Zabrze: PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 47 /PN/13 NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Numer ogłoszenia: 238515 - 2013; data zamieszczenia: 13.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o. , ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 277 61 00, faks 32 271 73 11.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.szpitalzabrze.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 47 /PN/13 NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.30.00.00-2, 65.31.00.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, ani zabezpieczenia należytego wykonani umowy.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - to znaczy: a) posiada aktualną (ważną) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki b) posiada aktualną (ważną) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dotyczy Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub umowę zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (dotyczy Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej).


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy tego warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy tego warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy tego warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy tego warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty: 1) Oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 4 SIWZ potwierdzające, że dostawa energii elektrycznej realizowana będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia10 kwietnia 1997 - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1059) oraz zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi określonymi w aktach wykonawczych do ustawy - Prawo energetyczne. 2) Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ, że w przypadku zawierania umowy Wszystkie postanowienia określone przez Zamawiającego w rozdz. XVII SIWZ będą zawarte w umowie dotyczącej dostawy energii elektrycznej. 3) Oświadczenie Wykonawcy (nie będącego Operatorem Systemu Dystrybucyjnego), stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ, że posiada umowę z generalnym operatorem systemu dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na terenie, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej. 4) Taryfę Wykonawcy dla energii elektrycznej zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpitalzabrze.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
W siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pokój nr 1.09..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.11.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pokój nr 1.07..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 247899 - 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
238515 - 2013 data 13.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 277 61 00, fax. 32 271 73 11.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.11.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pokój nr 1.07...

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pokój nr 1.07...


Zabrze: PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 47 /PN/13 NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Numer ogłoszenia: 14275 - 2014; data zamieszczenia: 22.01.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 238515 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 277 61 00, faks 32 271 73 11.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 47 /PN/13 NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.30.00.00-2, 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 44-100 GLIWICE, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 667187,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  681377,68


 • Oferta z najniższą ceną:
  681377,68
  / Oferta z najwyższą ceną:
  681377,68


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: administracja3@szpitalzabrze.pl
tel: 32 277 61 00
fax: 32 271 73 11
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-11-21
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 23851520130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-11-12
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.szpitalzabrze.pl
Informacja dostępna pod: W siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pokój nr 1.09.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.,
GLIWICE
2014-01-22 681 377,00