Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Usługa biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego


Numer ogłoszenia: 236966 - 2012; data zamieszczenia: 05.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem niniejszego postępowania jest: wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych sądowych tj.:lekarza psychiatry i psychologa albo lekarza psychiatry i specjalisty psychoterapii uzależnień wpisanych na listę biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i ochronę dóbr osobistych osoby badanej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 250, poz. 1883 z późn. zm.) dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodzi. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w formie pisemnej kieruje osoby nadużywające alkoholu na badanie - zgodnie z art. 24 i 25 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.). Przewidywana (prognozowana) ilość badań w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 07.12.2012 r. wynosi 344 i jest ona wielkością umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z potrzebami Zamawiającego.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
85.12.12.70-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 07.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien dysponować: -co najmniej 4 lekarzami psychiatrii i co najmniej 4 psychologami albo -co najmniej 4 lekarzami psychiatrii i co najmniej 4 specjalistami psychoterapii uzależnień. UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość dysponowania przez Wykonawcę psychologami i specjalistami psychoterapii uzależnień, a ich łączna liczba nie może być mniejsza niż 4. Każda osoba zdolna do wykonania zamówienia musi być wpisana na listę biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 250, poz. 1883 z późn. zm.).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie III.4.3.1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający przewiduje prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 u.p.z.p. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy może zwiększyć zakres i wielkość przedmiotu umowy do 50% jej wartości w ramach prawa opcji.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Usługa biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego


Numer ogłoszenia: 316154 - 2012; data zamieszczenia: 27.08.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 236966 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest: wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzanie wspólnych opinii biegłych sądowych tj.: lekarza psychiatry i psychologa albo lekarza psychiatry i specjalisty psychoterapii uzależnień wpisanych na listę biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i ochronę dóbr osobistych osoby badanej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 250, poz. 1883 z późn. zm.) dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodzi. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w formie pisemnej kieruje osoby nadużywające alkoholu na badanie - zgodnie z art. 24 i 25 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.). Przewidywana (prognozowana) ilość badań w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 07.12.2012 r. wynosi 344 i jest ona wielkością umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z potrzebami Zamawiającego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
85.12.12.70-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zbigniew Poseł, , ul. Bratysławska 3 m. 19, 94-032 Łódź , kraj/woj. łódzkie.
 • Grażyna Turska - Koeppe, , ul. Julianowska 5/7 m. 120,, 91-473 Łódź , kraj/woj. łódzkie.
 • Marek Staniaszek, ,, ul. Wierzbowa 42 m. 30, 90-133 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Jerzy Wojciech Tomczak, ul. Kołłątaja 9 m. 1, 91-427 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Czesław Michalczyk, ul. Hubala 5 m.19, 94-048 Łódź , kraj/woj. łódzkie.
 • Ludmiła Kulikowska-Kubiak, , ul. Warneńska 15, 94-215 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Agnieszka Kazimierczak, ul. Czarnkowska 9/13 m. 41, 91-013 Łódź , kraj/woj. łódzkie.
 • Tomasz Kajl, ul. Ossowskiego 5 m.23, 91-089 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Agnieszka Kacperska, ul. Babickiego 7 m.13, 94-056 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Dagmara Gawłowska, ul. Studzińskiego 71 m.10, 91-498 Łódź , kraj/woj. łódzkie.
 • Małgorzata Bogus-Smak , ul. Jana Olbrachta 17, 95-070 Aleksandrów Łódzki, kraj/woj. łódzkie.
 • Piotr Szubański, ul. Kominiarska 18 m. 47, 91-310 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Violetta Kopydłowska, ul. Białostocka 12 m.30, 93-355 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Sławomira Sitek, ul. Mielczarskiego 28/30 m. 41, 91-067 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 123840,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  82560,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  82560,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  82560,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-07-16
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 23696620120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-07-05
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 144 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługa biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego Zbigniew Poseł,
ul. Bratysławska 3 m. 19, 94-032 Łódź , woj. łódzkie
2012-08-27 5 897,00
Usługa biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego Grażyna Turska – Koeppe,
ul. Julianowska 5/7 m. 120,, 91-473 Łódź , woj. łódzkie
2012-08-27 5 897,00
Usługa biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego Marek Staniaszek, ,
ul. Wierzbowa 42 m. 30, 90-133 Łódź, woj. łódzkie
2012-08-27 5 897,00
Usługa biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego Jerzy Wojciech Tomczak
ul. Kołłątaja 9 m. 1, 91-427 Łódź, woj. łódzkie
2012-08-27 5 897,00
Usługa biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego Czesław Michalczyk
ul. Hubala 5 m.19, 94-048 Łódź , woj. łódzkie
2012-08-27 5 897,00
Usługa biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego Ludmiła Kulikowska-Kubiak,
ul. Warneńska 15, 94-215 Łódź, woj. łódzkie
2012-08-27 5 897,00
Usługa biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego Agnieszka Kazimierczak
ul. Czarnkowska 9/13 m. 41, 91-013 Łódź , woj. łódzkie
2012-08-27 5 897,00
Usługa biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego Tomasz Kajl
ul. Ossowskiego 5 m.23, 91-089 Łódź, woj. łódzkie
2012-08-27 5 897,00
Usługa biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego Agnieszka Kacperska
ul. Babickiego 7 m.13, 94-056 Łódź, woj. łódzkie
2012-08-27 5 897,00
Usługa biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego Dagmara Gawłowska
ul. Studzińskiego 71 m.10, 91-498 Łódź , woj. łódzkie
2012-08-27 5 897,00
Usługa biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego Małgorzata Bogus-Smak
ul. Jana Olbrachta 17, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie
2012-08-27 5 897,00
Usługa biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego Piotr Szubański
ul. Kominiarska 18 m. 47, 91-310 Łódź, woj. łódzkie
2012-08-27 5 897,00
Usługa biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego Violetta Kopydłowska
ul. Białostocka 12 m.30, 93-355 Łódź, woj. łódzkie
2012-08-27 5 897,00
Usługa biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego Sławomira Sitek
ul. Mielczarskiego 28/30 m. 41, 91-067 Łódź, woj. łódzkie
2012-08-27 5 897,00