Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Modernizacja budynków: Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi przy ul. Siarczanej 29/35 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi przy ul. przy ul. Drewnowskiej 88.


Numer ogłoszenia: 239788 - 2011; data zamieszczenia: 10.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja budynków: Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi przy ul. Siarczanej 29/35 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi przy ul. przy ul. Drewnowskiej 88..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji budynków: Zespołu Szkół specjalnych nr 7 w Łodzi przy ul. Siarczanej 29/35 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi przy ul. Przy ul. Drewnowskiej 88, podzielone na 2 nw. części: 1 część - pn. Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi przy ul. Siarczanej 29/35, obejmująca remont sali gimnastycznej oraz pomieszczeń sanitariatów i szatni, 2 część - pn. Modernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88 obejmująca remont elewacji i dachu budynku. Szczegółowy opis zawarty jest w części opisowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, rysunkach i przedmiarach robót..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.43.21.13-9, 45.26.25.20-2, 45.44.21.00-8, 45.26.19.10-6, 45.45.30.00-7, 45.44.21.20-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żada wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: część 1 - a) co najmniej jedną robotę budowlaną obejmująca ułożenie parkietu na powierzchni min. 150 m2 (w jednym pomieszczeniu); b) co najmniej jedną robotę budowlaną obejmująca montaż stolarki okiennej o powierzchni min. 50 m2 ; c) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie sanitariatów o wartości co najmniej 70.000,00 PLN brutto. i wykazać, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zostały prawidłowo ukończone. Zamawiający dopuszcza wykonanie zakresu robót budowlanych opisanych w pkt a, b i c w jednej lub dwóch robotach budowlanych przy zachowaniu wymaganych minimalnych wielkości powierzchni ( pkt a i b) i wartości robót (pkt c). część 2 - a) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie elewacji w budynkach wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków o wartości robót co najmniej 300 000,00 PLN brutto każda; b) dwie roboty polegające na remoncie dachu w budynkach wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków o wartości co najmniej 100.000,00 PLN brutto każda. Zamawiający dopuszcza wykonanie zakresu robót budowlanych opisanych w pkt a i b w jednej robocie budowlanej przy zachowaniu wymaganych minimalnych wartości robót elewacyjnych (pkt a) i dekarskich (pkt b). i wykazać, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zostały prawidłowo ukończone. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt.III.3.2 oceniane będzie łącznie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla częśći 1 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Dla części 2 - Wykonawca w szczególności musi wykazać, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, która odbyła co najmniej 2 - letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych - zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 150, poz. 1579) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zakres uprawnień osoby wskazanej przez Wykonawcę winien upoważniać do kierowania robotami w zakresie przedmiotu zamówienia. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia. Zmiana terminu wykonania zamówienia będzie możliwa tylko w przypadku: a) zdarzeń losowych niezależnych od stron, takich jak np. strajk, pożar, brak wody spowodowany awarią u gestora sieci, trzęsienie ziemi, powódź i innych gwałtownych zdarzeń wywołanych czynnikami atmosferycznymi; b) wydłużenia procedur związanych ze sprowadzeniem materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia zgodnie z dokumentacją; c) warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią; d) konieczności przeprowadzenia robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego. Zmiany, o których mowa wyżej muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. Wszelkie zmiany wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień PublicznychUrzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok.11.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.08.2011 godzina 11:30, miejsce: Wydział Zamówień PublicznychUrzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok. 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN (np. dane finansowe), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie: a. średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b. jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi przy ul. Siarczanej 29/35.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont sali gimnastycznej (wymiana parkietu), oraz remont pomieszczeń sanitariatów i szatni..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.43.21.13-9, 45.26.25.20-2, 45.44.21.00-8, 45.43.12.00-9, 45.42.10.00-4, 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0, 45.11.11.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Modernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji i dachu budynku..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.26.19.10-6, 45.45.30.00-7, 45.44.21.20-4, 45.44.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.10.2011.Numer ogłoszenia: 222029 - 2011; data zamieszczenia: 18.08.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
239788 - 2011 data 10.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  Załącznik.

 • W ogłoszeniu jest:
  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi przy ul. Siarczanej 29/35. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie 30.09.2011.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi przy ul. Siarczanej 29/35. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie 30.10.2011.


Łódź: Modernizacja budynków: Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi przy ul. Siarczanej 29/35 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi przy ul. przy ul. Drewnowskiej 88


Numer ogłoszenia: 240007 - 2011; data zamieszczenia: 08.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 239788 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja budynków: Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi przy ul. Siarczanej 29/35 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi przy ul. przy ul. Drewnowskiej 88.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji budynków: Zespołu Szkół specjalnych nr 7 w Łodzi przy ul. Siarczanej 29/35 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi przy ul. Przy ul. Drewnowskiej 88, podzielone na 2 nw. części: 1 część - pn. Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi przy ul. Siarczanej 29/35 obejmująca remont sali gimnastycznej oraz pomieszczeń sanitariatów i szatni, 2 część - pn. Modernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88 obejmująca remont elewacji i dachu budynku. Szczegółowy opis zawarty jest w części opisowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, rysunkach i przedmiarach robót..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.43.21.13-9, 45.26.25.20-2, 45.44.21.00-8, 45.26.19.10-6, 45.45.30.00-7, 45.44.21.20-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi przy ul. Siarczanej 29/35


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Ogólnobudowlany Wacław Kraska, ul. Tatrzańska 43/45, 93-219 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 462634,28 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  321623,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  321623,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  361000,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Modernizacja budynków: Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi przy ul. Siarczanej 29/35 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi przy ul. przy ul. Drewnowskiej 88


Numer ogłoszenia: 254249 - 2011; data zamieszczenia: 26.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 239788 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja budynków: Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi przy ul. Siarczanej 29/35 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi przy ul. przy ul. Drewnowskiej 88.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji budynków: Zespołu Szkół specjalnych nr 7 w Łodzi przy ul. Siarczanej 29/35 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi przy ul. Przy ul. Drewnowskiej 88, podzielone na 2 nw. części: 1 część- pn. Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi przy ul. Siarczanej 29/35 obejmująca remont sali gimnastycznej oraz pomieszczeń sanitariatów i szatni, 2 część- pn. Modernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88 obejmująca remont elewacji i dachu budynku. Szczegółowy opis zawarty jest w części opisowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, rysunkach i przedmiarach robót..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.43.21.13-9, 45.26.25.20-2, 45.44.21.00-8, 45.26.19.10-6, 45.45.30.00-7, 45.44.21.20-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Modernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe Budomontaż Południe s.c. Paweł Mrachacz, Dorota Mrachacz, ul. Strzelców Bytomskich 420, 41-935 Bytom, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 692999,99 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  500354,57


 • Oferta z najniższą ceną:
  500354,57
  / Oferta z najwyższą ceną:
  500354,57


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-08-25
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 23978820110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-08-10
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień PublicznychUrzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok.11
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45261910-6 Naprawa dachów
45262520-2 Roboty murowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431200-9 Kładzenie glazury
45432113-9 Kładzenie parkietu
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi przy ul. Siarczanej 29/35 Zakład Ogólnobudowlany Wacław Kraska
ul. Tatrzańska 43/45, 93-219 Łódź, woj. łódzkie
2011-09-08 321 623,00
Modernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88 Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe Budomontaż Południe s.c. Paweł Mrachacz, Dorota Mrachacz
ul. Strzelców Bytomskich 420, 41-935 Bytom, woj. śląskie
2011-09-26 500 354,00