Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ROBOTY POLEGAJĄCE NA UŁOŻENIU DODATKOWEJ WARSTWY GEOWŁÓKNINY, WYMIANIE GRUNTU, WZMOCNIENIU PODŁOŻA I MONTAŻU DODATKOWEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WM/P/120419/1/1 Z DNIA 20 CZERWCA 2012 R. NA: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA I REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 946 W KM 5+150 - 5+400 W MIEJSCOWOŚCI ŻYWIEC MOSZCZANICA.


Numer ogłoszenia: 239779 - 2012; data zamieszczenia: 13.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY POLEGAJĄCE NA UŁOŻENIU DODATKOWEJ WARSTWY GEOWŁÓKNINY, WYMIANIE GRUNTU, WZMOCNIENIU PODŁOŻA I MONTAŻU DODATKOWEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WM/P/120419/1/1 Z DNIA 20 CZERWCA 2012 R. NA: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA I REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 946 W KM 5+150 - 5+400 W MIEJSCOWOŚCI ŻYWIEC MOSZCZANICA..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ROBOTY POLEGAJĄCE NA UŁOŻENIU DODATKOWEJ WARSTWY GEOWŁÓKNINY, WYMIANIE GRUNTU, WZMOCNIENIU PODŁOŻA I MONTAŻU DODATKOWEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WM/P/120419/1/1 Z DNIA 20 CZERWCA 2012 R. NA: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA I REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 946 W KM 5+150 - 5+400 W MIEJSCOWOŚCI ŻYWIEC MOSZCZANICA..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.11.12.30-9, 45.31.62.13-1.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Na wniosek Starostwa Powiatowego w Żywcu i Urzędu Miasta Żywiec zmieniono przebieg objazdu na czas budowy. Przyczyniło się to do konieczności zwiększenia ilości oznakowania. W trakcie prowadzenia robót przy murze oporowym z geosiatki komórkowej i po podcięciu skarp wystąpiły sączenia wód gruntowych. Dla ich odprowadzenia zaprojektowano dodatkowe warstwy z geowłókniny. Nawodniony grunt pod konstrukcją oporową i w miejscach projektowanych rowów należy wymienić. W celu wzmocnienia podłoża oraz jako warstwę separującą należy w rowach pod korytkami ściekowymi ułożyć warstwę betonu C 12/15 na geowłókninie. W celu dodatkowego zabezpieczenia ruchu drogowego przy komorze wlotowej do przepustu w km 5+283,5 należy wykonać ściankę czołową z balustradą typu P-1. Konieczne jest zwiększenie nośności podłoża pod konstrukcją drogi bezpośrednio nad konstrukcją z geokomórek. W tym celu zostanie zastosowana warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości warstwy 2,5 MPa. Ponieważ zaistniała sytuacja nie mogła być przez Zamawiającego wcześniej przewidziana, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego oraz wartość robót nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia, zachodzą przesłanki udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 p.5 PZP.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE IMB - PODBESKIDZIE SP. Z O.O., ul. Górny Bór 31a, 43-430 Skoczów, kraj/woj. śląskie.


Katowice: ROBOTY POLEGAJĄCE NA UŁOŻENIU DODATKOWEJ WARSTWY GEOWŁÓKNINY, WYMIANIE GRUNTU, WZMOCNIENIU PODŁOŻA I MONTAŻU DODATKOWEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WM/P/120419/1/1 Z DNIA 20 CZERWCA 2012 R. NA: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA I REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 946 W KM 5+150 - 5+400 W MIEJSCOWOŚCI ŻYWIEC MOSZCZANICA.


Numer ogłoszenia: 257963 - 2012; data zamieszczenia: 05.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 239779 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY POLEGAJĄCE NA UŁOŻENIU DODATKOWEJ WARSTWY GEOWŁÓKNINY, WYMIANIE GRUNTU, WZMOCNIENIU PODŁOŻA I MONTAŻU DODATKOWEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WM/P/120419/1/1 Z DNIA 20 CZERWCA 2012 R. NA: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA I REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 946 W KM 5+150 - 5+400 W MIEJSCOWOŚCI ŻYWIEC MOSZCZANICA..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ROBOTY POLEGAJĄCE NA UŁOŻENIU DODATKOWEJ WARSTWY GEOWŁÓKNINY, WYMIANIE GRUNTU, WZMOCNIENIU PODŁOŻA I MONTAŻU DODATKOWEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WM/P/120419/1/1 Z DNIA 20 CZERWCA 2012 R. NA: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA I REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 946 W KM 5+150 - 5+400 W MIEJSCOWOŚCI ŻYWIEC MOSZCZANICA..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.11.12.30-9, 45.31.62.13-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE IMB - PODBESKIDZIE SP. Z O.O., ul. Górny Bór 31a, 43-430 Skoczów, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 70294,64 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  86462,41


 • Oferta z najniższą ceną:
  86462,41
  / Oferta z najwyższą ceną:
  86462,41


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Na wniosek Starostwa Powiatowego w Żywcu i Urzędu Miasta Żywiec zmieniono przebieg objazdu na czas budowy. Przyczyniło się to do konieczności zwiększenia ilości oznakowania. W trakcie prowadzenia robót przy murze oporowym z geosiatki komórkowej i po podcięciu skarp wystąpiły sączenia wód gruntowych. Dla ich odprowadzenia zaprojektowano dodatkowe warstwy z geowłókniny. Nawodniony grunt pod konstrukcją oporową i w miejscach projektowanych rowów należy wymienić. W celu wzmocnienia podłoża oraz jako warstwę separującą należy w rowach pod korytkami ściekowymi ułożyć warstwę betonu C 12/15 na geowłókninie. W celu dodatkowego zabezpieczenia ruchu drogowego przy komorze wlotowej do przepustu w km 5+283,5 należy wykonać ściankę czołową z balustradą typu P-1. Konieczne jest zwiększenie nośności podłoża pod konstrukcją drogi bezpośrednio nad konstrukcją z geokomórek. W tym celu zostanie zastosowana warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości warstwy 2,5 MPa. Ponieważ zaistniała sytuacja nie mogła być przez Zamawiającego wcześniej przewidziana, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego oraz wartość robót nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia, zachodzą przesłanki udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 p.5 PZP.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 23977920120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-11-13
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ROBOTY POLEGAJĄCE NA UŁOŻENIU DODATKOWEJ WARSTWY GEOWŁÓKNINY, WYMIANIE GRUNTU, WZMOCNIENIU PODŁOŻA I MONTAŻU DODATKOWEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WM/P/120419/1/1 Z DNIA 20 CZERWCA 2012 R. NA: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA I REM PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE IMB - PODBESKIDZIE SP. Z O.O.
ul. Górny Bór 31a, 43-430 Skoczów, woj. śląskie
2012-12-05 86 462,00