Gdańsk: Świadczenie usług bieżącej konserwacji płyt boisk z trawy naturalnej, administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku, do dnia 30.11.2012 roku


Numer ogłoszenia: 237264 - 2012; data zamieszczenia: 05.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku , ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 524 34 73, faks 058 524 34 93.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mosir.gda.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług bieżącej konserwacji płyt boisk z trawy naturalnej, administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku, do dnia 30.11.2012 roku.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bieżącej konserwacji płyt boisk z trawy naturalnej na następujących boiskach: 1) Boisko główne przy ulicy Traugutta - pow. 15.210 metrów kwadratowych. 2) Boisko treningowe przy ulicy Traugutta - pow. 7.922 metrów kwadratowych. 3) Boisko przy ulicy Zawodników - pow. 6.600 metrów kwadratowych. 4) Boisko przy ulicy Hallera - pow. 7.848 metrów kwadratowych. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia Zamawiający określił Wzorem Umowy, który stanowi zał. nr 6 do SIWZ, w szczególności Opisem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi zał. nr 2 do Wzoru Umowy.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.32.00.00-9, 77.31.41.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w wysokości: 3.000,00 PLN Wykonawca wnosi w jednej lub kilkunastępujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 roku Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli udokumentuje, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał lub wykonuje, usługi kompleksowej pielęgnacji nawierzchni z trawy naturalnej spełniające łącznie następujące warunki: 1) obejmują min. dwa boiska piłkarskie, na których rozrywane są oficjalne rozgrywki piłki nożnej, w tym jedno boisko na którym prowadzono rozgrywki w najwyższej klasie rozgrywkowej, 2) na każdym z boisk pielęgnację wykonywano w okresie wegetacji (od kwietnia do października) przez okres min. 5 miesięcy


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,jeżeli udokumentuje, że dysponuje następującym potencjałem technicznym: 1) min. 2 szt. -kosiarki wielo-wrzecionowe zbierające pokos, szerokość robocza min 2,5 m o napędziehydrostatycznym, 2) min. 2 szt. - kosiarka wałująca jedno-wrzecionowa o napędzie hydrostatycznym i ciężarze min. 250 kg i szerokości roboczej wrzeciona min 1,0 m,o mocy min. 20 KM 3) min. 1 szt. - skaryfikator ciągnikowy napędzany hydraulicznie , przeciwbieżny wyposażony w kosz zbierający 4) min. 1 szt. - aerator szczelinowy, 5) min. 1 szt. - aerator perforacyjny pionowy, 6) min. 1 szt. - aerator o nożach wahliwych, 7) min. 1 szt. - opryskiwacz, 8) min. 1 szt. - zestaw grabi sprężynowych z dociskiem hydraulicznym do podłoża, 9) min. 1 szt. -podsiewacz szczelinowy z wertykulatorem, 10) min. 1 szt. - piaskarka, 11) min. 1 szt. - rozrzutnik nawozu, 12) min. 1 szt. - szczotka aktywna przeciwbieżna, 13) min. 1 szt. - szczotka jednorzędowa do równomiernego rozprowadzania piasku po piaskowaniu, 14) min. 1 szt. -przyczepa na kołach z protektorem trawnikowym, 15) min. 1 szt. - ciągnik z protektorem trawnikowym z przednimi głównymi kołami napędowymi o mocy min. 15 KM, 16) min. 1 szt. -ciągnik z napędem na cztery koła o mocy ok.40 KM z protektorem trawnikowym kół, 17) min. 4 szt. - wózki nawadniające wraz z wężami.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli dysponuje, odpowiednio: 1) min. jedną osobą posiadającą co najmniej średnie wykształcenie oraz min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu pracami obejmującymi pielęgnację, renowację i wykonawstwo boisk sportowych o nawierzchni z trawy naturalnej, 2) min. 4 osobami posiadającymi min. 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu prac obejmujących pielęgnację, renowację i wykonawstwo boisk sportowych o nawierzchni z trawy naturalnej


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 tys. zł


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,nie wydaje się dokumentu, o którym mowa III.4.3.1),zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oświadczenie musi być złożone w dacie (opatrzone datą) właściwej dla dokumentu zastępowanego. ZASADY OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się: 1) na dzień upływu terminu składania ofert, 2) w systemie zero-jedynkowym, tzn. spełnia lub nie spełnia. 2. W przypadku, gdy w złożonych przez Wykonawcę dokumentach będą kwoty wyrażone w innej walucie niż w złotych (PLN), Zamawiający dokona ich przeliczenia na złote (PLN) przyjmując do przeliczenia średni kurs (tabela A) Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o których mowa w art. 23 PZP, odpowiednio: 1) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 PZP, odbywa się według następujących zasad, odpowiednio: a) Warunki określone w art. 22 ust.1 PZP - muszą być spełnione przy łącznej ocenie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. b) Warunki określone w art. 24 ust. 1 - nie mogą być spełnione przez żadnego spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2) Oświadczenie złożone przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez każdego spośród wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. W przypadku, gdy Wykonawca - przy wykazywaniu spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP - polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 5. Należyte wykonanie luby wykonywanie usług -wskazanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia - potwierdza się dokumentem wystawionym przez podmiot zlecający wykonanie usługi lub podmiot będący odbiorcą usługi. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 i pkt. 5 muszą być wystawione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu wystawiającego dokument. 7. Na Wykonawcy spoczywa ciężar udowodnienia, iż spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. 8. Okoliczności wskazane w pkt. 7 Wykonawca musi wykazać, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do upływu terminu składania ofert (z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 26 ust. 3 PZP)


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Mając na uwadze dyspozycję art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Istotne zmiany postanowień umownych mogą dotyczyć: 1) Wydłużenia lub skrócenia terminu realizacji, które mogą nastąpić w następujących przypadkach: a) zaistnienia siły wyższej, b) udzielenia zamówienia dodatkowego, c) zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i od Wykonawcy innych siła wyższa, np. zmiana przepisów prawa powodująca, że przedmiot umowy lub jego część byłyby z nimi niezgodne, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z umową lub uzyskania celu określonego umową, d) zaistnienie okoliczności zależnych od Zamawiającego, które uniemożliwiają realizację zobowiązania Wykonawcy zgodnie z umową, 2) Zmniejszenie wysokości wynagrodzenia, które może nastąpić w przypadku: a) Zmniejszenia zakresu przedmiotu. b) Ustawowego zmniejszenia stawki podatku VAT. Zmiana może dotyczyć wyłącznie nieodebranego zakresu przedmiotu umowy. 3) Zwiększenia wysokości wynagrodzenia, które może nastąpić w przypadku ustawowego zwiększenia stawki podatku VAT. Zmiana może dotyczyć wyłącznie nieodebranego zakresu przedmiotu umowy. 4) Zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, które może nastąpić w następujących przypadkach: a) zaistnienia siły wyższej, b) udzielenia zamówienia dodatkowego, c) zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i od Wykonawcy innych niż siła wyższa, np. zmiana przepisów prawa powodująca, że przedmiot umowy lub jego część byłyby z nimi niezgodne, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z umową lub uzyskania celu określonego umową, d) zaistnienie okoliczności zależnych od Zamawiającego, które uniemożliwiają realizację zobowiązania Wykonawcy zgodnie z umową. 5) Zmiany podmiotu, który został przewidziany do realizacji części umowy (na zasobach którego Wykonawca polegał przy spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP) lub podmiotu spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przypadku wykazania na dzień dokonania zmiany, że: a) nowy podmiot nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP,oraz b) warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ są spełnione przy uwzględnieniu informacji dotyczących nowego podmiotu. Uwaga: Przez siłę wyższą należy rozumieć takie zdarzenie, które łącznie spełnia następujące kryteria: 1) musi mieć charakter zewnętrzny, 2) musi być niemożliwe do przewidzenia (w tym sensie, że stopień jego pojawienia się jest mało prawdopodobny w określonej sytuacji przy zachowaniu obiektywnych kryteriów dla oceny, czy możliwe było przewidzenie zdarzenia), 3) musi być niemożliwe do zapobieżenia. Siłę wyższą stanowić mogą takie zdarzenia, jak np.: zamieszki, strajki, wojny,anomalie spowodowane działaniem sił natury np. powodzie, trzęsienia ziemi, itp.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mosir.gda.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 Opłata za Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 30 zł rachunek nr: 70 1240 1268 1111 0010 3860 3968.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
13.07.2012 godzina 11:00, miejsce: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat MOSiR (Ip.).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Gdańsk: Świadczenie usług bieżącej konserwacji płyt boisk z trawy naturalnej, administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku, do dnia 30.11.2012 roku.


Numer ogłoszenia: 285890 - 2012; data zamieszczenia: 03.08.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 237264 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 524 34 73, faks 058 524 34 93.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług bieżącej konserwacji płyt boisk z trawy naturalnej, administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku, do dnia 30.11.2012 roku..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bieżącej konserwacji płyt boisk z trawy naturalnej na następujących boiskach: 1) Boisko główne przy ulicy Traugutta - pow. 15.210 metrów kwadratowych. 2) Boisko treningowe przy ulicy Traugutta - pow. 7.922 metrów kwadratowych. 3) Boisko przy ulicy Zawodników - pow. 6.600 metrów kwadratowych. 4) Boisko przy ulicy Hallera - pow. 7.848 metrów kwadratowych. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia Zamawiający określił Wzorem Umowy, który stanowi zał. nr 6 do SIWZ, w szczególności Opisem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi zał. nr 2 do Wzoru Umowy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.32.00.00-9, 77.31.41.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Trawnik-Producent Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 78-400 Szczecinek, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 136113,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  167777,16


 • Oferta z najniższą ceną:
  167777,16
  / Oferta z najwyższą ceną:
  204476,36


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk
woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: piotr.ruta@sportgdansk.pl
tel: 058 524 34 73
fax: 058 524 34 93
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-07-12
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 23726420120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-07-04
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 140 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mosir.gda.pl
Informacja dostępna pod: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 Opłata za Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 30 zł rachunek nr: 70 1240 1268 1111 0010 3860 3968
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
77314100-5 Usługi w zakresie trawników
77320000-9 Usługi utrzymania terenów sportowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usług bieżącej konserwacji płyt boisk z trawy naturalnej, administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku, do dnia 30.11.2012 roku. Trawnik-Producent Sp. z o.o.
Szczecinek
2012-08-03 167 777,00