Wałbrzych: Dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu


Numer ogłoszenia: 237226 - 2015; data zamieszczenia: 11.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Sudecka , ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych, woj. wałbrzyskie, tel. 074 8423287, faks 074 8423289.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.filharmonia-sudecka.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytucja Kultury podległa organowi samorządowemu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Dostawa dotyczy wyłącznie nowych, kompletnych, pochodzących z bieżącej produkcji i profesjonalnych instrumentów muzycznych, a także wyposażenia, akcesoriów, pokrowców i futerałów, które powinny spełniać wymagania techniczne zawarte w przedmiotowej specyfikacji. 2. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie następować do siedziby Zamawiającego - Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 4 - na koszt i ryzyko Wykonawcy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami znajduje się w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Dla instrumentów muzycznych opisanych w Załączniku nr 1 Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu okresu gwarancji podanego w tymże Załączniku, liczonego od dnia protokolarnego odbioru instrumentu. 5. Dla pozostałych elementów przedmiotu zamówienia wskazanych w Załączniku nr 1 Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 24 - miesięcznego okresu gwarancji, liczonego od dnia protokolarnego odbioru instrumentu. 6. W okresie gwarancji Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia usterki, do naprawy przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 28 dni od dnia zgłoszenia usterki. W przypadku okresu naprawy wykraczającej poza termin 28 dni od daty zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu zamówienia zastępczego o klasie nie niższej niż proponowany w przedmiotowym postępowaniu albo do wymiany na nowy. 7. Wszystkie naprawy gwarancyjne muszą być wykonywane bezpłatnie w autoryzowanych przez producenta punktach serwisowych. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania dwóch bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych, wykonanych w siedzibie zamawiającego: pierwszy przegląd gwarancyjny po roku użytkowania, a drugi przed upływem końca okresu gwarancji. 9. Ze względu na specyfikę i indywidualne cechy instrumentów Zamawiający wymaga, aby Wykonawca umożliwił wybór instrumentu z podanej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia minimalnej ilości tego samego rodzaju instrumentu. Wybór dokonany zostanie przez przedstawicieli Zamawiającego. Z powyższego wyboru zostanie sporządzony protokół. 10. Wszelkie koszty związane z badaniem danego instrumentu muzycznego przez przedstawicieli Zamawiającego, a zwłaszcza transportu instrumentu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. 11. Zamawiający po zrealizowaniu dostawy zastrzega sobie prawo kontroli parametrów i jakości dźwięku dostarczanych instrumentów przy odbiorze. Dostawa instrumentów o niewłaściwych parametrach jakości brzmienia nie stanowi realizacji przedmiotu zamówienia. 12. Warunki finansowe rozliczeń: 1) Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 2) Płatne przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury. 3) Podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy. 13. Zamawiający podzielił zamówienie na części, w każdej z nich wybór oferty najkorzystniejszej będzie następował odrębnie. Na każdą część zamówienia będzie zawarta odrębna umowa. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie spośród następujących części: 1) CZĘŚĆ 1 Puzon tenorowy Thein, model Soloist (3404) lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 2) CZĘŚĆ 2 Trąbka Vincent Bach w stroju B (180-43) lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 3) CZĘŚĆ 3 Flet piccolo Philipp Hammig 650/4 (356) lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 4) CZĘŚĆ 4 Klarnet Divine A Buffet Crampon (5001) oraz Klarnet Divine B Buffet Crampon (5000) lub równoważne o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 5) CZĘŚĆ 5 Obój F. Loree model gR+3 125 Jubileuszowy (automatic) lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 6) CZĘŚĆ 6 Pianino cyfrowe model KAWAI MP 7 wraz ze skrzynią transportową lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 7) CZĘŚĆ 7 Zestaw perkusyjny wraz ze skrzynią transportową lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 14. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia - podstawa prawna art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 15. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych, udowodnienie ich funkcjonalnej i użytkowej równoważności z systemami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy, który na dowód równoważności musi przedłożyć dokumenty, na podstawie których Zamawiający będzie mógł potwierdzić zgodność parametrów proponowanego instrumentu muzycznego, wyposażenia, akcesoriów, pokrowców, futerałów z parametrami określonymi w SIWZ. Złożenie tego typu dokumentów jest niezbędne tylko w przypadku składania oferty równoważnej w stosunku do wskazanej przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia marki i modelu danego instrumentu muzycznego, wyposażenia, akcesoriów, pokrowców, i futerałów. Za równoważne pod względem: 1) Technicznym i użytkowym - Zamawiający rozumie tak wykonane instrumenty muzyczne, wyposażenie, akcesoria, pokrowce, futerały, które posiadają równoważną pod względem sprawności technicznej budowę i elementy do tych przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. 2) Artystycznym, wykonawczym i funkcjonalnym - w przypadku konieczności dokonania przez Zamawiającego wyboru instrumentu muzycznego lub weryfikacji dotyczącej równoważności jakościowej, będą brane pod uwagę przede wszystkim następujące elementy: - barwa dźwięku we wszystkich rejestrach instrumentu, - wyrównanie intonacji w pełnym zakresie brzmienia instrumentu, - wyrównanie dźwięku w pełnym zakresie instrumentu, - precyzja wykonania, działania i dokładności mechaniki instrumentu. 16. Pozostałe wymagania Zamawiającego oraz zapisy istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ..


II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP, w zakresie ilości dostarczanych instrumentów muzycznych, zgodnych z przedstawioną w niniejszym SIWZ specyfikacją, a także w zakresie wyposażenia, akcesoriów, pokrowców i futerałów do tych instrumentów.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 7.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 20.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował: a) dla Części 1 - co najmniej 1 dostawę instrumentu muzycznego - puzonu tenorowego - o wartości nie mniejszej niż 27.000 PLN brutto. b) dla Części 2 - co najmniej 1 dostawę instrumentu muzycznego - trąbki w stroju B - o wartości nie mniejszej niż 9.000 PLN brutto. c) dla Części 3 - co najmniej 1 dostawę instrumentu muzycznego - fletu piccolo - o wartości nie mniejszej niż 11.000 PLN brutto. d) dla Części 4 - co najmniej 1 dostawę instrumentów muzycznych - klarnetu A i klarnetu B (razem lub oddzielnie) o wartości nie mniejszej niż 17.000 PLN brutto licząc za każdy instrument oddzielnie. e) dla Części 5 - co najmniej 1 dostawę instrumentu muzycznego - oboju - o wartości nie mniejszej niż 27.000 PLN brutto. f) dla Części 6 - co najmniej 1 dostawę instrumentu muzycznego - pianina cyfrowego - o wartości nie mniejszej niż 4.000 PLN brutto. g) dla Części 7 - co najmniej 1 dostawę akcesoriów perkusyjnych o wartości zestawu nie mniejszej niż 3.000 PLN brutto. W celu udokumentowania wymaganego doświadczenia dla poszczególnych części zamówienia Wykonawca powinien przedstawić wykaz głównych dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane - na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w niniejszym punkcie. Poprzez główne dostawy należy rozumieć co najmniej jedną dostawę danego instrumentu muzycznego dla każdej części zamówienia, zgodnie z lit. od a) do g) - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ); Jako dokument potwierdzający należyte wykonanie dostaw wykazanych w wykazie Wykonawca powinien przedstawić: - Poświadczenie, - Inne dokumenty, jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Jakość - 30


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych, na podstawie określonych poniżej warunków: 1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT. 2. Wystąpienie siły wyższej. 3. Zmiana terminu wykonania dostawy - wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zadań. 4. Zmiany postanowień umowy mogących mieć wpływ na niezakończenie lub utratę finansowania zadań.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/359

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 4, Sekretariat.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.09.2015 godzina 11:00, miejsce: Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 4, Sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Puzon tenorowy.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Puzon tenorowy Thein, model Soloist (3404) lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.11.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Jakość - 30


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Trąbka.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Trąbka Vincent Bach w stroju B (180-43) lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.11.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Jakość - 30


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Flet piccolo.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Flet piccolo Philipp Hammig 650/4 (356) lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.11.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Jakość - 30


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
2 Klarnety.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Klarnet Divine A Buffet Crampon (5001) oraz Klarnet Divine B Buffet Crampon (5000) lub równoważne o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.11.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Jakość - 30


CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Obój F.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obój F. Loree model gR+3 125 Jubileuszowy (automatic) lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.11.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Jakość - 30


CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Pianino cyfrowe.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pianino cyfrowe model KAWAI MP 7 wraz ze skrzynią transportową lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.11.2015.


CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Zestaw perkusyjny.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestaw perkusyjny wraz ze skrzynią transportową lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.11.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Jakość - 30


Numer ogłoszenia: 242100 - 2015; data zamieszczenia: 16.09.2015


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
237226 - 2015 data 11.09.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Filharmonia Sudecka, ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych, woj. wałbrzyskie, tel. 074 8423287, fax. 074 8423289.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.3.2).

 • W ogłoszeniu jest:
  Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował: a) dla Części 1 - co najmniej 1 dostawę instrumentu muzycznego - puzonu tenorowego - o wartości nie mniejszej niż 27.000 PLN brutto. b) dla Części 2 - co najmniej 1 dostawę instrumentu muzycznego - trąbki w stroju B - o wartości nie mniejszej niż 9.000 PLN brutto. c) dla Części 3 - co najmniej 1 dostawę instrumentu muzycznego - fletu piccolo - o wartości nie mniejszej niż 11.000 PLN brutto. d) dla Części 4 - co najmniej 1 dostawę instrumentów muzycznych - klarnetu A i klarnetu B (razem lub oddzielnie) o wartości nie mniejszej niż 17.000 PLN brutto licząc za każdy instrument oddzielnie. e) dla Części 5 - co najmniej 1 dostawę instrumentu muzycznego - oboju - o wartości nie mniejszej niż 27.000 PLN brutto. f) dla Części 6 - co najmniej 1 dostawę instrumentu muzycznego - pianina cyfrowego - o wartości nie mniejszej niż 4.000 PLN brutto. g) dla Części 7 - co najmniej 1 dostawę akcesoriów perkusyjnych o wartości zestawu nie mniejszej niż 3.000 PLN brutto. W celu udokumentowania wymaganego doświadczenia dla poszczególnych części zamówienia Wykonawca powinien przedstawić wykaz głównych dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane - na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w niniejszym punkcie. Poprzez główne dostawy należy rozumieć co najmniej jedną dostawę danego instrumentu muzycznego dla każdej części zamówienia, zgodnie z lit. od a) do g) - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ); Jako dokument potwierdzający należyte wykonanie dostaw wykazanych w wykazie Wykonawca powinien przedstawić: - Poświadczenie, - Inne dokumenty, jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował: a) dla Części 1 - co najmniej 1 dostawę instrumentu muzycznego - puzonu tenorowego - o wartości nie mniejszej niż 27.000 PLN brutto. b) dla Części 2 - co najmniej 1 dostawę instrumentu muzycznego - trąbki w stroju B - o wartości nie mniejszej niż 9.000 PLN brutto. c) dla Części 3 - co najmniej 1 dostawę instrumentu muzycznego - fletu piccolo - o wartości nie mniejszej niż 11.000 PLN brutto. d) dla Części 4 - co najmniej 1 dostawę instrumentów muzycznych - klarnetu A i klarnetu B (razem lub oddzielnie) o wartości nie mniejszej niż 17.000 PLN brutto licząc za każdy instrument oddzielnie. e) dla Części 5 - co najmniej 1 dostawę instrumentu muzycznego - oboju - o wartości nie mniejszej niż 17.000 PLN brutto. f) dla Części 6 - co najmniej 1 dostawę instrumentu muzycznego - pianina cyfrowego - o wartości nie mniejszej niż 4.000 PLN brutto. g) dla Części 7 - co najmniej 1 dostawę akcesoriów perkusyjnych o wartości zestawu nie mniejszej niż 3.000 PLN brutto. W celu udokumentowania wymaganego doświadczenia dla poszczególnych części zamówienia Wykonawca powinien przedstawić wykaz głównych dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane - na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w niniejszym punkcie. Poprzez główne dostawy należy rozumieć co najmniej jedną dostawę danego instrumentu muzycznego dla każdej części zamówienia, zgodnie z lit. od a) do g) - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ); Jako dokument potwierdzający należyte wykonanie dostaw wykazanych w wykazie Wykonawca powinien przedstawić: - Poświadczenie, - Inne dokumenty, jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia..


Wałbrzych: Dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu


Numer ogłoszenia: 22072 - 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 237226 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Sudecka, ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych, woj. wałbrzyskie, tel. 074 8423287, faks 074 8423289.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytucja Kultury podległa organowi samorządowemu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Dostawa dotyczy wyłącznie nowych, kompletnych, pochodzących z bieżącej produkcji i profesjonalnych instrumentów muzycznych, a także wyposażenia, akcesoriów, pokrowców i futerałów, które powinny spełniać wymagania techniczne zawarte w przedmiotowej specyfikacji. 2. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie następować do siedziby Zamawiającego - Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 4 - na koszt i ryzyko Wykonawcy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami znajduje się w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Dla instrumentów muzycznych opisanych w Załączniku nr 1 Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu okresu gwarancji podanego w tymże Załączniku, liczonego od dnia protokolarnego odbioru instrumentu. 5. Dla pozostałych elementów przedmiotu zamówienia wskazanych w Załączniku nr 1 Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 24 - miesięcznego okresu gwarancji, liczonego od dnia protokolarnego odbioru instrumentu. 6. W okresie gwarancji Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia usterki, do naprawy przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 28 dni od dnia zgłoszenia usterki. W przypadku okresu naprawy wykraczającej poza termin 28 dni od daty zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu zamówienia zastępczego o klasie nie niższej niż proponowany w przedmiotowym postępowaniu albo do wymiany na nowy. 7. Wszystkie naprawy gwarancyjne muszą być wykonywane bezpłatnie w autoryzowanych przez producenta punktach serwisowych. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania dwóch bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych, wykonanych w siedzibie zamawiającego: pierwszy przegląd gwarancyjny po roku użytkowania, a drugi przed upływem końca okresu gwarancji. 9. Ze względu na specyfikę i indywidualne cechy instrumentów Zamawiający wymaga, aby Wykonawca umożliwił wybór instrumentu z podanej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia minimalnej ilości tego samego rodzaju instrumentu. Wybór dokonany zostanie przez przedstawicieli Zamawiającego. Z powyższego wyboru zostanie sporządzony protokół. 10. Wszelkie koszty związane z badaniem danego instrumentu muzycznego przez przedstawicieli Zamawiającego, a zwłaszcza transportu instrumentu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. 11. Zamawiający po zrealizowaniu dostawy zastrzega sobie prawo kontroli parametrów i jakości dźwięku dostarczanych instrumentów przy odbiorze. Dostawa instrumentów o niewłaściwych parametrach jakości brzmienia nie stanowi realizacji przedmiotu zamówienia. 12. Warunki finansowe rozliczeń: 1) Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 2) Płatne przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury. 3) Podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy. 13. Zamawiający podzielił zamówienie na części, w każdej z nich wybór oferty najkorzystniejszej będzie następował odrębnie. Na każdą część zamówienia będzie zawarta odrębna umowa. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie spośród następujących części: 1) CZĘŚĆ 1 Puzon tenorowy Thein, model Soloist (3404) lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 2) CZĘŚĆ 2 Trąbka Vincent Bach w stroju B (180-43) lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 3) CZĘŚĆ 3 Flet piccolo Philipp Hammig 650/4 (356) lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 4) CZĘŚĆ 4 Klarnet Divine A Buffet Crampon (5001) oraz Klarnet Divine B Buffet Crampon (5000) lub równoważne o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 5) CZĘŚĆ 5 Obój F. Loree model gR+3 125 Jubileuszowy (automatic) lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 6) CZĘŚĆ 6 Pianino cyfrowe model KAWAI MP 7 wraz ze skrzynią transportową lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 7) CZĘŚĆ 7 Zestaw perkusyjny wraz ze skrzynią transportową lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 14. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia - podstawa prawna art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 15. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych, udowodnienie ich funkcjonalnej i użytkowej równoważności z systemami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy, który na dowód równoważności musi przedłożyć dokumenty, na podstawie których Zamawiający będzie mógł potwierdzić zgodność parametrów proponowanego instrumentu muzycznego, wyposażenia, akcesoriów, pokrowców, futerałów z parametrami określonymi w SIWZ. Złożenie tego typu dokumentów jest niezbędne tylko w przypadku składania oferty równoważnej w stosunku do wskazanej przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia marki i modelu danego instrumentu muzycznego, wyposażenia, akcesoriów, pokrowców, i futerałów. Za równoważne pod względem: 1) Technicznym i użytkowym - Zamawiający rozumie tak wykonane instrumenty muzyczne, wyposażenie, akcesoria, pokrowce, futerały, które posiadają równoważną pod względem sprawności technicznej budowę i elementy do tych przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. 2) Artystycznym, wykonawczym i funkcjonalnym - w przypadku konieczności dokonania przez Zamawiającego wyboru instrumentu muzycznego lub weryfikacji dotyczącej równoważności jakościowej, będą brane pod uwagę przede wszystkim następujące elementy: - barwa dźwięku we wszystkich rejestrach instrumentu, - wyrównanie intonacji w pełnym zakresie brzmienia instrumentu, - wyrównanie dźwięku w pełnym zakresie instrumentu, - precyzja wykonania, działania i dokładności mechaniki instrumentu. 16. Pozostałe wymagania Zamawiającego oraz zapisy istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Puzon tenorowy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.10.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BRASS POINT, Nell Nowicka - Henglewska, {Dane ukryte}, 60-176 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 32380,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  40584,99


 • Oferta z najniższą ceną:
  40584,99
  / Oferta z najwyższą ceną:
  40584,99


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
2   


Nazwa:
Trąbka


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.10.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BRASS POINT, Nell Nowicka - Henglewska, {Dane ukryte}, 60-176 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22971,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  29958,38


 • Oferta z najniższą ceną:
  29958,38
  / Oferta z najwyższą ceną:
  29958,38


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
3   


Nazwa:
Flet piccolo


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.11.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JARMUŁA MUSIC S.C., {Dane ukryte}, 33-103 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 13415,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  21220,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  21220,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21220,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
4   


Nazwa:
2 Klarnety


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.11.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Serwis Gwarancyjny i Pogwarancyjny Instrumentów Dętych, Piotr Śmietana, {Dane ukryte}, 40-025 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 40692,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  49938,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  49938,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  49938,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
5   


Nazwa:
Obój F


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.10.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GAMUZ J.P. Gacka Spółka Jawna, {Dane ukryte}, 40-133 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 31600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  38880,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  38880,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  43900,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
7   


Nazwa:
Zestaw perkusyjny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.10.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GAMUZ J.P. Gacka Spółka Jawna, {Dane ukryte}, 40-133 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3527,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5129,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  4280,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5129,40


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Słowackiego  4, 58-300   Wałbrzych
woj. brak
Dane kontaktowe: email: a_simm@filharmonia-sudecka.pl, info@filharmonia-sudecka.pl
tel: 748 423 287,
fax: 748 423 289
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-09-20
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 23722620150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-09-10
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 60 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 7
Kryterium ceny: 70%
WWW ogłoszenia: www.filharmonia-sudecka.pl
Informacja dostępna pod: Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 4, Sekretariat
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
37310000-4 Instrumenty muzyczne
37320000-7 Części i akcesoria do instrumentów muzycznych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Puzon tenorowy BRASS POINT, Nell Nowicka - Henglewska
Poznań
2016-02-01 40 584,00
Trąbka BRASS POINT, Nell Nowicka - Henglewska
Poznań
2016-02-01 29 958,00
Flet piccolo JARMUŁA MUSIC S.C.
Tarnów
2016-02-01 21 220,00
2 Klarnety Serwis Gwarancyjny i Pogwarancyjny Instrumentów Dętych, Piotr Śmietana
Katowice
2016-02-01 49 938,00
Obój F GAMUZ J.P. Gacka Spółka Jawna
Katowice
2016-02-01 38 880,00
Zestaw perkusyjny GAMUZ J.P. Gacka Spółka Jawna
Katowice
2016-02-01 5 129,00