Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
ND Nr dokumentu 236999-2014
PD Data publikacji 12/07/2014
OJ Dz.U. S 132
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 10/07/2014
DT Termin 20/08/2014
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe
OC Pierwotny kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

12/07/2014    S132    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2014/S 132-236999

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Patryk Zakrzewski
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465763
E-mail: p.zakrzewski@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Katarzyna Jarzębińska
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465811
E-mail: k.jarzebinska@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul.Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Elżbieta Ryńska-Bosak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465701
E-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Adres internetowy: www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim z podziałem na części: Część I – Budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym na terenie Województwa Małopolskiego Część II – Budowa systemu informacji pasażerskiej na trasach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Województwo Małopolskie
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zamówienie obejmuje następujące części objęte możliwością składania ofert częściowych:
1. Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim z podziałem na części: Część I – Budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym na terenie Województwa Małopolskiego, obejmujące wykonanie:
- Zadania nr 1 – Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu pn. Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim
- Zadania nr 2 – Świadczenie usług zarządzania systemem i pełnienie funkcji Operatora systemu pn. Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim
Zadania składające się na niniejsze zamówienie nie są objęte możliwością składania ofert częściowych.
Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami stanowiący zał. nr 1.1. SIWZ.
2. Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim z podziałem na części: Część II – Budowa systemu informacji pasażerskiej na trasach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, obejmujące wykonanie:
- Zadania nr 1 – Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu informacji pasażerskiej na trasach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej
- Zadania nr 2 – Świadczenie usług zarządzania systemem informacji pasażerskiej na trasach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej
Zadania składające się na niniejsze zamówienie nie są objęte możliwością składania ofert częściowych.
Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami stanowiący zał. nr 1.2. SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

72000000, 48820000, 34996000, 32500000, 80500000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
1. Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim z podziałem na części: Część I – Budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym na terenie Województwa Małopolskiego, obejmujące wykonanie:
- Zadania nr 1 – Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu pn. Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim
- Zadania nr 2 – Świadczenie usług zarządzania systemem i pełnienie funkcji Operatora systemu pn. Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim
Zadania składające się na niniejsze zamówienie nie są objęte możliwością składania ofert częściowych.
Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami stanowiący zał. nr 1.1. SIWZ.
2. Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim z podziałem na części: Część II – Budowa systemu informacji pasażerskiej na trasach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, obejmujące wykonanie:
- Zadania nr 1 – Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu informacji pasażerskiej na trasach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej
- Zadania nr 2 – Świadczenie usług zarządzania systemem informacji pasażerskiej na trasach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej
Zadania składające się na niniejsze zamówienie nie są objęte możliwością składania ofert częściowych.
Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami stanowiący zał. nr 1.2. SIWZ.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim z podziałem na części: Część I – Budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym na terenie Województwa Małopolskiego
1)Krótki opis
Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim z podziałem na części: Część I – Budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym na terenie Województwa Małopolskiego, co obejmuje wykonanie:
- Zadania nr 1 – Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu pn. Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim
- Zadania nr 2 – Świadczenie usług zarządzania systemem i pełnienie funkcji Operatora systemu pn. Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

72000000, 48820000, 34996000, 32500000, 80500000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zadania składające się na niniejsze zamówienie nie są objęte możliwością składania ofert częściowych.
Część nr: 2 Nazwa: Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim z podziałem na części: Część II – Budowa systemu informacji pasażerskiej na trasach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej
1)Krótki opis
Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim z podziałem na części: Część II – Budowa systemu informacji pasażerskiej na trasach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, co obejmuje wykonanie:
- Zadania nr 1 – Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu informacji pasażerskiej na trasach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej
- Zadania nr 2 – Świadczenie usług zarządzania systemem informacji pasażerskiej na trasach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

72000000, 48820000, 34996000, 32500000, 80500000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zadania składające się na niniejsze zamówienie nie są objęte możliwością składania ofert częściowych.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości:
- W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia określonego w sekcji II.1.5 pkt 1 Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim z podziałem na części:
Część I – Budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym na terenie Województwa Małopolskiego
– 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100)
- W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia określonego w sekcji II.1.5 pkt 2 Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim z podziałem na części:
Część II – Budowa systemu informacji pasażerskiej na trasach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej
– 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich złożenia u Zamawiającego na konto Wykonawcy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
I.
1.1. POSIADANIA UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI, JEŻELI PRZEPISY PRAWA NAKŁADAJĄ OBOWIĄZEK ICH POSIADANIA – Zamawiający nie formułuje szczególnych wymagań odnośnie spełniania tego warunku.
1.2. POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA – zgodnie z zapisami w Sekcji III. 2.3)
1.3 DYSPONOWANIA ODPOWIEDNIM POTENCJAŁEM TECHNICZNYM ORAZ OSOBAMI ZDOLNYMI
DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA – Zamawiający nie formułuje szczególnych wymagań odnośnie spełniania tego warunku.
1.4 SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ zgodnie z zapisami w Sekcji III.2.2)
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zmówienia.
3. Zamawiający w celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ dokona oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków w oparciu o wymagane dokumenty, których szczegółowa forma opisana jest w cz. III SIWZ.
4. Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Wykonawcy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą Pełnomocnictwo dla pełnomocnika,
do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone warunki winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie.
II. Wykonawcy zobowiązani są w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, złożyć następujące dokumenty:
1.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
1.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Jeżeli wartości usług podane w dokumentach potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie, podano w innych walutach niż PLN Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia
tej waluty według średniego kursu NBP na dzień zrealizowania usług.
Wykonawca w WYKAZIE USŁUG winien wskazać jedynie usługi określone w ramach warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia (określonego w sekcji III.2.3) oraz złożyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dziennik Ustaw z dnia 19.02.2013 poz. 231) dowodami, o których mowa
w Wykazie usług są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
2) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa pkt. 1.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane
w WYKAZIE USŁUG zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
1.3 Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy zgodnie z zapisami sekcji III.2.2)
1.4 Pisemne zobowiązanie – w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy PZP.
2. W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, należy przedłożyć:
2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześnie niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4 – 8 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2.6 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 9 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2.7 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 10 i 11 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2.8 W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył dokumenty na potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych
3.1Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach dokumentów, o których mowa w:
- pkt 2.2 - 2.4 i 2.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- pkt 2.5 i 2.7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4 – 8 i pkt 10 – 11 ustawy PZP – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
3.2 Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3.3. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w cz. III pkt 3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione odpowiednio w terminach określonym w pkt 3.1.
4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
5. Informacje dotyczące formy, w jakiej dokumenty mogą być składane
5.1 Wymagane dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
5.3 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
5.4 Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt II. 1.4 musi zostać złożone
w oryginale.
5.5 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej:
- 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) – w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia określonego w sekcji II.1.5 pkt 1 2.1. Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim z podziałem na części: Część I – Budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym na terenie Województwa Małopolskiego,
- 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) – w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia określonego w sekcji II.1.5 pkt 2 Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim z podziałem na części: Część II – Budowa systemu informacji pasażerskiej na trasach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku, gdy w informacji określonej powyżej wartość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytowa została wskazana w innych walutach niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty według średniego kursu NBP na dzień wystawienia informacji.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że:
1. w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia określonego w sekcji II.1.5 pkt 1 (Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim z podziałem na części: Część I – Budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym na terenie Województwa Małopolskiego):
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100).
2. w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia określonego w sekcji II.1.5 pkt 2 (Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim z podziałem na części: Część II – Budowa systemu informacji pasażerskiej na trasach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej):
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wg wzoru zał. nr 4.1. SIWZ WYKAZ USŁUG (dla Części I) oraz zał. nr 4.2. SIWZ WYKAZ USŁUG (dla Części II).
Jeżeli wartości usług podane w dokumentach potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie, podano w innych walutach niż PLN Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia
tej waluty według średniego kursu NBP na dzień zrealizowania usług.
Wykonawca w WYKAZIE USŁUG winien wskazać jedynie usługi określone w ramach warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia (określonego w sekcji III.2.3 - minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów) oraz złożyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dziennik Ustaw z dnia 19.02.2013 poz. 231) dowodami, o których mowa
w Wykazie usług są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
2) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa pkt. 1.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane
w WYKAZIE USŁUG zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie:
1. W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia określonego w sekcji II.1.5 pkt 1 (Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim z podziałem na części: Część I – Budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym na terenie Województwa Małopolskiego):
1.1. wdrożył kompletny system informatyczny o architekturze typu klient – serwer opartej o fizyczne serwery lub posiadający architekturę opartą o wirtualne maszyny przetwarzające operacje w systemie w tzw. chmurze, obsługujący co najmniej 250 użytkowników systemu.
1.2. wdrożył system informatyczny o architekturze typu klient – serwer opartej o fizyczne serwery lub posiadający architekturę opartą o wirtualne maszyny przetwarzające operacje w systemie w tzw. chmurze, który to system posiada własne środowisko agregujące i przetwarzające dane – bazę danych obsługującą w okresach co najmniej tygodniowych co najmniej 10000 rekordów danych odczytywanych poprzez RFID i przesyłanych do systemu centralnego za pomocą transmisji danych w sieci GSM.
1.3. wdrożył system informatyczny o architekturze typu klient – serwer opartej o fizyczne serwery lub posiadający architekturę opartą o wirtualne maszyny przetwarzające operacje w systemie w tzw. chmurze, który to system zawiera co najmniej jedną aplikację mobilną, tzn. aplikację będącą elementem systemu dedykowaną dla urządzeń mobilnych typu smartphone, tablet lub PDA o funkcjonalności, co najmniej umożliwiającej odczyt identyfikatorów RFID, zarządzaną z poziomu centralnego systemu informatycznego.
1.4. administrował lub administruje wskazanymi powyżej w pkt 1.2 - 1.3 systemami,
a w ramach zakresu świadczonych przez Wykonawcę usług administrowania tymi systemami zawierają się co najmniej następujące czynności:
- utrzymanie infrastruktury systemu - platformy aplikacji systemu realizowanej co najmniej przez przeglądarkę WWW w zakresie utrzymania obejmującym co najmniej sprzęt i oprogramowanie,
- wykonywanie naprawy usterek elementów systemu, w tym urządzeń mobilnych
i oprogramowania
- aktualizowanie oprogramowania wszystkich elementów systemu.
UWAGA – możliwie jest wykonanie (wykonywanie) usług, o których mowa w pkt 1.2. – 1.4., wykazywanych w ramach spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku posiadania wiedzy
i doświadczenia, zarówno w ramach jednego, jak i odrębnych zamówień.
2. w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia określonego w sekcji II.1.5 pkt 2 (Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim z podziałem na części: Część II – Budowa systemu informacji pasażerskiej na trasach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej):
2.1. wdrożył system informatyczny o architekturze typu klient – serwer opartej o fizyczne serwery lub posiadający architekturę opartą o wirtualne maszyny przetwarzające operacje w systemie w tzw. chmurze, gdzie w ramach systemu dostarczono minimum 50 urządzeń mobilnych, a urządzenia mobilne posiadały co najmniej moduły GPS, GSM oraz czytniki RFID.
2.2. wdrożył i administruje lub administrował systemem informatycznym posiadającym architekturę typu klient – serwer opartą o fizyczne serwery lub posiadającym architekturę opartą o wirtualne maszyny przetwarzające operacje w systemie w tzw. chmurze, który to system na podstawie gromadzonych danych z minimum trzydziestu urządzeń lokalizacji pojazdów gromadzi w warstwie serwerowej systemu dane pochodzące z urządzeń mobilnych takie jak: lokalizacja (miejsce) i czas, a następnie w wyniku przetworzenia tych danych przekazuje do urządzeń przeznaczonych do emisji komunikatów treści np. rozkłady jazdy z przewidywanym rzeczywistym czasem odjazdu pojazdu na minimum dziesięciu urządzeniach zewnętrznych przeznaczonych do emisji treści.
System ten składać się powinien co najmniej z systemu informatycznego zarządzającego,
z urządzeń lokalizacji pojazdów i urządzeń przeznaczonych do emisji treści.
2.3. wdrożył i administruje lub administrował systemem informatycznym posiadającym interfejs obsługi systemu realizowany za pomocą co najmniej przeglądarki internetowej, posiadającym własne środowisko graficzne typu GIS lub korzystającym z zewnętrznego źródła danych GIS poprzez usługi typu WMS, przeznaczonym do prezentowania treści takich jak:
- lokalizacja przystanków komunikacji publicznej
- prezentacja treści powiązanych z obiektami fizycznymi prezentowanymi w środowisku graficznym, w którym dostęp do informacji zawartych w systemie był możliwy również
w sposób dedykowany przez urządzenia mobilne.
System musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą rejestrację użytkowników w systemie
i udostępniać zarejestrowanym użytkownikom narzędzia przeznaczone do personalizacji danych zgromadzonych w systemie.
UWAGA – możliwie jest wykonanie (wykonywanie) usług, o których mowa w pkt 2.1. – .2.3., wykazywanych w ramach spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku posiadania wiedzy
i doświadczenia, zarówno w ramach jednego, jak i odrębnych zamówień.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDW-DN-4-271-84/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.8.2014 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 20.8.2014 - 10:00

Miejscowość:

30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1.1Termin realizacji zamówienia określonego w sekcji II.1.5 pkt 1(Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim z podziałem na części: Część I – Budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym na terenie Województwa Małopolskiego):
- Zadanie nr 1 – do dnia 15 października 2015 r.
- Zadanie nr 2 – przez okres 36 miesięcy od daty końcowego odbioru Zadania nr 1
1.2 Termin realizacji zamówienia określonego w sekcji II 1.5 pkt 2. (Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim z podziałem na części: Część II – Budowa systemu informacji pasażerskiej na trasach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej):
- Zadanie nr 1 – do dnia 15 października 2015 r.
- Zadanie nr 2 – przez okres 36 miesięcy od daty końcowego odbioru Zadania nr 1
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bez konsekwencji prawnych od realizacji zamówienia określonego w sekcji II 1.5 pkt 2 Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim z podziałem na części: Część II – Budowa systemu informacji pasażerskiej na trasach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w trybie odstąpienia od umowy w przypadku braku wyłonienia w niniejszym postępowaniu Wykonawcy zamówienia wskazanego w sekcji II 1.5 pkt 1 Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim z podziałem na części: Część I – Budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym na terenie Województwa Małopolskiego, jak również w przypadku, gdy stopień zaawansowania prac związanych z budową linii Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) i dostawą pojazdów SKA realizowanych w ramach odrębnego zamówienia nie będzie gwarantował możliwości zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakładanym zakresie oraz terminie. W przypadku odstąpienia od realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca uprawniony będzie do otrzymania jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu realizacji wykonanego zakresu zamówienia.
3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Zamówienia uzupełniające mogą zostać udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od jego udzielenia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.
W tym okresie Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie zamówienia określonego w sekcji II.1.5 pkt 1 (Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim z podziałem na części: Część I – Budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym na terenie Województwa Małopolskiego) o wartości nieprzekraczającej 10 % wartości Zadania nr 1 oraz o wartości nieprzekraczającej 10 % wartości Zadania nr 2.
Zamówienia uzupełniające w razie takiej potrzeby udzielone zostaną w okresie, kiedy Wykonawca pełnił będzie funkcję Operatora systemu MKA i będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień,
co objęte zamówieniem podstawowym, w szczególności w ramach następującego zakresu usług:
- wprowadzanie zmian w systemie informatycznym systemu MKA w związku z przystąpieniem nowego Partnera do projektu MKA,
- wprowadzanie do systemu nowych parkingów w systemie park&ride w zakresie zmian w systemie informatycznym,
- obsługa nowego Partnera w projekcie MKA w zakresie i na zasadach analogicznych jak obsługa pozostałych Partnerów w ramach projektu.
4. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania planowane jest do współfinansowania
ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – działanie 1.2 – Rozwój społeczeństwa informacyjnego w zakresie Zadania nr 1 zamówienia określonego w SIWZ cz. I pkt 2.1. (Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym
w Województwie Małopolskim z podziałem na części: Część I – Budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym na terenie Województwa Małopolskiego) oraz Zadania nr 1 zamówienia określonego w SIWZ cz. I pkt 2.2. (Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim z podziałem na części: Część II – Budowa systemu informacji pasażerskiej na trasach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej).
5. W przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia, przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami Działu VI, Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.7.2014
TI Tytuł Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
ND Nr dokumentu 273211-2014
PD Data publikacji 09/08/2014
OJ Dz.U. S 152
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 06/08/2014
DT Termin 29/08/2014
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe
OC Pierwotny kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe

09/08/2014    S152    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2014/S 152-273211

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków30-085, POLSKA. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.7.2014, 2014/S 132-236999)

Przedmiot zamówienia:
CPV:72000000, 48820000, 34996000, 32500000, 80500000

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Serwery

Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne

Usługi szkoleniowe

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

20.8.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

20.8.2014 (10:00)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

29.8.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

29.8.2014 (10:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
ND Nr dokumentu 294974-2014
PD Data publikacji 29/08/2014
OJ Dz.U. S 165
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 27/08/2014
DT Termin 04/09/2014
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe
OC Pierwotny kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe

29/08/2014    S165    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2014/S 165-294974

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków30-085, POLSKA. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.7.2014, 2014/S 132-236999)

Przedmiot zamówienia:
CPV:72000000, 48820000, 34996000, 32500000, 80500000

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Serwery

Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne

Usługi szkoleniowe

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

29.8.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

29.8.2014 (10:00)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

4.9.2014 (10:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

4.9.2014 (11:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
ND Nr dokumentu 434663-2014
PD Data publikacji 20/12/2014
OJ Dz.U. S 246
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 18/12/2014
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe
OC Pierwotny kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

20/12/2014    S246    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2014/S 246-434663

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim z podziałem na części: Część I – Budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym na terenie Województwa Małopolskiego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Województwo Małopolskie.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zamówienie obejmuje następujące części objęte możliwością składania ofert częściowych:
1. Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim z podziałem na części: Część I – Budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym na terenie Województwa Małopolskiego, obejmujące wykonanie:
— Zadania nr 1 – Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu pn. Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim,
— Zadania nr 2 – Świadczenie usług zarządzania systemem i pełnienie funkcji Operatora systemu pn. Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.
Zadania składające się na niniejsze zamówienie nie są objęte możliwością składania ofert częściowych.
Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami stanowiący zał. nr 1.1. SIWZ.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

72000000, 32500000, 80500000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 19 496 137,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZDW-DN-4-271-84/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 132-236999 z dnia 12.7.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 001 - Nazwa: Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim z podziałem na części: Część I – Budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym na terenie Województwa Małopolskiego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
16.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum: UNICARD S.A. – Lider, AMG.net. S.A. – Partner
ul. Łagiewnicka 54, ul. Łąkowa 29
30-417,90-554 Kraków,Łódź
E-mail: biuro@unicard.pl
Tel.: +48 123989900
Faks: +48 123989901

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 23 654 471,54 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 19 496 137,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Uruchomienia serwerów CPD, pełnienia roli operatora systemu MKA, wykonania części wyposażenia serwerowni.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia (ZDW-DN-4-271-84/14) prowadzone przez Zamawiającego obejmowało również zamówienie pn. Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim z podziałem na części: Część II – Budowa systemu informacji pasażerskiej na trasach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Postępowanie w zakresie obejmującym wskazaną wyżej Część II zamówienia zostało unieważnione w 29.10.2014 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami Działu VI, Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.12.2014

Adres: ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
tel: 12 44 65 700, 44 65 810
fax: 12 44 65 702
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-08-20
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 23699920141
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-07-12
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 300000 ZŁ
Szacowana wartość* 10 000 000 PLN  -  15 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 kraków, woj. małopolskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
48820000-2 Serwery
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim z podziałem na części: Część I – Budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym na terenie Województwa Małopolskiego Konsorcjum: UNICARD S.A. – Lider, AMG.net. S.A. – Partner
ul. Łagiewnicka 54, ul. Łąkowa 29, 30-417,90-554 Kraków,Łódź, woj.
2014-12-16 19 496 137,00