie 15 uczestników, liczba edycji: 2; 4). Doskonalenie własnej motywacji - 6 godzin (1 dzień), łącznie 6 uczestników, liczba edycji:1; 5). Sztuka efektywnej prezentacji - 18 godzin (3 dni po 6 godz.), łącznie 16 uczestników, liczba edycji: 2; 6). Negocjacje - 12 godzin (2 dni po 6 godz.), łącznie 26 uczestników, liczba edycji: 3; 7). Profesjonalna obsługa klienta - 12 godzin (2 dni po 6 godz.), łącznie 8 uczestników, liczba edycji: 1; 8). Kontakty z mediami i Public Relations - 12 godzin (2 dni po 6 godz.), łącznie 21 uczestników, liczba edycji: 2; 9). Komunikacja - 12 godzin (2 dni po 6 godz.), łącznie 9 uczestników, liczba edycji: 1. 10). Asertywność - 6 godzin (1 dzień), łącznie 12 uczestników, liczba edycji: 2; 11). Finanse dla niefinansistów - 12 godzin (2 dni po 6 godz.), łącznie 8 uczestników, liczba edycji: 1; 12). Prawne aspekty pomocy publicznej - 24 godziny (4 dni po 6 godz.), łącznie 8 uczestników, liczba edycji: 1; 13). Sesja strategiczna dla Zespołu Obsługi Inwestora - 12 godzin (2 dni po 6 godz.), łącznie 10 uczestników, liczba edycji: 1..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.51.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Zorganizowanie i przeprowadzenie Cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu księgowości (w ramach części zadania nr 8, pn. Szkolenia specjalistyczne pracowników oraz system monitorowania poziomu satysfakcji klientów UMŁ, ujętego we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie Projektu)..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie Cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu księgowości, który winien obejmować następujace elementy: I stopień księgowości + komputery - 70 godzin, łącznie 2 uczestników; III stopień księgowości - 190 godzin, łącznie 2 uczestników; Księgowość budżetowa I stopień - 40 godzin, łącznie 5 uczestników; Księgowość budżetowa II stopień - 80 godzin, łącznie 4 uczestników; Praktyczne aspekty podatkowe - 60 godzin, łącznie 3 uczestników Liczba edycji: 1..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.51.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Zorganizowanie i przeprowadzenie Cyklu szkoleń językowych, z języka angielskiego i niemieckiego (w ramach części zadania nr 19, pn. Szkolenia językowe i komputerowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi, ujętego we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie Projektu)..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Cykl szkoleń językowych, z języka angielskiego i niemieckiego, który winien obejmować następujące elementy: Język angielski średniozaawansowany - 200 godzin (80 godz. w 2010r. i 120 godz. w 2011r.), łącznie 19 uczestników, liczba edycji: 2; Język angielski zaawansowany - 200 godzin (80 godz. w 2010r. i 120 godz. w 2011r.), łącznie 9 uczestników, liczba edycji: 1; Język niemiecki średniozaawansowany - 200 godzin (80 godz. w 2010r. i 120 godz. w 2011r.), łącznie 8 uczestników, liczba edycji: 1.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.58.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Zorganizowanie i przeprowadzenie Cyklu szkoleń z zakresu obsługi komputera (w ramach części zadania nr 19, pn. Szkolenia językowe i komputerowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi, ujętego we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie Projektu).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie Cyklu szkoleń z zakresu obsługi komputera, który winien obejmować następujące elementy: Exel zaawansowany - 24 godziny (3 dni po 8 godzin), łącznie 10 uczestników, liczba edycji: 1; Power Point zaawansowany - 16 godzin (2 dni po 8 godzin), łącznie 8 uczestników, liczba edycji: 1; Corel podstawowy - 24 godziny (3 dni po 8 godzin), łącznie 9 uczestników, liczba edycji: 1.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.53.31.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Trening umiejętności zarządzania zespołem z uwzględnieniem innowacyjnych technik coachingu i mentoringu (w ramach zadania nr 12, pn. Szkolenie kadry kierowniczej Urzędu Miasta Łodzi, ujętego we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie Projektu).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szkolenie pn. Trening umiejętności zarządzania zespołem z uwzględnieniem innowacyjnych technik coachingu i mentoringu. 16 godzin (2 dni po 8 godzin), łącznie 50 uczestników, liczba edycji: 2. Zakres tematyczny szkolenia: Ogólne ujęcie tematyki zarządzania zespołem w kontekście nowoczesnych technik zarządzania. Rola menadżera i kadry zarządzającej. Specyfika zarządzania zespołem w administracji samorządowej. Przegląd nowoczesnych metod stosowanych w zarządzaniu - coaching,mentoring i inne. Praktyczne zastosowanie poznanych technik zarządzania w zależności od specyfiki wykonywanej pracy: np. kontrola, audyt, kadry, finanse i inne. Dyskusja i podsumowanie.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.50.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.10.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Ustalanie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w świetle przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (w ramach części zadania nr 16, pn. Usprawnienie procedury wydawania decyzji administracyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi, ujętego we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie Projektu)..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szkolenie pn. Ustalanie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w świetle przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 8 godzin (1 dzień), łącznie 30 uczestników, liczba edycji: 1. Zakres tematyczny szkolenia: Ustalanie stron w postępowaniu w/s decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Uzgadnianie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z innymi organami (m.in. po uchyleniu rozstrzygnięcia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze lub sąd). Problematyka ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu do treści wniosku. Procedura ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu przewidziana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w świetle przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego terminów załatwiania spraw. Problematyka możliwości zmiany ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w świetle art.155 kodeksu postępowania administracyjnego. Dyskusja i podsumowanie.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 273220 - 2010; data zamieszczenia: 01.09.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
236601 - 2010 data 31.08.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Projektów Europejskich, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.3.2.

 • W ogłoszeniu jest:
  III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Wykonawca zobowiązany jest wykazać: Dla części I: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 5 razy świadczył usługę szkoleniową obejmującą co najmniej 5 różnych tematów określonych w punktach od 1 do 13 w Sekcji II.1.3) dla części I pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie Cyklu szkoleń specjalistycznych.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać: Dla części I: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 3 razy świadczył usługę szkoleniową obejmującą co najmniej 5 różnych tematów określonych w punktach od 1 do 13 w Sekcji II.1.3) dla części I pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie Cyklu szkoleń specjalistycznych.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2010 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2010 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


Numer ogłoszenia: 281776 - 2010; data zamieszczenia: 07.09.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
236601 - 2010 data 31.08.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Projektów Europejskich, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.3.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Wykonawca zobowiązany jest wykazać: Dla części I: dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. minimum 3 trenerami posiadającymi wykształcenie wyższe, z których każdy przeprowadził szkolenia z co najmniej 5 różnych tematów określonych w punktach od 1 do 13 w pkt.4 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części I oraz posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie, jako trener.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  II.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Wykonawca zobowiązany jest wykazać: Dla części I: dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. minimum 3 trenerami posiadającymi wykształcenie wyższe, z których każdy przeprowadził co najmniej 5 szkoleń z zakresu określonego w punktach od 1 do 13 w pkt.4 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części I oraz posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie, jako trener.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2010 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.09.2010 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


Łódź: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu Partnerskiego - NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej


Numer ogłoszenia: 334492 - 2010; data zamieszczenia: 18.10.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 236601 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Projektów Europejskich, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu Partnerskiego - NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe, polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń, w ramach Projektu Partnerskiego - NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamówienie składa się z cyklu szkoleń specjalistycznych, gdzie grupą docelową są pracownicy Urzędu Miasta Łodzi. Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadr, a w ślad za tym poprawę jakości usług publicznych realizowanych przez administrację samorządową Miasta Łodzi, co jest celem głównym Projektu. Przedmiot zamówienia, z uwagi na swój zakres, został podzielony na sześć części: Część I: Zorganizowanie i przeprowadzenie Cyklu szkoleń specjalistycznych o tematyce podanej w punktach od 1 do 13; 1.Pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej; 2.Szkolenie z zakresu Business Presentation w języku angielskim; 3.Zarządzanie czasem w osiąganiu zamierzonych celów; 4.Doskonalenie własnej motywacji; 5.Sztuka efektywnej prezentacji; 6.Negocjacje; 7.Profesjonalna obsługa klienta; 8.Kontakty z mediami i Public Relations; 9.Komunikacja; 10.Asertywność; 11.Finanse dla niefinansistów; 12.Prawne aspekty pomocy publicznej; 13.Sesja strategiczna dla Zespołu Obsługi Inwestora. Część II: Cykl szkoleń specjalistycznych z zakresu księgowości obejmujący: I stopień księgowości + komputery; III stopień księgowości; Księgowość budżetowa I stopień; Księgowość budżetowa II stopień; Praktyczne aspekty podatkowe. Cześć III: Cykl szkoleń językowych, z języka angielskiego i niemieckiego obejmujący: Język angielski średniozaawansowany; Język angielski zaawansowany; Język niemiecki średniozaawansowany. Część IV: Cykl szkoleń z zakresu obsługi komputera obejmujący szkolenia z: Exel zaawansowany; Power Point zaawansowany; Corel podstawowy. Część V: Szkolenia pn. Trening umiejętności zarządzania zespołem z uwzględnieniem innowacyjnych technik coachingu i mentoringu. Część VI: Szkolenia pn. Ustalanie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w świetle przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.50.00.00-9, 80.51.00.00-2, 80.58.00.00-3, 80.53.31.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt Partnerski -NOVUS-program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Cykl szkoleń specjalistycznych o tematyce podanej w punktach od 1 do 13;1.Pozyskiwanie funduszy UE;2.Szkolenie z zakresu Business Presentation w j.angielskim;3.Zarządzanie czasem w osiąganiu zamierzonych celów;4.Doskonalenie własnej motywacji;5.Sztuka efektywnej prezentacji; 6.Negocjacje;7.Profesjonalna obsługa klienta; 8.Kontakty z mediami i PR;9.Komunikacja; 10.Asertywność;11.Finanse dla niefinansistów; 12.Prawne aspekty pomocy publicznej;13.Sesja strategiczna dla Zespołu Obsługi Inwestora.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, Stoczek 9, 21-077 Spiczyn, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 94970,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  53270,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  53270,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  178320,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Cykl szkoleń językowych, z języka angielskiego i niemieckiego obejmujący: Język angielski średniozaawansowany; Język angielski zaawansowany; Język niemiecki średniozaawansowany


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EDUKACJA PLUS s.c., ul. Wertera 8, 20-713 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 68000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  38896,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  38896,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  77000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Cykl szkoleń z zakresu obsługi komputera obejmujący szkolenia z: Exel zaawansowany; Power Point zaawansowany; Corel podstawowy.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ALT Systemy Informatyczne Bożena Karolewska, ul. Narutowicza 7/9, 90-117 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 26000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  13000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  29406,63


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu Partnerskiego - NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej


Numer ogłoszenia: 341756 - 2010; data zamieszczenia: 22.10.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 236601 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Projektów Europejskich, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu Partnerskiego - NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe, polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń, w ramach Projektu Partnerskiego - NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamówienie składa się z cyklu szkoleń specjalistycznych, gdzie grupą docelową są pracownicy Urzędu Miasta Łodzi. Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadr, a w ślad za tym poprawę jakości usług publicznych realizowanych przez administrację samorządową Miasta Łodzi, co jest celem głównym Projektu. Przedmiot zamówienia, z uwagi na swój zakres, został podzielony na sześć części: Część I: Zorganizowanie i przeprowadzenie Cyklu szkoleń specjalistycznych o tematyce podanej w punktach od 1 do 13; 1.Pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej; 2.Szkolenie z zakresu Business Presentation w języku angielskim; 3.Zarządzanie czasem w osiąganiu zamierzonych celów; 4.Doskonalenie własnej motywacji; 5.Sztuka efektywnej prezentacji; 6.Negocjacje; 7.Profesjonalna obsługa klienta; 8.Kontakty z mediami i Public Relations; 9.Komunikacja; 10.Asertywność; 11.Finanse dla niefinansistów; 12.Prawne aspekty pomocy publicznej; 13.Sesja strategiczna dla Zespołu Obsługi Inwestora. Część II: Cykl szkoleń specjalistycznych z zakresu księgowości obejmujący: I stopień księgowości + komputery; III stopień księgowości; Księgowość budżetowa I stopień; Księgowość budżetowa II stopień; Praktyczne aspekty podatkowe. Cześć III: Cykl szkoleń językowych, z języka angielskiego i niemieckiego obejmujący: Język angielski średniozaawansowany; Język angielski zaawansowany; Język niemiecki średniozaawansowany. Część IV: Cyklu szkoleń z zakresu obsługi komputera obejmujący szkolenia z: Exel zaawansowany; Power Point zaawansowany; Corel podstawowy. Część V: Szkolenia pn. Trening umiejętności zarządzania zespołem z uwzględnieniem innowacyjnych technik coachingu i mentoringu. Część VI: Szkolenia pn. Ustalanie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w świetle przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.50.00.00-9, 80.51.00.00-2, 80.58.00.00-3, 80.53.31.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt Partnerski - NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
5   


Nazwa:
Szkolenia p.n. Trening umiejętności zarządzania zespołem z uwzględnieniem innowacyjnych technik coachingu i mentoringu


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • reGard Gerard Opiełka, Gowidlino 75A, 83-341 Gowidlino, kraj/woj. pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 36000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  26874,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  26000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  41000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-09-08
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 23660120100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-08-31
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 479 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 6
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Prowadzący postępowanie: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, fax: +48 (42) 638-48-77
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80500000-9 Usługi szkoleniowe
80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego
80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego
80580000-3 Oferowanie kursów językowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Cykl szkoleń specjalistycznych o tematyce podanej w punktach od 1 do 13;1.Pozyskiwanie funduszy UE;2.Szkolenie z zakresu Business Presentation w j.angielskim;3.Zarządzanie czasem w osiąganiu zamierzonych celów;4.Doskonalenie własnej motywacji;5.Sztuka efek Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych
Stoczek 9, 21-077 Spiczyn, woj. lubelskie
2010-10-18 53 270,00
Cykl szkoleń językowych, z języka angielskiego i niemieckiego obejmujący: Język angielski średniozaawansowany; Język angielski zaawansowany; Język niemiecki średniozaawansowany EDUKACJA PLUS s.c.
ul. Wertera 8, 20-713 Lublin, woj. lubelskie
2010-10-18 38 896,00
Cykl szkoleń z zakresu obsługi komputera obejmujący szkolenia z: Exel zaawansowany; Power Point zaawansowany; Corel podstawowy. ALT Systemy Informatyczne Bożena Karolewska
ul. Narutowicza 7/9, 90-117 Łódź, woj. łódzkie
2010-10-18 13 000,00
Szkolenia p.n. Trening umiejętności zarządzania zespołem z uwzględnieniem innowacyjnych technik coachingu i mentoringu reGard Gerard Opiełka
Gowidlino 75A, 83-341 Gowidlino, woj. pomorskie
2010-10-22 26 874,00