Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEGO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W ŁODZI, UL. CZAJKOWSKIEGO 14


Numer ogłoszenia: 240134 - 2010; data zamieszczenia: 05.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  bip.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEGO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W ŁODZI, UL. CZAJKOWSKIEGO 14.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej, z montażem urządzeń sportowych, piłkochwytów, ogrodzenia, instalacji kanalizacji deszczowej z drenażem, robót elektrycznych z oświetleniem boiska i robotami chodnikowymi w Łodzi przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Czajkowskiego 14..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w kwocie nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6) ustawy u.p.z.p, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.22.00-8, 45.23.13.00-8, 45.31.00.00-3, 45.34.20.00-6, 45.23.32.50-6, 45.22.35.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 30.000,00 PLN Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność stanowiąca przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień wynikających z przepisów prawa.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca aby spełniać warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że: wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia oraz, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone. Za robotę budowlaną o podobnym charakterze i stopniu trudności Zamawiający uzna budowę boiska sportowego (piłkarskiego) o nawierzchni z trawy syntetycznej, o pow. min. 7000 m2 wraz z odwodnieniem, ogrodzeniem i oświetleniem. Wykonawca nie może sumować powierzchni wykonanych boisk sportowych (piłkarskich) o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie potencjału technicznego Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca aby spełniać warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że dysponuje: 1) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: . instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, . instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. z co najmniej trzyletnim stażem pracy na w/w stanowiskach w wymienionych specjalnościach. 2)Kierownikiem budowy posiadającym uprawienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z co najmniej trzyletnim stażem pracy na w/w stanowisku. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, Nr 63 poz. 394 ze zm.)


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca aby spełniać warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, zobowiązany jest wykazać, że: - posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 1.000.000 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000 PLN . - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę o wartości nie mniejszej niż 500.000 PLN..


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca winien przedłożyć w ofercie: a)Opis proponowanej przez Wykonawcę trawy syntetycznej przez: -podanie jej parametrów i producenta - załącznik Nr 1a do SIWZ, - załączenie Karty technicznej oferowanej nawierzchni, potwierdzonej przez jej producenta. b) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, w tym: - Raport badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd ) dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf. (dostepny na www.FIFA.com) - Certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008 (Nawierzchnie terenów sportowych - Nawierzchnie z darni syntetycznej i nawierzchnie dziurkowane przeznaczone głównie do stosowania na terenach odkrytych) lub ważną aprobatę techniczną ITB lub ważną rekomendację techniczna ITB, dla oferowanej nawierzchni. - Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa wyżej, złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Uwaga do tiretu drugiego punktu III.4.3.1 niniejszego ogłoszenia. Wykonawców nie obowiązuje przedłożenie dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z zapisem w art. 144 u.p.z.p w następującym zakresie: a.zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowanej okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego jak i od Wykonawcy np.: konieczność przesunięcia terminu przekazania placu budowy, udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, b.zmiany zakresu robót oraz sposobu (technologii) wykonania tego zakresu robót jak również wykonanie robót zamiennych, nie powodujących zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji zakresu robót tj. zmianą dokumentacji projektowej, zaistniałymi warunkami faktycznymi na terenie budowy wpływającymi na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, c.zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następstwie przypadku, o którym mowa w pkt. a, d.przedłużenia się okresu pozyskiwania wszelkich decyzji administracyjnych niezależnych od Wykonawcy, e.regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. Zmiany, o których mowa wyżej muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. Wszelkie zmiany wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, 90-532 Łódź, ul. Ks. Ignacego Skorupki 21.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, 90-532 Łódź, ul. Ks. Ignacego Skorupki 21, pok.8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEGO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W ŁODZI, UL. CZAJKOWSKIEGO 14.


Numer ogłoszenia: 329474 - 2010; data zamieszczenia: 12.10.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 240134 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEGO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W ŁODZI, UL. CZAJKOWSKIEGO 14..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej, z montażem urządzeń sportowych, piłkochwytów, ogrodzenia, instalacji kanalizacji deszczowej z drenażem,robót elektrycznych z oświetleniem boiska i robotami chodnikowymi w Łodzi przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Czajkowskiego 14..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.22.00-8, 45.23.13.00-8, 45.31.00.00-3, 45.43.20.00-6, 45.23.32.50-6, 45.22.35.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.09.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firmy POLCOURT S.A., ul. Gen. Zajączka 11, lok. C7, 01-510 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3124150,18 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2241364,24


 • Oferta z najniższą ceną:
  2241364,24
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2498214,24


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-08-20
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 24013420100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-08-05
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 87 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: bip.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, 90-532 Łódź, ul. Ks. Ignacego Skorupki 21
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEGO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W ŁODZI, UL. CZAJKOWSKIEGO 14. Firmy POLCOURT S.A.
ul. Gen. Zajączka 11, lok. C7, 01-510 Warszawa, woj. mazowieckie
2010-10-12 2 241 364,00