Bydgoszcz: Zakup 2 waltorni dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy


Numer ogłoszenia: 237748 - 2015; data zamieszczenia: 11.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego , ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3212343, faks 052 3210752.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.filharmonia.bydgoszcz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja artystyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup 2 waltorni dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 nowych waltorni marki Paxman dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Specyfikacja instrumentów: 2. 1.Waltornia podwójna pełnorozdzielna F/B marki Paxman model 23EGDMTDFFH: a) model 23, b) oryginalna konstrukcja instrumentu typu Geyer / Merewether System, c) menzura instrumentu EUROPA (oznaczona przez producenta jako E = Europa), d) materiał korpusu i czary - złoty mosiądz, e) odkręcana czara, f) mechanika z popychaczami ze sprzęgłem kulkowym, g) 4 wentyle obrotowe z trzpieniami obrotowymi zaworów wykonanymi z tytanu, h) krągliki strojnikowe główne i wentyli częściowo wykonane ze srebra niklowego, i) instrument posiada zamocowaną fabrycznie podpórkę pod dłoń (flipper) oraz regulowany hak na 5 palec, j) wyposażony w minimum 2 kraniki - klapy wodne, k) instrument i czara lakierowane, l) waga 2300 g, ł) w komplecie z futerałem do waltorni z odkręcaną czarą MB-5. m) ilość sztuk: 1 komplet 2. 2. Waltornia potrójna kompensacyjna F/B/wysokie f marki Paxman model 83LYDMT: a) waltornia potrójna w stroju F/B/wysokie f, b) system kompensacyjny, c) waltornia kompaktowa - budowa zwarta zapewniająca swobodny przepływ powietrza w każdym z obiegów, d) posiada długą rurkę ustnikową dla sekcji F/B, e) posiada unikalny system podwójnej rurki ustnikowej, na której umieszczony jest obrotowy wentyl przełączający obieg powietrza do sekcji F/B lub dyszkantowej, f) zawór wentyla przełączającego obieg rurki ustnikowej o konstrukcji piętrowej, g) materiał korpusu i czary - mosiądz (żółty mosiądz), h) posiada odkręcaną czarę, i) menzura dźwięcznika instrumentu szeroka (oznaczona przez producenta jako L), j) mechanika z popychaczami ze sprzęgłem z łożyskiem kulkowym, k) posiada 6 wentyli obrotowych o innowacyjnej konstrukcji i niestandardowej kombinacji z tytanowymi bębenkami zaworów wentyli, l) posiada wentyl do dźwięków zatkanych dedykowany do sekcji B instrumentu, ł) krągliki strojnikowe główne i wentyli częściowo wykonane ze srebra niklowego, m) instrument posiada zamocowaną na stałe fabrycznie podpórkę pod dłoń (flipper) oraz regulowany hak na 5 palec, n) wyposażony w minimum 4 kraniki - klapy wodne, w tym jeden zainstalowany na 3 krągliku sekcji B, o) instrument i czara lakierowane, p) waga instrumentu bez futerału 2780 g. r) w komplecie futerał do waltorni potrójnej typu gig-bag marki MB-5 s) ilość sztuk: 1 komplet 3. Rok produkcji: 2015. 4. Gwarantowany serwis autoryzowany przez producenta instrumentu w postaci odpowiedniego certyfikatu. 5. Gwarantowanie serwisu technicznego dotyczącego instrumentu w okresie gwarancji - realizacja napraw w ciągu 5 dni roboczych od momentu dostarczenia instrumentu do siedziby Wykonawcy. Dostawa instrumentu do siedziby Wykonawcy na koszt Zamawiającego, po naprawie powrót instrumentów do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 6. Instrumenty fabrycznie nowe (z certyfikatem producenta), bez jakichkolwiek pęknięć, strojone i wyrównane barwowo we wszystkich rejestrach. 7. Każdy instrument musi posiadać: oryginalny futerał do waltorni z odkręcaną czarą według opisu przedmiotu zamówienia zawartego w rozdziale III punkt 2 SIWZ, solidny i trwały, wewnątrz z miejscem na tłumik, ustnikiem oraz akcesoriami do pielęgnacji i konserwacji instrumentu standardowo dołączanymi do waltorni marki Paxman. Ponadto każdy instrument musi posiadać tłumik drewniany oraz tłumik do dźwięków zatkanych z regulowaną lub wymienną czarą. Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 8. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 2 letniego okresu gwarancji. 9. W okresie gwarancyjnym Wykonawca dokona co najmniej 2 bezpłatnych przeglądów serwisowych, koszty dostarczenie i zwrot do siedziby Zamawiającego instrumentów pokrywa Wykonawca. Przegląd serwisowy może zostać zrealizowany w siedzibie Zamawiającego. Termin przeglądu serwisowego zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Przeglądy serwisowe odbędą się jeden raz w ciągu każdego roku kalendarzowego (po zakończeniu sezonu artystycznego), z zastrzeżeniem, że ostatni z przeglądów zostanie dokonany nie wcześniej niż dwa miesiące przed upływem terminu gwarancji. 10. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić koszt dostawy do siedziby Zamawiającego. 11. W cenie Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie gwarancji, w tym na korekty intonacyjne i regulacje mechaniki. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia instrumentów jeśli nie będą spełniały oczekiwań wskazanego przez Zamawiającego eksperta pod względem brzmieniowym i intonacyjnym, zgodnie z zapisami projektu umowy. 13. Podane nazwy wyrobów są przykładowe i mają na celu doprecyzowanie wymagań Zamawiającego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie instrumentu lub jego części - należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). 14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 15. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. 16. Za równoważny, w stosunku do wskazanego instrumentu muzycznego, Zamawiający uzna taki, oferowany przez Wykonawcę instrument, który pod względem artystycznym, wykonawczym, funkcjonalnym, technicznym i użytkowym będzie równoważny do opisanego w przedmiocie zamówienia. Za równoważne pod względem: a. artystycznym, brzmieniowym, wykonawczym i funkcjonalnym - Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który umożliwi na etapie jego eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów artystycznych, dźwiękowych i użytkowych w trakcie wykonywania utworów muzycznych, b. technicznym i użytkowym - Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który posiada równoważną pod względem technicznym budowę, wyposażenie i zastosowane materiały, jakość wykonania, trwałość, co zawarty w opisie przedmiotu zamówienia instrument. 17. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. 18. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę instrumentu równoważnego: a. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć jego opis do składanej oferty, b. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu przetestowania instrumentu w siedzibie Zamawiającego celem potwierdzenia spełniania przez zaoferowany instrument zgodności z opisem przedmiotu zamówienia w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 19. Procedura oceny instrumentu przewidywana jest przez okres nie dłuższy niż 3 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia instrumentu przez Wykonawcę. Instrument równoważny należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.00.00-4, 37.31.26.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiajacy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga wykazania realizacji co najmniej jednego zamówienia o tym samym lub podobnym charakterze na rzecz jednostki sektora finansów publicznych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie o łącznej wartości nie mniejszej niż 130.000, 00 złotych brutto. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca złoży wykaz zrealizowanych dostaw stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ wraz z dowodami stanowiącymi, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiajacy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiajacy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiajacy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie strony. 2. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w przypadku konieczności przesunięcia terminów umownych, w razie wystąpienia siły wyższej, przez którą strony rozumieją takie zdarzenia lub okoliczność, na które Strona nie ma wpływu i nie zostało ono przez nią wywołane oraz przeciw któremu ta Strona nie mogła w racjonalny sposób zabezpieczyć się przed zawarciem Umowy, a którego skoro wystąpiło, nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub go przezwyciężyć (np. klęski żywiołowe, strajki wojnę, decyzje rządowe uniemożliwiające wykonanie umowy w terminie, itp.) . 3. Wykonawca powołując się na zaistnienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie zobowiązany jest przedstawić stosowne dowody potwierdzające tę okoliczność.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.filharmonia.bydgoszcz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Andrzeja Szwalbego 6 85-080 Bydgoszcz.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.09.2015 godzina 09:30, miejsce: Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Andrzeja Szwalbego 6 85-080 Bydgoszcz pokój nr 15 - sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
do 20.10.2015.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Bydgoszcz: Zakup 2 waltorni dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy


Numer ogłoszenia: 255482 - 2015; data zamieszczenia: 29.09.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 237748 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3212343, faks 052 3210752.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja artystyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup 2 waltorni dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 nowych waltorni marki Paxman dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Specyfikacja instrumentów: 2. 1.Waltornia podwójna pełnorozdzielna F/B marki Paxman model 23EGDMTDFFH: a) model 23, b) oryginalna konstrukcja instrumentu typu Geyer / Merewether System, c) menzura instrumentu EUROPA (oznaczona przez producenta jako E = Europa), d) materiał korpusu i czary - złoty mosiądz, e) odkręcana czara, f) mechanika z popychaczami ze sprzęgłem kulkowym, g) 4 wentyle obrotowe z trzpieniami obrotowymi zaworów wykonanymi z tytanu, h) krągliki strojnikowe główne i wentyli częściowo wykonane ze srebra niklowego, i) instrument posiada zamocowaną fabrycznie podpórkę pod dłoń (flipper) oraz regulowany hak na 5 palec, j) wyposażony w minimum 2 kraniki - klapy wodne, k) instrument i czara lakierowane, l) waga 2300 g, ł) w komplecie z futerałem do waltorni z odkręcaną czarą MB-5. m) ilość sztuk: 1 komplet 2. 2. Waltornia potrójna kompensacyjna F/B/wysokie f marki Paxman model 83LYDMT: a) waltornia potrójna w stroju F/B/wysokie f, b) system kompensacyjny, c) waltornia kompaktowa - budowa zwarta zapewniająca swobodny przepływ powietrza w każdym z obiegów, d) posiada długą rurkę ustnikową dla sekcji F/B, e) posiada unikalny system podwójnej rurki ustnikowej, na której umieszczony jest obrotowy wentyl przełączający obieg powietrza do sekcji F/B lub dyszkantowej, f) zawór wentyla przełączającego obieg rurki ustnikowej o konstrukcji piętrowej, g) materiał korpusu i czary - mosiądz (żółty mosiądz), h) posiada odkręcaną czarę, i) menzura dźwięcznika instrumentu szeroka (oznaczona przez producenta jako L), j) mechanika z popychaczami ze sprzęgłem z łożyskiem kulkowym, k) posiada 6 wentyli obrotowych o innowacyjnej konstrukcji i niestandardowej kombinacji z tytanowymi bębenkami zaworów wentyli, l) posiada wentyl do dźwięków zatkanych dedykowany do sekcji B instrumentu, ł) krągliki strojnikowe główne i wentyli częściowo wykonane ze srebra niklowego, m) instrument posiada zamocowaną na stałe fabrycznie podpórkę pod dłoń (flipper) oraz regulowany hak na 5 palec, n) wyposażony w minimum 4 kraniki - klapy wodne, w tym jeden zainstalowany na 3 krągliku sekcji B, o) instrument i czara lakierowane, p) waga instrumentu bez futerału 2780 g. r) w komplecie futerał do waltorni potrójnej typu gig-bag marki MB-5 s) ilość sztuk: 1 komplet. 3. Rok produkcji: 2015. 4. Gwarantowany serwis autoryzowany przez producenta instrumentu w postaci odpowiedniego certyfikatu. 5. Gwarantowanie serwisu technicznego dotyczącego instrumentu w okresie gwarancji - realizacja napraw w ciągu 5 dni roboczych od momentu dostarczenia instrumentu do siedziby Wykonawcy. Dostawa instrumentu do siedziby Wykonawcy na koszt Zamawiającego, po naprawie powrót instrumentów do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 6. Instrumenty fabrycznie nowe (z certyfikatem producenta), bez jakichkolwiek pęknięć, strojone i wyrównane barwowo we wszystkich rejestrach. 7. Każdy instrument musi posiadać: oryginalny futerał do waltorni z odkręcaną czarą według opisu przedmiotu zamówienia zawartego w rozdziale III punkt 2 SIWZ, solidny i trwały, wewnątrz z miejscem na tłumik, ustnikiem oraz akcesoriami do pielęgnacji i konserwacji instrumentu standardowo dołączanymi do waltorni marki Paxman. Ponadto każdy instrument musi posiadać tłumik drewniany oraz tłumik do dźwięków zatkanych z regulowaną lub wymienną czarą. Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 8. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 2 letniego okresu gwarancji. 9. W okresie gwarancyjnym Wykonawca dokona co najmniej 2 bezpłatnych przeglądów serwisowych, koszty dostarczenie i zwrot do siedziby Zamawiającego instrumentów pokrywa Wykonawca. Przegląd serwisowy może zostać zrealizowany w siedzibie Zamawiającego. Termin przeglądu serwisowego zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Przeglądy serwisowe odbędą się jeden raz w ciągu każdego roku kalendarzowego (po zakończeniu sezonu artystycznego), z zastrzeżeniem, że ostatni z przeglądów zostanie dokonany nie wcześniej niż dwa miesiące przed upływem terminu gwarancji. 10. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić koszt dostawy do siedziby Zamawiającego. 11. W cenie Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie gwarancji, w tym na korekty intonacyjne i regulacje mechaniki. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia instrumentów jeśli nie będą spełniały oczekiwań wskazanego przez Zamawiającego eksperta pod względem brzmieniowym i intonacyjnym, zgodnie z zapisami projektu umowy. 13. Podane nazwy wyrobów są przykładowe i mają na celu doprecyzowanie wymagań Zamawiającego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie instrumentu lub jego części - należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). 14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 15. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. 16. Za równoważny, w stosunku do wskazanego instrumentu muzycznego, Zamawiający uzna taki, oferowany przez Wykonawcę instrument, który pod względem artystycznym, wykonawczym, funkcjonalnym, technicznym i użytkowym będzie równoważny do opisanego w przedmiocie zamówienia. Za równoważne pod względem: a. artystycznym, brzmieniowym, wykonawczym i funkcjonalnym - Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który umożliwi na etapie jego eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów artystycznych, dźwiękowych i użytkowych w trakcie wykonywania utworów muzycznych, b. technicznym i użytkowym - Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który posiada równoważną pod względem technicznym budowę, wyposażenie i zastosowane materiały, jakość wykonania, trwałość, co zawarty w opisie przedmiotu zamówienia instrument. 17. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy.18. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę instrumentu równoważnego: a. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć jego opis do składanej oferty, b. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu przetestowania instrumentu w siedzibie Zamawiającego celem potwierdzenia spełniania przez zaoferowany instrument zgodności z opisem przedmiotu zamówienia w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 19. Procedura oceny instrumentu przewidywana jest przez okres nie dłuższy niż 3 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia instrumentu przez Wykonawcę. Instrument równoważny należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.00.00-4, 37.31.26.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.09.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZM Concept Zbigniew Zygmunt, {Dane ukryte}, 85-080 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 133000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  159358,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  159358,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  159358,80


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: finanse@filharmonia.bydgoszcz.pl
tel: 523 212 343
fax: 523 210 752
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-09-20
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 23774820150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-09-10
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 39 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.filharmonia.bydgoszcz.pl
Informacja dostępna pod: Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Andrzeja Szwalbego 6 85-080 Bydgoszcz
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
37310000-4 Instrumenty muzyczne
37312600-4 Rogi
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup 2 waltorni dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ZM Concept Zbigniew Zygmunt
Bydgoszcz
2015-09-29 159 358,00