Suwałki: WKŁADY BARWIĄCE 2015-I


Numer ogłoszenia: 23965 - 2015; data zamieszczenia: 23.02.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Suwałki , ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5628000, faks 087 5628098.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.um.suwalki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WKŁADY BARWIĄCE 2015-I.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wkładów barwiących dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Suwałkach. 2.Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załączniku nr 2 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, tj. w załączniku wykaz materiałów eksploatacyjnych. 3.Wykonawca musi zapewnić na swój koszt załadunek, transport i rozładunek dostarczonych materiałów w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. 4.Dostarczone produkty muszą być oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi, czyli pochodzącymi od producenta danego sprzętu drukującego lub materiałami równoważnymi. Zamawiający zastrzega, że wkłady barwiące do drukarek: Brother MFC-6490CW, Brother MFC-J6910DW, Brother MFC-J6920DW, Canon Pixma iP4950, HP Business InkJet 2800, Kyocera FS-1035, Lexmark E250dn, HP LaserJet P3015, HP LaserJet Pro P1102, HP LaserJet Pro400 M401, HP LaserJet Pro400 Color MFP M475, HP Color LasetJet CM2320fxi MFP, HP LaserJet Enterprise Color 500, OKI B430d, OKI B431d/MB471, Sharp MX-M282N/MX-M503N, muszą być oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi producentów drukarek. 5.Za równoważne zamawiający uznaje produkty, które w odniesieniu do marki i typu wskazanego sprzętu biurowego, posiadają równą (taką samą) wartość użytkową, czyli: a)spełniają warunek bezkonfliktowej pracy z danym urządzeniem, w stopniu nie mniejszym niż wskazany z symbolu oryginał, w szczególności nie powodują wyświetlania negatywnych komunikatów na monitorze urządzenia po zainstalowaniu materiału eksploatacyjnego, a monitorowanie procesu wydruku i zużycia materiału eksploatacyjnego przebiega w identyczny sposób jak przy zastosowaniu produktów oryginalnych (pochodzących od producenta danego sprzętu), b)wydajność danego materiału eksploatacyjnego nie może być mniejsza niż wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego (producenta urządzenia), c)jakość wydruków przy zastosowaniu produktów równoważnych nie może być gorsza niż przy wydrukach z zastosowaniem materiałów oryginalnych (producenta urządzenia), w szczególności dotyczy to intensywności pokrycia tonerem/tuszem zadrukowywanego materiału (papieru, kalki, itd.) oraz jego czystości w miejscach, w których nie powinien być zadrukowany ani zabrudzony, d)posiadają wymiary i kształty umożliwiające prawidłowe (bezkonfliktowe) umieszczenie materiału eksploatacyjnego w urządzeniu oraz nie powodują negatywnych objawów w czasie pracy urządzenia (niezależnie od tego ile oryginalnych materiałów eksploatacyjnych jest zainstalowanych w urządzeniu), takich jak np. nieprawidłowe dźwięki wydobywające się z wnętrza urządzenia, nieprawidłowe wibracje urządzenia, częste zakleszczanie się papieru w urządzeniu przy zachowaniu zaleceń producenta związanych z prawidłową eksploatacją urządzenia, itp., e)wkłady barwiące muszą być fabrycznie nowe, tj. wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, nienoszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności pojemników z tonerem/tuszem, f)wkłady barwiące muszą być opakowane w oryginalne opakowania producenta z widocznym logo, symbolem produktu, oznaczeniem wskazującym, któremu produktowi oem odpowiada produkt równoważny (symbol oem), oznaczeniem urządzeń, dla których produkt jest przeznaczony i terminem przydatności do użytku. 6.W przypadku Wykonawcy składającego ofertę na produkty równoważne wydajność oferowanych materiałów powinna być zgodna z normami wydajności: ISO/IEC 19752 : 2004 (w odniesieniu do wkładów do drukarek laserowych monochromatycznych), 19798 : 2007 (odnośnie wkładów do drukarek laserowych kolorowych), ISO/IEC 24711: 2006 (odnośnie wkładów do drukarek atramentowych). 7.Dostarczone wkłady drukujące muszą posiadać termin przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia ich dostarczenia do siedziby zamawiającego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu na terytorium Polski oraz, że są wytworzone w zgodzie z prawami patentowymi

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: 1. terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 1)wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona; 2)działania siły wyższej; 2. polepszenia parametrów technicznych dostawy. 3. możliwość zmiany w przedmiocie umowy (opis odpowiednich pozycji w załączniku wykaz materiałów eksploatacyjnych) dotyczącej zaoferowanego przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego na inny materiał eksploatacyjny kompatybilny z danym urządzeniem i spełniający wymagania SIWZ dla materiałów równoważnych przy zachowaniu poziomu cen zgodnego z ofertą przetargową w przypadku wycofania z produkcji zaoferowanego materiału eksploatacyjnego. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, pok. 137.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, w Kancelarii Ogólnej - pokoju nr 5.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 26873 - 2015; data zamieszczenia: 27.02.2015


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
23965 - 2015 data 23.02.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5628000, fax. 087 5628098.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, w Kancelarii Ogólnej - pokoju nr 5..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, w Kancelarii Ogólnej - pokoju nr 5..


Suwałki: WKŁADY BARWIĄCE 2015-I


Numer ogłoszenia: 44701 - 2015; data zamieszczenia: 31.03.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 23965 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5628000, faks 087 5628098.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WKŁADY BARWIĄCE 2015-I.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wkładów barwiących dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Suwałkach. 2.Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załączniku nr 2 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, tj. w załączniku wykaz materiałów eksploatacyjnych. 3.Wykonawca musi zapewnić na swój koszt załadunek, transport i rozładunek dostarczonych materiałów w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. 4.Dostarczone produkty muszą być oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi, czyli pochodzącymi od producenta danego sprzętu drukującego lub materiałami równoważnymi. Zamawiający zastrzega, że wkłady barwiące do drukarek: Brother MFC-6490CW, Brother MFC-J6910DW, Brother MFC-J6920DW, Canon Pixma iP4950, HP Business InkJet 2800, Kyocera FS-1035, Lexmark E250dn, HP LaserJet P3015, HP LaserJet Pro P1102, HP LaserJet Pro400 M401, HP LaserJet Pro400 Color MFP M475, HP Color LasetJet CM2320fxi MFP, HP LaserJet Enterprise Color 500, OKI B430d, OKI B431d/MB471, Sharp MX-M282N/MX-M503N, muszą być oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi producentów drukarek. 5.Za równoważne zamawiający uznaje produkty, które w odniesieniu do marki i typu wskazanego sprzętu biurowego, posiadają równą (taką samą) wartość użytkową, czyli: a)spełniają warunek bezkonfliktowej pracy z danym urządzeniem, w stopniu nie mniejszym niż wskazany z symbolu oryginał, w szczególności nie powodują wyświetlania negatywnych komunikatów na monitorze urządzenia po zainstalowaniu materiału eksploatacyjnego, a monitorowanie procesu wydruku i zużycia materiału eksploatacyjnego przebiega w identyczny sposób jak przy zastosowaniu produktów oryginalnych (pochodzących od producenta danego sprzętu), b)wydajność danego materiału eksploatacyjnego nie może być mniejsza niż wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego (producenta urządzenia), c)jakość wydruków przy zastosowaniu produktów równoważnych nie może być gorsza niż przy wydrukach z zastosowaniem materiałów oryginalnych (producenta urządzenia), w szczególności dotyczy to intensywności pokrycia tonerem/tuszem zadrukowywanego materiału (papieru, kalki, itd.) oraz jego czystości w miejscach, w których nie powinien być zadrukowany ani zabrudzony, d)posiadają wymiary i kształty umożliwiające prawidłowe (bezkonfliktowe) umieszczenie materiału eksploatacyjnego w urządzeniu oraz nie powodują negatywnych objawów w czasie pracy urządzenia (niezależnie od tego ile oryginalnych materiałów eksploatacyjnych jest zainstalowanych w urządzeniu), takich jak np. nieprawidłowe dźwięki wydobywające się z wnętrza urządzenia, nieprawidłowe wibracje urządzenia, częste zakleszczanie się papieru w urządzeniu przy zachowaniu zaleceń producenta związanych z prawidłową eksploatacją urządzenia, itp., e)wkłady barwiące muszą być fabrycznie nowe, tj. wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, nienoszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności pojemników z tonerem/tuszem, f)wkłady barwiące muszą być opakowane w oryginalne opakowania producenta z widocznym logo, symbolem produktu, oznaczeniem wskazującym, któremu produktowi oem odpowiada produkt równoważny (symbol oem), oznaczeniem urządzeń, dla których produkt jest przeznaczony i terminem przydatności do użytku. 6.W przypadku Wykonawcy składającego ofertę na produkty równoważne wydajność oferowanych materiałów powinna być zgodna z normami wydajności: ISO/IEC 19752 : 2004 (w odniesieniu do wkładów do drukarek laserowych monochromatycznych), 19798 : 2007 (odnośnie wkładów do drukarek laserowych kolorowych), ISO/IEC 24711: 2006 (odnośnie wkładów do drukarek atramentowych). 7.Dostarczone wkłady drukujące muszą posiadać termin przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia ich dostarczenia do siedziby zamawiającego.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.03.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 81300,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  83577,27


 • Oferta z najniższą ceną:
  83326,35
  / Oferta z najwyższą ceną:
  114922,59


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
woj. podlaskie
Dane kontaktowe: email: zp@um.suwalki.pl
tel: 875 628 000
fax: 875 628 098
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-03-02
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 2396520150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-02-22
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 10 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 95%
WWW ogłoszenia: www.um.suwalki.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miejski, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, pok. 137
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125100-2 Wkłady barwiące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
WKŁADY BARWIĄCE 2015-I JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2015-03-31 83 577,00